0

bai 40 đia li thuong mai-hay lam

32 875 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

NghiÖp Vô S­ Ph¹m Khoa Sö-§Þa TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA SỬ - ĐỊA GIÁO ÁN ĐỊA LỚP 10 (ban cơ bản) XK NK BÀI 40: ĐỊA THƯƠNG MẠI Khái niệm thị trường Ngành thương mại Đặc điểm của thị trường thế giới Các tổ chức thương mại lớn thế giới NỘI DUNG BÀI HỌC I: KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua Dựa vào nội dung sách giáo khoa kết hợp quan sát các hình ảnh sau em hãy trình bày khái niệm thị trường ? I: KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG BÊN BÁN BÊN MUA TRAO ĐỔI VẬT NGANG GIÁ HÀNG HOÁ,DỊCH VỤ Sơ đồ đơn giản về hoạt động của thị trường I: KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG Các loại hàng hóa I: KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG [...]... khẩu Năm Xuất Nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu và giá trị hàng nhập khẩu khẩu - Xuất siêu: xuất khẩu > nhập khẩu 1985 698,5 1857,4 - 1158,9 - Nhập siêu: xuất khẩu< nhập khẩu 1990 2404 ,0 2752,4 - 348,4 1992 2580,7 2 540, 7 + 40 1995 5448,9 8155,4 - 2706,5 2000 14483,0 15636,5 - 1153,5 II:NGÀNH THƯƠNG MẠI b, Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu Xuất khẩu II:NGÀNH THƯƠNG MẠI Nhập khẩu III: ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG... cơ cấu xuất 2, Cán cân xuất nhập khẩu của Việt Nam? khẩu BSL: Tổng giá trị xuất – nhập khẩu của Việt Nam thời kì 1985- 2000 Năm Xuất khẩu Nhập khẩu 1985 1990 1992 1995 2000 698,5 2404 ,0 2580,7 5448,9 14483,0 1857,4 2752,4 2 540, 7 8155,4 15636,5 Cán cân xuất nhập khẩu II:NGÀNH THƯƠNG MẠI a, Cán cân xuất nhậpnhập khẩu của Việt Nam thời khẩu BSL: Tổng giá trị xuất – kì 1985- 2000 - Là quan hệ so sánh giữa... NGƯỜI BÁN NGÀNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TIÊU DÙNG NGƯỜI MUA II:NGÀNH THƯƠNG MẠI 1, Vai trò - Là khâu nối li n sản xuất và tiêu dùng TM Sản xuất ra các giá trị vật chất Tiêu dùng TM Nảy sinh nhu cầu mới TM Sản xuất ở quy mô và chất lượng mới Tiêu dùng II:NGÀNH THƯƠNG MẠI 1, Vai trò - Là khâu nối li n sản xuất và tiêu dùng - Điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, tạo ra tập quán tiêu dùng mới - Giúp... tế - WTO ra đời góp phần thúc đẩy quan hệ buôn bán trên toàn thế giới IV: CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI LỚN TRÊN THẾ GIỚI 2, Một số khối kinh tế lớn trên thế giới IV: CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI LỚN TRÊN THẾ GIỚI Li n minh châu Âu (EU) Năm thành lập: 1957 Số thành viên: 25 (2004) IV: CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI LỚN TRÊN THẾ GIỚI Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) Năm thành lập: 1967 Số thành viên: 10 IV: CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG . Cán cân xuất nhập khẩu 1985 698,5 1857,4 - 1158,9 1990 2404 ,0 2752,4 - 348,4 1992 2580,7 2 540, 7 + 40 1995 5448,9 8155,4 - 2706,5 2000 14483,0 15636,5 - 1153,5. khẩu Nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu 1985 698,5 1857,4 1990 2404 ,0 2752,4 1992 2580,7 2 540, 7 1995 5448,9 8155,4 2000 14483,0 15636,5 - Là quan hệ so
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 40 đia li thuong mai-hay lam, bai 40 đia li thuong mai-hay lam,

Hình ảnh liên quan

Dựa vào hình vẽ em có nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới? - bai 40 đia li thuong mai-hay lam

a.

vào hình vẽ em có nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới? Xem tại trang 23 của tài liệu.
Dựa vào BSL sau hãy rút ra nhận xét về tình hình xuất nhập xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển? - bai 40 đia li thuong mai-hay lam

a.

vào BSL sau hãy rút ra nhận xét về tình hình xuất nhập xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển? Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan