0

Đề ôn thi cao học số 61 đến 90

39 284 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 16:36

Bạn đang ôn thi cao học hay có định hướng sẽ thi cao học trong thời gian tới, bộ đề thi này sẽ giúp bạn luyện thi hiệu quả. Bộ đề gồm 150 đề. ĐỀ SỐ 61 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = 1 2 2 + −+ x xx 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) Chứng minh rằng trên đồ thị (C) tồn tại vô số cặp điểm tại đó các tiếp tuyến của đồ thị song song với nhau. CÂU 2: (2 điểm) 1) Giải phương trình:       = 33 4 2 x cos x cos 2) Giải hệ phương trình: ( ) ( )    =+ =+ 31411 31411 xylog yxlog y x CÂU 3: (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho điểm F(3; 0) và đường thẳng (d) có phương trình: 3x - 4y + 16 = 0 a) Viết phương trình đường tròn tâm F và tiếp xúc với (d). b) Chứng minh rằng parabol (P) có tiêu điểm F và đỉnh là gốc toạ độ tiếp xúc với (d). 2) Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi H là hình chiếu của A lên mặt phẳng (BCD) và S, S 1 , S 2 , S 3 lần lượt là diện tích của các mặt (BCD), (ABC), (ACD), (ABD). Chứng minh rằng: a) 2222 1111 ADACABAH ++= b) 2 3 2 2 2 1 2 SSSS ++= CÂU 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân: I = ( ) ∫ π e dxxlncos 1 2) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số F(t) xác định bởi: F(t) = ∫ t dxxcosx 0 2 CÂU 5: (1 điểm) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5, mỗi số có 5 chữ số phân biệt. 2) Giải phương trình: sin 4 x + cos 4 x - cos2x + 4 1 sin 2 2x = 0 ĐỀ SỐ 62 CÂU 1: (3,5 điểm) Cho hàm số: y = x 3 - 3x 2 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và trục hoành. 3) Xét đường thẳng (D): y = mx, thay đổi theo tham số m. Tìm m để đường thẳng (D) cắt đường cong (C) tại 3 điểm phân biệt, trong đó có hai điểm có hoành độ dương. CÂU 2: (2 điểm) Tính các tích phân sau đây: 1) I = ∫ π 0 xdxsinx 2) J = ∫ π 2 0 32 xdxcosxsin CÂU 3: (2,5 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho hypebol (H): 1 916 2 2 =− y x . Gọi F là một tiêu điểm của hypebol (H) (x F < 0) và I là trung điểm của đoạn OF. Viết phương trình các đường thẳng tiếp xúc với hypebol (H) và đi qua I. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho điểm A(3; -3; 4) và mặt phẳng (P): 2x - 2y + z - 7 = 0. Tìm điểm đối xứng của điểm A qua mặt phẳng (P). CÂU 4: (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình:      = =+ 9 3 411 xy yx ĐỀ SỐ 63 CÂU 1: (2 điểm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = 1 1 2 − −+ x xx 2) Tìm m để đường thẳng d: y = -x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt. Khi đó chứng minh rằng cả hai giao điểm cùng thuộc một nhành của (C). CÂU 2: (2,5 điểm) 1) Giải phương trình: ( ) ( ) 43232 =−++ xx 2) Cho ∆ABC có ba góc nhọn. Chứng minh rằng: tgA + tgB + tgC = tgAtgBtgC Từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức E = tgA + tgB + tgC CÂU 3: (1,5 điểm) Chứng minh rằng nếu: y = ln       ++ 4 2 xx thì đạo hàm y' = 4 1 2 +x Sử dụng kết quả này tính tích phân: I = ∫ + 2 0 2 4dxx CÂU 4: (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho parabol (P): y 2 = 4x. Từ điểm M bất kỳ trên đường chuẩn của (P) vẽ hai tiếp tuyến đến (P), gọi T 1 , T 2 là các tiếp điểm. Chứng minh rằng T 1 , T 2 và tiêu điểm F của (P) thẳng hàng. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho mặt phẳng (α): x + y + z + 10 = 0 và đường thẳng ∆:      += −= = tz ty tx 3 1 2 (t ∈ R) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng ∆' là hình chiếu vuông góc của ∆ lên mặt phẳng (α). 3) Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC vuông góc với nhau từng đôi một, sao cho OA = a; OB = b; OC = 6 (a, b > 0). Tính thể tích tứ diện OABC theo a và b. Với giá trị nào của a và b thì thể tích ấy đạt giá trị lớn nhất, tính giá trị lớn nhất đó khi a + b = 1. CÂU 5: (1 điểm) Hãy khai triển nhị thức Niutơn (1 - x) 2n , với n là số nguyên dương. Từ đó chứng minh rằng: 1. ( ) n nnn n nnn nC .C.C.Cn .CC 2 2 4 2 2 2 12 2 3 2 1 2 242123 +++=−+++ − ĐỀ SỐ 64 CÂU 1: (2 điểm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: y = 1 2 −x x . Gọi đồ thị là (C) 2) Tìm trên đường thẳng y = 4 tất cả các điểm mà từ đó có thể tới đồ thị (C) hai tiếp tuyến lập với nhau một góc 45 0 . CÂU 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau đây: 1) 11414 2 =−+− xx 2) sin3x = cosx.cos2x.(tg 2 x + tg2x) 3) ( ) xxxx PAAP 2672 22 +=+ trong đó P x là số hoán vị của x phần tử, 2 x A là số chỉnh hợp chập 2 của x phần tử (x là số nguyên dương). CÂU 3: (2 điểm) 1) Tuỳ theo giá trị của tham số m, hãy tìm GTNN của biểu thức: P = (x + my - 2) 2 + ( ) [ ] 2 1224 −−+ ymx . 2) Tìm họ nguyên hàm: I = ∫       π +       π + dxxgcotxtg 63 CÂU 4: (2 điểm) Cho hình chóp SABC đỉnh S, đáy là tam giác cân AB = AC = 3a, BC = 2a. Biết rằng các mặt bên (SAB), (SBC), (SCA) đều hợp với mặt phẳng đáy (ABC) một góc 60 0 . Kẻ đường cao SH của hình chóp. 1) Chứng tỏ rằng H là tâm đường tròn nội tiếp ∆ABC và SA ⊥ BC. 2) Tính thể tích hình chóp. CÂU 5: (1 điểm) Chứng minh rằng với ∀x ≥ 0 và với ∀α > 1 ta luôn có: xx α≥−α+ α 1 . Từ đó chứng minh rằng với ba số dương a, b, c bất kỳ thì: a c c b b a a c c b b a ++≥++ 3 3 3 3 3 3 . ĐỀ SỐ 65 CÂU 1: (2,5 điểm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: y = (x + 1) 2 (x - 2). 2) Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm M(2; 0) và có hệ số góc là k. Hãy xác định tất cả giá trị của k để đường thẳng ∆ cắt đồ thị của hàm số sau tại bốn điểm phân biệt: y = 23 3 −− xx . CÂU 2: (2 điểm) Giải các phương trình: 1) 2 5 122122 + =+−+++++ x xxxx 2) ( ) ( ) 1 12 232 = − +++ xsin xsinxsinxsinxcosxcos CÂU 3: (2,5 điểm) 1) Giải và biện luận phương trình sau theo tham số a: aaa xx =−++ 22 2) Giải phương trình: ( ) 2 2 2 22 2 22 2 22 =       +++ xlog x log x logxlogxlogxlog xx CÂU 4: (2 điểm) Cho tứ diện SPQR với SP ⊥ SQ, SQ ⊥ SR, SR ⊥ SP. Gọi A, B, C theo thứ tự là trung điểm của các đoạn PQ, QR, RP. 1) Chứng minh rằng các mặt của khối tứ diện SABC là các tam giác bằng nhau. 2) Tính thể tích của khối tứ diện SABC khi cho SP = a, SQ = b, SR = c. CÂU 5: (1 điểm) Tính tích phân: I = ∫ π + 4 0 22 2 dx xcosxsin xcos ĐỀ SỐ 66 CÂU 1: (2,5 điểm) Cho hàm số: y = 2 2 − + x xx (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C) 2) Đường thẳng (∆) đi qua điểm B(0; b) và song song với tiếp tuyến của (C) tại điểm O(0; 0). Xác định b để đường thẳng (∆) cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N. Chứng minh trung điểm I của MN nằm trên một đường thẳng cố định khi b thay đổi. CÂU 2: (2 điểm) 1) Giải bất phương trình: 113234 22 −≥+−−+− xxxxx 2) Tính tích phân: I = ∫       π 3 2 0 3 dxxsin CÂU 3: (2 điểm) 1) Giải và biện luận phương trình: 2m(cosx + sinx) = 2m 2 + cosx - sinx + 2 3 2) Tam giác ABC là tam giác gì nếu:    =+ =+ BsinAsinBsinAsin BsinAcosabAsinbBsina 422 422 22 CÂU 4: (2 điểm) 1) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho các điểm A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 3). Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của OA và BC; P, Q là hai điểm trên OC và AB sao cho OC OP = 3 2 và hai đường thẳng MN, PQ cắt nhau. Viết phương trình mặt phẳng (MNPQ) và tìm tỷ số AB AQ ? 2) Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P) có đỉnh tại gốc toạ độ và đi qua điểm A ( ) 222; . Đường thẳng (d) đi qua điểm I       1 2 5 ; cắt (P) tại hai điểm M, N sao cho MI = IN. Tính độ dài MN. CÂU 5: (1,5 điểm) Biết các số a, b, c thoả mãn:    =++ =++ 1 2 222 cabcab cba . Chứng minh: 3 4 3 4 ≤≤− a ; 3 4 3 4 ≤≤− b ; 3 4 3 4 ≤≤− c ĐỀ SỐ 67 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x 4 - 4x 2 + m (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 3. 2) Giả sử (C) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Hãy xác định m sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành có diện tích phần phía trên và phần phía dưới trục hoành bằng nhau. CÂU 2: (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình:        =+ =+ 2 2 3 2 3 2 y xy x yx 2) Giải phương trình: ( ) 2 1 122 2 −=− −− x xxx CÂU 3: (2 điểm) 1) Giải phương trình lượng giác:       + π =       − π 2 3 102 1 210 3 x sin x sin 2) Cho ∆ABC có độ dài các cạnh là a, b, c và diện tích S thoả mãn: S = (c + a - b)(c + b - a). Chứng minh rằng: tgC = 15 8 . CÂU 4: (2 điểm) 1) Tính: 2 3 0 3121 x xx lim x +−+ → 2) Tính: I = ( ) ∫ π + 4 0 1 dxtgxln CÂU 5: (2 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ trực truẩn Oxyz: 1) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua các điểm M(0; 0; 1) N(3; 0; 0) và tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 3 π . 2) Cho 3 điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) với a, b, c là ba số dương, thay đổi và luôn thoả mãn a 2 + b 2 + c 2 = 3. Xác định a, b, c sao cho khoảng cách từ điểm O(0; 0; 0) đến mặt phẳng(ABC) đạt giá trị lớn nhất. ĐỀ SỐ 68 CÂU 1: (2,5 điểm) Cho hàm số: y = 1 1 2 + −−+ x mmxx (C m ) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = -1. 2) Chứng minh rằng họ (C m ) luôn đi qua một điểm cố định. 3) Tìm m để hàm số (C m ) có cực trị. Xác định tập hợp các điểm cực trị. CÂU 2: (3 điểm) 1) Giải phương trình: 1 20002000 =+ xcosxsin 2) Giải bất phương trình: 220001 <+ x log 3) Chứng minh bất đẳng thức: 4 1 2 1 2 1 0 2000 π ≤ − ≤ ∫ x dx CÂU 3: (2 điểm) Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(-4; 4; 0), B(2; 0; 4), C(1; 2; -1) và D(7, -2, 3). 1) Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D nằm trên cùng một mặt phẳng. 2) Tính khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB. 3) Tìm trên đường thẳng AB điểm M sao cho tổng MC + MD là nhỏ nhất. CÂU 4: (1 điểm) Tính tích phân: I = ∫ π π − + − 4 4 dx xcosxsin xcosxsin BÀ I5: (1,5 điểm) Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng dọc. 1) Có bao nhiêu cách xếp khác nhau? . ĐỀ SỐ 61 CÂU 1: (2 điểm) Cho hàm số: y = 1 2 2 + −+ x xx 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) Chứng minh rằng. x(1 - x) 20 ĐỀ SỐ 76 CÂU 1: (2 điểm) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số: y = x 3 - x 2 - x + 1 2) Biện luận theo tham số m số nghiệm của
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi cao học số 61 đến 90 ,

Hình ảnh liên quan

1) Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) có phương trình: - Đề ôn thi cao học số 61 đến 90

1.

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) có phương trình: Xem tại trang 23 của tài liệu.
2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ - Đề ôn thi cao học số 61 đến 90

2.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ Xem tại trang 35 của tài liệu.