Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

6 388 0
Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

Ngày đăng: 08/08/2012, 10:30

Hình ảnh liên quan

- Các chỉ tiêu theo dõi: cảm quan (màu sắc, hình dạng bên ngồi, trạng thái bề mặt cắt, mùi vị, độ - Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

c.

chỉ tiêu theo dõi: cảm quan (màu sắc, hình dạng bên ngồi, trạng thái bề mặt cắt, mùi vị, độ Xem tại trang 2 của tài liệu.
tích các chỉ tiêu cảm quan (hình dạng, mùi vị, độ dai), hố học (hàm lượng ammoniac) và vi sinh - Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

t.

ích các chỉ tiêu cảm quan (hình dạng, mùi vị, độ dai), hố học (hàm lượng ammoniac) và vi sinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Bảng 4, Kết quả kiểm tra vi sinh trên - Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

Bảng 4.

Kết quả kiểm tra vi sinh trên Xem tại trang 4 của tài liệu.
_ Bảng 7. Tỷ lệ tỉnh bột thích hợp trong s:... sắn phẩm - - Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

Bảng 7..

Tỷ lệ tỉnh bột thích hợp trong s:... sắn phẩm - Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5 Địnhr mức chế biến. - Nghien_cuu_san_xuat_mot_so_san_pham_ca

Bảng 5.

Địnhr mức chế biến Xem tại trang 6 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan