0

TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

34 697 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 17:09

tự động hóa NM Nhiệt Điện, nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện, tự động hóa SEMINAR TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Chương 6.5 GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY 1 Nhóm sinh viên thực hiện: 1. Đàm Mạnh Cường 2. Nguyễn Văn Bình 3. Nguyễn Thanh Hải 4. Nguyễn Tiến Hợi 5. Lê Kim Lân 6. Hoàng Hữu Phương 2 NỘI DUNG I. Giới thiệu về thiết bị giao tiếp người và máy. II. Các thiết bị giao tiếp người và máy. III. Giao diện của người vận hành: Sự phát triển xa hơn. IV. C i ti n giao di n các thi t b  thông ả ế ệ ế ị th ng.ườ 3 I. Giới thiệu về thiết bị giao tiếp ngườimáy ­ Giao diện người máy là thuật ngữ phổ biến mô tả mối  quan  hệ  của  người  vận  hành  và  các  quá  trình  công  nghiệp mà người đó đang điều khiển. ­ Nhờ có các thiết bị giao diện người­ máy mà con người  có  thể  giám  sát  và  vận  hành  quá  trình  tốt  hơn,  và  an  toàn hơn. 4 II. Các thiết bị giao tiếp ngườimáy Ca c  thiê t  bi  giao  diên  t   năm  1945  đê n ́ ́ ̀ ̣́ ̣ ư năm 1970: ­  Trong  suô t  môt  phâ n  tư  thê   ki  na y,giao  diên ́ ̀ ́ ̣̀ ̉ ̣ ngươ i ma y pha t triên môt cách nở rộ.̀ ́ ́ ̉ ̣ ­  Vi   du  vê   như ng  thiê t  bi  giao  diên  na y  như: ́ ̀ ̃ ́ ̣̀ ̣ ̣ ma y  ghi,  máy  chỉ  thị,  ma y  ba o  hiêu,  va   ca c  bô ́ ́ ́ ̀ ̣́ ̣ điê u khiên. ̀ ̉ ­ Trong sô  đo  vẫn co  như ng ma y co n đang đươc ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̣ sư  dung  va   nôi  lên  như  nhưng  thiê t  bi  hiên  đai ̀ ́̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ nga y nay co  kha năng cung câ p ca c phương tiên ̀ ́ ́ ́̉ ̣ cho viêc điê u khiên ca c nha  ma y.̀ ́ ̀ ̣́ ̉ 5 II. Các thiết bị giao tiếp ngườimáy 1.  Máy  ghi  b ng  tròn  (Round­  Chart ả Recorder):  ­ Sự thay đổi của biến  quá trình được vẽ  trên bảng nhờ ngòi ghi.   ­   Thời gian ghi 24  giờ/  vòng, có thể  là  7  ngày.  ­  Dải hoạt động của bảng có thể được lựa  chọn (60% ­ 70%).  ­  Số dữ liệu được ghi trên bảng có thể là 2  hoặc 3.  ­  Canh ba o nguy hiêm cao va  thâ p.́ ̀ ́̉ ̉ 6 II. Các thiết bị giao tiếp ngườimáy 2.  Máy  ghi  b ng  d i  (  Strip­Chart ả ả Recorders)   ­ Đồ  thị được  vẽ  trên  khổ  giấy  cỡ  10  inch, được cuộn lại.  ­ Ngòi bút di chuyển theo trục ngang.   ­  Máy  có  thể  ghi  lại  dữ  liệu  liên  tục  của quá trình trong vài tuần.  ­ Số ngòi bút có thể là 1, 2, hoặc 3.  ­ Tốc độ ngòi và bảng có thể được thay  đổi. 7 II. Các thiết bị giao tiếp ngườimáy 3.  Máy  ghi  hình  nh  (  Miniature ả Recorders)  ­ Kích thước chiều rộng khổ giấy giảm  xuống ≤ 6 inch   ­  Ngòi  ghi  chuyển động  từ  trên  xuống  dưới.  ­ Số giờ ghi dữ liệu có thể là 2, 3, hoặc 6  giờ, tùy thuộc kích thước khổ giấy.  ­ Có thể lắp 3 ngòi ghi.  ­ Thời gian ghi có thể đến 1 tháng. 8 II. Các thiết bị giao tiếp ngườimáy 4. Máy ch  th  ( Indicator)ỉ ị  ­ Giá trị cần hiển thị được biểu diễn  bởi vị trí của cơ cấu quay trên thang  chia độ.  ­ Thang chia độ kiểu ngang, tròn,  thẳng đứng.  ­ Chỉ thị bên trong.  ­ Chỉ thị phác họa. 9 II. Các thiết bị giao tiếp ngườimáy 5. Thi t b  thông ế ị báo( Annunciators )  ­ Tín hiệu cảnh báo bằng đèn báo và  chuông.  ­ Dựa  theo tín hiệu  cảnh báo có thể  xác định chính xác loại sự cố và vị tí  xảy ra.  ­ Khi sự cố được khắc phục, tín hiệu  cảnh báo được tắt bởi người vận hành  hoặc  tự động, tùy  thuộc vào trình tự  cảnh báo. 10 . SEMINAR TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Chương 6.5 GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY 1 Nhóm sinh viên thực hiện: 1. Đàm Mạnh Cường. thiết bị giao tiếp người và máy. II. Các thiết bị giao tiếp người và máy. III. Giao diện của người vận hành: Sự phát triển xa hơn. IV. C i ti n giao di
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY,

Hình ảnh liên quan

 ­  Dải hoạt động của bảng có thể được lựa  chọn (60% ­ 70%). - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

i.

hoạt động của bảng có thể được lựa  chọn (60% ­ 70%) Xem tại trang 6 của tài liệu.
 ­ Tốc độ ngòi và bảng có thể được thay  đổi. - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

c.

độ ngòi và bảng có thể được thay  đổi Xem tại trang 7 của tài liệu.
3.  Máy  ghi  hình  nh  (  Miniature  ả - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

3..

Máy  ghi  hình  nh  (  Miniature  ả Xem tại trang 8 của tài liệu.
Màn  hình  hi n  th ị - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

n.

hình  hi n  th ị Xem tại trang 19 của tài liệu.
 Có  6  loại  màn  hình  hiển  thị  với  giao  diện  người  máy    số.  (  Hiển  thị  chi  tiết,  hiển  thị  nhóm,  hiển  thị  khái  quát,  hiển  thị  đồ  họa,  hiển  thị  hướng,  hiển  thị chữ số) - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

6.

loại  màn  hình  hiển  thị  với  giao  diện  người  máy    số.  (  Hiển  thị  chi  tiết,  hiển  thị  nhóm,  hiển  thị  khái  quát,  hiển  thị  đồ  họa,  hiển  thị  hướng,  hiển  thị chữ số) Xem tại trang 19 của tài liệu.
 Đó là một tập hợp các hình  - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

l.

à một tập hợp các hình  Xem tại trang 21 của tài liệu.
 Màn hình hiển thị đồ họa là một  bức  hình  2D  được  kết  hợp  trong  màn  hình  CRT,thường  có  màu.Nó có hình dạng nổi bật mô  tả  các  dòng  chảy,biểu  diển  một  phần  của  một  quá  trình  như:bình  chứa,đường  ống,động  cơ,vv... với các biểu tượn - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

n.

hình hiển thị đồ họa là một  bức  hình  2D  được  kết  hợp  trong  màn  hình  CRT,thường  có  màu.Nó có hình dạng nổi bật mô  tả  các  dòng  chảy,biểu  diển  một  phần  của  một  quá  trình  như:bình  chứa,đường  ống,động  cơ,vv... với các biểu tượn Xem tại trang 23 của tài liệu.
  Giá trị hiển thị trên màn hình đèn LED  cho mỗi điểm được ghi bằng chữ số, điều  này đã xóa bỏ sự cần thiết của phép nội  suy khi vị trí kim chỉ thị ở giữa vạch chia  độ.  - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

i.

á trị hiển thị trên màn hình đèn LED  cho mỗi điểm được ghi bằng chữ số, điều  này đã xóa bỏ sự cần thiết của phép nội  suy khi vị trí kim chỉ thị ở giữa vạch chia  độ.  Xem tại trang 27 của tài liệu.
 Màn hình CRT: - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

n.

hình CRT: Xem tại trang 30 của tài liệu.
 Sự hiệu quả của màn hình hiển  thị  này  cho  sự  quan  sát  của  người  vận  hành    có  3  tiêu  chuẩn:lượng thông tin,màu sắc  tiêu phản  và độ phân giải.. - TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

hi.

ệu quả của màn hình hiển  thị  này  cho  sự  quan  sát  của  người  vận  hành    có  3  tiêu  chuẩn:lượng thông tin,màu sắc  tiêu phản  và độ phân giải Xem tại trang 31 của tài liệu.