0

bài 21.cấu tạo bên trong của trái đất

22 725 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

KiÓm tra bµi cò: Dựa vào hình 25. Phân tích hiện tượng ngày đêm dài Dựa vào hình 25. Phân tích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22/6 và 22/12 ? ngắn khác nhau trong các ngày 22/6 và 22/12 ? TUẦN: 13 – TIẾT: 13 Bài 10: I.CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Em hãy quan sát hình vẽ và cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp? Tên gọi của các lớp? - Cấu tạo bên trong của Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp Trung gian và lõi (Nhân) . Lớp Lớp Độ dày Độ dày Trạng thái Trạng thái Nhiệt độ Nhiệt độ Vỏ Trái Vỏ Trái Đất Đất Lớp Lớp Trung Trung Gian Gian Lõi Lõi PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Lớp Lớp Độ dày Độ dày Trạng thái Trạng thái Nhiệt độ Nhiệt độ Vỏ Vỏ Trái Trái Đất Đất Lớp Lớp Trung Trung gian gian Lõi Lõi 5 – 70km 5 – 70km Rắn chắc Rắn chắc Càng xuống sâu nhiệt Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao, nhưng tối độ càng cao, nhưng tối đa chỉ 1000 đa chỉ 1000 0 0 C C Gần Gần 3.000km 3.000km Từ quánh dẻo Từ quánh dẻo đến lỏng đến lỏng Khoảng 1.500 đến Khoảng 1.500 đến 4.700 4.700 0 0 C C . . Trên Trên 3.000km 3.000km Lỏng ở ngoài Lỏng ở ngoài rắn ở trong rắn ở trong Khoảng 5.000 Khoảng 5.000 0 0 C. C. Trạng thái vật chất ở lớp trung gian từ quánh dẻo đến lỏng có ý nghĩa như thế nào? - Tạo nên các dòng vật chất chuyển động là nguyên nhân gián tiếp làm cho các địa mảng dịch chuyển, động đất, núi lửa II.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT II.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT Dựa vào hình vẽ và kênh chữ SGK hãy nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất? Là lớp đá rắn chắc, rất mỏng, chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng Trái Đất Lớp vỏ Trái Đất có vai trò như thế nào? -Vỏ Trái Đất có vai trò rất quan trọng: + Nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên + Nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người Vùng sông nước Vùng sông nước Chăn nuôi bò Chăn nuôi bò Phát triển giao thông Phát triển giao thông [...]... chuyển của các địa mảng Hai mng tỏch xa nhau : - Cỏc mng dn tỏch xa nhau v hai phớa - Hỡnh thnh vc sõu, sụng nỳi - Gõy ng t v nỳi la Mac ma MT S HèNH NH V NI LA Hai mng xụ vo nhau Hỡnh thnh : nỳi cao DY ANDET NAM M S HèNH THNH NI NH EVEREST DY HYMALAYA S dch chuyn ca mng n v phớa lc a u v kt qu ca s chuyn dch: Himalaya núc nh th gii Quan Sát Hình vẽ xác định các lớp cấu tạo trong của Trái Đất vào... THNH NI NH EVEREST DY HYMALAYA S dch chuyn ca mng n v phớa lc a u v kt qu ca s chuyn dch: Himalaya núc nh th gii Quan Sát Hình vẽ xác định các lớp cấu tạo trong của Trái Đất vào ô trống Cấu tạo trong của Trái Đất Vỏ Lõi Trung gian HNG DN V NH -Hc bi v tr li cõu hi 1,2 SGK -Chun b bi thc hnh: +Chun b bn t nhiờn th gii +Tỡm hiu cỏc lc a v i dng trờn trỏi t +So sỏnh din tớch lc a v i dng hai bỏn cu . động đất, núi lửa II.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT II.CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT Dựa vào hình vẽ và kênh chữ SGK hãy nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất? . sát hình vẽ và cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp? Tên gọi của các lớp? - Cấu tạo bên trong của Trái Đất bao gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp Trung gian và
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 21.cấu tạo bên trong của trái đất, bài 21.cấu tạo bên trong của trái đất,

Hình ảnh liên quan

Quan Sát Hình vẽ xác định các lớp cấu tạo trong của Trái Đất vào ô trống - bài 21.cấu tạo bên trong của trái đất

uan.

Sát Hình vẽ xác định các lớp cấu tạo trong của Trái Đất vào ô trống Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan