0

Đề kiểm tra tự chọn toán 7 bài 1 đề 1

2 1,196 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

TRNG THCS NHN HO T KHOA HC T NHIấN Nm hc 2010 - 2011 s 1 KIM TRA MễN : Toỏn T chn 7 (Thi gian lm bi: 45) H V TấN: .LP 7A (Lu ý: HS lm trc nghim trờn , khụng lm trờn t giy thi) Hóy chn ỏp ỏn ỳng v y nht ca mi cõu ri tụ bỳt chỡ vo vũng trũn tng ng trong bng sau Cõu 0 1 0 2 03 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 09 10 A B C D 1 O là điểm nằm giữa AB //CD sao cho góc OAB = 120 0 , góc OCD bằng 130 0 .Góc AOC bằng: A) 90 0 B) 110 0 C) 120 0 D) 100 0 2 Cho 3 đờng thẳng phân biệt a,b,c. Chọn đáp án sai: A) cb, a//b ca B) ca, a//b cb C) a//b, b//c ca D) ca, cb a//b 3 Giá trị của N = 2 5 bằng: A) 25 B) 25 C) 5 D) 5 4 Cho tam giác ABC vuông tại A. góc B + góc C bằng: A) 80 0 B) 180 0 C) 40 0 D) 90 0 5 Hai đờng thẳng xx và yy cắt nhau tại O. Trả lời nào sau đây là đúng A) 'x Oy và yOx đối đỉnh B) 'x Oy và xOy đối đỉnh C) 'xOy và xOy đối đỉnh D) 'x Oy và xOy đối đỉnh 6 Cho 3 x = 9. . Giá trị của x là: A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 7 Cho M = 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3). Giá trị của M là: A) 12,7 B) 4,7 C) 7,3 D) 12,1 8 Cho hình vẽ có a// b; c a = A; c b = B. Chọn đáp án sai: c a A 4 3 1 2 b B 2 1 3 4 A) 3 A = 1 B B) 1 A + 1 B = 180 0 C) 1 A = 1 B D) 2 A + 3 B = 180 0 9 Cho x-2 = 0. Giá trị của x tìm đợc là: A) x = 1 và x = 3 B) x = -1 và x = 3 C) x = 2 và x = -2 D) x = 1 và x = -3 10 Tính giá trị của M= 2 2 1 5 2 .9. . 20 9 ữ có kết quả: A) 1/9 B) 1 C) 25/9 D) 5/9 --- Ht --- Đáp án - Đề số 1 Câu 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10 A           B           C           D           1) B 2) C 3) C 4) D 5) D 6) B 7) B 8) B 9) C 10) D . B) 2 C) 1 D) 0 7 Cho M = 6,3 + (-3 ,7) + 2,4 + (-0,3). Giá trị của M là: A) 12 ,7 B) 4 ,7 C) 7, 3 D) 12 ,1 8 Cho hình vẽ có a// b; c a = A; c b = B. Chọn đáp. A 4 3 1 2 b B 2 1 3 4 A) 3 A = 1 B B) 1 A + 1 B = 18 0 0 C) 1 A = 1 B D) 2 A + 3 B = 18 0 0 9 Cho x-2 = 0. Giá trị của x tìm đợc là: A) x = 1 và x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tự chọn toán 7 bài 1 đề 1, Đề kiểm tra tự chọn toán 7 bài 1 đề 1,

Hình ảnh liên quan

Hóy chọn đỏp ỏn đỳng và đầy đủ nhất của mỗi cõu rồi tụ bỳt chỡ vào vũng trũn tương ứng trong bảng sau - Đề kiểm tra tự chọn toán 7 bài 1 đề 1

y.

chọn đỏp ỏn đỳng và đầy đủ nhất của mỗi cõu rồi tụ bỳt chỡ vào vũng trũn tương ứng trong bảng sau Xem tại trang 1 của tài liệu.