0

phần lớn nước vào cây đi đâu?

36 551 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

GV: ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI BÀI 24 – TIẾT 25 Muèi kho¸ng, H 2 O KiÓm tra bµi cò H. C©y xanh hót n­íc vµ muèi kho¸ng lµ nhê bé phËn nµo cña c©y ? O 2 Dl H. C©y xanh tiÕn hµnh qu¸ tr×nh quang hîp sö dông nh÷ng nguyªn liÖu nµo? ? - Nhờ rễ - Nước và khí cacbonic H. Theo quy luật thì nước thường chảy từ đâu tới đâu? - Thường chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Vậy mà có một nơi nước lại chảy ngược từ thấp lên cao. Đó là ở đâu và vì sao lại thế thì bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? H. Trước khi làm thí nghiệm một số học sinh đã dự đoán được gì? - Một số học sinh cho rằng: phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài và họ nghĩ rằng nước đã thoát hơi qua lá. Và họ đã làm thí nghiệm để chứng minh 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú a)ThÝ nghiÖm cña nhãm Dòng vµ Tó: *TiÕn hµnh: 2 cèc c©y t­¬i 1Cèc: C©y cã l¸ 1Cèc: C©y kh«ng cã l¸ Trïm kÝn b»ng tói nil«ng a)ThÝ nghiÖm cña nhãm Dòng vµ Tó: *KÕt qu¶: Sau 1 giê C©y cã l¸: Thµnh tói mê h¬i n­íc C©y kh«ng cã l¸: Thµnh tói vÉn trong. C©y kh«ng cã l¸ C©y cã l¸ Sau 1 giê H. QUA THÍ NGHIỆM TRÊN TA RÚT RA KẾT LUẬN GÌ? - NƯỚC THOÁT RA NGOÀI QUA LÁ CÂY [...]... trên 98% nước do rễ hút vào cây đã thải ra mơi trường bằng hiện tượng thốt hơi nước qua lá - Lượng nước thốt ra từ một cây Ngơ trong mùa hè vào khoảng từ 200- 300lít - Lượng nước thốt ra từ tất cả Thực vậttrên trái đất trung bình mỗi năm là 55.000 tỷ tấn 1 Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2 Ý nghĩa của sự thốt hơi nước qua lá Hơi nước Tinh bét - Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và... đầu bài: + Ở đâu mà nước chảy ngược? - Trong cây nước được vận chuyển từ rễ, lên thân, ra lá + Vì sao ở đó nước lại chảy ngược? - Vì lá thốt hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khống hồ tan vận chuyển được từ rễ lên lá 1 Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2 Ý nghĩa của sự thốt hơi nước qua lá 3 Những đi u kiện bên ngồi nào ảnh hưởng tới sự thốt hơi nước qua lá? THẢO... hanh Giã thỉi m¹nh   Nåm Èm LỈng giã   Giã H Có những đi u kiện bên ngồi nào ảnh hưởng tới sự thốt hơi nước qua lá? 1 Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2 Ý nghĩa của sự thốt hơi nước qua lá 3 Những đi u kiện bên ngồi nào ảnh hưởng tới sự thốt hơi nước qua lá? - Ánh sáng - Nhiệt độ - Độ ẩm khơng khí - Gió H Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và... n­íc ®ã qua l¸: -Kim c©n: lƯch qua l¸ lä B tho¸t ra ngoµi vỊ phÝa Thµnh tói vÉn trong 1 Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? a Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú b Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải Kết luận: phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra mơi trường bằng hiện tượng thốt hơi nước qua các lỗ khí ở lá Bµi tËp 4*(SGK-trang 82) Tõ thÝ nghiƯm cđa nhãm 1, h·y cho biÕt nhãm 2 cã thĨ thay... chuyển được từ rễ lên lá N­íc, mi kho¸ng hoµ tan Giữ cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng 1 Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? 2 Ý nghĩa của sự thốt hơi nước qua lá - Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khống hồ tan vận chuyển được từ rễ lên lá - Giữ cho lá được dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng Tho¸t h¬i n­íc qua l¸ N­íc... dụng 2 cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có rễ, thân khơng có lá? -Thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được dự đốn ban đầu? Vì sao em chọn thí nghiệm này? - Có thể rút ra kết luận gì? H Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2 cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có rễ, thân khơng có lá? - Sử dụng cây tươi có đủ rễ, thân và đã ngắt bỏ lá để đối chứng với cây. .. khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn? - Nhằm mục đích làm giảm sự thoát hơi nước qua lá khi cây chưa bén rễ Khi đánh cây, bộ rễ bò tổn thương nên lúc mới trồng rễ chưa thể hút nước để bù vào lượng nước đã mất qua lá Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bò mất quá nhiều nước có thể héo rồi chết TRÒ CHƠI Ô CHỮ 4 (6chữ cái) Đểc làm thí nghiệmg chất vậc chuyểhút n t Quá trình lá...1 Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu? a Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú b Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải b)ThÝ nghiƯm cđa nhãm Tn vµ H¶i:(H.24.2) *TiÕn hµnh: + Hai lä thđy tinh Avµ B cã møc n­íc b»ng nhau trªn phđ líp dÇu:... cái)i) Khichứng minhy nhờ đượg diện do c, sự thoág, 5 (9chữ 1 (8chữ cá Nướ và muối câ phần lớn c minh có sử dụ khí nước ượ bộ , nănhơi n đã lánn y?phải trời rễ lên lábôni)cCầphậnbạtướignướcgđủ icholàtm ,gì?để chế tạo và(6chữ cá ic lá các g ilượn dù h tú mă hơi các nhờ và n phảnàqua a ,câ sánggì? cây nhất là vào o cây qua thoát o củ á em 3 ra tinh bột được gọi là thời kì nào? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 N... thốt hơi nước qua lá? THẢO LUẬN NHĨM Tìm hiểu những đi u kiện bên ngồi ảnh hưởng đến sự thốt hơi nước qua lá H·y ®¸nh dÊu  vµo « t­¬ng øng trong b¶ng sau: Thêi tiÕt C©y tho¸t h¬i n­ íc NhiỊu Thêi tiÕt Ýt C©y tho¸t h¬i n­íc NhiỊu N¾ng R©m Nãng M¸t Kh« hanh Nåm Èm Giã thỉi m¹nh LỈng giã Ýt Tìm hiểu những đi u kiện bên ngồi ảnh hưởng đến sự thốt hơi nước qua lá ¸nh s¸ng Thêi tiÕt C©y tho¸t h¬i n­íc NhiỊu . nước vào cây -Phần lớn lượng nước đó thoát ra ngoài qua lá A Lỗ khí Hơi nước thoát ra ngoài qua lỗ khí ở lá 1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây. định phần lớn nước vào cây đi đâu? H. Trước khi làm thí nghiệm một số học sinh đã dự đoán được gì? - Một số học sinh cho rằng: phần lớn nước do rễ hút vào
- Xem thêm -

Xem thêm: phần lớn nước vào cây đi đâu?, phần lớn nước vào cây đi đâu?,

Hình ảnh liên quan

Hãy đánh dấu  vào ô tương ứng trong bảng sau: - phần lớn nước vào cây đi đâu?

y.

đánh dấu  vào ô tương ứng trong bảng sau: Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan