0

ban ve co khi

23 1,472 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

CHƯƠNG 2- VẼ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Kiểm tra 2 lỗØ12 100 100 100 12 R15 R3 Ø25 Yêu cầu kĩ thuật 1. Làm tù cạnh 2. Mạ kẽm GIÁ ĐỠ Ng i vườ ẽ Vật liệu Thép Tỉ lệ Bài số 1:1 04 Tr ng THPT Thu n Thành ườ ậ s 1ố Lớp 11 A2 A A B B A-A B-B 11/11/2 010 I. BẢN VẼ CHI TIẾT 1. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT + Bản vẽ chi tiết thể hiện: Hình dạng Kích thước Yêu cầu kĩ thuật + Bản vẽ chi tiết dùng để: Chế tạo Kiểm tra Khung tên Trình tự đọc Nội dung chính Giá đỡ (hình 9.1) Khung tên - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ - Giá đỡ - Thép - 1:2 Hình biểu diễn - Tên gọi hình chiếu - Vị trí hình cắt - Hình chiếu bằng - Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh Kích thước - Kích thước chung của chi tiết - Kích thước định hình của chi tiết - Kich thước định vị của chi tiết - 100 - 12, 2 lỗ Ø 12, 1 lỗ Ø 25 - 50, 38 Yêu cầu kĩ thuật - Làm tù cạnh - Mạ kẽm - Gia công - Xử lí bề mặt Tổng hợp Mô tả hình dạng, cấu tạo chi tiết - Giá đỡ hình chữ V vuông - Dùng để đỡ trục và con lăn trong bộ giá đỡ 2. CÁCH LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT : - Nghiên cứu kỹ công dụng, YCKT của chi tiết, quan hệ lắp ghép với các chi tiết khác, cách hoạt động của chi tiết ở trong máy. - Phân tích hình dạng, kết cấu của chi tiết để chọn phương án biểu diễn (chọn các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, …), khổ giấy, tỷ lệ bản vẽ. a) Vẽ các khung bảng vẽ, khung tên, đường bao hình biểu diễn, các đường trục và bố trí các hình biểu diễn. b) A A B B B - B A - A Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, xác định vị trí vẽ hình cắt và mặt cắt. c) AA B B B - B A - A Kiểm tra, sửa chữa những sai sót, vẽ các đường ký hiệu của mặt cắt, vẽ đường giống, vẽ đậm các nét bao thấy, xóa nét dựng hình. Yêu cầu kỹ thuật : 1. Làm tù cạnh 2. Mạ kẽm d) Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1 : 2 06.01 Người vẽ 10.07 Kiểm tra GIÁ ĐỢ 38 100 Ø25 100 B - B 50 38 100 2 lỗ Ø12 A A R3 R15 B B A - A 12 Lớp 11A2 Trường THPT Thuận Thành số 1 Ghi kích thước, ghi các u cầu kĩ thuật và nội dung khung tên… [...]... 06.01 10.07 Trường THPT Chu VĂn An Kiểm tra Lớp 11C8 d) II BẢN VE LẮP Em hãy quan sát một bản vẽ lắp sau: 40 74 112 BẢN VẼ LẮP Ø25 50 100 164 290 3 2 1 TT Vít M6x24 Giá đỡ Tấm đỡ Chi tiết BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra 4 Thép 2 1 Thép Thép Số lg Vật liệu Thép Vật liệu Tỉ lệ 1: 2 Ghi chú Bài số 09:02 Trường THPT : Thuận Thành số 1 Lớp 11A2 Bản ve lắp Nội dung của dùng lắp là bản vẽđể làm gì? gì? 40... Bài số BỘ GIÁ ĐỠ Người vẽ Kiểm tra Vật liệu Tỉ lệ Thép 1: 2 09:02 Trường THPT Thuận Thành số 1 Lớp 11A2 II BẢN VE LẮP Trình tự đọc Khung tên Bảng kê Hình biểu diễn Kích thước Phân tích chi tiết Tởng hợp Nợi dung chính 1 Khái Bợ là niệm: Bản vẽ lắpgiá đỡ (hình 9.4) bản ve trình bày hình dạng, vị - Bợ giá đỡ - Tên gọi sản phẩm trí tương quan của một nhóm - 1:2 - Tỉ lệ chi... -Trình tự tháo, lắp - Cơng dụng của sản phẩm - 290, 112, 100 - M6x24 - 164,50 - Giá đỡ đặt trên tấm đỡ - Vít M6x24 cớ định giá đỡ và tấm đỡ -Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3 - Đỡ trục và con lăn LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT Nghiên cứu chi tiết, chọn phương án biểu diễn, tỉ lệ vẽ… BƠ TRÍ CÁC HÌNH BIỂU DIỄN VÀ KHUNG TÊN VẼ MỜ TƠ ĐẬM GHI KÍCH THƯỚC, U CẦU KT, KHUNG TÊN ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐỌC NỘI DUNG . Giá đỡ hình chữ V vuông - Dùng để đỡ trục và con lăn trong bộ giá đỡ 2. CÁCH LẬP BẢN VE CHI TIẾT : - Nghiên cứu kỹ công dụng, YCKT của. bản ve trình bày hình dạng, vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau. 2. Công dụng: Dùng để lắp ráp các chi tiết với nhau. II. BẢN VE
- Xem thêm -

Xem thêm: ban ve co khi, ban ve co khi,

Hình ảnh liên quan

Vẽ các khung bảng vẽ, khung tên, đường bao hình biểu diễn, các đường trục và bố trí các hình biểu diễn.khung tên, đường bao - ban ve co khi

c.

ác khung bảng vẽ, khung tên, đường bao hình biểu diễn, các đường trục và bố trí các hình biểu diễn.khung tên, đường bao Xem tại trang 7 của tài liệu.
Vẽ các khung bảng vẽ, khung tên, đường bao hình biểu diễn, các đường trục và bố trí các hình biểu diễn.khung tên, đường bao - ban ve co khi

c.

ác khung bảng vẽ, khung tên, đường bao hình biểu diễn, các đường trục và bố trí các hình biểu diễn.khung tên, đường bao Xem tại trang 7 của tài liệu.
Lần lượt vẽ hình dạng bên ngồi và phần bên trong của các bộ phận, xác định vị trí vẽ hình cắt và mặt cắt. - ban ve co khi

n.

lượt vẽ hình dạng bên ngồi và phần bên trong của các bộ phận, xác định vị trí vẽ hình cắt và mặt cắt Xem tại trang 8 của tài liệu.
HÌNH BIỂU DIỄN VÀ KHUNG TÊN - ban ve co khi
HÌNH BIỂU DIỄN VÀ KHUNG TÊN Xem tại trang 20 của tài liệu.
BẢNG KÊ HÌNH BIỂU DIỄN KÍCH THƯỚC, - ban ve co khi
BẢNG KÊ HÌNH BIỂU DIỄN KÍCH THƯỚC, Xem tại trang 21 của tài liệu.