0

công nghiep

24 182 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

T p thậ ể T p thậ ể 5a 5a 4 4 Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm ở các ngành đó. 1. Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm ở các ngành đó. Nước ta có những ngành công nghiệp cơ bản sau: Khai thác khoáng sản, Nước ta có những ngành công nghiệp cơ bản sau: Khai thác khoáng sản, điện, luyện kim, cơ khí, hóa chất, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất điện, luyện kim, cơ khí, hóa chất, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. hàng tiêu dùng. Sản phẩm của các ngành công nghiệp này là: Than, dầu mỏ, quặng sắt … Sản phẩm của các ngành công nghiệp này là: Than, dầu mỏ, quặng sắt … Điện, các loại máy móc, phân bón thuốc trừ sâu, các loại quần áo, đồ dùng gia Điện, các loại máy móc, phân bón thuốc trừ sâu, các loại quần áo, đồ dùng gia đình. đình. 2. Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta. 2. Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta. Nước ta có rất nhiều nghề thủ công. Nghề thủ công ngày càng phát triển rộng Nước ta có rất nhiều nghề thủ công. Nghề thủ công ngày càng phát triển rộng khắp cả nước, chủ yếu là dựa vào sự khéo léo của người thợ và nguồn khắp cả nước, chủ yếu là dựa vào sự khéo léo của người thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có tại chỗ. nguyên liệu sẵn có tại chỗ. Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) 3) Phân bố các ngành công nghiệp Phân bố các ngành công nghiệp : : Dựa vào lược đồ hình 3, em hãy tìm Dựa vào lược đồ hình 3, em hãy tìm những nơi có các ngành công nghiệp những nơi có các ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit, công khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit, công nghiệp nhiệt điện, thủy điện. nghiệp nhiệt điện, thủy điện. Kết luận: Kết luận: - Công nghiệp tập trung chủ yếu ở đồng - Công nghiệp tập trung chủ yếu ở đồng bằng, vùng ven biển. bằng, vùng ven biển. - Phân bố các ngành: - Phân bố các ngành: + Khai thác khoáng sản: than ở Quảng + Khai thác khoáng sản: than ở Quảng Ninh; A-pa-tit ở Lào Cai; dầu khí ở thềm lục Ninh; A-pa-tit ở Lào Cai; dầu khí ở thềm lục địa phía Nam nước ta. địa phía Nam nước ta. + Điện: Nhiệt điện ở Phả Lại, Bà Rịa Vũng + Điện: Nhiệt điện ở Phả Lại, Bà Rịa Vũng Tàu ; Thuỷ điện ở Hoà Bình, Y-a-ly, Trị Tàu ; Thuỷ điện ở Hoà Bình, Y-a-ly, Trị An An Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 CÔNG NGHIỆP (Tiếp theo) CÔNG NGHIỆP (Tiếp theo) Bài 13 Bài 13 3) 3) Phân bố các ngành công nghiệp Phân bố các ngành công nghiệp : : Thủy điện Hòa Bình Thủy điện Hòa Bình Nhà máy đóng tàu Hạ Long Nhà máy đóng tàu Hạ Long Thủy điện Y-a-ly Thủy điện Y-a-ly Sản xuất công nghiệp Sản xuất công nghiệp Nhà máy điện Phú Nhà máy điện Phú Mỹ Mỹ Giàn khoan dầu khí Giàn khoan dầu khí Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) 3) Phân bố các ngành công nghiệp Phân bố các ngành công nghiệp : : Phú Yên Phú Yên Nhà máy bia Sài Gòn Phú Yên Nhà máy bia Sài Gòn Phú Yên Nhà máy thuỷ điện Đá Đen Nhà máy thuỷ điện Đá Đen Nhà máy đường Sơn Hoà Nhà máy đường Sơn Hoà Thuỷ điện Sông Hinh Thuỷ điện Sông Hinh Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) 3) Phân bố các ngành công nghiệp Phân bố các ngành công nghiệp : : Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 - Cỏc ngnh cụng nghip: Cỏc ngnh cụng nghip: + + Khai thỏc khoỏng sn (than, ỏ). Khai thỏc khoỏng sn (than, ỏ). + Cụng nghip nhit in. + Cụng nghip nhit in. + Sn xut vt liu xõy dng. + Sn xut vt liu xõy dng. - Cỏc nh mỏy, xớ nghip: + Nh mỏy xi m + Nh mỏy xi m ng Lng Sn (Nay l nh mỏy xi mng Hng ng Lng Sn (Nay l nh mỏy xi mng Hng Phong, huyn Cao Lc). Phong, huyn Cao Lc). + Nh mỏy xi mng ng Bnh (huyn Chi Lng). + Nh mỏy xi mng ng Bnh (huyn Chi Lng). +. Nh mỏy xi mng X78 (huyn Hu Lng). +. Nh mỏy xi mng X78 (huyn Hu Lng). + Cụng ty c phn gch ngúi Hp Thnh (huyn Cao Lc). + Cụng ty c phn gch ngúi Hp Thnh (huyn Cao Lc). + Cụng ti ỏ ng M (huyn Chi Lng). + Cụng ti ỏ ng M (huyn Chi Lng). + C + C ụng ti than Na Dng (huyn Lc Bỡnh). ụng ti than Na Dng (huyn Lc Bỡnh). KT QU KT QU Liờn h Liờn h Tìm tên các ng nh công nghi p, các Tìm tên các ng nh công nghi p, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp của tỉnh nghiệp của tỉnh lạng sơn lạng sơn . . Th T, ngy 12 thỏng 11 nm 2008 Th T, ngy 12 thỏng 11 nm 2008 3) 3) Phân bố các ngành công nghiệp Phân bố các ngành công nghiệp : : Lạng Sơn Lạng Sơn Khai thác than ở Na Dương Khai thác than ở Na Dương Xí nghiệp gạch ngói Hợp Thành Xí nghiệp gạch ngói Hợp Thành Thứ, ngày 12 tháng 10 năm 2008 Thứ, ngày 12 tháng 10 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) 3) Phân bố các ngành công nghiệp Phân bố các ngành công nghiệp : : Hãy sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng Hãy sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng A. Ngành công nghiệp A. Ngành công nghiệp B. Phân bố B. Phân bố 1. Điện (nhiệt điện). 1. Điện (nhiệt điện). 2. Điện (thuỷ điện). 2. Điện (thuỷ điện). 3. Khai thác khoáng 3. Khai thác khoáng sản. sản. 4. Cơ khí, dệt may, 4. Cơ khí, dệt may, thực phẩm. thực phẩm. a) Ở nơi có khoáng sản. a) Ở nơi có khoáng sản. b) Ở gần nơi có than, dầu khí. b) Ở gần nơi có than, dầu khí. c) Ở nơi có nhiều lao động, c) Ở nơi có nhiều lao động, nguyên liệu, người mua hàng. nguyên liệu, người mua hàng. d) Ở nơi có nhiều thác ghềnh. d) Ở nơi có nhiều thác ghềnh. Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) 3) Phân bố các ngành công nghiệp Phân bố các ngành công nghiệp : : 4) 4) Các trung tcông nghiệp lớn của nước ta Các trung tcông nghiệp lớn của nước ta : : Quan sát lược đồ, hãy cho biết nước ta có Quan sát lược đồ, hãy cho biết nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn nào? những trung tâm công nghiệp lớn nào? Kết luận: Kết luận: - Các trung tâm công nghiệp lớn: Thành - Các trung tâm công nghiệp lớn: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải phòng, phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Biên Hoà, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Biên Hoà, Đồng Nai, Thủ Dầu Một (Bình Dương) . Thủ Dầu Một (Bình Dương) . Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 [...]... năm 2008 3) Phân bố các ngành công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Khu công nghiệp Tân Tạo Khu công nghiệp Tân Bình Khu công nghiệp Bình Chiểu Ngành dệt may Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) Phân bố các ngành công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Trung tâm công nghiệp Hà Nội Một góc của khu công nghiệp Thăng Long Chế biến... 2008 3) Phân bố các ngành công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Trung tâm công nghiệp Hải Phòng Ngành đóng tàu Ngành may Ngành dệt Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) Phân bố các ngành công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Trung tâm công nghiệp Thành phố Đà Nẵng Khu công nghiệp Hoà Khánh Khu công nghiệp Đà Nẵng Khu công nghiệp Chu Lai Ngành công nghiệp may Thứ Tư, ngày... năm 2008 3) Phân bố các ngành công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Trung tâm công nghiệp Đồng Nai Khu công nghiệp Biên Hoà 2 Chế biến hải sản xuất khẩu Chế biến mủ cao su Thứ, ngày Thứ Tư, ngàynăm 200811 năm 2008 12 tháng 10 12 tháng 3) Phân bố các ngành công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Phú Yên Nhà máy sản xuất thuốc tân dược Ngành công nghiệp may Nhà máy chế biến... công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Ghi nhớ: Công kiện để Thành phố Hồ Chísản phân bố ở những tâm có mỏnghiệp lớn Điều nghiệp khai thác khoáng Minh trở thành trung nơi công khoáng sản Các ngành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở các vùng nhất nước ta: đồng bằng và ven biển.hoá, khoa học kĩ thuật lớn bậc nhất cả nước + Đây là trung tâm văn Nước ta có nhiều trung tâm công. .. kho xăng dầu Vũng Rô Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 3) Phân bố các ngành công nghiệp: 4) Các trung công nghiệp lớn của nước ta: Dựa vào sơ đồ dưới đây em hãy nêu những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm Giao thông thuận lợi Trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Dân cư đông đúc, người lao động có trình... công nghiệp Thành phố Hồ thông thuận trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước + Giao Chí Minh là lợi + Nơi tập trung dân cư đông đúc, nhiều người lao động có trình độ cao + Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm cho dân cư và nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp + Có nhiều thuận lợi trong việc thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài ?1 Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở đâu? •... công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở đâu? • A Vùng núi và cao nguyên • B Vùng núi và trung du • C Vùng đồng bằng và ven biển §¸p ¸n: • C Vùng đồng bằng và ven biển C¸c b¹n giái qu¸ ! ?2 Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là: • A Thành phố Hà Nội • B Thành phố Hồ Chí Minh • C Thành phố Hải Phòng §¸p ¸n: • Siªu qu¸ ! B Thành phố Hồ Chí Minh Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2008 Dựa vào lược đồ, . Trung tâm công nghiệp Thành phố Đà Nẵng Khu công nghiệp Hoà Khánh Khu công nghiệp Hoà Khánh Ngành công nghiệp may Ngành công nghiệp may Khu công nghiệp. Chí Minh Trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Khu công nghiệp Tân Tạo Khu công nghiệp Tân Tạo Khu công nghiệp Bình Chiểu Khu công nghiệp Bình Chiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghiep, công nghiep,

Hình ảnh liên quan

Dựa vào lược đồ hình 3, em hãy tìmDựa vào lược đồ hình 3, em hãy tìm  những nơi có các ngành công nghiệp những nơi có các ngành công nghiệp  khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit, công khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit, công  nghiệp nhiệt điện, thủy điện. - công nghiep

a.

vào lược đồ hình 3, em hãy tìmDựa vào lược đồ hình 3, em hãy tìm những nơi có các ngành công nghiệp những nơi có các ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit, công khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tit, công nghiệp nhiệt điện, thủy điện Xem tại trang 3 của tài liệu.