0

THONG TIN VA DU LIEU

21 446 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Bài 2. Thông tin dữ liệu Bài 2. Thông tin dữ liệu Những hiểu biết có được về một sự vật, sự kiện được gọi là thông tin về sự vật, sự kiện đó. Em biết được gì khi quan sát các hình ảnh bên? 1. Thông tin 1. Thông tin Nhiều sao thì nắng Vắng sao thì mưa 2. C¸c d¹ng th«ng tin 2. C¸c d¹ng th«ng tin Hai lo¹i: * Sè: Sè nguyªn, sè thùc, … LÞch vµ ®ång hå * Phi sè: V¨n b¶n, h×nh ¶nh, ©m thanh, … - D¹ng v¨n b¶n: Tê b¸o, cuèn s¸ch, tÊm bia … - D¹ng h×nh ¶nh: Bøc tranh vÏ, ¶nh chôp, b¶n ®å, biÓn b¸o … - D¹ng ©m thanh: TiÕng nãi con ng­êi, tiÕng sãng biÓn, tiÕng ®µn, tiÕng chim hãt … 3. Mã hoá thông tin trong máy tính 3. Mã hoá thông tin trong máy tính 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 Các dạng thông tin trên được chuyển vào máy tính như thế nào? Để máy tính xử lí được, thông tin cần phải được biến đổi thành dãy bit (biểu diễn bằng các số 0, 1). Cách biến đổi như thế được gọi là mã hoá thông tin.  Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh. 01101001 Th«ng tin gèc Th«ng tin m ho¸· VÝ dô: 4. Biểu diễn thông tin trong máy tính 4. Biểu diễn thông tin trong máy tính a. Thông tin loại số: Con người thư ờng dùng hệ đếm nào ? Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hệ nhị phân: 0, 1. Hệ cơ số mười sáu (hexa): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Trong tin học thường dùng hệ đếm nào? * Hệ đếm 2 BiÓu diÔn sè trong c¸c hÖ ®Õm BiÓu diÔn sè trong c¸c hÖ ®Õm • HÖ thËp ph©n: Mäi sè N cã thÓ biÓu diÔn d­íi d¹ng VÝ dô: N = a n 10 n + a n- 1 10 n- 1 + + … a 1 10 1 + a 0 10 0 + a - 1 10 - 1 + + … a - m 10 -m , 0 ≤ a i ≤ 9 1 5 = × 10 2 + × 10 1 + × 10 0 1 2 5 Biểu diễn số trong các hệ đếm Biểu diễn số trong các hệ đếm Hệ nhị phân: Tương tự như trong hệ thập phân, mọi số N cũng có biểu diễn dạng Ví dụ: N = a n 2 n + a n- 1 2 n- 1 + + a 1 2 1 + a 0 2 0 + a - 1 2 - 1 + + a - m 2 -m , a i = 0, 1 1101 2 = 1 ì 2 3 + 1 ì 2 2 + 0 ì 2 1 + 1 ì 2 0 = 13 10 [...]... thông tin mà nó biểu diễn 5 Đơn vị đo lượng thông tin Bit: Là phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính lưu trữ một trong hai kí hiệu 0, 1 Kí hiệu Đọc Độ lớn Byte Bai 8 bit KB Ki-lô-bai 1024 byte MB Mê-ga-bai 1024 KB GB Gi-ga-bai 1024 MB TB Tê-ra-bai 1024 GB PB Pê-ta-bai 1024 TB Thông tin cách biểu biễn thông tin 1 Thông tin 2 Các dạng thông tin 3 Mã hoá thông tin trong máy tính 4 Biểu diễn thông tin trong... dụ: Kí tự Mã ASCII Mã ASCII nhị thập phân phân A 65 01000001 01000001 Xâu kí tự TIN: Kí tự Mã ASCII Mã ASCII nhị thập phân phân T 84 01010100 I 73 01001001 N 78 01001110 01010100 01001001 01001110 Bảng mã hoá kí tự ASCII *Các dạng khác: Hình ảnh, âm thanh cũng phải mã hoá thành các dãy bit Nguyên lí mã hoá nhị phân Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh, Khi đưa vào máy... 0,00 7 = 0.7 x 10-2 Dấu phần định trị 4 byte 0 1 0 00 0 1 0 0 Dấu phần bậc Đoạn Bit biểu diễn giá trị phần bậc 0 0 0 00 1 1 1 Các bit dùng cho giá trị phần định trị b Thông tin loại phi số * Biểu diễn văn bản: Mã hoá thông tin dạng văn bản thông qua việc mã hoá từng kí tự thường sử dụng: Bộ mã ASCII: Dùng 8 bit để mã hoá kí tự, mã hoá được 256 = 28 kí tự Bộ mã Unicode: Dùng 16 bit để mã hoá... Tê-ra-bai 1024 GB PB Pê-ta-bai 1024 TB Thông tin cách biểu biễn thông tin 1 Thông tin 2 Các dạng thông tin 3 Mã hoá thông tin trong máy tính 4 Biểu diễn thông tin trong máy tính 5 Đơn vị đo lượng thông tin . hoá thông tin.  Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®· ®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh. 01101001 Th«ng tin gèc Th«ng tin m ho¸· VÝ dô: 4. Biểu diễn thông tin trong. sát các hình ảnh bên? 1. Thông tin 1. Thông tin Nhiều sao thì nắng Vắng sao thì mưa 2. C¸c d¹ng th«ng tin 2. C¸c d¹ng th«ng tin Hai lo¹i: * Sè: Sè nguyªn,
- Xem thêm -

Xem thêm: THONG TIN VA DU LIEU, THONG TIN VA DU LIEU,

Hình ảnh liên quan

hình ảnh bên? - THONG TIN VA DU LIEU

h.

ình ảnh bên? Xem tại trang 1 của tài liệu.
* Phi số: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, … - THONG TIN VA DU LIEU

hi.

số: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, … Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Dạng hình ảnh: Bức tranh vẽ, ảnh chụp, bản đồ, biển báo … - THONG TIN VA DU LIEU

ng.

hình ảnh: Bức tranh vẽ, ảnh chụp, bản đồ, biển báo … Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng mã hoá kí tự ASCII - THONG TIN VA DU LIEU

Bảng m.

ã hoá kí tự ASCII Xem tại trang 17 của tài liệu.
*Các dạng khác: Hình ảnh, âm thanh cũng phải mã hoá thành các dãy bit.  - THONG TIN VA DU LIEU

c.

dạng khác: Hình ảnh, âm thanh cũng phải mã hoá thành các dãy bit. Xem tại trang 18 của tài liệu.
văn bản, hình ảnh, âm thanh, Khi đưa vào … - THONG TIN VA DU LIEU

v.

ăn bản, hình ảnh, âm thanh, Khi đưa vào … Xem tại trang 19 của tài liệu.