0

tiet 48. thau kinh

23 258 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

GV : Thanh Tựn g 1 NHiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ học môn vật lí 9. Trường THCS Thanh Thuỷ GV : Thanh Tựn g 2 Kiểm tra bài cũ Nêu đường truyền của ba tia sáng đặc biệt khi đi qua thấu kính hội tụ? Vẽ hình minh hoạ? Câu 1 Câu 2 ? Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính sau đây ? Trả lời : Có 3 cách nhận biết: + Dùng tay nhận biết độ dày phần rìa mỏng hơn phần giữa. + Đưa thấu kính lại gần dòng chữ trong sách, hình ảnh dòng chữ to hơn so với nhìn trực tiếp. +Dùng thấu kính hứng ánh sáng mặt trời, chùm sáng (ASMT) hội tụ trên màn hứng. Nếu không có một trong ba hiện tư ợng trên thì không phải là thấu kính hội tụ. GV : Đỗ Thanh Tùn g 3 TiÕt 48 - bµi 44: thÊu kÝnh ThÊu kÝnh ph©n kú cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c so víi thÊu kÝnh héi tô? Ph©n kú Ph©n kú GV : Thanh Tựn g 4 Tiết 48: Thấu kính phân kỳ I. Đặc điểm của thấu kính phân kỳ 1. Quan sát và tìm cách nhận biết C2 Độ dày phần rìa so với phần giữa cảu thấu kính phân kì có gì khác so với thấu kính hội tụ? Trả lời C2: Thấu kính phân kì có độ dày phần rìa lớn hơn phần giữa, ngược hẳn với TKHT GV : Thanh Tựn g 5 Tiết 48: Thấu kính phân kỳ Nguồn sáng Thấu kính I. Đạc điểm của thấu kính phân kỳ 1. Quan sát và tìm cách nhận biết: Trả lời C3: Chùm tia ló là một chùm tia phân kì. 2. Thí nghiệm Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm C3: Chùm tia ló vừa quan sát có gì đặc điểm gì mà người ta gọi TK này là TK phân kỳ? GV : Thanh Tựn g 6 Tiết diện mặt cắt ngang của một số TK phân kỳ được mô tả như hình bên. Tiết 48: Thấu kính phân kỳ Nguồn sáng Thấu kính I. Đạc điểm của thấu kính phân kỳ 1. Quan sát và tìm cách nhận biét 2. Thí nghiệm Và ký hiệu của thấu kính phân kì được mô tả như bên d) a) b) c) C3: Chùm tia ló là một chùm tia phân kì. GV : Đỗ Thanh Tùn g 7 TiÕt 48: ThÊu kÝnh ph©n kú Nguån s¸ng ThÊu kÝnh I. §¹c ®iÓm cña thÊu kÝnh ph©n kú 1. Quan s¸t vµ t×m c¸ch nhËn biÕt 2. ThÝ nghiÖm * Khi đặt TKPK lại gần dòng chữ trên trang sách, nhìn qua thấu kính ta thấy hình ảnh dòng chữ bé hơn so với khi nhìn trực tiếp. ? Tương tự như TKHT, các em tìm cách nhận biết thấu kính phân kì bằng cách đặt thấu kính lại gần dòng chữ trên trang sách ? 3. KÕt luËn : GV : Đỗ Thanh Tùn g 8 TiÕt 48: ThÊu kÝnh ph©n kú I. §¹c ®iÓm cña thÊu kÝnh ph©n kú 1. Quan s¸t vµ t×m c¸ch nhËn biÐt 2. ThÝ nghiÖm * Rút ra kết luận cách nhận biết TKPK? a)TKPK có độ dày phần rìa dày hơn phần giữa. b)Ảnh dòng chữ trên trang sách bé hơn so với khi nhìn trực tiếp. c)Chùm tia tới song song với trục chính thì cho chùm tia ló phân kì. 3. KÕt luËn : GV : Thanh Tựn g 9 Tiết 48: Thấu kính phân kỳ Nguồn sáng Thấu kính I. Đặc điểm của thấu kính phân kỳ II. TRụC CHíNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIểM, TIÊU Cự của thấu kính phân kỳ 1. Trục chính C4 Ta hãy quan sát lại TN và cho biết, trong 3 tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng? *Tìm cách KT điều này? Trả lời C4 Trong 3 tia sáng tới thấu kính, tia giữa truyền thẳng không bị đổi hướng. Có thể dùng thước KT đư ờng truyền của tia sáng đó. Trong cỏc tia vuụng gúc vi mt TKPK, cú mt tia lú truyn thng khụng i hng. Tia ny trựng vi ng thng c gi l trc chớnh ( ) ca thu kớnh GV : Đỗ Thanh Tùn g 10 TiÕt 48: ThÊu kÝnh ph©n kú Nguån s¸ng ThÊu kÝnh I. §¹c ®iÓm cña thÊu kÝnh ph©n kú ∆ II. TRôC CHÝNH, QUANG T¢M, TI£U §IÓM, TI£U Cù cña thÊu kÝnh ph©n kú 1. Trôc chÝnh 2. Quang t©m Trôc chÝnh cña TKPK ®i qua mét ®iÓm O trong thÊu kÝnh mµ mäi tia s¸ng ®Õn ®iÓm nµy ®Òu truyÒn th¼ng, kh«ng ®æi h­íng. §iÓm ®ã gäi lµ quang t©m cña thÊu kÝnh Quang t©m 0 . Tùn g 3 TiÕt 48 - bµi 44: thÊu kÝnh ThÊu kÝnh ph©n kú cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c so víi thÊu kÝnh héi tô? Ph©n kú Ph©n kú GV : Thanh Tựn g 4 Tiết 48: Thấu kính. dày phần rìa lớn hơn phần giữa, ngược hẳn với TKHT GV : Thanh Tựn g 5 Tiết 48: Thấu kính phân kỳ Nguồn sáng Thấu kính I. Đạc điểm của thấu kính phân kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 48. thau kinh, tiet 48. thau kinh,

Hình ảnh liên quan

C7 Hình bên vẽ một TKPK, quang tâm O, trục chính      , hai tiêu diểm F và F', các tia tới 1, 2 - tiet 48. thau kinh

7.

Hình bên vẽ một TKPK, quang tâm O, trục chính , hai tiêu diểm F và F', các tia tới 1, 2 Xem tại trang 14 của tài liệu.