0

Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

27 267 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

                    !"#$ % &' ()*+,%-. /' 0% ,%*+ ' ()%#,%1$ 2' ()1$,%-3  !"#$  !"#$ 41$ !5678 &' 9: - ' /' ;3 <)7+=>?==$,% @A' ' B1)>C !7D1' 2' 5D ) 3'  !"#$ E()-3 !5678 &' F3C%-AGHI! /' ! J?% ' K"#L JA 2' 5D ) 3' !  %%&'  %() *+, - *.#+/01 2 *!1  *31  4 - +5   MNG+ K <7%%8 MOPK7 L8 EM/,)QPK <R"%8 !  %%&'  %() *+, - *.#+/01 2 *!1  *31  4 - +5   'N S + + S   T  A S U V  V D W  V 8 ( T  W A V  X V (D>Y F+ S  V U V 8 Z W  S Q W U V ,D V ,D S   W  + S  + V  + V  V + S U V  * V   W >",A W ,D S  V  + S + S   W 8 ' R!;3K+=[ -:A>$\4 A>A>"] ^A>)7?A> : K "RQB #6789:;< =9>?@AB CDCE9A9F 87GHA9BI6< J9KG>?@AB CDCE9F %)+% _78ZPD_ I,)) -3`$% K $' !  %%&'  %() *+, - *.#+/01 2 *!1  *31  4 - +5   %LMK  9C  9C -  CK      K'    F ' MNRQB%%> I+D S $a+ 1?T D W "G+  KQ T + S  M)1+ 1,%I+1 MH=_,%  (L4 -     9  C 2   F $QPK"+ W  L:%8 (K"#I ?C$,G -[,"+ %8 MD W  + V * V , "+A W A b  S /* W > S  (>U V  V  V  S   V  b cD V > S d N S + + S  ?DTD W  V 8 !  %%&'  %() *+, - *.#+/01 2 *!1  *31  4 - +5   %LMK  9C  9C -  CK      K'    F ' MNRQB%%>I+ D S $a+1?T D W "G + KQ T + S  M)1+1,% I+1 MH=_,% (L4 -     9  C 2   F MD W  + V * V ,"+ A W A b  S /* W > S (>U V   V  V  S  V  b cD V >  S d' /K ! %8 M()%RK,e f1gh,. %><N !  %%&'  %() *+, - *.#+/01 2 *!1  *31  4 - +5   %LMK  9C  9C -  CK      K'    F ' (L4 -     9  C 2   F MD W  + V * V ,"+A W A b  S  /* W > S (>U V  V  V  S  V   b cD V > S d' M()%RK,ef 1gh,.%><N (_+,1g .?%8 M Ki1? V  " K=1' j7" K=1  Ki18 R!j1fR5)> >/K>+,1g .:'! $R*>`  K=1  Ki1' F V  b >+ S  S ?  W   V 8j7"R !fRH% R>+ S  S 8 ;k"RQB>lK> Rf#f1 %R>,%_% ,KKmMn _!% < A'd M;: JK%KC c%%d';: K% eC' MOPK P"G %o [...]... hóa nào? a Sơn Vi- Phùng Nguyên- Hòa Bình b Hòa Bình- Bắc Sơn- Quỳnh Văn c Óc eo- Sa Huỳnh- Đông sơn d Bắc Sơn- Quỳnh Văn- Núi Đọ BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI ̀ DẶN DO Học thuộc bài 11 Trả lời 3 câu hỏi cuối bài 11, SGK trang 35 Đọc mục 1 bài 12 , trả lời 3 câu hỏi ở mục này ... Ngãi), tập trung hơn là văn hoá Đông Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ) BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI Quan sát hinh 31, 32, 33, 34 ̀ trong SGK trang 34 em có nhâ ̣n xét gi? So với thời ̀ Phùng Nguyên g công Lô ̣̣cnao Theo em, nhữn– Hoa cu có ̀ gi khác? sau đây gò ́ p phầ n ta ̣o nên bước chuyển biế n trong xã hô ̣i? Vi ̀ sao?(Thảo luâ ̣n nhóm 2 phút) 1 Sự phân công... bằng đồng Rìu đá Hoa Lộc Đồ Gốm Ở Thiệu Dương ( Thanh Hóa) các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 115 ngôi mộ cổ ,trong đó có 2 ngôi mộ không có đồ vật, 20 ngôi mộ có từ 5  20 hiện vật, có 1 ngôi mộ có 36 hiện vật… Đồ vâ ̣t chôn theo người chế t Em có suy nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ cổ này ? BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI Sơ lươ ̣c toàn bài 1 Sự phân công lao... n sự phân công lao động trong xã hô ̣i: - Theo nghề nghiệp : nông nghiệp và thủ công nghiệp - Theo giới tính : phụ nữ và nam giới 2 Xã hô ̣i có gi ̀ đổi mới? - Trên các đồ ng bằ ng ven sông lớn ở ma ̣n Bắ c, ma ̣n Nam, hình thành hàng loa ̣t làng bản ( Chiề ng, cha ̣) - Nhiều làng bản trong một vùng có quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc - Chế độ mẫu hệ chuyển dầ n sang chế độ... là tộc trưởng ( già làng ).Đứng đầu bộ lạc là tù trưởng -Xã hội đã có sự phân chia giàu nghèo BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI Sơ lươ ̣c toàn bài 1 Sự phân công lao đô ̣ng đã đươ ̣c hinh thành như thế nào? ̀ - Sản xuất ngày càng phát triển, thủ công nghiêp tách khỏi nông nghiệp dẫn đế n sự phân công ̣ lao động trong xã hô ̣i: - Theo nghề nghiệp : nông nghiệp và thủ... sông lớn ở ma ̣n Bắ c, ma ̣n Nam, hình thành hàng loa ̣t làng bản ( Chiề ng, cha ̣) - Nhiều làng bản trong một vùng có quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc - Chế độ mẫu hệ chuyển dầ n sang chế độ phụ hệ - Đứng đầu thị tộc là tộc trưởng ( già làng ).Đứng đầu bộ lạc là tù trưởng -Xã hội đã có sự phân chia giàu nghèo 3 Bước phát triển mới về xã hô ̣i đươ ̣c nảy sinh như thế nào? -...BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI 1 Sư ̣ phân công lao đô ̣ng đã đươ ̣c hinh thành như thế nào? ̀ 2 Xã hô ̣i có gi ̀ đổi mới? - Trên các đồ ng bằ ng ven sông lớn ở ma ̣n Bắ c, ma ̣n Nam, hình thành hàng loa ̣t làng bả.n (Chiề ng, cha ̣) - Nhiều làng bản trong một vùng có quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc - Chế độ mẫu hệ chuyển dầ n sang... trong một vùng có quan hệ chặt chẽ với nhau gọi là bộ lạc - Chế độ mẫu hệ chuyển dầ n sang chế độ phụ hệ - Đứng đầu thị tộc là tộc trưởng ( già làng ) Đứng đầu bộ lạc là tù trưởng -Xã hội đã có sự phân chia giàu nghèo BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI Đông Sơn Em hãy nêu tên những Nguyên nhân nào dẫn đến vùng trung tâm văn hóa hình thành những trung đó? tâm văn hóa trên đấ t... Bộ) - Thời văn hoá Đông Sơn công cụ sản xuất , đồ đựng , đồ trang sức đều phát triển hơn trước - Đồng gần như thay thế đá + Công cụ đồng :Lưỡi cày,lưỡi rìu + vũ khí đồng : lưỡi giáo , mũi tên BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI 1 Sự phân công lao đô ̣ng đã đươ ̣c hinh thành như thế nào? ̀ 2 Xã hô ̣i có gi ̀ đổi mới? 3 Bước phát triển mới về xã hô ̣i đươ ̣c nảy... sinh như thế nào? - Từ thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN đã hình thành các nền văn hoá phát triển: Óc eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tập trung hơn là văn hoá Đông Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ) BÀ I 11 ( Tiế t 12) ́ NHỮ NG CHUYỂN BIÊN VỀ XÃ HỘI Đông Sơn Em hãy nêu tên những Nguyên nhân nào dẫn đến vùng trung tâm văn hóa hình thành những trung đó? tâm văn hóa trên đấ t nước ta từ thế kỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi, Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi,

Hình ảnh liên quan

B. Đúc được nhiều loại hình cơng cụ,dụng cụ khác và đẹp hơn. C. Chất liệu bền, mở ra con đường tìm nguyên liệu mới. - Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

c.

được nhiều loại hình cơng cụ,dụng cụ khác và đẹp hơn. C. Chất liệu bền, mở ra con đường tìm nguyên liệu mới Xem tại trang 4 của tài liệu.
1- Sự phân cơng lao động được hình thành như thế nào? 2- Xã hội cĩ gì đổi mới? - Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

1.

Sự phân cơng lao động được hình thành như thế nào? 2- Xã hội cĩ gì đổi mới? Xem tại trang 6 của tài liệu.
bén hơn, nhiều hình dáng hơn, đáp ứng theo nhu cầu lao động - Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

b.

én hơn, nhiều hình dáng hơn, đáp ứng theo nhu cầu lao động Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Từ thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN đã hình thành các nền văn hố phát triển: ĩc eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tập trung hơn là văn hố Đơng Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ). - Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

th.

ế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN đã hình thành các nền văn hố phát triển: ĩc eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tập trung hơn là văn hố Đơng Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ) Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Từ thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN đã hình thành các nền văn hố phát triển: ĩc eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tập trung hơn là văn hố Đơng Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ). - Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

th.

ế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN đã hình thành các nền văn hố phát triển: ĩc eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tập trung hơn là văn hố Đơng Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ) Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Từ thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN đã hình thành các nền văn hố phát triển: ĩc eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tập trung hơn là văn hố Đơng Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ). - Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

th.

ế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN đã hình thành các nền văn hố phát triển: ĩc eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tập trung hơn là văn hố Đơng Sơn (Bắc bộ và Bắc Trung Bộ) Xem tại trang 24 của tài liệu.
3. Từ thế kỷ thứ VIII- I TCN, trên đất nước ta hình thành những nền văn hĩa nào? - Bài 11 Nh­ũng chuyển biến trong xã häi

3..

Từ thế kỷ thứ VIII- I TCN, trên đất nước ta hình thành những nền văn hĩa nào? Xem tại trang 26 của tài liệu.