0

DE KIEM TRA 1TIET- 11CB

2 644 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Trường THPT Cầu Quan KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Vật lí 11A4 - cơ bản Tên hs: Lớp: . A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) 1. Công tơ điện được đo bằng đơn vị nào sau đây ? [A] Oát (W) [B] Culông(C) [C] Jun(J) [D] Niutơn(N) 2. Điện năng tiêu thụ được đo bằng: [A] Vôn kế [B] Công tơ điện [C] Ampe kế [D] Tĩnh điện kế 3. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây ? [A] Oát (W) [B] Ampe (A) [C] Jun ( J) [D] Niutơn (N) 4. Trong các pin điện hóa có sự chuyển hóa từ năng lượng nào sau đây thành điện năng ? [A] Nhiệt năng [B] Thế năng đàn hồi [C] Cơ năng [D] Hóa năng 5. Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện ? Giữa hai bản kim loại là một lớp: [A] Giấy tẩm dung dịch muối ăn [B] Nhựa pôliêtilen [C] Giấy tẩm parafin [D] mica 6. Công suất của nguồn điện là: [A] 2 P UI= [B] P rI= [C] P I ξ = [D] P UI= 7. Khi tăng đồng thời độ lớn của 2 điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng [A] Giảm đi bốn lần [B] Không thay đổi [C] Giảm đi một nữa [D] Tăng lên gắp đôi 8. Pin điện hóa có : [A] Hai cực là hai vật dẫn cùng chất [B] Hai cực là hai vật dẫn khác chất [C] Hai cực đều là các vật cách điện. [D] Một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện 9. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây ? [A] Nhiệt kế [B] Công tơ điện [C] Ampe kế [D] Lực kế 10. Công suất điện của một đoạn mạch là: [A] P UI = [B] P rI= [C] P I ξ = [D] 2 P UI= 11. Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không ? [A] r Q E = [B] r Q kE = [C] 2 r Q kE = [D] 2 r Q E = 12. Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây ? [A] Ampe(A) [B] Héc(Hz) [C] Vôn (V) [D] Culông(C) 13. Công của lực điện trong điện trường là: [A] A = qEd [B] E=qd [C] A=Ed [D] A=qE 14. Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm ? [A] Điện tích thử q [B] Hằng số điện môi của môi trường [C] Khoảng cách r từ Q đến q [D] Điện tích Q 15. Biết hiệu điện thế U MN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ? [A] V N - V M = 3 V [B] V M = 3 V [C] V N = 3 V [D] V M - V N = 3 V 16. Khi một điện tích q= -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế U MN có giá trị nào sau đây ? [A] + 3 V [B] - 12 V [C] + 12 V [D] - 3 V B. PHẦN TỰ LUẬN(6đ) Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Culông ? ( 1đ ) Câu 2: Định nghỉa điện dung của tụ điện ? Viết biểu thức tính điện dung ? (1đ ) Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết: 5,1 = ξ V , r = 1 Ω , R 1 = 1 Ω , R 2 = 0,5 Ω a/ Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch kín ? ( 1 đ ) b/ Tính hiệu điện thế mạch ngoài ? ( 0,5 đ ) c/Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở ? (1đ ) d/ Tính công suất nguồn điện ? ( 0,5 đ ) Câu 4: Điện tích thử q = 10 -8 C đặt trong điện trường E = 1000 V/m Điện tích q di chuyển trong điện trường được đoạn đường d = 0,5 m a/ Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q ? ( 0,5 đ) b/ Tính công của lực điện trường lúc này ? ( 0,5 đ) ĐÁP ÁN A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) 1A 2B 3B 4D 5A 6C 7B 8B 9C 10A 11C 12C 13A 14A 15D 16A B. PHẦN TỰ LUẬN(6đ) Câu1: - Đluật Culông-------------------------------(0,5đ) - Biểu thức Đluật----------------------------(0,5đ) Câu 2: - Điện dung tụ điện:……………… ….( 0,5đ) - Biểu thức điện dung:……………….…(0,5đ) Câu 3: a/ Vì R 1 nt R 2 nên: R = R 1 + R 2 = 1,5 Ω ……(0,5đ) )(09,0 15,1 5,1 A rR I = + = + = ξ ----------(0,5đ) b/ U N = I.R = 0,09. 1,5 = 0,135 (V)----------(0,5đ) c/ U 1 = I.R 1 = 0,09 (V)-----------------------(0,5đ) U 2 = I.R 2 = 0,09. 0,5= 0,045 (V)---------(0,5đ) d/ IP ξ = = 1,5 . 0,09 = 0,135(W)----------(0,5đ) Câu 4: a/ F = qE = 10 -8 .1000 = 10 -5 N ------------(0,5đ) b/ A =qEd =10 -8 .1000.0,5 = 0,5.10 -5 J ---(0,5đ) r, ξ R 1 R 2 . Trường THPT Cầu Quan KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Vật lí 11A4 - cơ bản Tên hs:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA 1TIET- 11CB, DE KIEM TRA 1TIET- 11CB,

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ. - DE KIEM TRA 1TIET- 11CB

u.

3: Cho mạch điện như hình vẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.