0

bai 23 lop 6

14 356 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Phòng GDĐT Thò xã Cam Ranh TrườngTHCS Nguyễân Trọng Kỷ GV: Lê Thò Ngọc Lan Quan saùt caùc hình aûnh sau: KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ -ẹúa naứo laứ ủúa trang trớ, ủúa naứo laứ ủúa ủeồ sửỷ duùng? 1. ẹúa ủeồ trang trớ: 2. ẹúa ủeồ sửỷ duùng: Chọn câu đúng nhất: Có thể vận dụng nguyên tắc nào để trang trí đóa tròn? a/ Nguyên tắc xen kẽ; b/ Nguyên tắc nhắc lại; c/ Nguyên tắc đăng đối; d/ Nguyên tắc mảng hình không đều hoặc tự do; e/ Tất cả các ý trên. I/ QUAN SÁT, NHẬN XÉT I/ QUAN SÁT, NHẬN XÉT M u naứo coự boỏ cuùc ủeùp? Vỡ sao? M u soỏ 3 coự boỏ cuùc ủeùp Sắp xếp các hình vẽ và chữ cho phù hợp với các bước vẽ theo mẫu (có 2 vật mẫu( - Vẽ khung hình chung - Vẽ khung hình riêng - Vẽ nét thẳng - Vẽ chi tiết - Hoàn thiện bài - Tìm tỉ lệ bộ phận các phần B1: Vẽ khung hình chung B2: Vẽ khung hình riêng B4: Vẽ nét thẳng B5: Vẽ chi tiết B6: Hoàn thiện bài B3: Tìm tỉ lệ bộ phận các phần [...]... A4 10 11 13 15 16 17 19 30 31 33 35 36 37 39 50 51 53 55 56 57 59 60 12 14 18 20 21 23 25 26 27 29 32 34 38 40 41 43 45 46 47 49 52 54 58 22 24 28 42 44 48 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bức tranh bí mật - Các em không vẽ tiếp ở nhà (Vì không có mẫu nhìn vẽ hình sẽ bò sai) - Chuẩn bò bài 24: Vẽ cái ấm tích và cái bát (vẽ đậm nhạt) + Quan sát độ đậm, độ nhạt ở đồ vật dạng hình trụ + Bài vẽ tiết 23, bút chì, gôm, . bí maät 60 595857 565 55453525150494847 464 54443424140393837 363 53433 3231 30292827 262 52 4232 22120191817 161 5141312111098 765 43210 + Quan sát độ đậm, độ nhạt ở. tiết B6: Hoàn thiện bài B3: Tìm tỉ lệ bộ phận các phần  Vẽ cái ấm tích và cái bát theo mẫu ở nhóm trên khổ giấy A4 Böùc tranh bí maät 60 595857 565 55453525150494847 464 54443424140393837 363 53433 3231 30292827 262 52 4232 22120191817 161 5141312111098 765 43210
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 23 lop 6, bai 23 lop 6,

Hình ảnh liên quan

Quan sát các hình ảnh sau - bai 23 lop 6

uan.

sát các hình ảnh sau Xem tại trang 2 của tài liệu.
d/ Nguyên tắc mảng hình không đều hoặc tự do - bai 23 lop 6

d.

Nguyên tắc mảng hình không đều hoặc tự do Xem tại trang 4 của tài liệu.
Sắp xếp các hình vẽ và chữ cho phù hợp với các bước vẽ theo mẫu (có 2 vật mẫu - bai 23 lop 6

p.

xếp các hình vẽ và chữ cho phù hợp với các bước vẽ theo mẫu (có 2 vật mẫu Xem tại trang 8 của tài liệu.
B1: Vẽ khung hình chung B2: Vẽ khung hình riêng - bai 23 lop 6

1.

Vẽ khung hình chung B2: Vẽ khung hình riêng Xem tại trang 9 của tài liệu.
+ Quan sát độ đậm, độ nhạt ở đồ vật dạng hình trụ.    - Chuẩn bị bài 24: Vẽ cái ấm tích và cái bát (vẽ  - bai 23 lop 6

uan.

sát độ đậm, độ nhạt ở đồ vật dạng hình trụ. - Chuẩn bị bài 24: Vẽ cái ấm tích và cái bát (vẽ Xem tại trang 13 của tài liệu.