0

VẼ TRANH CỔ ĐỘNG-BÌNH ĐỊNH

22 905 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

NĂM HỌC 2009 - 2010 Tổ chuyên môn: TA-AN-MT-TD GV Giảng dạy:Tăng Hồng Vương. L p ớ 8A3 28660.86 - Sách giáo khoa - Bút, vở ghi bài - Tư liệu tự sưu tầm (tranh, ảnh cổ động ). BÀI 22 - 23 VẼ TRANG TRÍ TiÕt 1 I – Quan s¸t nhËn xÐt 1 3 2 4 2 4 Tranh ®Ò tµi Tranh cæ ®éng BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1. Tranh cổ động là gì? Câu 1 Câu 1 : Tranh cổ động thuộc loại tranh : Tranh cổ động thuộc loại tranh a. Hội hoạ b. Đồ hoạ c. Bích hoạ a. Hội hoạ b. Đồ hoạ c. Bích hoạ b b Câu 2 Câu 2 : Tranh cổ động còn gọi là : Tranh cổ động còn gọi là . . a. Tranh tuyên truyền a. Tranh tuyên truyền . . b. Tranh quảng cáo b. Tranh quảng cáo . . c. Tranh áp phíc c. Tranh áp phíc . . d. d. Tất cả ý trên Tất cả ý trên d d Câu3 Câu3 :Tranh cổ động thường hình ảnh và chữ dễ nhìn, dễ hiểu :Tranh cổ động thường hình ảnh và chữ dễ nhìn, dễ hiểu và nhiều khuôn khổ, kích cỡ, màu sắc, chất liệu khác nhau; và nhiều khuôn khổ, kích cỡ, màu sắc, chất liệu khác nhau; Theo em đúng hay sai ? Theo em đúng hay sai ? Đúng Đúng BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1. Tranh cổ động là gì? a. Dùng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và a. Dùng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước . Nhà nước . b. Dùng để tuyên truyền cho các hoạt động xã hội và giới thiệu b. Dùng để tuyên truyền cho các hoạt động xã hội và giới thiệu sản phẩm hàng hoá. sản phẩm hàng hoá. c. Cả a và b . c. Cả a và b . Câu5 Câu5 :Hãy tìm từ điền vào chỗ trống ( )cho đủ nghĩa câu sau: :Hãy tìm từ điền vào chỗ trống ( )cho đủ nghĩa câu sau: - - Tranh cổ động thường được đặt ở , nơi nhiều Tranh cổ động thường được đặt ở , nơi nhiều người qua lại nhằm để của nhiều người. người qua lại nhằm để của nhiều người. c c Câu4 Câu4 . Tranh cổ động là loại tranh . Tranh cổ động là loại tranh thu hút sự chú ý thu hút sự chú ý nơi công cộng nơi công cộng Tranh cổ động là gì ? Tranh cổ động là gì ? gn gn BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1. Tranh cổ động là gì? * Tranh cổ động thuộc loại tranh đồ hoạ, nhiều tên gọi ; tranh tuyên tryền, tranh áp phích, tranh quảng cáo thường nội dung để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và tuyên truyền cho các hoạt động xã hội và giới thiệu sản phẩm hàng hóa Tranh cổ động những đặc điểm gì? Tranh cổ động những đặc điểm gì? BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1. Tranh cổ động là gì? 2. Đặc điểm tranh cổ động : Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nội dung Nội dung Bố cục Bố cục Hình, chữ Hình, chữ Màu sắc Màu sắc - Thường là - Thường là các mảng hình các mảng hình lớn tạo nên sự lớn tạo nên sự khoẻ khoắn, khoẻ khoắn, mạnh mẽ, dễ mạnh mẽ, dễ nhìn , dễ hiểu. nhìn , dễ hiểu. Hình ảnh cần Hình ảnh cần đọng, dễ hiểu . đọng, dễ hiểu . -Chữ phải ngắn -Chữ phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ gọn, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. đọc, dễ hiểu. . . Thường được sử Thường được sử dụng màu sắc dụng màu sắc tương phản, bổ tương phản, bổ túc.(có tính tư túc.(có tính tư ợng trưng gây ợng trưng gây ấn tượng mạnh) ấn tượng mạnh) Quan sát tranh minh hoạ trang Quan sát tranh minh hoạ trang 142 và 143 142 và 143 (SGK). (SGK). -Phong phú -Phong phú - đọng - đọng - Dễ hiểu - Dễ hiểu BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1. Tranh cổ động là gì? 2. Đặc điểm tranh cổ động : Bức tranh Bức tranh Vì mái trường không Vì mái trường không ma tuý ma tuý của hoạ sĩ Chiêu Anh của hoạ sĩ Chiêu Anh Luận là một bức tranh cổ động Luận là một bức tranh cổ động đẹp về bố cục, tác dụng tuyên đẹp về bố cục, tác dụng tuyên truyền rất tốt trong việc chống tệ truyền rất tốt trong việc chống tệ nạn ma tuý : Hãy làm tất cả, nạn ma tuý : Hãy làm tất cả, hành động một cách kiên quyết hành động một cách kiên quyết để ma tuý không vào được trư để ma tuý không vào được trư ờng học, để thế hệ trẻ yên vui ờng học, để thế hệ trẻ yên vui học hành. học hành. Ví dụ Ví dụ gn gn Nội dung; Hãy ngăn chặn hiểm hoạ Nội dung; Hãy ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý để HS yên vui học hành. ma tuý để HS yên vui học hành. 1. Tranh cổ động là gì? 2. Đặc điểm tranh cổ động : Trannh cổ động thường hình ảnh và chữ Trannh cổ động thường hình ảnh và chữ - Hình ảnh trong tranh cổ động cần đọng, dễ hiểu - Hình ảnh trong tranh cổ động cần đọng, dễ hiểu - Chữ trong tranh cổ động phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc, dễ - Chữ trong tranh cổ động phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. hiểu. Bố cục thường là các mảng hình lớn tạo nên sự khoẻ khoắn, Bố cục thường là các mảng hình lớn tạo nên sự khoẻ khoắn, mạnh mẽ, dễ nhìn, dễ hiểu: mạnh mẽ, dễ nhìn, dễ hiểu: Màu sắc Màu sắc Hình ảnh Hình ảnh => tính tượng trưng gây ấn tượng mạnh mẽ. => tính tượng trưng gây ấn tượng mạnh mẽ. [...]... loại tranh cổ động gì ? BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : *Tranh cổ động phục vụ chính trị : BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : *Tranh cổ động về thương mại : BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : *Tranh cổ động... để vẽ được tranh cổ động ta phải làm thế nào ? BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : II Cách vẽ tranh cổ động: Chọn câu trả lời 1 2 3 4 5 6 *Nội dung:1,Dân số kế hoạch hoá gia những.nộiPhụ xã hội nạn Những bức tranh tranh cổ độngnói về đình.2 Tệ sử dung ? Trong cổ động trên người taChính - ta thường dung gì Khi tiến hành vẽ một bức tranh cổ. .. vẽ nhiều màu ) BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : II Cách vẽ tranh cổ động: Câu hỏi Củng cố bài học BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 1 Tranh cổ động là gì? * Tranh cổ động thuộc loại tranh đồ hoạ, nhiều tên gọi ; tranh tuyên tryền, tranh áp phích, tranh quảng cáo là loại tranh thường nội dung để tuyên truyền chủ trương, chính sách của... thiệu sản phẩm hàng hóa 2 .Tranh cổ những đặc điểm gì ? Tranh cổ động thường hình ảnh và chữ - Hình ảnh trong tranh cổ động cần đọng, dễ hiểu - Chữ trong tranh cổ động phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu * Bố cục thường là các mảng hình lớn tạo nên sự khoẻ khoắn, mạnh mẽ, dễ nhìn, dễ hiểu: - Màu sắc => tính tượng trưng gây ấn tượng mạnh mẽ - Hình ảnh 3 Khi vẽ tranh cổ động ta cần chú ý những... Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : Ví dụ: => Hình ảnh con chim hoà bình màu trắng trên nền trời xanh tượng trưng cho cuộc sống yên vui, mong muốn hoà bình => Hình ảnh quả bom là chiến tranh là chết chóc, => Hai nét gạch chéo là xoá bỏ, là phản đối, BTN BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : Tranh đề tài a.Treo... biết màu thuốc lá 4 và thường sử Em hãy 3 những gamở hút tranh số 5 Bảo vệ nhữngdụng tiến hành theo mấy bước ? quả cách mạng (Đảng) phụ?điều này đúng hay 6như thế đọc Thể chính, hìnhtranhđộnglà em phải chọntrường,rõsai thao Khi vẽ tranhmàu Theo cần phải môi câu,chữ ràng, dễ cổ cổ ta Bảo Chữ trong ítảnh nàođộng5cần vệ ngắn gọnlà.Đúng Khi vẽ tranh cổ động ta cần phảihình,mảng chữ hìng và nào cho phù hợp?... nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : II Cách vẽ tranh cổ động: Bước 1 Tìm chọn nội dung Tác hại của con người với thuốc lá Gồm 4 bước Bước 2 Phác thảo bố cục Bước 3 Sửa hình và vẽ chi tiết Bước 4 Thể hiện màu +Hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là phụ? + Dùng chữ kiểu nào cho phù hợp? + Sắp xếp mảng hình ,mảng chữ như thế nào cho đẹp? +Sử dụng màu sắc hài hoà( không nên vẽ nhiều... loại hội hoạ Tranh cổ động a.Treo nơi công cộng, ngoài trời a.Treo nơi công cộng, ngoài trời b tính nhất thời b tính nhất thời c Mang tính phổ cập dễ hiểu c Mang tính phổ cập dễ hiểu d chữ d chữ e Chất liệu hạn chế e Chất liệu hạn chế f Thuộc thể loại đồ hoạ f Thuộc thể loại đồ hoạ tc BI 22 - 23 V TRANG TR Tiết 1 I Quan sát nhận xét 1 Tranh cổ động là gì? 2 Đặc điểm tranh cổ động : Trong . . Tranh cổ động là loại tranh . Tranh cổ động là loại tranh thu hút sự chú ý thu hút sự chú ý nơi công cộng nơi công cộng Tranh cổ động là gì ? Tranh cổ. : Tranh cổ động còn gọi là : Tranh cổ động còn gọi là . . a. Tranh tuyên truyền a. Tranh tuyên truyền . . b. Tranh quảng cáo b. Tranh quảng cáo . . c. Tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: VẼ TRANH CỔ ĐỘNG-BÌNH ĐỊNH, VẼ TRANH CỔ ĐỘNG-BÌNH ĐỊNH,

Hình ảnh liên quan

Nội dung Bố cục Bố cục Hình, chữ Hình, chữ Màu sắc Màu sắc - VẼ TRANH CỔ ĐỘNG-BÌNH ĐỊNH

i.

dung Bố cục Bố cục Hình, chữ Hình, chữ Màu sắc Màu sắc Xem tại trang 8 của tài liệu.
Ví dụ: => Hình ảnh con chim hoà bình màu trắng => Hình ảnh con chim hoà bình màu trắng trên nền trời xanh tượng trưng cho cuộc  - VẼ TRANH CỔ ĐỘNG-BÌNH ĐỊNH

d.

ụ: => Hình ảnh con chim hoà bình màu trắng => Hình ảnh con chim hoà bình màu trắng trên nền trời xanh tượng trưng cho cuộc Xem tại trang 11 của tài liệu.
Em hãy cho thầy biết ở bức tranhsố 55 hình ảnh nào là hình ảnh nào là - VẼ TRANH CỔ ĐỘNG-BÌNH ĐỊNH

m.

hãy cho thầy biết ở bức tranhsố 55 hình ảnh nào là hình ảnh nào là Xem tại trang 17 của tài liệu.
Phác thảo bố cục Sửa hình và vẽ       chi tiết - VẼ TRANH CỔ ĐỘNG-BÌNH ĐỊNH

h.

ác thảo bố cục Sửa hình và vẽ chi tiết Xem tại trang 18 của tài liệu.