0

tiet 23: MOI TRUONG DOI LANH

18 541 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

KIM TRA BI C H y chọn câu trả lời đúng nhấtã Hoang mạc là nơi: a.Dân cư tập trung đông đúc b.Không thuận lợi cho phát triển kinh tế c.Hoạt động kinh tế phát triển d.Thực động vật phong phú Ch­¬ng IV M«i tr­êng ®íi l¹nh. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi l¹nh Bµi 21 Bµi 21 M«i tr­êng ®íi l¹nh Bài 21 Môi trường đới lạnh 1. Đặc điểm của môi trường Quan sát 2 lược đồ xác định ranh giới môi trường đới lạnh Vị trí: Đới lạnh nằm trong khoảng từ 2 vòng cực đến 2 cực 6 Bài 21 Môi trường đới lạnh 1. Đặc điểm của môi trường Quan sát H21.3 phân tích diễn biến nhiệt độ và lư ợng mưa trong năm ở đới lạnh Vị trí: Khí hậu: Nhiệt độ - Cao nhất: - Thấp nhất: - Biên độ nhiệt: - Số tháng nhiệt độ>0 0 C: - Số tháng nhiệt độ<0 0 C: Lượng mưa - TB năm: - Tháng mưa nhiều: - Tháng mưa ít: Bài 21 Môi trường đới lạnh Bài 21 Môi trường đới lạnh 1. Đặc điểm của môi trường - Vị trí: - Khí hậu Nhiệt Nhiệt độ độ - Cao nhất: 9 Cao nhất: 9 0 0 C ( T7) C ( T7) - Thấp nhất: -34 Thấp nhất: -34 0 0 C (T2) C (T2) - Biên độ nhiệt: 43 Biên độ nhiệt: 43 0 0 C C - Số tháng nhiệt Số tháng nhiệt độ>0 độ>0 0 0 C:3,5 C:3,5 - Số tháng nhiệt Số tháng nhiệt độ<0 độ<0 0 0 C:8,5 C:8,5 Lượng Lượng mưa mưa - TB năm:133mm TB năm:133mm - Tháng mưa nhiều:18mm Tháng mưa nhiều:18mm -Tháng mưa ít:2mm -Tháng mưa ít:2mm * Khí hậu khắc nghiệt * Khí hậu khắc nghiệt Nhiệt độ TB năm<10 Nhiệt độ TB năm<10 0 0 C C Mùa đông dài, mùa hạ Mùa đông dài, mùa hạ ngắn ngắn Mưa ít chủ yếu dưới Mưa ít chủ yếu dưới dạng tuyết dạng tuyết Gió lớn, b o tuyếtã Gió lớn, b o tuyếtã Kết luận B·o tuyÕt Quan s¸t h×nh trªn vµ cho biÕt sù kh¸c nhau gi÷a nói b¨ng vµ b¨ng tr«i? Bài 21 Môi trường đới lạnh 1. Đặc điểm của môi trường - Vị trí: - Khí hậu: Các loài tiêu biểu Các loài tiêu biểu Cách thích nghi Cách thích nghi Thực vật Thực vật Động vật Động vật 2. Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 23: MOI TRUONG DOI LANH, tiet 23: MOI TRUONG DOI LANH,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình trên và cho biết sự khác nhau giữa núi băng  và băng trôi? và băng trôi? - tiet 23: MOI TRUONG DOI LANH

uan.

sát hình trên và cho biết sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi? và băng trôi? Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quan sát hình trên và cho biết sự khác nhau giữa núi băng  và băng trôi? và băng trôi? - tiet 23: MOI TRUONG DOI LANH

uan.

sát hình trên và cho biết sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi? và băng trôi? Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan