0

Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

25 1,161 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Địa lí 6 Chương II: các thành phần tự nhiên của trái đất Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh sau Nh÷ng ®Þa h×nh nµy lµ kÕt qu¶ cña 2 lùc ®èi nghÞch nhau:néi lùc vµ ngo¹i lùc ®ång b»ng NUÍ CAO CAO nguyªn BiÓn Em hãy xác định khu vực tập trung nhiều núi cao? Tên các dãy núi cao? Đồng bằng rộng trên thế giới? Qua bản đồ em có nhận xét gì về địa hình Trái Đất? Địa hình bề mặt Trái Đất rất đa dạng, cao thấp khác nhau: - Chỗ cao - núi, chỗ bằng phẳng - đồng bằng. Có chỗ thì thấp hơn mực nước biển. -> Đó là kết quả tác động lâu dài liên tục của hai lực đối nghịch: Nội lực ngoại lực. Nguyªn nh©n nµo sinh ra sù kh¸c biÖt cña ®Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i §Êt Do t¸c ®éng cña hai lùc ®èi nghÞch nhau: Néi lùc vµ ngo¹i lùc. Quan s¸t nh÷ng bøc ¶nh d­ íi ®©y vµ cho biÕt: T¸c ®éng cña néi lùc sinh ra nh÷ng hiÖn t­îng g×? HiÖn t­îng uèn nÕp HiÖn t­îng ®øt g y· §éng ®Êt Nói löa - Tác động: tạo ra ốn nếp, đứt gãy, động đất, úi lửa. Kết quả tác động của nội lực lên địa hình bề mặt Trái Đất. Ngoại lực là gì? Quan sát những bức ảnh sau em hãy cho biết các yếu tố ngoại lực tác động lên bề mặt địa hình bề mặt Trái Đất thông qua những quá trình nào? Kết quả tác động của ngoại lực làm cho địa hình bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào? Địa hình xâm thực do gió cátĐịa hình bị xâm thực do dòng chảy của nướcĐịa hình bờ biển bị xâm thực do sóng Kết quả tác động của ngoại lực làm cho địa hình bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào? Quá trình phong hóa các loại đá
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen), Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen),

Hình ảnh liên quan

Những địa hình này là kết quả của 2 lực đối  nghịch nhau:nội lực và  - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

h.

ững địa hình này là kết quả của 2 lực đối nghịch nhau:nội lực và Xem tại trang 2 của tài liệu.
Qua bản đồ em có nhận xét gì về địa hình Trái Đất?  Địa hình bề mặt Trái Đất rất đa dạng, cao thấp khác nhau: - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

ua.

bản đồ em có nhận xét gì về địa hình Trái Đất? Địa hình bề mặt Trái Đất rất đa dạng, cao thấp khác nhau: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Địa hình xâm thực do gió và cát - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

a.

hình xâm thực do gió và cát Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cho biết địa hình bề mặt đất thay đổi như thế nào - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

ho.

biết địa hình bề mặt đất thay đổi như thế nào Xem tại trang 12 của tài liệu.
Cho biết địa hình bề mặt đất thay đổi như thế nào - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

ho.

biết địa hình bề mặt đất thay đổi như thế nào Xem tại trang 12 của tài liệu.
Làm cho địa hình gồ ghề hơn San bằng địa hìnhĐộng  - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

m.

cho địa hình gồ ghề hơn San bằng địa hìnhĐộng Xem tại trang 21 của tài liệu.
ĐA DạNG ĐịA HìNH - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)
ĐA DạNG ĐịA HìNH Xem tại trang 23 của tài liệu.
+Tìm hiểu các dạng địa hình trên bề mặt Trái đất. - Bai 12: Tac dong cua noi luc va ngoai luc (Bai giang dô thi giao vien gioi huyen)

m.

hiểu các dạng địa hình trên bề mặt Trái đất Xem tại trang 24 của tài liệu.