0

T33.Bài31- Hiện tượng cảm ứng điện từ.ppt

17 939 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

TiÕt 33 : HiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ N S Các em mở SGK trang 85, sau đó đọc nhanh phần đề dẫn của bài, và tốt nhất làm theo như thế. Các em mở SGK trang 85, sau đó đọc nhanh phần đề dẫn của bài, và tốt nhất làm theo như thế. Tiết 33: Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp Quan sát cấu tạo và hoạt động của đinamô Cấu tạo: như hình vẽ Ta chú ý hai bộ phận chính Khi qua núm của đinamô thì nam châm quay theo và đèn sáng SN Các em quan sát hình ảnh mô phỏng Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện không? Tiết 33: Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II. Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1. Dùng nam châm vĩnh cửu Thí nghiệm 1 N S C1 Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu một cuộn dây và một thanh nam châm vĩnh cửu. Bố trí TN như hình bên ta tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong trường hợp nào dưới đây: + Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây Đèn LED sáng Tiết 33: Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp Đèn LED không sáng II. Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1. Dùng nam châm vĩnh cửu Thí nghiệm 1 N S C1 Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu một cuộn dây và một thanh nam châm vĩnh cửu. Bố trí TN như hình bên ta tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong trường hợp nào dưới đây: + Đặt nam châm đứng yên trước cuộn dây Tiết 33: Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp Đèn LED không sáng I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II. Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1. Dùng nam châm vĩnh cửu Thí nghiệm 1 N S C1 Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu một cuộn dây và một thanh nam châm vĩnh cửu. Bố trí TN như hình bên ta tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong trường hợp nào dưới đây: + Đặt nam châm nằm yên trong cuộn dây Tiết 33: Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II. Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1. Dùng nam châm vĩnh cửu Thí nghiệm 1 N S C1 Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu một cuộn dây và một thanh nam châm vĩnh cửu. Bố trí TN như hình bên ta tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong trường hợp nào dưới đây: + Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây Đèn LED sáng Tiết 33: Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II. Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1. Dùng nam châm vĩnh cửu Thí nghiệm 1 N S Trả lời C1: Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng khi: + Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây + Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây Tiết 33: Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp SN C2 Trong thí nghiệm trên, nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại gần hay ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện không? Trả lời C2: Trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Ta hãy quan sát TN với cuộn dây đưa lại gần nam châm. SN Víi cuén d©y ®­a ra xa nam ch©m. NhËn xÐt 1 Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn trong cuén d©y dÉn kÝn khi ta ®­a mét cùc nam ch©m l¹i gÇn hay ra xa mét ®Çu cuén d©y ®ã hoÆc ng­ îc l¹i. [...]... châm điện biến thiên Thời khắc ngắt Tiết 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II Dùng nam châm để tạo ra dòng điện III Hiện tượng cảm ứng điện từ Dùng NCVC Dòng điện xuất hiện như trên gọi là dòng điện cảm ứng Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ Hoặc dùng NC điện Nếu đèn đỏ sáng trước Kế tiếp là đèn xanh hoặc ngược lại Tiết 33 :Hiện. .. khi đóng mạch điện của NC điện Xuất hiện dòng điện + Khi dòng điện đã ổn định Không xuất hiện dòng điện Tiết 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1 Dùng nam châm vĩnh cửu 2 Dùng nam châm điện C3 (tiếp theo) + Trong khi đóng mạch điện của NC điện Xuất hiện dòng điện + Khi dòng điện đã ổn định Không xuất hiện dòng điện + Trong khi... mạch điện của NC điện Xuất hiện dòng điện + Sau khi ngắt mạch điện Không xuất hiện dòng điện Tiết 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1 Dùng nam châm vĩnh cửu 2 Dùng nam châm điện Thời khắc đóng Nhận xét 2 Dòng điện xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong thời gian đóng và ngắt mạch của NC điện, nghĩa là trong thời gian dòng điện. .. lời câu hỏi ở phần I Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện không? Ghi nhớ: Đúng là nhờ nam châm mà ta có thể tạo *Có nhiều cách dùng nam châm để tạo ra ra dòng điện ? dòng điện trong cuộn dây dẫn kín Dòng điện tao ra theo cách đó gọi là dòng điện cảm ứng *Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ ... trước Kế tiếp là đèn xanh hoặc ngược lại Tiết 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II Dùng nam châm để tạo ra dòng điện III Hiện tượng cảm ứng điện từ C4 Nếu làm lại thí nghiệm nhưng lần này cho nam châm quay trước cuộn dây (như hình vẽ) thì có hiện tư ợng gì xảy ra trong cuộn dây? Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng Chúng ta cùng quan sát N S C5 Hãy trả lời câu hỏi... điện của NC điện Xuất hiện dòng điện Tiết 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1 Dùng nam châm vĩnh cửu 2 Dùng nam châm điện C3 Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây dẫn có mắc hai đèn LED song song ngược chiều (hình vẽ bên) Ta làm TN để xác định trong những trường hợp nào dưới đây xuất hiện dòng điện ở cuộn dây có mắc... 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp II Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1 Dùng nam châm vĩnh cửu 2 Dùng nam châm điện C3 Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây dẫn có mắc hai đèn LED song song ngược chiều (hình vẽ bên) Ta làm TN để xác định trong những trường hợp nào dưới đây xuất hiện dòng điện ở cuộn dây có mắc đèn LED + Trong khi đóng mạch điện của NC điện . trên gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ Tiết 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo và. khi ngắt mạch điện của NC điện. Xuất hiện dòng điện. + Sau khi ngắt mạch điện Không xuất hiện dòng điện. Tiết 33 :Hiện tượng cảm ứng điện từ I. Cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: T33.Bài31- Hiện tượng cảm ứng điện từ.ppt, T33.Bài31- Hiện tượng cảm ứng điện từ.ppt,

Hình ảnh liên quan

Cấu tạo: như hình vẽ - T33.Bài31- Hiện tượng cảm ứng điện từ.ppt

u.

tạo: như hình vẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cácem quan sát hình ảnh mô phỏng - T33.Bài31- Hiện tượng cảm ứng điện từ.ppt

cem.

quan sát hình ảnh mô phỏng Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan