0

Bài 11.Lâm nghiệp&thủy sản

22 270 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

     !"  !" #$%&'())   *&#)+ )', 1.Tại sao nước ta là 1 nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới ? Thứ bảy ngày 6 tháng 11 năm 2010 Địa lý: 2.Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc ?   -.//01.234-5678 #94-:.;<=4".5>?@5A-!5>!BC.7D4-78 EF5<6"0G05"H 01.23 I"7J5K/*;5L<J<!M5BN<O<6"-P01 .23 Lâm nghiệp Trồng và bảo vệ rừng Khai thác gỗ và lâm sản khác Hình 1 . Sơ đồ các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp Q:8-R5J//S1TU/U "PV   !M5BN01.23 Hãy kể các công việc của trồng và bảo vệ rừng ? Thứ bảy ngày 6 tháng 11 năm 2010 Địa lý: $W1<0 )S17=<<05>  S<X-4. 3J>9 )J<<Y4.2<<6"5> 4-:8!42>9 Ươm cây giống, chăm sóc cây trồng, ngăn chặn các hoạt động phá hoại rừng.   Việc khai thác gỗ và các lâm sản khác phải chú điều gì ? .2<Z".5J<[4-<J<P0178ZJ<38.\3PV5.A5Z.21] ZYB@\<Z".5J<:9":^.]3J!M.>9_ [ F1BY<Y S]5>`   Năm a.25O< 1980 1995 2004 ổng diện tích rừng triệu ha    05O<:87DP.2]58!Pb=1BY.c<0d.7" -Từ năm 1980 đến 1995 diện tích rừng nước ta tăng hay giảm,bao nhiêu triệu hec-ta?Theo em nguyên nhân nào dẫn đến tình hình đó ? -Tư năm 1995 đến 2004 diện tích rừng nước thay đổi như thế nào ? Nguyên nhân nào dẫn đến tình hình đó ? Thứ bảy ngày 6 tháng 11 năm 2010 Địa lý: e5"Bf.4gG.25O<>9<6"@h<5" 87DP.24gG.25O<>9<6"@h<5"   icL0P-1G.25O<>9.81   iL0P-15SG.25O<>9    "PV -.//01.234-5678 HĐ I : Lâm nghiệp:    !"# $%&' ()*+ *Phân bố chủ yếu: vùng núi và trung du. *Diện tích rừng của nước ta ngày càng phát triển.   Thư ́ bảy nga ̀ y 06 tha ́ ng 11 năm 2010 . j "Pk l   -.//01.L j 34" m 5 n 7" n  200 oTp 1000 /RT 2000 /qrR /UUs Sản lượng (nghìntấn) 1990 2003 S1 Thuỷ sản khai thác Thuỷ sản nuôi trồng ,-./&01*(2314* HĐ I I: Ngành thuỷ sản: -5678@h<5"<=<J<!M5BN-!H [...]...Ni trồng thủy sản Ngành thủy sản Khai thác thủy sản Ni và thu hoạch thủy sản Thứ bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010 Đia lí ̣ Bài 11: Lâm nghiêp và thuỷ sản ̣ HĐ I I: Ngành thuỷ sản: Sản lượng 2000 nghìn tấn 1856 1003 1000 200 729 -So sánh sản lượng thuỷ sản của năm 3.Tổng sản lượng sản sản năm là : 2.Tổnglượng thủy thủyhằngcủa nước ta 1 .Sản 1990năm 1990thủy: taa Sản lượng2003 ?sản đánh bắt được... gì về sản lượng thủy sản a 2859 nghìnthủy Sản lượng tấn -Em có nhận tấn sản ni trồng được b.c 891 nghìn lượng thủy sản đánh bắt b 1856 sản tấnhàng của Tổng nghìn tấn năm ? nước ta vào c 162 nghìn tấn được c được và ni 1003 nghìn tấn 162 1990 2003 Năm Hình 4: Biểu đồ sản lượng thuỷ sản Thuỷ sản khai thác Thuỷ sản ni trồng HĐ I I: Ngành thuỷ sản: Ni trồng thủy sản Ngành thủy sản Đánh bắt thủy sản Sản lượng... và ni trồng thủy sản -Nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng Thư bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010 Địa lý: Bài1 1: Lâm nghiệp và thủy sản HĐ I : Lâm nghiệp: * Hoạt động chính Trồng và bảo vệ rừng Khai thác gỗ và lâm sản khác *Phân bố chủ yếu: vùng núi và trung du *Diện tích rừng của nước ta ngày càng phát triển HĐ I I: Ngành thuỷ sản: Ni trồng thủy sản *Ngành thủy sản Đánh bắt thủy sản *Phân bố : ở... Thư bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010 Địa lý: Bài 11: Lâm nghiêp và thuỷ sản ̣ 1 HĐ I: Lâm nghiệp 2 HĐ II: Ngành thủy sản 3 HĐ III: Liên hệ thực tế : Kể tên các tỉnh có ngành thủy sản phát triển mạnh mà em biết ? Ni trồng thủy sản ở Khánh Hòa Thư bảy ngày 06 tháng 11 năm 2010 Địa lý: Bài 11: Lâm nghiêp và thuỷ sản ̣ 1 HĐ I: Lâm nghiệp 2 HĐ II: Ngành thủy sản 3 HĐ III: Liên hệ thực tế : *Em biết... *Em có suy nghĩ cần phải làm gì để bảo vệ các loại lâm sản và thủy sản ? Đánh mũi tên nối các ơ của sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp: Vùng biển rộng có nhiều hải sản Mạng lưới sơng ngòi dày đặc Ngành thủy sản phát triển Người dân có nhiều kinh nghiệm ni trồng và đánh bắt Nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng NỘI DUNG : -Bên cạnh việc khai thác gỗ và lâm sản ,nghề trồng rừng của nước ta đang ngày càng phát... Đánh bắt thủy sản Sản lượng thủy sản của nước ta ngày càng tăng Ngành thủy sản phân bố chủ Nước bốcóởnhững điều kiện để phátcó nhiều sơng ,hồ sản là : Phân ta : ven biển và những nơi triển ngành thuỷ yếu ở đâu? ở các đồng bằng biển rộng có nhiều hải sản -Vùng -Mạng lưới sơng ngòi dày đặc -Người dân có nhiều kinh nghiệm triển như Nhờ những điều kiện nào mà ngành thủy sản nước ta pháttrong đánhvậy? Dùng... sản ,nghề trồng rừng của nước ta đang ngày càng phát triển -Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du -Ngành thủy sản đang phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sơng ,hồ ở các đồng bằng DẶN DỊ : Trả lời câu hỏi ở sách giáo khoa Chuẩn bị bài tiết sau : Cơng nghiệp Cảm ơn quý Thầy Cô giáo và các em Học sinh cùng tham gia trong tiết học . sản khai thác Thuỷ sản nuôi trồng ,-./&01*(2314* HĐ I I: Ngành thuỷ sản: 1 .Sản lượng thủy sản hằng năm là : a. Sản lượng thủy sản. sản đánh bắt được. b. Sản lượng thủy sản nuôi trồng được. c. Tổng sản lượng thủy sản đánh bắt được và nuôi được. 2.Tổng sản lượng thủy sản của nước ta vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11.Lâm nghiệp&thủy sản, Bài 11.Lâm nghiệp&thủy sản,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 1: Kể tên các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp - Bài 11.Lâm nghiệp&thủy sản

uan.

sát hình 1: Kể tên các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp Xem tại trang 3 của tài liệu.
Phân tích bảng số liệu , thảo luận nhĩm đơi những câu hỏi sau: - Bài 11.Lâm nghiệp&thủy sản

h.

ân tích bảng số liệu , thảo luận nhĩm đơi những câu hỏi sau: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4: Biểu đồ sản lượng thuỷ sảnHĐ I I:  Ngành thuỷ sản: - Bài 11.Lâm nghiệp&thủy sản

Hình 4.

Biểu đồ sản lượng thuỷ sảnHĐ I I: Ngành thuỷ sản: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 4: Biểu đồ sản lượng thuỷ sản - Bài 11.Lâm nghiệp&thủy sản

Hình 4.

Biểu đồ sản lượng thuỷ sản Xem tại trang 12 của tài liệu.