Mang_bao_tu_tinh_bot_sang

9 315 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 10:30

Mang_bao_tu_tinh_bot_sang TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 49 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA MÀNG BAO GÓI THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TINH BỘT SẮN CÓ BỔ SUNG POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) RESEARCH ON FACTORS AFFECTING TENSILE STRENGTH OF POLYETHYLENE-GLYCOL-(PEG)-ADDED-CASSAVA-STARCH FILM TRƢƠNG THỊ MINH HẠNH, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng VÕ VĂN QUỐC BẢO Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế TÓM TẮT Tinh bột sắn là polysaccharides (polyme tự nhiên), có khả năng tạo màng mỏng do chính nó và cả khi phối trộn với các phụ liệu tạo màng khác, đồng thời có khả năng tự phân hủy nhanh trong môi trường tự nhiên. Để nâng cao khả năng chịu lực và độ dẻo cho màng mỏng từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylene glycol (PEG), cần nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tạo màng. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm yếu tố toàn phần TĐY 2n, chúng tôi đã nghiên cứu được ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (nồng độ tinh bột sắn, nồng độ PEG và thời gian hồ hóa) đến độ bền đứt của màng. Độ bền đứt là tiêu chuẩn quan trọng đáp ứng yêu cầu cho việc ứng dụng bao gói thực phẩm của màng mỏng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi nồng độ huyền phù tinh bột sắn: 10,9%, nồng độ PEG: 0,35% và thời gian hồ hóa là 16 phút 30 giây thì khả năng chịu lực của màng là tốt nhất: 1,218 N/cm2. Từ kết quả đạt được có thể xem xét khả năng ứng dụng của màng trong kỹ thuật bao gói thực phẩm để có thể thay thế vật liệu PE nhằm giải quyết những khó khăn trong xử lý môi trường hiện nay. ABSTRACT Pure cassava starch, which is natural polymer polysaccharides, and its mixture with other additives is able to form edible films as well as to self-decompose quickly in natural environment. In order to improve the tensile strength and pliability of PEG-added cassava-starch membrane, we carry out a detailed investigation of factors affecting the film-forming process. Using the experiment planning method of 2n total factor, we have studied the effects of the technological factors, namely cassava starch concentration, PEG concentration and starched time, on film’s tensile strength. In particular, tensile strength is the mainly important criteria in food packaging application. The investigation results show that with concentration of 10,9% starch slurry, 0,35% PEG, and the starched time of 16 minutes 30 seconds, the optimal obtained tensile strength is 1,218 N/cm2. From the obtained results, we can consider an application of PEG-added TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 50 cassava-starch film in food packaging as a substitution for PE material to alleviate difficulties in improving the current living environment. 1. Giới thiệu Hng năm trên thế giới c khoảng 150 tấ n màng bao gi từ chấ t dẻ o đƣợ c sản xuất và tiêu th. Hầ u hế t nguyên liệu của màng bao gi nà y cơ bả n là dầ u thô nên là kế t quả củ a việ c tăng nhu cầ u sƣ̉ dụ ng dầ u và là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờ ng, gây nên sƣ̣ lã ng phí . Chính vì vậy, việc sử dng vật liệu c nguồn gốc sinh học làm bao bì thay thế các vật liệu cũ đang trở nên cấp thiết [7], [8]. Các polysaccharides tự nhiên rất dễ phân hủy , đặ c biệ t đố i vớ i tinh bộ t, c thể cho sả n phẩ m có chi phí thấ p và khả năng phân hủ y lớ n . Tuy nhiên, tƣ̣ bả n phân n không có tính mề m dẻ o khi tạo màng . Để ứng dng tốt hơn thƣờng tinh bột đƣợc trộn thêm các ph gia thực phẩm khác nhƣ polyethylene glycol (PEG) (tác nhân làm mềm dẻo). Nƣớc ta c nguồn nguyên liệu tinh bột rất phong phú. Ở miền Trung, tuy khí hậu khắc nghiệt, đất đai kém màu mỡ nhƣng mỗi năm cho một sản lƣợng tinh bột rất cao, nhất là tinh bột sắn. Tuy nhiên việc sử dng nguồn nguyên liệu này sao cho có giá trị kinh tế cao, hiện nay còn hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu đƣa nguồn nguyên liệu tinh bột này vào sản xuất công nghiệp nhƣ sản xuất màng bao bì thực phẩm nhm thay thế các chất dẻo kh phân hủy, c một ý nghĩa kinh tế - xã hội cao và vô cùng cấp thiết. Mc tiêu của nghiên cứu là tạo nên màng mỏng bao gi từ tinh bột sắn c phối trộn polyethylene glycol (PEG) là tác nhân tạo sự liên kết, làm mềm dẻo, không độc hại và xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bền đứt của màng nhm gp phần thuận lợi cho việc thay thế trên. 2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 2.1. Nguyên liệu nghiên cứu - Tinh bột sắn: đƣợc cung cấp bởi nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế, có chất lƣợng: độ trắng: >96,0%, độ tinh khiết: 97,5%, tạp chất không quá: 0,05%, hàm lƣợng đạm: 0.20%. - Polyethylene glycol (PEG): tinh khiết, dạng bột mịn, của tập đoàn Merck Schuchard, Đức. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp tạo màng [9]: Qui trình tạo màng: Polyethylene glycol (PEG) Tinh bột sắn Hòa tan Phối trộn Hồ ha Tráng mỏng Làm khô NƣớcMàng mỏng TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 51 * Cách tiến hành: - Tinh bột sắn đƣợc hòa tan trong nƣớc trong khoảng nồng độ từ 4-12%. Phối trộn với PEG với nồng độ từ 0,1- 0,4%. Tỷ lệ theo khối lƣợng giữa tinh bột sắn và các ph gia là 10:1.Tiến hành hồ ha ở nhiệt độ 7000C trong thời gian từ 5- 25 phút. Trong quá trình hồ ha cần phải khuấy đảo thƣờng xuyên để cho tinh bột đƣợc hồ ha đều. - Sau khi hồ ha đƣợc đem đi đuổi khí và tiến hành tráng mỏng trên kính để đạt bề dày của màng là 0,4-0,5mm. Làm khô ta đƣợc màng mỏng tinh bột sắn. 2.2.2. Phương pháp xác định khả năng chịu lực của màng [4], [5] - Dng c xác định đƣợc biểu diễn trên sơ đồ hình 2.1. - Cách tiến hành: Tất cả các loại màng đƣợc cắt theo kích thƣớc: chiều dài: 8 cm, chiều rộng: 3mm. Một đầu màng mỏng đƣợc kẹp chặt vào mc cân, đầu kia đƣợc kẹp chặt vào mc khác và chịu một lực kéo theo phƣơng thẳng đứng FG bởi một vật nặng m. Tăng dần FG bng cách tăng dần trọng lực của vật nặng cho đến khi màng bị đứt, ghi lại giá trị trọng lƣợng của vật nặng. Độ bền đứt của màng đƣợc tính theo công thức: ;SFP (N/cm2) Trong đ: - S: diện tích của mẫu đem phân tích, (cm2) FG = m.g N (Niuton) - m là vật nặng ghi đƣợc (kg) - g là lực trọng trƣờng (9,81 N/kg) 2.2.3. Phương pháp toán học - Sử dng phƣơng pháp luân phiên từng biến, để nghiên cứu động thái của các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chịu lực của màng tinh bột, đồng thời xác định tâm quy hoạch cho phần làm tối ƣu thực nghiệm tiếp theo [2]. - Xây dựng mô hình thí nghiệm theo phƣơng pháp qui hoạch thực nghiệm TĐY23 với các tâm quy hoạch vừa tìm đƣợc. Xây dựng phƣơng trình hồi quy và từ đ tính toán tìm ra độ bền đứt tối ƣu theo phần mềm Excel-Solver [1]. - Kết quả thí nghiệm đƣợc phân tí ch phƣơng sai mộ t nhân tố ANOVA (Anova single factor ) và so sánh sự sai khác của các giá trị trung bình bng phƣơng pháp DUNCAN (Duncan’s Multiple Range Test) trên phần mềm thống kê SAS, phiên bản 6.12 chạy trên Windows. Hình 2.1. Dụng cụ đo khả năng chịu lực của màng [4] TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 52 3. Kết quả và thảo luận 3.1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng tinh bột có phối trộn PEG bằng phương pháp luân phiên từng biến: C nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chịu lực của màng tinh bột, trong nghiên cứu này đề cập đến 3 yếu tố là: nồng độ tinh bột, nồng độ chất ph gia PEG và thời gian hồ ha 3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ tinh bột sắn (TBS): Tạo 5 mẫu màng tinh bột c nồng độ PEG: 0.2%, thời gian hồ ha: 10 phút và nồng độ tinh bột sắn thay đổi ở các mẫu từ 4-12%. Kết quả thí nghiệm đƣợc xử lý bng phƣơng pháp ANOVA, so sánh sự sai khác của các giá trị trung bình bng phƣơng pháp DUNCAN trên phần mềm SAS, và đƣợc biểu diễn trên đồ thị hình 3.1. 0.307c1.141b -1.180a1.182a00.511.5Độ bền đứt (N/cm2)4 6 8 10 12Nồng độ TBS (%) Hình 3.1. Ảnh hưởng của nồng độ TBS đến độ bền đứt màng tinh bột - trong đó a, b,c, d, là các hệ sô cần thiêt có trong chương trình xử lý thông kế, nói lên giữa các kết quả trung bình của số liệu đo đuợc có sự sai khác có ý nghĩa hay không có sự sai khác có ý nghĩa. Kết quả xử lý số liệu ở đồ thị 3.1 cho thấy, c sự khác biệt về độ bền đứt khi nồng độ tinh bột sắn nm trong khoảng 6 - 8%, còn ở nồng độ 10% và 12% thì không c sự sai khác với mức ý nghĩa α = 0,05 và tại khoảng nồng độ này c độ bền đứt cao nhất. Tuy nhiên, tại nồng độ 12%, quá trình tạo màng kh khăn, khả năng bám dính của dung dịch vào khuôn bị hạn chế. Đồng thời, xét về mặt kinh tế chúng tôi quyết định chọn nồng độ tinh bột sắn 10% là thích hợp để cho màng tinh bột c độ bền đứt cao nhất trong khảo sát này. 3.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ PEG: Tiến hành tƣơng tự nhƣ nghiên cứu 3.1.1 với 5 mẫu màng tinh bột c nồng độ TBS 10%, thời gian hồ ha là 10 phút, nồng độ chất ph gia thay đổi từ 0-0,4%. Kết quả trình bày trên đồ thị hình 3.2. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 53 0.789c1.180b1.194a0.135d1.185ab00.511.5Độ bền đứt (N/cm2)0 0.1 0.2 0.3 0.4Nồng độ PEG (%) Hình 3.2. Ảnh hưởng của nồng độ PEG đến độ bền đứt của màng mỏng Ở đây các số mũ a, b, ab, c, d là các hệ số của quá trình xử lý tƣơng tự phần 3.1.1. Đồ thị 3.2 cho thấy, khi tăng nồng độ PEG bổ sung vào từ 0 đến 0,3 % thì độ bền đứt của màng tinh bột tăng và đạt giá trị cao nhất khi ở 0,3%. Điều này xảy ra là nhờ sau khi sấy khô những tính chất hoá dẻo của PEG lại c tác dng làm tăng lực liên kết Van Der Waals [6], tăng khả năng liên kết giữa phân tử tinh bột với phân tử PEG. Tuy nhiên, do PEG c khả năng hút ẩm nên khi bổ sung ph gia này lớn hơn 0,4 % thì bắt đầu c hiện tƣợng co dúm và đã làm giảm độ bền đứt của màng. Chính vì vậy, chọn nồng độ PEG thích hợp nhất cho phần nghiên cứu này là 0,3%. 3.1.3. Ảnh hưởng của thời gian hồ hóa: Chuẩn bị 5 mẫu màng tinh bột c nồng độ TBS là 10%, nồng độ PEG là 0,3%, thời gian hồ ha thay đổi từ 5- 25 phút. Kết quả xác định độ bền đứt của các màng tinh bột đƣợc cho trên đồ thị hình 3.3. Nhìn vào đồ thị hình 3.3 cho thấy, độ bền đứt của màng mỏng đạt giá trị cao nhất khi ở thời gian hồ hoá là 15 phút và sau đ lại giảm dần khi tiếp tc hồ hoá. Điều này phù hợp với kết quả của các tác giả D.F. Parra, C.C. Tadini, P.Ponce, A.B. Lugaox, Đại học Sao Paulo, Brazil và c thể giải thích nhƣ sau: khi ở thời gian hồ hoá 15 phút, các mối liên kết cũ bị bẻ gãy và khi định hình chúng sẽ hình thành những liên kết mới bền chặt hơn và độ bền đứt cao hơn khi bổ sung PEG. Chính vì vậy, độ bề đứt đạt giá trị cao nhất là 1,206 N/cm2 ở tại thời gian này. Tuy nhiên nếu chúng ta tiếp tc tăng thời gian hồ hoá và đồng thời tiếp tc khuấy trộn thì khi định hình các mối liên kết mới sẽ sắp xếp lỏng lẻo hơn, các liên kết không ổn định nên đã ảnh hƣởng không tốt đến độ bền của màng. Điều này thể hiện rõ khi giá trị độ bền đứt ở 20 phút hồ hoá là 1,188N/cm2 và 25 phút là 1,143N/cm2. Chính những lý do đ, chúng tôi chọn thời gian hồ ha là 15 phút để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 54 1.194b1.206a1.188c0.543e1.143d00.511.5Độ bền đứt (N/cm2)5 10 15 20 25Thời gian hồ hoá (phút) Hình 3.3. Ảnh hưởng của thời gian hồ hoá đến độ bền đứt của màng mỏng 3.2. Xác định phương trình hồi quy và tối ưu hóa các thông số công nghệ Chọn tâm quy hoạch c 3 yếu tố:  Nồng độ tinh bột sắn: 10% Ký hiệu: Z1  Nồng độ PEG: 0,3% Ký hiệu: Z2  Thời gian hồ ha: 15phút. Ký hiệu: Z3 Từ tâm quy hoạch đã chọn, tiến hành thí nghiệm trong khoảng giới hạn của các yếu tố sau: 9 ≤ Z1 ≤ 11 0,25 ≤ Z2 ≤ 0,35 13 ≤ Z3 ≤ 17 Kết quả chọn mô hình thực nghiệm và thí nghiệm theo mô hình đƣợc trình bày ở bảng 3.1 Bảng 3.1. Mô hình thực nghiệm TYT22 và kết quả thí nghiệm theo mô hình Số thứ tự thí nghiệm Nồng độ TBS Z1 Nồng độ PEG Z2 Thời gian hồ hóa Z3 Độ bền đứt Y 1 11 0,35 17 1,217 2 9 0,35 17 1,184 3 11 0,25 17 1,201 4 9 0,25 17 1,195 5 11 0,35 13 1,211 6 9 0,35 13 1,169 7 11 0,25 13 1,160 8 9 0,25 13 1,171 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 55 TN ở tâm phương án Nồng độ TBS Z1 Nồng độ PEG Z2 Thời gian hồ hóa Z3 Độ bền đứt ojy 1 10 0,3 15 1,203 2 10 0,3 15 1,209 3 10 0,3 15 1,205 Để việc tính toán đƣợc thực hiện thuận lợi, ta chuyển từ hệ trc tự nhiên Z1, Z2, Z3 sang hệ trc không thứ nguyên (hệ mã ha). Ma trận quy hoạch yếu tố toàn phần 23 : STT xo x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y yˆ  211ˆyy  1 + + + + + + + + 1.217 1.21925 0.000005062 2 + - + + - - + - 1.184 1.18175 0.000005063 3 + + - + - + - - 1.201 1.19675 0.000018063 4 + - - + + - - + 1.195 1.19925 0.000018062 5 + + + - + - - - 1.211 1.20875 0.000005063 6 + - + - - + - + 1.169 1.17125 0.000005062 7 + + - - - - + + 1.160 1.16425 0.000018062 8 + - - - + + + - 1.171 1.16675 0.000018063 Phƣơng trình hồi quy tuyến tính của độ bền đứt c dạng nhƣ sau: yˆ = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12 x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3 Giải bng phƣơng pháp ma trận trực giao cho ta các hệ số của phƣơng trình hồi quy sau: bo = 1,1885; b1 = 0,00875; b2 = 0,00675; b3 = 0,01075; b12 = 0,01, b23 = -0,0055, b123 = -0,00325  Tính phƣơng sai tái hiện, kiểm định tiêu chuẩn Student và kiểm định tiêu chuẩn Fisher, ta đƣợc phƣơng trình hồi quy cần tìm c dạng: yˆ= 1,1885 + 0,00875x1 + 0,00675x2 +0,01075x3 + 0,01x1x2 - 0,00325x2x3 (1) Qua phƣơng trình (1) cho thấy độ bền đứt của màng tinh bột sắn c bổ sung PEG ph thuộc vào cả 3 yếu tố: nồng độ TBS, nồng độ PEG và thời gian hồ hóa và tỷ lệ thuận với chúng. Nhƣ vậy, khi tăng cả 3 yếu tố trên thì độ bền đứt sẽ tăng và ngƣợc lại. Ngoài ra, việc tăng hay giảm độ bền đứt của màng mỏng còn ph thuộc vào sự tƣơng tác của từng cặp yếu tố ảnh hƣởng lẫn nhau nhƣ theo phƣơng trình (1), nếu tăng tƣơng tác cặp giữa PEG với nồng độ tinh bột sắn thì độ bền đứt sẽ tăng còn nếu tăng tƣơng tác cặp giữa nồng độ PEG với thời gian hồ hoá thì độ bền đứt sẽ giảm. Điều này chứng tỏ, việc bổ sung ph gia sẽ tạo màng mỏng c độ bền cao, xz c ý nghĩa khoa học lớn. Tuy nhiên, sự tăng hay giảm độ bền đứt của màng tinh bột sắn c bổ sung PEG đạt giá trị tối ƣu chỉ nm trong giới hạn khảo sát. Tiến hành tối ưu: Mc tiêu của đề tài là tìm điều kiện tối ƣu để chỉ số độ bền đứt là cao nhất y = f (x1, x2, x3) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 56 ymax = Max y (x1, x2, x3) Sử dng chƣơng trình Excel – Solver để tìm nghiệm tối ƣu, tức là tìm giá trị của x1, x2, x3 để y đạt cực đại. Với miền ràng buộc : -1 ≤ x1, x2, x3 ≤ 1 Chuyển sang biến thực Zj = xj * ∆Zj + Z0j Kết quả giải bài toán đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây: x1 x2 x3 Z1 (%) Z2 (%) Z3 (phút) ymax (N/cm2) 0.92 1 0.73 10.92 0.35 16.46 1.218 Từ kết quả thu đƣợc cho thấy điểm tối ƣu cho độ bền đứt của màng tinh bột sắn c bổ sung PEG là 1.218 N/cm2, khi các thông số ảnh hƣởng đến quá trình tạo màng nhƣ sau: nồng độ tinh bột sắn 10.9%, nồng độ PEG 0.35%, thời gian hồ hóa 16 phút 30 giây. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của độ bền đứt không phải chỉ nm tại điểm này mà là một vùng lân cận xung quanh điểm tối ƣu. 4. Kết luận: - Nồng độ tinh bột sắn, nồng độ polyetylen glycol và thời gian hồ ha ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình tạo màng tinh bột và tỷ lệ thuận với chúng. Nhƣ vậy, khi tăng cả 3 yếu tố trên thì độ bền đứt sẽ tăng và ngƣợc lại. Trong khoảng giới hạn của nghiên cứu, các yếu tố này tác động tƣơng hỗ nhau theo phƣơng trình hồi qui nhƣ sau: yˆ= 1,1885 + 0,00875x1 + 0,00675x2 +0,01075x3 + 0,01x1x2 -0,00325x2x3 - Các thông số tốt nhất cho quá trình tạo màng tinh bột sắn c bổ sung etylenglycol (màng TBS-PEG) là nồng độ tinh bột sắn 10,9%, nồng độ PEG 0,35%, thời gian hồ ha 16 phút 30 giây, màng tinh bột đạt đƣợc độ bền đứt là 1,218 N/cm2 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Trí Dũng (2005), Excel-Solver cho kỹ sư, NXb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. [2] Hoàng Đình Hoà (1999), Tối ưu hoá trong công nghiệp thực phẩm, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội. [3] Cao Văn Hùng (2001) “Bảo quản và chế biến sắn (khoai mì)”- NXB Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh. [4] Trần Thị Luyến (2005), “Nghiên cứu khả năng chịu lực và độ giãn của màng mỏng chitosan và ph liệu đồng tạo màng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ thuỷ sản năm 2005, Đại học Nha Trang. [5] Trần Thị Luyến (2005), “Nghiên cứu chế tạo và thăm dò một số đặc tính chịu lực, độ giãn, tự phân huỷ, khả năng diệt khuẩn của màng chitosan pha trộn dùng cho bao gi thực phẩm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ thuỷ sản năm 2005, Đại học Nha Trang. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(26).2008 57 [6] Lê Ngọc Tú (chủ biên) (2004), Bùi Đức Lợi, Lƣu Duẩn, Ngô Hữu Hợp, Đặng Thị Thu, Nguyễn Trọng Cần, Hoá học thực phẩm, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. [7] Cereda M.T and Oliverra M A (2003) “Postharvest quality of peaches covered with a film from Cassava starch as an alternative to commercial Wax”- Brazil. [8] Maria A. Garcia, Maria Victoria E Grossmann, Mirian N. Martino, Noemi E. Zaritzky and Suzama Mali (2004) “Mechanical and thermal properties of yam starch films - Estadual de Londrina University, Brazil. [9] D.F. Parra, C.C. Tadini, P. Ponce, A.B. Luga˜o (2004) “Mechanical properties and water vapor transmission in some blends of cassava starch edible films” -Food Engineering Laboratory, Chemical Engineering Department, Brazil. . liệu tinh bột rất phong phú. Ở miền Trung, tuy khí hậu khắc nghiệt, đất đai kém màu mỡ nhƣng mỗi năm cho một sản lƣợng tinh bột rất cao, nhất là tinh bột. Nguyên liệu nghiên cứu - Tinh bột sắn: đƣợc cung cấp bởi nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế, có chất lƣợng: độ trắng: >96,0%, độ tinh khiết: 97,5%, tạp

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1. Ảnh hưởng của nồng độ TBS đến độ bền đứt màng tinh bột - trong đó a, b,c, d,....là các hệ sô cần thiêt có trong chương trình xử lý thông kế,  nói lên giữa các kết quả trung bình của số liệu đo đuợc có sự sai khác có ý nghĩa  hay không có sự sai  - Mang_bao_tu_tinh_bot_sang

Hình 3.1..

Ảnh hưởng của nồng độ TBS đến độ bền đứt màng tinh bột - trong đó a, b,c, d,....là các hệ sô cần thiêt có trong chương trình xử lý thông kế, nói lên giữa các kết quả trung bình của số liệu đo đuợc có sự sai khác có ý nghĩa hay không có sự sai Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3.2. Ảnh hưởng của nồng độ PEG đến độ bền đứt của màng mỏng - Mang_bao_tu_tinh_bot_sang

Hình 3.2..

Ảnh hưởng của nồng độ PEG đến độ bền đứt của màng mỏng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 3.3. Ảnh hưởng của thời gian hồ hoá đến độ bền đứt của màng mỏng  - Mang_bao_tu_tinh_bot_sang

Hình 3.3..

Ảnh hưởng của thời gian hồ hoá đến độ bền đứt của màng mỏng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Kết quả chọn mô hình thực nghiệm và thí nghiệm theo mô hình đƣợc trình bày ở bảng 3.1  - Mang_bao_tu_tinh_bot_sang

t.

quả chọn mô hình thực nghiệm và thí nghiệm theo mô hình đƣợc trình bày ở bảng 3.1 Xem tại trang 6 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan