PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH AMIN THƠM

6 70 0
PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH AMIN THƠM

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Xây dựng phương pháp xác định amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm màu azo. Xác định ami thơm trong vật liệu dệt may có màu theo yêu cầu và tiêu chuẩn. Cách tiến hành, cắt mẫu, tiết mẫu, chạy máy... hóa chất, thiết bị.

VẬT LIỆU DỆT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH AMIN THƠM DẪN XUẤT TỪ THUỐC NHUỘM AZO PHẦN 1: PHÁT HIỆN VIỆC SỬ DỤNG THUỐC NHUỘM AZO Mã số: Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: Phê duyệt Xem xét Biên soạn Ký tên Họ tên Mục đích Lần ban hành: 1/6 Xác định Amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm Azo Hướng dẫn xây dựng nhằm mục đích chuẩn hóa thao tác q trình thực phân tích hàm lượng amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo vật liệu dệt may Phòng kiểm nghiệm Phạm vi áp dụng Hướng dẫn áp dụng cho tất mẫu vật liệu dệt may có màu Tài liệu tham chiếu - ISO 24362-1:2014: Vật liệu dệt – Phương pháp xác định amin thơm chuyển hóa từ chất màu azo – Phần 1: Phát việc sử dụng chất azo cách chiết không chiết - TCVN7619-1:2007: Vật liệu dệt - Phương pháp xác định amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo - Phần 1: Phát việc sử dụng thuốc nhuộm azo không cần chiết - TCVN7619-2:2007: Vật liệu dệt - Phương pháp xác định amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo - Phần 2: phát việc sử dụng thuốc nhuộm azo cách chiết xơ Nguyên tắc Phương pháp dựa nguyên tắc chiết màu từ sản phẩm dệt may xylen sôi (Với vật liệu dệt may nhuộm chất phân tán) và/hoặc phương pháp khử Natri dithinoit đệm Citrat (áp dụng với vật liệu dệt máy không nhuộm chất phân tán) Sau trình khử, amin giải phóng q trình khử chuyển sang pha t-butyl metyl ete trình chiết lỏng-lỏng Dịch chiết t-butyl methyl ete đuổi phần cặn hịa tan dung môi phù hợp sử dụng phương pháp sắc ký lỏng để xác định amin thơm bị cấm Trách nhiệm  Phụ trách kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm sốt nhân viên phân tích thực theo nội dung hướng dẫn này;  Mọi nhân viên PKN phải tuân thủ theo qui định tài liệu này; Các nhân viên phân công nhiệm vụ quản lý hồ sơ cụ thể cần tuân thủ qui định lưu giữ, cập nhật hồ sơ quy trình kiểm sốt tài liệu  6.1 Nội dung Thiết bị Máy HPLC – DAD Máy cô quay chân không Bể siêu âm Cân điện tử xác đến 0,01mg 6.2 Dụng cụ: Bộ chiết sinh hàn, đèn cồn Cột diatomit + giá đỡ Lần ban hành: 2/6 Xác định Amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm Azo Pipet 10, 5, 2, ml Cốc thủy tinh có mỏ Bộ lọc chân khơng + giấy lọc nylon 0,45µm Xylanh, đầu lọc nylon 0,45µm Bình cầu có nút 100ml, 6.3 Hóa chất - Methanol, Acetonitril, Xylen, T-butyl metyl ete, n-hexan, Etyl axetat, Ete-butyl metyl, Natri hydroxit, Amoni citrate, Natri dithonit, Chất chuẩn amin thơm (24 chất), Axit citric, NaCl, Na2SO4 6.4 Tiến hành 6.4.1 Pha hóa chất, thuốc thử * Đệm Citrat/natri hydroxyt pH=6 Cân 12,562 g axit citric 6,230g NaOH hòa tan 1000 ml nước cất Chỉnh pH đến dung dịch NaOH 0,2N dung dịch axit citric 2% * Dung dịch Natri dithionit: Cân 20g Na2S2O4 vào bình cầu 100ml, định mức đến vạch nước cất lắc tan hoàn toàn * Dung dịch NaOH 10%: Cân 10g NaOH vào bình 100ml, định mức đến vạch nước cất, lắc tan hoàn toàn * Dung dịch chuẩn: Dung dịch chuẩn gốc 1000mg/l: Cân xác tới 0,1mg amin để nồng độ tương đương 1000mg/l Bảo quản năm 6.4.2 Thực * Đối với vật liệu dệt không cần qua chiết thuốc nhuộm phân tán: - Bước 1: Cắt mẫu thử theo cách thích hợp Để phân tích, cân 1,00g mẫu thử cho vào bình phản ứng Trong trường hợp vải có nhiều hoa văn màu sắc khác màu tách riêng tốt Đối với sản phẩm bao gồm nhiều loại xơ dệt khác mẫu loại khác (xơ dệt và/hoặc màu) cần phân tích riêng rẽ - Bước 2: Cho 17ml dung dịch đệm citrat/natri hydroxyt làm nóng đến 70 0C vào mẫu thử Đậy kín bình phản ứng Sau lắc nhanh mạnh hỗn hợp này, dung dịch phản ứng giữ nhiệt độ (70 ± 2)0C 30 phút Sau cho thêm 3,0 ml dung dịch natri đithionit vào dung dịch phản ứng để khử nhóm azo, lắc mạnh hỗn hợp lại giữ nhiệt độ (70 ± 2) 0C thêm (30 ± 1) phút, sau làm nguội hỗn hợp đến nhiệt độ phòng (từ 200C đến 250C) vòng phút Lần ban hành: 3/6 Xác định Amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm Azo - Bước 3: Thêm vào phản ứng 0,2 ml dung dịch NaOH 10% Dung dịch phản ứng gạn vào cột diathomit để ngấm 15 phút, dùng đũa thủy tinh gạn hết dung dịch từ xơ Trong lúc đó, thêm 10ml ete t-butly metyl vào bình để giặt cặn xơ, lắc mạnh sau 15 phút gạn lên cột, bổ sung tiếp 10ml ete t-butyl metyl bình phản ứng sau 10 phút đổ dịch cặn lên cột, tráng bình với 20ml ete tbutyl metyl đổ lên cột, đổ 40ml ete t-butyl metyl cuối lên cột Thu lại dịch rửa giải đợi cho cột khô Dịch rửa giải cô quay chân không nhiệt độ bể 40oC, áp suất 300mbar, nhiệt độ làm mát khoảng 2-15 độ đến khoảng 1ml Sau dung mơi thổi tới khơ khí trơ - Bước 4: Hòa tan cặn 1-2ml Metanol, lọc đem phân tích máy HPLCDAD GC-MS/MS * Đối với vật liệu dệt cần qua chiết thuốc nhuộm phân tán: - Bước 1: Mẫu thử cắt nhỏ 3cm theo chiều dài, khoảng 1-2mm theo chiều rộng, lấy lượng cân khoảng 1g buộc chặt thành bó khơng nhuộm (Khơng xử lý hóa chất nói chung) Sau mẫu vải treo thẳng đứng thiết bị chết hồi cho dung môi ngưng tụ chảy qua mẫu Tiến hành chiết Xylen sôi dụng cụ chiết 45 phút Phần chiết sau đem quan chân khơng điều kiện : Nhiệt độ bể 60oC, áp suất 40 mbar, nhiệt độ làm mát khoảng 18-20 oC, để lại lượng nhỏ dung dịch Lượng đem thổi khô N 2, sau chuyển vào bình phản ứng cách siêu âm với 2ml methanol (chia làm lần, lần 1ml) Với mẫu mà không chiết hết mầu, cần lấy mẫu chiết rửa t-butyl ete để khô Cắt nhỏ cho vào bình phản ứng có dịch chiết methanol Mẫu sau hòa tan 2ml metanol trộn với 15ml dung dịch đệm Citrat/natri hydroxyt đun nóng trước tới 70oC Đóng chawntj bình phản ứng xử lý bể gia nhiệt, có lắc nhẹ 30 phút 70oC - Bước 2, bước 3, bước 4: Thực tương tự mẫu không qua giai đoạn chiết thuốc nhuộm phân tán * Điều kiện chạy máy HPLC-DAD: Dung môi rửa giải 1: Metanol; Dung môi rửa giải 2: 0,575 g amoni đihydrophosphat + 0,7 g đinatri hydrophosphat + 100 ml metanol 1000 ml nước, pH = 6,9; Lần ban hành: 4/6 Xác định Amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm Azo Pha tĩnh: Zorbex SB - Phenyl ® (5 m); (250 x 4,6) mm; Tốc độ dòng: (0,6 - 1,0) ml/phút; Gradien: Bắt đầu với 10% dung môi rửa giải 1, tăng lên đến 50% dung môi rửa giải 50 phút; tăng lên 100% dung môi rửa giải 20 phút; Nhiệt độ cột: 300C Thể tích tiêm: 15,0 l; Phát hiện: DAD, biểu đồ phổ; Định lượng: Ở bước sóng 240 nm, 280 nm 305 nm Tính tốn kết Hàm lượng amin mẫu tính toán phần khối lượng W (mg/kg) mẫu thử theo cơng thức sau: W= Trong đó: a : Nồng độ amin nội suy từ đường chuẩn, tính µg/ml f: Hệ số pha lỗng V: Thể tích mẫu thử cuối (Hịa tan cặn sau thơi khơ), tính ml m: Khối lượng mẫu thử, tính g Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng Hướng dẫn sử dụng thiết bị, nhật ký thử nghiệm Hồ sơ PKN chịu trách nhiệm lưu tất hồ sơ liên quan đến phép phân tích 10 Phụ lục: Bảng chất chuẩn (Bảng 1: TCVN 7619:2007) TT Hợp chất Biphenyl-4-ylamin 4-aminobiphenyl Lần ban hành: Độ thu hồi yêu cầu tối thiểu 70 % 5/6 Xác định Amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm Azo 5* 6* 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22** 23 24 xenylamin Benzidin 4-clo-o-toluidin 2-naphtylamin o-aminoazotoluen 4-amino-2',3-dimetylazobenzen 4-o-tolylazo-o-toluidin 5-nitro-o-toluidin 4-cloanilin 4-metoxy-m-phenylendiamin 4,4'-metylendiamin 4,4'-diaminodiphenylmetan 3,3'-diclobenzidin 3,3'-diclobiphenyl-4.4'-ylendiamin 3,3'-dimetoxybenzidin o-dianisidin 3,3'-dimetylbenzidin 4,4'-bi-o-toluidin 4,4'-metylendi-o-toluidin 6-metoxy-m-toluidin p-cresidin 4,4'-metylen-bis (2-clo-anilin) 2,2'-diclo-4,4'-melylen-dianilin 4,4'-oxydianilin 4,4'-thiodianilin o-toluidin 2-aminotoluen 4-metyl-m-phenylendiamin 2,4,5-trimetylanilin o-anisidin 2-metoxyanilin 4-aminoazobenzen anilin 1,4-phenylendiamin 70 % 70 % 70 % / / 70 % 20% 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 50% 50% 70 % 70 % / / / * Số (5) số (6) khử tiếp đến số (18) số (19) ** Thuốc nhuộm azo có khả tạo thành 4-aminoazobenzen, thơng thường điều kiện phương pháp tạo anilin 1,4-phenylendiamin Sự tồn thuốc nhuộm xác định chắn thơng tin bổ sung, ví dụ cấu trúc hóa học thuốc nhuộm dùng Lần ban hành: 6/6 ... dệt – Phương pháp xác định amin thơm chuyển hóa từ chất màu azo – Phần 1: Phát việc sử dụng chất azo cách chiết không chiết - TCVN7619-1:2007: Vật liệu dệt - Phương pháp xác định amin thơm dẫn... TCVN7619-2:2007: Vật liệu dệt - Phương pháp xác định amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo - Phần 2: phát việc sử dụng thuốc nhuộm azo cách chiết xơ Nguyên tắc Phương pháp dựa nguyên tắc chiết màu... Biphenyl-4-ylamin 4-aminobiphenyl Lần ban hành: Độ thu hồi yêu cầu tối thiểu 70 % 5/6 Xác định Amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm Azo 5* 6* 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22** 23 24 xenylamin Benzidin

Ngày đăng: 15/07/2020, 14:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Mã số:

  • Lần ban hành: 01

    • Ngày ban hành:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan