Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu khu hệ chim ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn

208 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2020, 17:44

Về đa dạng thành phần loài chim: Tính đến thời điểm hiện tại đã xác định được ở KBTTN Pù Luông có 252 loài chim thuộc 58 họ và 15 bộ; ghi nhận bổ sung 69 loài cho danh lục chim ở KBT so với những nghiên cứu trước đây và bổ sung 28 loài chim cho vùng Bắc Trung Bộ so với tài liệu “Danh lục chim Việt Nam” của Võ Quý và Nguyễn Cử (1999). BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI HỒNG NGỌC HÙNG Nghiªn cøu khu hƯ chim Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đề xuất giải pháp quản lý, b¶o tån LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI HỒNG NGỌC HÙNG Nghiªn cøu khu hệ chim Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đề xuất giải pháp qu¶n lý, b¶o tån Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 9.42.01.03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN TS NGUYỄN CỬ HÀ NỘI - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu tài liệu trích dẫn cơng trình trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Tác giả luận án ii LỜI CẢM ƠN Lời xin cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Nơi học tập nghiên cứu suốt q trình đào tạo Tơi xin cảm ơn phòng sau Đại học, khoa Sinh học Bộ môn Động vật học trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, TS Nguyễn Cử tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực địa, phân tích số liệu, cơng bố cơng trình khoa học hồn thiện luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức tạo điều kiện trình công tác học tập Trong thời gian thực đề tài, nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học: PGS.TS Lê Đình Thuỷ, PGS.TS Ngơ Xn Tường, PGS.TS Nguyễn Hữu Dực, PGS.TS Đồng Thanh Hải, TS Trần Đức Hậu, PGS.TS Bùi Minh Hồng, PGS.TS Trần Thị Thanh Bình, TS Lê Trung Dũng Tôi xin trân trọng cảm ơn Cảm ơn PGS.TS Hoàng Ngọc Thảo, TS Đậu Quang Vinh hỗ trợ tơi q trình khảo sát thực địa phân tích số liệu nghiên cứu Cảm ơn Ban quản lý, cán Kiểm lâm KBTTN Pù Luông, lãnh đạo người dân xã vùng đệm KBT tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Đề tài nghiên cứu hỗ trợ phần kinh phí Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia Nafosted đề tài - mã số 106-NN.05-2015.34, đề tài cấp Bộ KH-CN mã số B2017-SPH-26, đề tài cấp sở Trường Đại học Hồng Đức mã số Một số thiết bị thực địa tài trợ tổ chức Idea Wild (Hoa Kỳ) Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ công tác, học tập nghiên cứu để hồn thành luận án Tơi xin tỏ lòng biết ơn tới gia đình người thân hết lòng động viên, chia sẻ cơng việc gia đình để tơi hồn thành đề tài Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TÁC GIẢ Hoàng Ngọc Hùng iii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu chim vùng Bắc Trung Bộ khu vực nghiên cứu 1.2 Khái quát điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 11 1.2.1 Vị trí địa lý 11 1.2.2 Địa hình, địa mạo 12 1.2.3 Đặc điểm địa chất 13 1.2.4 Khí hậu thủy văn 13 1.2.5 Hệ thực vật 14 1.2.6 Hệ động vật 17 1.3 Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội xã vùng đệm ranh giới KBTTN Pù Luông 18 1.3.1 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 18 1.3.2 Hoạt động kinh doanh - sản xuất 20 1.3.3 Cơ sở hạ tầng 20 CHƢƠNG 2: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 22 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp điều tra đa dạng thành phần loài chim 26 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu phân bố chim theo sinh cảnh, tầng tán rừng mùa năm 29 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu, đánh giá mối đe doạ tác động đến khu hệ chim KBTTN Pù Luông đề xuất số giải pháp bảo tồn 29 2.2.4 Phương pháp xác định khu vực ưu tiên giám sát bảo tồn khu hệ chim KBTTN Pù Luông 30 2.2.5 Phân tích, xử lý số liệu 31 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Đa dạng thành phần loài chim KBTTN Pù Luông 32 3.1.1 Thành phần loài 32 iv 3.1.2 Đặc điểm cấu trúc bậc phân loại 49 3.1.3 Các loài chim bổ sung cho KBTTN Pù Luông vùng Bắc Trung Bộ 54 3.1.4 Các lồi chim có ý nghĩa quan trọng bảo tồn 59 3.1.5 Thơng tin ghi nhận số lồi chim có ý nghĩa bảo tồn KBTTN Pù Luông 62 3.1.6 Tính đa dạng độ phong phú khu hệ chim KBTTN Pù Luông 67 3.1.7 Mối quan hệ khu hệ chim KBTTN Pù Luông với khu hệ chim nằm vùng Bắc Trung Bộ 69 3.2 Đặc điểm phân bố chim KBTTN Pù Luông 73 3.2.1 Đặc điểm phân bố chim theo dạng sinh cảnh 73 3.2.2 Đặc điểm phân bố chim theo tầng tán thực vật rừng KBTTN Pù Luông 83 3.2.3 Sự biến động thành phần loài chim theo mùa năm 92 3.3 Nguyên nhân, mối đe doạ tác động đến khu hệ chim KBTTN Pù Luông 95 3.3.1 Các mối đe doạ tác động đến khu hệ chim 95 3.3.2 Nguyên nhân gây mối đe doạ 104 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm quản lý, bảo tồn phát triển bền vững nguồn tài nguyên chim KBTTN Pù Luông 107 3.4.1 Đề xuất khu vực cần ưu tiên giám sát bảo tồn 107 3.4.2 Một số loài chim cần ưu tiên giám sát bảo tồn 109 3.4.3 Một số giải pháp khác nhằm quản lý, bảo vệ phát triển bền vững nguồn tài nguyên chim KBTTN Pù Luông 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 121 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 PHỤ LỤC 1PL v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL CITES DLST ĐDSH EBA EN HST IUCN KBT KBTTN KVNC LR NT Nxb SĐVN ST&TN UBND VCQT VGR VQG VU Ban quản lý Convention of International Trade of Endangered species (Công ước quốc tế buôn bán loài hoang dã nguy cấp) Du lịch sinh thái Đa dạng sinh học Endemic Bird Area - Vùng chim đặc hữu Endangered - Nguy cấp Hệ sinh thái International Union for the Conservation of Nature (Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên) Khu bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Khu vực nghiên cứu Lower risk - Lồi nguy cấp, phụ thuộc bảo tồn Near threatened - Loài bị đe dọa Nhà xuất Sách Đỏ Việt Nam 2007 Sinh thái Tài nguyên sinh vật Uỷ ban nhân dân Vùng chim quan trọng Vùng giáp ranh Vườn quốc gia Vulnerable - Sẽ nguy cấp vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Danh sách KBTTN, VQG vùng Bắc Trung Bộ Bảng 1.2 Các dân tộc sinh sống ranh giới KBTTN Pù Luông .18 Bảng 1.3 Tình hình dân cư sống vùng đệm KBTTN Pù Luông 19 Bảng 1.4 Tình hình kinh tế người dân thuộc xã sống ranh giới vùng đệm KBTTN Pù Luông 19 Bảng 2.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu chim KBTTN Pù Lng 22 Bảng 3.1 Thành phần lồi chim KBTTN Pù Luông 32 Bảng 3.2 Số lượng giống, loài họ, chim KBTTN Pù Luông 49 Bảng 3.3 Danh sách lồi chim ghi nhận cho KBTTN Pù Lng vùng Bắc Trung Bộ 55 Bảng 3.4 Các loài chim không ghi nhận lại so với nghiên cứu trước 58 Bảng 3.5 Các lồi chim có giá trị bảo tồn KBTTN Pù Luông 59 Bảng 3.6 Số lượng loài chim KBTTN Pù Luông khu vực lân cận 69 Bảng 3.7 Chỉ số tương đồng thành phần loài chim KVNC với số VQG KBTTN vùng Bắc Trung Bộ 71 Bảng 3.8 Sự phân bố thành phần loài chim theo dạng sinh cảnh .73 Bảng 3.9 Sự phân bố thành phần loài chim theo tầng tán rừng .83 Bảng 3.10 Thống kê vụ bắt giữ, xử lý việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép KBTTN Pù Luông 96 Bảng 3.11 Hoạt khai thác tài nguyên rừng người dân KBTTN Pù Luông 97 Bảng 3.12 Một số loài chim thường bị săn bắt mục đích sử dụng .100 Bảng 3.13 Tổng hợp điểm đánh giá, xếp loại khu vực cần ưu tiên giám sát bảo tồn lồi chim KBTTN Pù Lng .107 Bảng 3.14 Các loài chim cần ưu tiên giám sát bảo vệ KBTN Pù Luông .110 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ tỉnh vùng phân bố chim Việt Nam .5 Hình 1.2 Sơ đồ vị trí dải núi đá vôi Pù Luông - Ngọc Sơn, Ngổ Luông - Cúc Phương 12 Hình 2.1 Bản đồ thảm thực vật địa điểm nghiên cứu chim KBTTN Pù Luông .25 Hình 3.1 Biểu đồ đa dạng họ chim KBTTN Pù Lng .52 Hình 3.2 Biểu đồ đa dạng giống họ chim KBTN Pù Lng .53 Hình 3.3 Biểu đồ đa dạng loài họ chim KBTTN Pù Lng .54 Hình 3.4 Biểu đồ đường cong phát lồi chim KBTTN Pù Lng .67 Hình 3.5 Sơ đồ thể tương đồng thành phần loài chim KVNC với số VQG KBTTN vùng Bắc Trung Bộ 72 Hình 3.6 Biểu đồ phân bố chim theo dạng sinh cảnh KBTTN Pù Lng .75 Hình 3.7 Biểu đồ thể phân bố chim theo số lượng sinh cảnh 81 Hình 3.8 Biểu đồ phân bố thành phần loài chim theo tầng tán rừng 89 Hình 3.9 Hình vẽ minh họa phân bố chim theo tầng tán rừng KBTTN Pù Luông .90 Hình 3.10 Biểu đồ thể phân bố chim theo số lượng tầng tán rừng .91 Hình 3.11 Biểu đồ biến động thành phần loài chim theo mùa năm 92 Hình 3.12 Sơ đồ khu vực cần ưu tiên ưu tiên giám sát bảo tồn 109 Hình 3.13 Sơ đồ tuyến du lịch sinh thái xem chim KBTTN Pù Luông 115 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thanh Hóa tỉnh có vùng đồi núi chiếm 3/4 diện tích tỉnh, diện tích rừng đất lâm nghiệp quy hoạch rừng đặc dụng 84.682,35 [80] Các khu rừng đặc dụng Thanh Hóa nằm khu vực giao hệ sinh thái rừng nhiệt đới Ấn Độ - Malai với cận nhiệt đới Vân Nam - Trung Quốc ôn đới núi cao Hymalaya [67] Vì vậy, khu hệ động - thực vật nơi phong phú, đa dạng với nhiều loài đặc hữu, quý hiếm; nơi bảo vệ phát triển bền vững nguồn tài nguyên sinh vật có giá trị cao KBTTN Pù Lng nằm phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa, địa phận hai huyện Quan Hóa Bá Thước với diện tích quy hoạch 17.171,53 [80] Rừng tự nhiên KBTTN Pù Luông điểm đầu hệ sinh thái rừng núi đá vôi Pù Luông - Ngọc Sơn - Ngổ Luông - Cúc Phương 16 vùng sinh thái quan trọng (rừng nhiệt đới Bắc Bộ) Liên khu tạo khu vực biên giới chung tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình Thanh Hóa [16] Hệ sinh thái rừng tự nhiên nơi có giá trị ĐDSH cao, tồn nhiều lồi động, thực vật đặc hữu có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ hang động, thác nước dòng sơng ngầm hình thành q trình kiến tạo núi đá vôi [24] Do năm gần KBTTN Pù Luông điểm DLST dẫn du khách nước [7] KBTTN Pù Luông nằm vùng Bắc Trung Bộ 221 vùng chim đặc hữu giới vùng chim đặc hữu (EBA) Việt Nam [101] KBTTN Pù Luông đánh giá nơi có thành phần lồi chim đa dạng, phong phú có nhiều lồi đặc trưng cho hệ sinh thái rừng núi đá vôi Cảnh quan KBTTN Pù Luông tạo nên phần vùng chim đặc hữu đất thấp Trung Bộ Việt Nam [102] Tuy nhiên, KBTTN Pù Lng thiếu nghiên cứu mang tính hệ thống tồn diện khu hệ chim để làm sở khoa học tin cậy cho việc quy 49 PL 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 Hoét mày trắng Cô cô xanh Hoét đuôi cụt mày trắng Chiền chiện đồng Chiền chiện đầu n u Chiền chiện n i họng trắng Chiền chiện ngực xám Chiền chiện bụng vàng Chiền chiện bụng Chích bơng đầu vàng Chích bơng dài Chích bơng cánh vàng Chim chích nâu Chích bụng trắng Chích mày lớn Chích mày vàng Chích phương bắc Chích xanh lục Chích hai vạch Chích chân xám Chích mào vàng Chích xám Chích trắng Chích ngực vàng Chích đớp ruồi mày đen Chích vàng mày đen Turdus merula Cochoa viridis Brachypteryx leucophrys Cisticola juncidis Prinia rufescens Prinia atrogularis Prinia hodgsonii Prinia flavivennis Prinia subflava Orthotomus cucullatus Orthotomus sutorius Orthotomus atrogularis Phylloscopus fuscatus Phylloscopus schwarzi Phylloscopus inornatus Phylloscopus humei Phylloscopus borealis Phylloscopus trochiloides Phylloscopus trochiloides Phylloscopus tenellipes Phylloscopus coronatus Phylloscopus reguloides Phylloscopus davisoni Phylloscopus ricketti Seicercus affinis Seicercus burkii 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 7 6 3 50 PL 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 Chích bianchi Chích đớp ruồi má xám Chích đớp ruồi đầu Chích cụt Chích cụt bụng xanh Chích châu Chích bụi rậm Chích mày vàng Chích đớp ruồi mặt Chích đớp ruồi mỏ vàng Chích họng vạch Chích bụi rậm n u Chích n u đỏ Chích đầm lầy nhỏ Chích đầm lầy lớn Chiền chiện lớn Chích mỏ rộng Chích cánh cụt Khướu mỏ dẹt họng đen Khướu mỏ dẹt đuôi ngắn Khướu mỏ dẹt đầu xám Khướu mỏ dẹt đầu Oanh cổ đỏ Oanh lưng xanh Oanh cổ trắng Oanh đuôi cụt lưng xanh Seicercus vanlentini Seicercus poliogenys Seicercus castaniceps Tesia olivea Tesia cyaniventer Urosphena squamiceps Cettia diphone Cettia flavolivacea Abroscopus albogularis Abroscopus superciliaris Bradypterus thoracicus Bradypterus luteoventris Bradypterus seebohmi Locustella lanceolata Locustella certhiola Megalurus palustris Acrocephalus aedon Acrocephalus concinens Paradoxornis nipalensis Paradoxornis davidianus Paradoxornis gularis Paradoxornis atrosuperciliaris Luscinia calliope Luscinia cyane Luscinia sibilans Tarsiger cyanurus 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 5 51 PL 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Chích ch Chích ch l a Đi đỏ đầu xám Đuôi đỏ đầu trắng Oanh đuôi trắng Chích choè nước trán trắng Chích chèo nước đầu trắng Sẻ bụi đầu đen Sẻ bụi xám Hoét đá Hoét đá họng trắng Đớp ruồi xiberi Đớp ruồi n u Đớp ruồi vàng Đớp ruồi lưng vàng Đớp ruồi mugi Đớp ruồi họng đỏ Đớp ruồi họng trắng Đớp ruồi mày trắng Đớp ruồi nhật Đớp ruồi xanh xám Đớp ruồi họng vàng Đớp ruồi hải nam Đớp ruồi xanh nhạt Đớp ruồi họng Đớp ruồi đuôi trắng Đớp ruồi cằm đen Copsychus saularis Copsychus malabaricus Rhyacornis fuliginosus Chaimarrornis leucocephalus Myiomela leucura Enicurus schistaceus Enicurus leschenaulti Saxicola torquata Saxicola ferrea Monticola solitarius Monticola gularis Muscicapa siberica Muscicapa dauurica Ficedula zanthopygia Ficedula narcissina Ficedula mugimaki Ficedula parva Ficedula monileger Ficedula hyperythra Cyanoptila cyanomelana Eumyias thalassina Cyornis tickelliae Cyornis hainanus Cyornis unicolor Cyornis banyumas Cyornis concretus Niltava davidi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 2 7 3 1 1 4 5 52 PL 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 Đớp ruồi lớn Đớp ruồi trán đen Đớp ruồi xanh pigmi Đớp ruồi đầu xám Rẽ quạt họng trắng Đớp ruồi xanh gáy đen Thiên đường đuôi phướn Thiên đường đen Khướu bạc má Bò chao, Liếu điếu Khướu đầu trắng Khướu khoang cổ Khướu ngực đen Khướu xám Khướu má Khướu ngực đốm Họa mi Khướu đầu Khướu đuôi đỏ Chuối tiêu họng đốm Chuối tiêu ngực đốm Chuối tiêu đuôi ngắn Chuối tiêu đất Hoạ mi đất mỏ dài Hoạ mi đất má trắng Hoạ mi đất mày trắng Hoạ mi đất ngực luốc Niltava grandis Niltava macgrigoriae Muscicapella hodgsoni Culicicapa ceylonensis Rhipidura albicollis Hypothymis azurea Terpsiphone paradisi Terpsiphone atrocaudata Garrulax chinensis Garrulax perspicillatus Garrulax leucolophus Garrulax monileger Garrulax pectoralis Garrulax maesi Garrulax castanotis Stactocichla merulinus Leucodioptron canorus Trochalopteron erythrocephalum Trochalopteron milinus Pellorneum albiventre Pellorneum ruficeps Malacopteron cinereum Pellorneum tickelli Pomatorhinus hypoleucos Pomatorhinus erythrocnemis Pomatorhinus schisticeps Pomatorhinus ruficollis 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 7 7 7 1 1 6 53 PL 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 Hoạ mi đất mỏ đỏ Hoạ mi đất ngực Khướu mỏ dài Khướu đá hoa Khướu đá đuôi ngắn Khướu đá nhỏ Khướu đất đuôi cụt pigmi Khướu đất đốm nhỏ Khướu bụi trán Khướu bụi đầu Khướu bụi đầu đỏ Khướu bụi đầu đen Khướu bụi đốm cổ Khướu bụi vàng Khướu bụi cánh Chích chạch má vàng Hoa mi nhỏ Hoa mi mỏ ngắn Kim oanh tai bạc Khướu mỏ quặp bụng Khướu mỏ quặp mày trắng Khướu mỏ quặp tai đen Khướu mỏ quặp cánh vàng Khướu đuôi dài Khướu đuôi vằn v n nam Khướu lùn cánh xanh Pomatorhinus ochraceiceps Pomatorhinus ferruginosus Jabouilleia danjoui Napothera crispifrons Napothera brevicaudata Napothera epilepidota pnoepyga pusilla Spelaeornis formosus Stachyris rufifrons Stachyris ambigua Stachyris ruficeps Stachyris nigriceps Stachyris striolata Stachyris chrysaea Stachyris erythroptera Macronous gularis Timalia pileata Chrysomma sinense Leiothrix argentauris Pteruthius rufiventer Pteruthius flaviscapis Pteruthius melanotis Pteruthius aenobarbus Gampsorhynchus rufulus Actinodura ramsayi Minla cyanouroptera 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 7 1 54 PL 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 Khướu lùn đuôi đỏ Lách tách họng vạch Lách tách họng Lách tác họng vàng Lách tách đầu đốm Lách tách đầu n u Lách tách má nâu Lách tách mày đen Lách tách vành mắt Lách tách má xám Mi lưng n u Khướu mào khoang cổ Khướu mào cổ Khướu mào đầu đen Khướu mào bụng trắng Bạc má đuôi dài Bạc má Bạc má mào Chim mào vàng Trèo c y bụng Trèo c y trán đen Trèo c y mỏ vàng Trèo c y lưng đen H t mật bụng H t mật bụng vạch H t mật họng hồng H t mật lưng đen Minla ignotincta Alcippe cinereiceps Alcippe rufogularis Alcippe cinerea Alcippe castaneceps Alcippe rufogularis Alcippe poioicephala Alcippe grotei Alcippe peracensis Alcippe morrisonia Heterophasia annectans Yuhina castaniceps Yuhina flavicollis Yuhina nigrimenta Yuhina zantholeuca Aegithalos concinnus Parus major Parus spilonotus Melanochlora sultanea Sitta castanea Sitta frontalis Sitta solangaiae Sitta formosa Anthreptes singalensis Hypogramma hypogrammicum Leptocoma sperata Nectarinia calcostetha 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 7 2 1 55 PL 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 H t mật họng tím H t mật họng vàng H t mật nêpan H t mật đuôi nhọn H t mật ngực đỏ (đen) H t mật đỏ Bắp chuối mỏ dài Bắp chuối bụng xám Bắp chuối đốm đen Chim s u mỏ lớn Chim s u bụng vạch Chim s u vàng lục Chim s u ngực đỏ Chim s u lưng đỏ Vành khuyên nhật Vành khuyên họng vàng Vàng anh trung quốc T anh Chim lam Bách vằn Bách đầu Bách nâu Bách nhỏ Bách đầu đen Bách lưng xám Chèo bẻo Chèo bẻo xám Nectarinia jugularis Aethopyga gouldiae Aethopyga nipalensis Aethopyga christinae Aethopyga saturata Aethopyga siparaja Arachnothera longirostra Arachnothera affinis Arachnothera magna Dicaeum agile Dicaeum chysorrheum Dicaeum concolor Dicaeum ignipectus Dicaeum cruentatum Zosterops japonicus Zosterops palpebrosus Oriolus chinensis Oriolus traillii Irena puella Lanius tigrinus Lanius bucephalus Lanius cristatus Lanius collurioides Lanius schach Lanius tephronotus Dicrurus macrocercus Dicrurus leucophaeus 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 7 7 5 7 7 56 PL 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 Chèo bẻo mỏ quạ Chèo bẻo rừng Chèo bẻo cờ đuôi Chèo bẻo bờm Chèo bẻo cờ đuôi chẻ Nhạn rừng Giẻ cùi mỏ vàng Giẻ cùi Giẻ cùi vàng Giẻ cùi xanh Giẻ cùi bụng vàng Choàng choạc Choàng choạc himalaia Chim khách Chim khách đuôi cờ Ác Quạ khoang Quạ đen Sáo vàng Yểng, Nhồng Sáo mỏ vàng Sáo đen, Sáo mỏ ngà Sáo nâu Sáo sậu Sáo đá đuôi Sáo sậu đầu trắng Sáo đá đầu trắng Dicrurus annectans Dicrurus aeneus Dicrurus remifer Dicrurus hottentottus Dicrurus paradiseus Artamus fuscus Urocissa flavirostri Urocissa erythrorhyncha Urocissa whiteheadi Cissa chinensis Cissa hypoleuca Dendrocitta vagabunda Dendrocitta formosae Crypsirina temia Temnurus temnurus Pica pica Corvus torquatus Corvus macrorhynchos Ampaliceps coronatus Gracula religiosa Acridotheres fuscus Acridotheres cristatellus Acridotheres tristis Sturnus nigricollis Sturnus malabaricus Sturnus burmannicus Sturnus sericeus 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 5 7 5 7 2 7 7 5 1 57 PL 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 Sáo đá trung quốc Sẻ Sẻ bụi vàng Sẻ Di cam Di đá Sẻ hồng Mura Sẻ đồng mào Sẽ đồng đầu xám Sẽ đồng ngực vàng Sẽ đồng Sẻ đồng mặt đen Sturnus sinensis Passer rutilans Passer flaveolus Passer montanus Lonchura striata Lonchura punctulata Carpodacus erythrinus Melophus lathami Emberiza fucata Emberiza aureola Emberiza rutila Emberiza spodocephala TỔNG CỘNG 0 1 0 0 0 186 0 1 0 0 0 186 0 1 0 0 1 270 0 1 1 1 307 0 1 0 0 1 325 1 1 1 0 265 0 1 1 0 0 252 1 7 2 58 PL PHỤ LỤC 11 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRƢỜNG, PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG PHIẾU ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CHIM THEO TUYẾN (Địa điểm nghiên cứu: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa) Tuyến điều tra:………………………….Người điều tra: NCS Hoàng Ngọc Hùng Ngày tháng:…………….………Thời tiết:……………………………………… Thời gian bắt đầu:……………… …… Kết th c:……………….……….…… Tọa độ đầu tuyến:……………………… Cuối tuyến:.………… …….………… TT 10 11 12 13 14 15 Tên loài Tên địa phƣơng Tên khoa học Sinh cảnh Độ cao Ghi 59 PL PHIẾU GHI NHẬN CÁC TÁC ĐỘNG ĐE DỌA (Địa điểm nghiên cứu: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa) Tuyến điều tra:………………………….Người điều tra: NCS Hoàng Ngọc Hùng Ngày tháng:…….………………Thời tiết:……………………………………… Thời gian bắt đầu:…………… … … Kết th c:……………….……….……… Tọa độ đầu tuyến:…………………… Cuối tuyến:………………….………… TT 10 11 12 13 14 15 Giờ, phút Tiểu khu/ Tọa độ Sinh cảnh Các tác động Mô tả đe dọa chi tiết Ghi 60 PL PHIẾU PHỎNG VẤN NGƢỜI DÂN VỀ CÁC LOÀI CHIM BỊ ĐE DỌA (Địa điểm nghiên cứu: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa) Người điều tra: NCS Hoàng Ngọc Hùng Người vấn:……………………… ………… Độ tuổi: ……………… Giới tính: ……………………………………….… D n tộc: …… …………… Địa chỉ:…………………………………………………………… …………… Nội dung: TT Tên loài chim Số Tình trạng Tiểu Ngày ghi Thời gian lƣợng ghi nhận khu nhận ghi nhận 10 11 12 13 14 15 Tình trạng ghi nhận: Nhìn thấy (T) / đ u; Kích thước (C) / to, nhỡ, nhỏ; Màu sắc (M)/bộ lông; Cách thức bị s n bắt: S ng s n, lưới mờ, bẫy lồng, …; Mục đích s dụng: làm thực phẩm, nuôi làm cảnh, buôn bán 61 PL PHIẾU ĐIỀU TRA XẾP LOẠI KHU VỰC ƢU TIÊN BẢO TỒN (Địa điểm nghiên cứu: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa) Người điều tra: NCS Hoàng Ngọc Hùng Người vấn:…………………………… Độ tuổi: …………………… Giới tính: ……………………………………… … D n tộc: …………… …… Địa chỉ:…………………………………………………………………… ……… Nội dung: Cho điểm đánh giá xếp loại ưu tiên bảo tồn theo mức điểm từ - khu vực phía dưới: TT Khu vực Bản Eo Điếu Bản Mười Bản Kịt Thung Hang Bản Mỏ Bản Eo Kén Bản Pà Khà Bản Leo Diện tích, chất lƣợng rừng Đa dạng lồi chim Các lồi có giá trị bảo tồn Tình trạng khai thác gỗ Tình trạng săn bắt chim 62 PL PHỤ LỤC 12 DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG THAM GIA PHỎNG VẤN TT Họ tên Tuổi Nghề nghiệp Nơi cƣ trú I Ban Quản lý Khu bảo tồn Ông Lê V n Hải 34 CBNV Ơng Nguyễn Đức Hợi 29 CBNV Phòng Khoa học KBTTN Pù Luông II Dãy núi đá đất Ông lê v n Thịnh 47 Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm xã Ban Cơng Ơng Lê Thế Trọng 28 Kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm xã Ban Công Ông Hà V n Th n 42 Người dân Làng Leo Xã Thành Lâm Ông Vi V n T 45 Người dân Làng Leo Xã Thành Lâm Ông Trần Đức Xuân 39 Người dân Làng Leo Xã Thành Lâm Ơng Lò V n Hun 43 Người dân Ơng Lò V n Cao 29 Thành viên tổ bảo vệ rừng Thôn Eo Điếu xã Thành Sơn 10 Ơng Lò V n Cường 29 Người dân Thơn Eo Điếu xã Thành Sơn 11 Ông Lương V n sang 33 Thành viên tổ Thôn Pà Khà bảo vệ rừng xã Thành Sơn 12 Ông Đinh Quang Trường 62 Người dân Thơn Pà Khà xã Thành Sơn 13 Ơng Vi V n Kh m 46 Người dân Thôn Eo Điếu xã Thành Sơn 14 Ông Nguyễn V n Khuyên 44 Kiểm Lâm Trạm Kiểm lâm xã Phú Lệ Phòng Khoa học KBTTN Pù Luông Làng Báng Xã Thành Sơn 63 PL Trạm Kiểm lâm 15 Ông Nguyễn V n Thọ 44 Trạm trưởng 16 Ông Hà V n Linh 33 Thành viên tổ bảo vệ rừng 17 Ông Hà V n Xu 30 Người dân 18 Ơng Nguyễn Dỗn Bình 34 Trạm trưởng 19 Ơng Hà V n Thao 49 Trưởng thơn Bản Kịt Xã Lũng Cao 20 ƠNg Hà V n Sơn 32 Thành viên tổ bảo vệ rừng Bản Kịt Xã Lũng Cao 21 Ông Hà V n Tinh 31 Người dân Bản Kịt Xã Lũng Cao 22 Ơng Hà V n Khơn 28 Người dân Bản Kịt Xã Lũng Cao 23 Ông Hà V n Thái 37 Người dân 24 Ơng Lò V n Nguyễn 39 Người dân Làng Cao Hoong Xã Lũng Cao 25 Ông Lê Thanh Xuân 41 Người dân Làng Hồ Xã Lũng Cao 26 Ơng Lò V n Dền 41 Người dân Làng Hồ Xã Lũng Cao 27 Ông Lục Minh C 33 Người dân Thôn Eo Điếu xã Cổ Lũng 28 Ơng Hà V n Thắng 35 Bí Thư thơn Thơn Eo Điếu xã Cổ Lũng 29 Ông Hà Xuân Trim 56 Người dân Thôn Eo Điếu xã Cổ Lũng 30 Ông Hà V n Hiền 53 Người dân Thôn Eo Điếu xã Cổ Lũng xã Phú Thanh Xã Phú Xuân Huyện Quan Hoá Xã Phú Xuân Huyện Quan Hoá III Dãy núi đá vôi Trạm Kiểm lâm xã Cổ Lũng Làng Cao Hoong Xã Lũng Cao ... chim Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn Mục đích nghiên cứu Xác định đa dạng cấu trúc thành phần loài, nét đặc trưng khu hệ chim KBTTN Pù Lng, phân... Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên) Khu bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Khu vực nghiên cứu Lower risk - Lồi nguy cấp, phụ thuộc bảo tồn Near threatened - Loài bị đe dọa Nhà xuất. .. quan hệ sinh thái khu hệ chim nơi Trên sở đánh giá trạng đề xuất số giải pháp quản lí, bảo tồn sử dụng bền vững tài nguyên chim KVNC Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đa dạng thành phần lồi khu hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu khu hệ chim ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn, Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu khu hệ chim ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn