Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

24 2.2K 9
Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

việc làm Lời mở đầu:Trong công cuộc đổi mới nớc ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng không kém phần bức bách đang đợc toàn xã hội đặc biệt quan tâm.Đất nớc ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bớc đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát tuy nhiên, đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp việc làm ở Việt Nam.Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể trên: Số ngời tăng thêm trong lực lợng lao động hàng năm số ngời đợc giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nớc ta từ năm 1986 đến nay đặc điểm của thời kỳ đa ra chính sách đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt đợc, những vấn đề cha đạt đợc. Tình hình việc làm của ngời lao động Việt nam hiện nay, phơng hớng giải quyết việc làm của Nhà nớc, ph-ơng hớng giải quyết việc làm của Nhà nớc trong thời gian tới.Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đa ra nhận thức đúng đắn sự vận dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên. Từ đó có thể nêu lên đợc cơ sở lý luận để xây dựng mà hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Việc nhận thức vận dụng đúng đắn vấn đề này giúp ta giải quyết đợc những thực trạng này đợc là sự giảm sút to lớn về mặt sản lợng đôi khi còn kéo theo nạn lạm phát cao. Đồng thời nó còn giải quyết đợc nhiều vấn đề xã hội. Bởi vì thất nghiệp tăng số ngời không có công ăn việc làm nhiều hơn gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn xã hội nh: cờ bạc, trộm cắp .làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống, gây tốn thơng về mặt tâm lý niềm tin của nhiều ngời.1 Trong đề tài nghiên cứu này, em xin trình bầy một số quan điểm của bản thân vấn đề thất nghiệp việc làm của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian hạn hẹp trình độ của một sinh viên có hạn, bài tiểu luận này chỉ xin dùng lại ở việc tổng kết những gì đã đợc học ở trờng, các ý kiến số liệu kèm theo về vấn đề nói trên đã đợc một số nhà nguyên cứu đi sâu vào tìm hiểu đợc đăng tải trên báo hoặc tạp chí. Vì vậy, tiểu luận đợc kết cấu gồm:1. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.1.1. Một vài khái niệm về thất nghiệp.1.2. Tỷ lệ thất nghiệp1.3. Tác động thất nghiệp việc làm.2. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.2.1. Thực trạng thất nghiệp ở Việt nam.2.2. Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt nam.2.3. Giải pháp tạo công ăn việc làm.Kết luận2 (1) Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.1.1: Một vài khái niệm về thất nghiệp.Để có cơ sở xác định thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp cân phân biệt một vài khái niệm sau:- Những ngời trong độ tuổi lao động là những ngời ở độ tuổi có nghĩa là có quyền lợi lao động theo quy định đã ghi trong hiến pháp.- Lực lợng lao động là số ngời trong độ tuổi lao động đang có việc làm hoặc cha có việc làm nhng đang tìm việc làm.- Ngời có việc làm nhng đang làm trong các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội. - Ngời thất nghiệp là ngời hiện đang cha có việc làm nhng mong muốn đang tìm việc làm.- Ngoài những ngời đang có việc làm thất nghiệp, những ngời còn lại trong độ tuổi lao động đợc coi là những ngời không nằm trong lực lợng lao động bao gồm: ngời đi học, nội trợ gia đình, những ngời không có khả năng lao động do đau ốm, bệnh tật một bộ phận không muốn tìm việc làm với nhiều lý do khác nhau.Bảng thống kê dới đây giúp ta hình dungDân số Trong độ tuổi lao động Lực lợng lao động Có việcNgoài lực lợng lao động (ốm đau, nội trợ, không muốn tìm việc)Thất nghiệpNgoài độ tuổi lao độngNhững khái niệm trên có tính quy ớc thống kê va có thể khác nhau giữa các quốc gia. 3 Do tình hình kinh tế đặc điểm tuổi thất nghiệp có sự khác nhau giữa các nớc nên việc xác định những tiêu thức làm cơ sở xây dựng những khái niệm trên thật không để dầy cần tiếp tục đợc thảo luận (thất nghiệp thật sự thất nghiệp vô hình, bán thất nghiệp thu nhập .)1.2: Tỷ lệ thất nghiệp:Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp của một quốc gia. Cũng vì thế còn có những quan niệm khác nhau về nội dung phơng pháp tính toán để nó có khả năng biểu hiện đùng đầy đủ đặc điểm nhiều vẻ của tình trạng thất nghiệp thực tế, đặc biệt là các nớc đang phát triển.Bớc vào năm 1991. Việt Nam có dân số là 66 triệu ngời, trong đó có 34 triệu ngời đang ở tuổi lao động. Năm 2001 dân số là 80 triệu ngời số ngời ở độ tuổi lao động là 45 - 46 triệu ngời. Nguồn nhân lực dồi dào ý thức lao động cần cù, năng động, sáng tạo nắm bắt nhanh những tri thức công nghệ mới. Hơn 16 triệu ngời ít nhất đã tốt nghiệp các trờng phổ thông trung học hay trung học dậy nghề là nguồn nhân lực quan trọng nhất cho sự phát triển ở Việt Nam tham gia vào phân công lao động quốc tế.Dân số đông tạo nên thị trờng nội địa rộng lớn, một yếu tố hết sự quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do tình trạng kém phát triển có nhiều chế độ đối với nguồn lực khác, việc dân số phát triển nhanh chóng lại là một gánh nặng gây khó khăn cho việc cải thiện cơ hội tìm hiểu việc làm điều kiện sống.Theo con số thống kê chính thức. Việt nam có khoảng 1,7 triệu ngời thất nghiệp trong đó có rất nhiều c dân ở các thành phố chủ yếu là ở độ tuổi thanh niên. Hơn nữa, còn có tình trạnh thiếu việc làm nghiêm trọng phổ biến ở nông thôn vào thời kỳ nhàn rỗi khu vực kinh tế nhà nớc trong quá trình cải tổ hệ thống kinh tế xã hội, ớc tính trong thập kỷ tới mỗi năm sẽ có 4 hơn 1 triệu ngời bớc vào độ tuổi lao động tỷ lệ tăng của lực lợng lao động sẽ cao hơn so với tỷ lệ tăng dân số. Một vài năm trở lại đây, lực lợng lao động đã tăng 3,43 - 3,5% mỗi năm so với mức tăng dân số là 2,2 - 2,4%.Bảng số ngời TN theo độ tuổi (Đơn vị: ngời)Tuổi Số lợng Tỷ lệ số với tổng số N%Tỷ lệ so với dố ngời cùng độ tuổi%Số lợng Tỷ lệ so với tổng số TN%Tỷ lệ so với số ngời tuổi%TS 1350035 100,0 4,17 661664 100,0 9,116-19 652261 48,3 12,43 283460 12,8 25,520-24 376951 27,9 6,74 198037 29,9 16,425-29 167640 12,4 3,06 94386 14,3 7,530-39 114655 8,5 1,47 64595 9,8 3,340-49 27432 2,0 0,66 15467 2,3 1,550-hết 11093 0,8 0,35 5719 0,9 0,8TLĐNguồn: PTS Nguyễn Quan Hiển: Thị trờng lao động. Thực trạng giải pháp. Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội 1996, trang 67.1.3: Tác động thất nghiệp việc làm.Số ngời tăng thêm trong lực lợng lao động hàng năm số ngời đợc giải quyết việc làm hàng năm.Trong những năm gần đây, nhờ đờng lối đổi mới của Đảng mà nhiều lao động đã đang đợc thu hút vào các ngành nghề, các lĩnh vực, ở mỗi địa 5 bàn, trong nhiều thành phần kinh tế trên phạm vi quốc gia từng bớc hoà nhập vào cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp nên Việt Nam vẫn là nớc nghèo, còn thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định việc chăm lo giải quyết việc làm đã trở thành nhiệm vụ cơ bản cấp bách đòi hỏi các ngành các cấp, mối gia đình toàn xã hội phải quan tâm. Từ cơ cấu dân số, ta thấy số ngời dới 15 tuổi chiếm 40% trong khi đó tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao (2,2%) vì vậy, nẩy sinh một vấn đề là một lao động bình quân phải nuôi dỡng nhiều ngời. Nếu lao động không có việc hoặc số ngày công trong năm thấp, số giờ làm việc trong 1 ngày, năng suất lao động 1giờ làm việc kém thì mỗi gia đình toàn xã hội sẽ rất khó khăn.Hiện nay, nguồn lao động hàng năm tăng 3,2 - 3,5%, năm 2001 là 2,7%/năm. Bối cảnh kinh tế xã hội sinh ra nhiều mâu thuẫn giữa khả năng tạo việc làm còn hạn chế trong khi đó nhu cầu giải quyết việc làm ngày càng tăng, tất yếu dẫn đến tình hình một bộ phận lao động cha có việc làm nhất là đối với thanh niên ở thành thị, khu công nghiệp, khu tập trung, vùng ven biển. Tổng điều tra dân số ngày 01/04/1989 cho thấy hiện có khoảng 1,7 triệu ngời không có việc làm. Ngời lao động nớc ta có đặc điểm:- 80% sống ở nông thôn- 70% đang làm trong lĩnh vực nhà nớc- 14% sống lao động làm việc trong khu vực nhà nớc- 10% trong lao động tiểu thủ công nghiệp- 90% lao động thủ công.Năng xuất lao động hiệu quả làm việc rất thấp dẫn đến tình trạng thiếu việc làm rất phổ biến nghiêm trọng. ở nông thôn 1/3 quỹ thời gian lao động cha đợc sử dụng tốt bằng 5 triệu ngời lao động. Trong khu vực nhà n-ớc, số lao động không có nhu cầu sử dụng lên tới 25 - 30% có nơi lên tới 40 - 6 50%. Đây là điều làm cho đời sống kinh tế xã hội khó khăn của đất nớc ta những năm 1986 - 1991.Với tốc độ phát triển dân số lao động nh hiện nay hàng năm chúng ta phải tạo ra hơn 1 triệu chỗ làm việc mới cho số ngời bớc vào độ tuổi lao động, 1,7 triệu ngời cha có việc làm, hàng chục cán bộ, bộ đội phục viên, xuất ngũ, học sinh .Những số liệu dới đây sự giúp ta hiểu rõ hơn:Nhịp độ tăng bình quân hàng năm.1987-1991 1992-1996 1997-2001Tốc độ tăng dân số (%) 2,15 2,1 1,8Tốc độ tăng nguồn LĐ (%) 3,05 2,75 2,55Về số lợng tuyệt đối 1985 1991 1996 2001Tổng dân số vào tuổi LĐ 30,3 35,6 16,7 46,1(Triệu ngời)%so với dân số 19,2 50,2 53,3 55Mức tăng bình quân (ngàn ngời) 900 1060 1023 1090Số thanh niên vào tuổi lao động số lao động tăng thêm trong 5 năm 1992 - 1996 1992 - 2005.5 năm 1992-1996 15 năm 1992 - 2005Số TN vào Số LĐ tăng thêm Số TN vào Số LĐ tăng thêmtuổi LD Số l-ợngNhịp độ tăng BQtuổi LĐ Số l-ợngNhịp độ tăng BQ7 Cả nớc7562 5150 2,75 23550 15700 2,45Miền núi Trung Du Bắc Bộ1197 720 2,55 3800 2460 2,55Đồng Bằng Sông Hồng1480 960 2,45 4730 3000 2,30Khu 4 cũ duyên hải Trung Bộ870 580 3,00 2600 1760 2,70Đông nam bộ1915 1510 3,35 5762 5762 2,70Tây nguyên240 160 2,35 850 420 2,95Theo thống kê 1996 dân số nớc ta khoảng 74 triệu ngời, số ngời trong độ tuổi lao động là 38 triệu chiếm 53% dân số, tốc độ tăng dân số là 2,2%, mỗi năm có khoảng 0,9-1 triệu ngời đợc tiếp nhận giải quyết việc làm.Theo tính toán của tổ chức lao động quốc tế (ILO) với tốc độ tăng nguồn lao động trên 3% nh hiện nay ở Việt nam thì dù cho hệ số co dãn về việc làm có thể tăng từ mức 0,25 lên 0,33, trong vài năm tới cũng cần có mức tăng GDP trên 10%/ năm mới có thể ổn định đợc tình hình việc làm ở mức hiện tại. Vì vậy, dự báo sau năm 2001 nớc ta vẫn sẽ trong tình trạnh d thừa lao động. Sự lệch pha giữa cung cầu về lao động là một hiện tợng đáng chú ý trong quan hệ cung cầu lao động ở nớc ta hiện nay. Trong khi nguồn cung về lao động của ta chủ yếu là lao động phổ thông, lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp, bộ đội xuất ngũ, công nhân giảm biến chế .thì cần về lao động lại đang đòi hỏi chủ yếu lao động lành nghề, lao động có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao, các nhà quản lý am hiểu cơ chế thị trờng .Chính sự khác biệt này làm cho quan hệ cung cầu về lao động vốn đã mất cân đối lại càng gay gắt hơn trớc yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.Trong toàn bộ nền kinh tế, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo hiện nay còn rất thấp, khoảng 4 triệu ngời, chỉ chiếm 10,5% lực lợng lao động. Điều này 8 cho thấy lực lợng lao động hiện nay cha có thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn này. Trong số lao động đã qua đào tạo cơ cấu trình độ ngành nghề còn nhiều bất cập trớc yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá . Số ngời có trình độ trên đại học chỉ chiếm khoảng 1,2% trong tổng số ngời có trình độ đại học. Về cơ cấu ngành nghề, lao động đã qua đào tạo đợc tập trung chủ yếu ở các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành giáo dục, lĩnh vực sản xuất vật chất có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, đặc biệt trong nông nghiệp, ngành sản suất lớn nhất cũng chỉ 9,15% lao động đợc đào tạo. Có vùng nh Tây Nguyên chỉ có 3,51% nhiều lĩnh vực rất thiếu những cán bộ giỏi, cán bộ quản lý, cán bộ am hiểm công nghệ cao .Điều đó đã đẫn đến một thực trạng hiện nay là: Trong khi có hàng triệu ngời không tìm đợc việc làm, thì ở một số ngành nghề rất nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thiếu lao động kỹ thuật, lao động có nghề nghiệp trình độ phù hợp với yêu cầu của công nghệ sản xuất.2/ Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.2.1: Thực trạng thất nhiệp ở Việt NamViệt nam là một trong những nớc kinh tế đang phát triển, quy mô dân số mật độ dân c tơng đối lớn so với các nớc trên thế giới tốc độ phát triển nhanh, trong lúc đó việc mở rộng phát triển kinh tế, giải quyết việc làm gặp nhiều hạn chế, nh thiếu vốn sản xuất, lao động phân bổ cha hợp lý, tài nguyên khác cha đợc khai thác hợp lý .Càng làm cho chênh lệch giữa cung cầu về lao động rất lớn, gây ra sức ép về vấn đề giải quyết việc làm trong toàn quốc.Tính bình quân từ 1976 - 1980 mỗi năm tăng 75 - 80 vạn lao động từ 1981 - 1985 mỗi năm 60-90 vạn lao động từ năm 1986 - 1991 mỗi năm là 1,06 triệu lao động. Từ năm 1996 đến năm 2001 tăng 1,2 triệu lao động. Bảng 9 dới đây cho ta thấy mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số nguồn lao động. Do điều kiện kinh tế xã hội điều kiện tự nhiên tài nguyên trình độ phát triển kinh tế khác nhau giữa các vùng đất nớc, nguồn lao động ở các vùng đó có mức tăng tỉ lệ khác nhau.Bảng Mối quan hệ dân số nguồn lao động : (Đơn vị tính : triệu ngời )Năm Dân sốSố ngời trong độ tuổi lao động% trong dân sốTốc độ tăng nguồn lao động1978 49 21,1 45 3,51980 54 25,5 47 3,81985 60 30 50 3,21991 67 35,4 52,8 2,91996 71 40,1 54,2 2,32001 81 45,1 55,6 2,2Nguồn : Thông tin thị trờng lao động. Tập tham luận trung tâm thông tin khoa học lao động xã hội.Quan hệ cung - cầu trên thị trờng lao động ngày càng căng thẳng, thất nghiệp nhu cầu việc làm đang trở thành sức ép nặng nề cho nền kinh tế.Số ngời thất nghiệp là số chênh lệch giữa toàn bộ lực lợng lao động và số ngời có việc làm. Tỉ lệ thất nghiệp đợc tính bằng tỉ số giữa ngời thất nghiệp với lực lợng lao động. Thất nghiệp ở Việt Nam mang những nét đặc trng riêng. Khi nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trờng, khởi điểm từ năm 1986 đến nay, tỉ lệ ngời thất nghiệp tăng lên. Theo số liệu bảng tổng điều tra dân số năm 1989 thì ngời lao động ở lứa tuổi 16- 19 chiếm 48,3%, lứa tuổi từ 16-24 tuổi chiếm 71,2%. Năm 1995, số ngời thất nghiệp toàn phần trong độ tuổi cả nớc đã lên tới con số 2,6 triệu năm 1996 là 2,5 triệu ngời. Tỉ lệ ngời thất nghiệp 10 [...]... luận này chỉ xin dùng lại ở việc tổng kết những gì đà đợc học ở trờng, các ý kiến số liệu kèm theo về vấn đề nói trên đà đợc một số nhà nguyên cứu đi sâu vào tìm hiểu đợc đăng tải trên báo hoặc tạp chí. Vì vậy, tiểu luận đợc kết cấu gồm: 1. Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp. 1.1. Một vài khái niệm về thất nghiệp. 1.2. Tỷ lệ thất nghiệp 1.3. Tác động thất nghiệp việc làm. 2. Thực trạng, nguyên... làm thì trong một thời gian nào đó số lợng ngời thất nghiệp tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp sẽ bị nâng cao. Thời gian chờ đợi trên đợc gọi là khoảng thời gian thất nghiệp nó phụ thuộc vào: - Cách thức tổ chức thị trờng lao động - Cấu tạo nhân khẩu của những ngời thất nghiệp (tuổi đời, tuổi nghề, ngành nghề) - Cơ cấu các loại việc làm khả năng sẵn có việc làm. Mọi chính sách cải thiện các yếu tố... xà hội, hớng vào phát triển những ngành công nghiệp với quy mô nhỏ để thu hút đợc nhiều lao động dẫn đến hạn chế khả năng khai thác các tiềm năng hiện có để phát triển việc làm tạo nhiều điều kiện để ngời lao động tự tạo việc làm cho mình do ngời khác. Chức năng của Nhà nớc trong việc tổ chức lao động giải quyết việc làm cho xà hội cha đợc phát huy đầy đủ. 15 Bảng: Tỉ lệ thất nghiệp của dân... lạm phát tuy nhiên, đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp việc làm ở Việt Nam. Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể trên: Số ngời tăng thêm trong lực lợng lao động hàng năm số ngời đợc giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nớc ta từ năm 1986... khuyến khích tạo mở duy trì chỗ làm việc khuyến khích tự tạo việc làm. Bộ luật lao động của nợc ta là cơ sở pháp lý căn bản của vấn đề việc làm. Tuy nhiên việc khuyến khích tự tạo việc làm chØ trë thµnh hiƯn thùc trong 19 Trong đề tài nghiên cứu này, em xin trình bầy một số quan điểm của bản thân vấn đề thất nghiệp việc làm của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian hạn hẹp trình độ của một sinh... động từ năm 1986 - 1991 mỗi năm là 1,06 triệu lao động. Từ năm 1996 đến năm 2001 tăng 1,2 triệu lao động. Bảng 9 Hai nguyên nhân nữa cũng không kém phần quan trọng gây ra hiện t- ợng thất nghiệp đó là: * Khoảng thời gian thất nghiệp: Giả sử rằng thờng xuyên có một lợng ngời thất nghiệp nhất định bổ xung vào đội ngũ tìm kiếm việc làm nếu mọi ngời phải chờ đợi quá nhiều thời gian mới tìm đợc việc. .. nhân ảnh hởng rõ rệt đến việc sử dụng có hiệu quả nguồn lao động phát triển việc làm. Nớc ta là nớc nông nghiệp, chậm phát triển, thuộc vào những nớc nghèo nhất thế giới khi đặt ra chơng trình mở mang, phát triển việc làm là thiếu vốn, thiếu kỹ thuật máy móc trang thiết bị, thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu thị trờng tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Trong khi đó một số nớc phát triển lại thiếu... tình trạnh này là phải dồn sức cho sự phát triển toàn diện nông - lâm - ng nghiệp, gắn với công nghệ chế biến nông lâm thuỷ sản đổi mới cơ cấu kinh tế nông thôn theo hớng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Phát triển mạnh mẽ các ngành nghề phi nông nghiệp, sử dụng nhiều lao động ở nông thôn, khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống hớng đầu t vào phát triển các cây trồng, vật nuôi đem... chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng không kém phần bức bách đang đợc toàn xà hội đặc biệt quan tâm. Đất nớc ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bớc đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đà vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát tuy nhiên, đề... xuất khẩu. - Đầu t phát triển các ngành nghề công nghiệp, chú trọng trớc hỗ trợ công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, xây dựng có chọn lọc một số cơ sở nông nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng; về dầu khí, xi măng, cơ khí điện tử, thép, phân bón, hoá chất. - Đầu t xây dựng cải tạo hệ thống ... bản về thất nghiệp. 1.1. Một vài khái niệm về thất nghiệp. 1.2. Tỷ lệ thất nghiệp1 .3. Tác động thất nghiệp việc làm.2. Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp.2.1. Thực trạng thất nghiệp ... nhân thất nghiệp ở Việt nam.2.3. Giải pháp tạo công ăn việc làm.Kết luận2 (1) Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp. 1.1: Một vài khái niệm về thất nghiệp. Để có cơ sở xác định thất nghiệp tỷ ... những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát. ...tuy nhiên, đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp việc làm ở Việt Nam.Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996,

Ngày đăng: 07/08/2012, 16:25

Hình ảnh liên quan

Bảng thống kê dới đây giúp ta hình dung - Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

Bảng th.

ống kê dới đây giúp ta hình dung Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng số ngời TN theo độ tuổi - Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

Bảng s.

ố ngời TN theo độ tuổi Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng Mối quan hệ dân số và nguồn lao động: - Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

ng.

Mối quan hệ dân số và nguồn lao động: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng: Tỉ lệ thất nghiệp của dân số trong độ tuổi lao động, hoạt động kinh tế ở thành phố và các khu vực lãnh thổ - Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

ng.

Tỉ lệ thất nghiệp của dân số trong độ tuổi lao động, hoạt động kinh tế ở thành phố và các khu vực lãnh thổ Xem tại trang 12 của tài liệu.
* Bảng: Mức tăng nguồn lao động nông nghiệp so với khối lợng công việc gieo trồng qua các năm (đơn vị tính: nghìn ngời, nghìn ha %). - Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

ng.

Mức tăng nguồn lao động nông nghiệp so với khối lợng công việc gieo trồng qua các năm (đơn vị tính: nghìn ngời, nghìn ha %) Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan