Một số đề - đáp án HSG Vật li 9

26 966 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 19:10

S 1 Môn: Vật Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang) Câu 1 (5,0 điểm): Một ấm bằng nhôm có khối lợng 400g chứa 0,5 lít nớc ở 30 0 C. Để đun sôi nớc ngời ta dùng bếp điện loại 220V-1100W, hiệu suất 88%. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là C 1 = 880J/kg.K, của nớc là C 2 = 4200J/kg.K. a) Tính thời gian cần để đun sôi nớc. Biết rằng, bếp dùng ở hiệu điện thế 220V và bỏ qua sự toả nhiệt của ấm và nớc ra môi trờng xung quanh. b) Bếp dùng ở hiệu điện thế 180V và thời gian kể từ lúc bắt đầu đun đến khi nớc sôi là t = 293 giây (lợng nớc trong ấm nh ban đầu). Tính nhiệt lợng trung bình do ấm và nớc toả ra môi trờng xung quanh trong một giây. Câu 2 (4,0 điểm): Một mặt bàn hình tròn, đồng chất, bề dầy không đáng kể, có khối lợng m 0 = 3kg, nằm ngang, đặt trên ba chân thẳng đứng giống hệt nhau lắp ở mép bàn tại các điểm A, B, C sao cho ABC là tam giác đều có cạnh l = 0,6m. Trọng tâm của mặt bàn tại tâm O của nó. a) Tính áp lực của mặt bàn lên chân bàn tại các điểm A, B, C. b) Đặt một vật nhỏ m 1 lên điểm M trên mặt bàn, áp lực đè lên các chân bàn tại các điểm A, B, C lần lợt là 10N, 20N, 30N. Tìm khối lợng m 1 và vị trí của M trên mặt bàn. c) Lấy m 1 ra khỏi bàn và đặt một vật nhỏ m 2 lên mặt bàn trên đờng thẳng chứa trung tuyến thuộc cạnh BC của tam giác đều ABC. Khi đó m 2 có khối lợng tối thiểu bằng bao nhiêu và đặt ở vị trí nào thì bàn bắt đầu bị nghiêng? Câu 3 (5,0 điểm): Các dây dẫn AB, AD, AC, BC, DB, DC có điện trở giống nhau, mắc thành hình tứ giác ABCD (dây AC và BD không tiếp xúc nhau) nh hình vẽ. Đặt vào hai điểm A, B hiệu điện thế U không đổi. a) Xác định cờng độ dòng điện qua mạch AB. b) Nếu bỏ dây AD thì cờng độ dòng điện qua mạch AB thay đổi nh thế nào? c) Vẫn mạch điện nh câu a, cần bỏ đi một dây dẫn nào trong các dây dẫn trên để cờng độ dòng điện qua mạch AB là nhỏ nhất? Vì sao? Câu 4 (6,0 điểm): Cho đồ mạch điện nh hình 1 và 2. Trong cả hai đồ, nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 30V, điện trở r = 6 và các bóng đèn Đ 1 , Đ 2 , Đ 3 đều sáng bình th- ờng. Xác định hiệu điện thế và công suất định mức của mỗi đèn. Bỏ qua điện trở dây nối. ------------------Hết------------------ Đáp án đề 1 U r Đ 1 Đ 3 Đ 2 U r Đ 3 Đ 2 Đ 1 B D A C I Hình 2Hình 1 Hớng dẫn chấm thi Môn Vật Câu lợc lời giải Điểm Câu 1 5,0 a) Nhiệt lợng cần thiết để đun sôi nớc là: Q = Q 1 + Q 2 Q = (C 1 m 1 + C 2 m 2 )(100 - 30) = 171640 (J) Khi sử dụng bếp ở hiệu điện thế 0 U = 220V thì công suất của bếp là 0 P = 1100W Thời gian đun sôi nớc là: t = 0 171640 177,3( ) .0,88 1100.0,88 Q s P = b) Khi sử dụng bếp ở hiệu điện thế U = 180V thì công suất của bếp là: 2 2 2 2 , 0 2 0 0 0 180 . .1100 736,36( ). 220 U U U P P W U R U P = = = = ữ ữ Công suất có ích của bếp: ' ' , ' 0,88. 0,88.736,36 648( ) co i ch P P W= = Nhiệt lợng có ích truyền cho ấm trong thời gian đun: Q có ích = P có ích . t = 648.293 = 189864(J) Nhiệt lợng mất mát ra môi trờng xung quanh: ' ' ' ' ' ' . . (736,36 648).293 25889,5( ) co i ch co i ch Q Q Q P t P t J = = = Nhiệt lợng trung bình toả ra môi trờng xung quanủtong mỗi giây; 25889,5 88,36 293 Q q t = = = (J/s) Câu 2 4,0 a) áp lực đè lên các chân bàn tại các điểm A, B, C đợc chia đều cho ba chân: 10 10 3 O OA OB OC m N N N= = = = (N) b) Khi đặt vật 1 m : 1 1 10 A A A OA N N N N N O= = = 1 1 20 10( ) B B B OB N N N N N N= = = 1 1 30 20( ) C C C OC N N N N N N= = = 1 3( ) 10 A B C N N N m kg + + = = Do 1 m không gây áp lực lên A nên điểm đặt vật M thuộc cạnh BC thoả mãn: . 0,2( ) C B C B B B C B C N N N N N N lCM CM m N BM CM BM l N N + = = = = = + c) Khi đặt vật 2 m tại điểm N năm trên trung tuyến thuộc cạnh BC của tam giác đều, bàn sẽ bị nghiêng khi: 2 0 10 . 10 .m x m OH Với x là khoảng cách từ N đến BC, OH là khoảng cách từ trọng tâm O của đ- ờng tròn (cũng là của tam giác đều ABC), mà OH = R/2 (R là bán kính mặt bàn). 0,25 A H O B C M N 0 N 2 N 0,75 0,25 0,75 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0 2 . 2 R m m x 2 m nhỏ nhất khi x lớn nhất = 2 R . Vậy N nằm ở mép bàn chính giữa chính giữa cung BC và 2 m nhỏ nhất là bằng 0 3m kg= . Câu 3 5,0 a) Do mạch có tính đối xứng nên không có dòng điện chạy qua dây CD, lúc này mạch gồm 3 nhánh song song. Tính điện trở của mạch AB: 1 1 1 1 2 2 2 AB AB R R R R R R = + + = Cờng độ dòng điện qua mạch: 2 AB U U I R R = = b) Khi bỏ dây AD điện trở của mạch nh sau: ' 1 1 1 AB ACB R R R = + .2 2 5 2 3 3 ACB R R R R R R R R R = + = + = + 5 . 5 3 5 8 3 AB R R R R R R = = + ' 8 1,6 5 U U I R R = = ' I < I Cờng độ dòng điện giảm. c) Để cờng độ dòng điện qua mạch AB là nhỏ nhất thì điện trở của mạch AB phải lớn nhất. Do mạch AB là mạch phân nhánh, nên điện trở của mạch lớn nhất là bằng điện trở một nhánh R AB = R. Do vậy ta bỏ dây dẫn AB. Câu 4 6,0 Do các đèn đều sáng bình thờng nên ta chỉ xét các giá trị định mức. * đồ 1: U 1 = U 2 và I 3 = I 1 + I 2 * đồ 2: I 1 = I 2 và U 3 = U 1 + U 2 => 1 2 1 2 1 2 U U R R I I = = vậy Đ 1 và Đ 2 cùng loại. => 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 ; 2 ; 2 U U I I U U R R I I = = = = Vậy 1 2 3 0 R R R R= = = * Từ đồ 1: 0 3 0 3 6 2 2 m R R r R R= + + = + 1,0 3 3 0 0 0 0 ' 1 3 0 1 3 ' ' 0 0 ' 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 30 20 20 . . (*) 3 4 4 6 2 2 . 2 6 2 3 30 45 2 9 6 3 45 270 . .6 9 9 30 270 30 (**) 9 9 20 30 6 4 9 20 12( ) 4 2 m m m m m m r m r U I U I R R R R R R R R R r R R R U I R R R U I r R R R U U U R R R R R R R R U V R U U U = = = = = + + + = + = + + = = = + + = = = + + = = = + + = = + + = = + = = 3 3 3 1 2 3 6( ) 12 2( ) 1( ) 6 2 V U I I A I I A R = = = = = = = Công suất định mức của các đèn: P 1 = P 2 = U 1 .I 1 = 6(W) P 3 = U 3 .I 3 = 12.2 = 24(W) * * Từ đồ 2: * Từ (*)và (**)=>: §Ị sè 2 Thêi gian: 150 phót Bài 1 : 1,50 điểm Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m (kg) ở nhiệt độ t 1 = 23 0 C, cho vào nhiệt lượng kế một khối lượng m (kg) nước ở nhiệt độ t 2 . Sau khi hệ cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước giảm đi 9 0 C. Tiếp tục đổ thêm vào nhiệt lượng kế 2m (kg) một chất lỏng khác (không tác dụng hóa học với nước) ở nhiệt độ t 3 = 45 0 C, khi có cân bằng nhiệt lần hai, nhiệt độ của hệ lại giảm 10 0 C so với nhiệt độ cân bằng nhiệt lần thứ nhất. Tìm nhiệt dung riêng của chất lỏng đã đổ thêm vào nhiệt lượng kế, biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là c 1 = 900 J/kg.K và c 2 = 4200 J/kg.K. Bỏ qua mọi mất mát nhiệt khác. Bài 2 : 3,00 điểm Cho mạch điện như hình vẽ 1, trong đó hiệu điện thế U = 10,8V luôn không đổi, R 1 = 12 Ω , đèn Đ có ghi 6V- 6W, điện trở toàn phần của biến trở R b = 36 Ω . Coi điện trở của đèn không đổi và không phụ thuộc vào nhiệt độ. Điều chỉnh con chạy C sao cho phần biến trở R AC = 24 Ω . Hãy tìm : Điện trở tương đương của đoạn mạch AB. Cường độ dòng điện qua đèn và nhiệt lượng tỏa ra trên R 1 trong thời gian 10 phút. Điều chỉnh con chạy C để đèn sáng bình thường, hỏi con chạy C đã chia biến trở thành hai phần có tỉ lệ như thế nào ? Bài 3 : 3,00 điểm Cho mạch điện như hình vẽ 2, trong đó U = 24V luôn không đổi, R 1 = 12 Ω , R 2 = 9 Ω , R 3 là biến trở, R 4 = 6 Ω . Điện trở của ampe kế và các dây dẫn không đáng kể. Cho R 3 = 6 Ω . Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở R 1 , R 3 và số chỉ của ampe kế. Thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tìm R 3 để số chỉ vôn kế là 16V. Nếu di chuyển con chạy để R 3 tăng lên thì số chỉ của vôn kế thay đổi như thế nào ? Bài 4 : 2,50 điểm Một vật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ L 1 , thấu kính có tiêu cự f 1 = f . Vật AB cách thấu kính một khoảng 2f . a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính L 1 . R 2 R 4 R 1 R 3 U A -+ X + C BA R b U R 1 Đ - Hình 1 Hình 2 b) Sau thấu kính L 1 người ta đặt một thấu kính phân kỳ L 2 có tiêu cự f 2 = 2 f . Thấu kính L 2 cách thấu kính L 1 một khoảng O 1 O 2 = 2 f , trục chính của hai thấu kính trùng nhau (Hình vẽ 3). Vẽ ảnh của vật AB qua hai thấu kính trên và dùng hình học (không dùng công thức thấu kính) tìm khoảng cách từ ảnh cuối cùng A 2 B 2 đến thấu kính phân kỳ. c) Vẽ một tia sáng phát ra từ A sau khi đi qua cả hai thấu kính thì tia ló có phương đi qua B (trong các câu a, b, c chỉ yêu cầu vẽ đúng, không yêu cầu giải thích cách vẽ). -------Hết ------- HƯỚNG DẪN CHẤM Bài 1 : 1,50 điểm Khi có sự cân bằng nhiệt lần thứ nhất, nhiệt độ cân bằng của hệ là t, ta có m.c 1 .(t - t 1 ) = m.c 2 .(t 2 - t) (1) (0,25đ) mà t = t 2 - 9 , t 1 = 23 o C , c 1 = 900 J/kg.K , c 2 = 4200 J/kg.K(2) từ (1) và (2) ta có 900(t 2 - 9 - 23) = 4200(t 2 - t 2 + 9) 900(t 2 - 32) = 4200.9 ==> t 2 - 32 = 42 suy ra t 2 = 74 0 C và t = 74 - 9 = 65 0 C (0,50đ) Khi có sự cân bằng nhiệt lần thứ hai, nhiệt độ cân bằng của hệ là t', ta có 2m.c.(t' - t 3 ) = (mc 1 + m.c 2 ).(t - t') (3) (0,25đ) mà t' = t - 10 = 65 - 10 = 55, t 3 = 45 o C , (4) từ (3) và (4) ta có 2c.(55 - 45) = (900 + 4200).(65 - 55) 2c(10) = 5100.10 suy ra c = 2 5100 = 2550 J/kg.K Vậy nhiệt dung riêng của chất lỏng đổ thêm vào là 2550J/kg.K (0,50đ) Bài 2 : 3,00 điểm a) 1,50 điểm. A B L 1 O 1 F 1 L 2 O 2 Điện trở tương đương của mạch AB và cường độ dòng điện qua R 1 : Vì R AC = 24 Ω thì R CB = y = 36 – 24 = 12 Ω Điện trở của đèn là : R đ = 6 6 2 2 = dm dm P U = 6 Ω (0,25 đ) R 1x = AC AC RR RR . . 1 1 = 2412 24.12 + = 8 Ω R dy = CBd CBd RR RR . . = 126 12.6 + = 4 Ω Điện trở tương đương của đoạn mạch AB R tđ = R 1x + R 2y = 8 + 4 = 12 Ω (0,50 đ) I = 12 8,10 = td R U = 0,9A Cường độ dòng điện qua đèn I đ = 9,0 612 12 ⋅ + =⋅ + I Ry y d = 0,6A (0,25 đ) I 1 = 9,0 1224 24 1 ⋅ + =⋅ + I Rx x = 0,6A Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R 1 : Q 1 = I 1 2 .R 1 .t = 0,6 2 .12.600 = 2592 (J) (0,50 đ) b) 1,50 điểm Tìm vò trí của con chạy C để đèn sáng bình thường : Đèn sáng bình thường nên I đ = 1A Khi đó U CB = U đ = 6V U AC = U - U CB = 10,8 - 6 = 4,8V I 1 = A R U AC 4,0 12 8,4 1 == (0,25 đ) Điện trở của phần biến trở AC là R X = 4,0 8,4 1 − = − = III U I U AC X AC (1) Điện trở của phần biến trở CB là R y = 1 6 − = − = III U I U d CB y CB (2) mà R x + R y = 36 (giả thiết) nên = − + − 1 6 4,0 8,4 II 36 Suy ra : 30.I 2 – 51.I + 18 = 0 . (0,75 đ) Giải ra : 2 214412160260118.1202601 ==−=−=∆ ta có I = 60 2151 + = 1,2A và I = = − 60 2151 0,5A Vì I = 0,5A < I đ = 1A ( loại ) (0,25 đ) chọn I = 1,2A thì R x = 4,02,1 8,4 4,0 8,4 − = − I = 6 Ω và R y = 30 Ω Vậy con chạy C đã chia biến trở với tỉ lệ 5 1 30 6 == CB AC R R . (0,25 đ) Bài 3: 3,00 điểm a) 1,25 điểm Cường độ dòng điện qua các điện trở và qua ampe kế : R 34 = Ω= + = + 3 66 6.6 . 43 43 RR RR R 234 = R 2 + R 34 = 9 + 3 = 12 Ω (0,25 đ) I 2 = A R U 2 12 24 234 == (0,25 đ) U 34 = I 2 .R 34 = 2.3 = 6V I 3 = A R U 1 6 6 3 3 == (0,25 đ) I 1 = A R U 2 12 24 1 == (0,25 đ) I a = I 1 + I 3 = 2 + 1 = 3A (0,25 đ) b) 1,75 điểm Tìm R 3 để số chỉ vôn kế là 16V . Gọi R 3 = x U 1 = U - U V = 24 - 16 = 8V I 1 = 3 2 12 8 1 1 == R U A (0,25 đ) Top of Form xxI I RRR R II I R R I I + = ++ =⇒ ++ = + ⇒= 21 9 912 9 1 231 2 12 1 13 2 2 1 suy ra I = 3 2 9 21 9 21 1 ⋅ + =⋅ + x I x = I 4 (0,50 đ) Ta có U V = U 3 + U 4 = I 3 .R 3 + I 4 .R 4 = I 1 .R 3 + I 4 .R 4 (0,25 đ) = 16 9 8410 9 )21(4 3 2 6 3 2 9 21 3 2 = + = + +=⋅⋅ + +⋅ xxxx x ⇒ 10x + 84 = 144 suy ra x = 6 Ω . Vậy để số chỉ của vôn kế là 16V thì R 3 = 6 Ω (0,25 đ) * * Khi R 3 tăng thì điện trở của mạch tăng ⇒ I = I 4 = td R U : giảm ⇒ U 4 = I.R 4 :giảm (0,25 đ) ⇒ U 2 = U – U 4 : tăng ⇒ I 2 = 2 2 R U : tăng ⇒ I 1 = I – I 2 :giảm ⇒ U 1 = I 1 .R 1 : giảm ⇒ U V = U – U 1 : tăng. Vậy số chỉ của vôn kế tăng khi R 3 tăng. (0,25 đ) Bài 4 : 2,50 điểm a) 0,50 điểm R 2 R 4 R 1 R 3 U I 3 I 4 I 2 I 1 I R 2 R 4 R 1 R 3 U V - Vẽ hình đúng : (0,25 đ) - Tính đúng khoảng cách O 1 B 1 = OB = 2f (0,25 đ) b)1,50 điểm -Vẽ được 1 tia đúng qua hai thấu kính : 0,25 điểm x 2 tia = (0,50 đ) -Vẽ được ảnh cuối cùng A 2 B 2 ảo (đường không liền nét) : (0,25 đ) -Vẽ tương đối đúng tỉ lệ : (0,25 đ) -Tính đúng khoảng cách O 2 B 2 = 4 3 f : (0,50 đ) c) 0,50 điểm - Vẽ đúng đường truyền của tia sáng AIKM qua 2 thấu kính : (0,25đ) - Vẽ đúng phần đường liền nét, đường đứt nét : (0,25đ) - Vẽ thiếu mũi tên chỉ chiều truyền tia sáng không trừ điểm. Ghi chú : - Nếu sai đơn vò trừ 0,25 đ và chỉ trừ 1 lần. - Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa./. §Ị sè 3 Bài 1 : (3,0 điểm) Một người đến bến xe bt chậm 20 phút sau khi xe bt đã rời bến A, người đó bèn đi taxi đuổi theo để kịp lên xe bt ở bến B kế tiếp. Taxi đuổi kịp xe bt khi B A O 1 B 1 A 1 L 1 F 1 B A O 1 B 1 A 1 L 1 A 2 B 2 O 2 L 2 I K M nó đã đi được 2/3 quãng đường từ A đến B. Hỏi người này phải đợi xe buýt ở bến B bao lâu ? Coi chuyển động của các xe là chuyển động đều. Bài 2 : (2,5 điểm) Người ta thả một miếng đồng có khối lượng m 1 = 0,2 kg đã được đốt nóng đến nhiệt độ t 1 vào một nhiệt lượng kế chứa m 2 = 0,28 kg nước ở nhiệt độ t 2 = 20 0 C. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là t 3 = 80 0 C. Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng của đồng và nước lần lượt là c 1 = 400 J/(kg.K), D 1 = 8900 kg/m 3 , c 2 = 4200 J/(kg.K), D 2 = 1000 kg/m 3 ; nhiệt hoá hơi của nước (nhiệt lượng cần cung cho một kg nước hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi) là L = 2,3.10 6 J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và với môi trường. a, Xác định nhiệt độ ban đầu t 1 của đồng. b, Sau đó, người ta thả thêm một miếng đồng khối lượng m 3 cũng ở nhiệt độ t 1 vào nhiệt lượng kế trên thì khi lập lại cân bằng nhiệt, mực nước trong nhiệt lượng kế vẫn bằng mực nước trước khi thả miếng đồng m 3 . Xác định khối lượng đồng m 3 . Bài 3 : (2,0 điểm) Cho mạch điện có đồ như hình vẽ. Biết : U = 12 V, R 1 = 15 Ω , R 2 = 10 Ω , R 3 = 12 Ω ; R 4 là biến trở. Bỏ qua điện trở của ampe kế và của dây nối. a, Điều chỉnh cho R 4 = 8 Ω . Tính cường độ dòng điện qua ampe kế. b, Điều chỉnh R 4 sao cho dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N và có cường độ là 0,2 A. Tính giá trị của R 4 tham gia vào mạch điện lúc đó. Bài 4 : (1,5 điểm) Hai điểm sáng S 1 và S 2 cùng nằm trên trục chính, ở về hai bên của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính lần lượt là 6 cm và 12 cm. Khi đó ảnh của S 1 và ảnh của S 2 tạo bởi thấu kính là trùng nhau. a, Hãy vẽ hình và giải thích sự tạo ảnh trên. b, Từ hình vẽ đó hãy tính tiêu cự của thấu kính. Bài 5 : (1,0 điểm) Một hộp kín H có ba đầu ra. Biết rằng trong hộp kín là đồ mạch điện được tạo bởi các điện trở. Nếu mắc hai chốt 1 và 3 vào hiệu điện thế nguồn không đổi U = 15 V thì hiệu điện thế giữa các cặp chốt 1-2 và 2-3 lần lượt là U 12 = 6 V và U 23 = 9 V. Nếu mắc hai chốt 2 và 3 cũng vào hiệu điện thế U trên thì hiệu điện thế giữa các cặp chốt 2-1 và 1-3 lần lượt là U 21 = 10 V và U 13 = 5 V. a, Hãy vẽ một đồ mạch điện trong hộp kín H với số điện trở ít nhất. Cho rằng điện trở nhỏ nhất trong mạch điện này là R, hãy tính các điện trở còn lại trong mạch đó. b, Với đồ mạch điện trên, nếu mắc hai chốt 1 và 2 vào hiệu điện thế U trên thì các hiệu điện thế U 13 và U 32 là bao nhiêu ? --------------- Hết ---------------- R R R R + _ U 1 2 A B 3 A M N 4 1 2 3 H [...]... O1 O2 Hình 3 -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ Bài 1 : 1,50 điểm Khi có sự cân bằng nhiệt lần thứ nhất, nhiệt độ cân bằng của hệ là t, ta có m.c1.(t - t1) = m.c2.(t2 - t) (1) (0,25đ) o mà t = t2 - 9 , t1 = 23 C , c1 = 90 0 J/kg.K , c2 = 4200 J/kg.K (2) từ (1) và (2) ta có 90 0(t2 - 9 - 23) = 4200(t2 - t2 + 9) 90 0(t2 - 32) = 4200 .9 ==> t2 - 32 = 42 0 suy ra t2 = 74 C và t = 74 - 9 = 650C (0,50đ)... 11,25 (V) 0,75 Đề số 4 Thời gian : 150 phút (không kể giao đề) Bài 1) (2,00 đ) Có một số điện trở giống nhau, mỗi điện trở là Ro = 4 Ω Tìm số điện trở ít nhất và cách mắc để điện trở tương đương của chúng là R = 6,4 Ω Bài 2) (2,25 đ) Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều, có điện A U B trở R = 100 Ω Nối chung hai đầu dây lại tại O một điểm M Một con chạy C di chuyển trên C dây M nối đến A qua một ampe kế,... các điện trở R1, R3 và số chỉ của ampe kế b) Thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn Tìm R3 để số chỉ vôn kế là 16V Nếu di chuyển con chạy để R3 tăng lên thì số chỉ +U R1 A R3 R2 R4 Hình 2 của vôn kế thay đổi như thế nào ? Bài 4 : 2,50 điểm Một vật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ L1, thấu kính có tiêu cự f1 = f Vật AB cách thấu kính một khoảng 2f a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính L1... -Vẽ tương đối đúng tỉ lệ : (0,25 đ) -Tính đúng khoảng cách O2B2 = (0,50 đ) A B 3f 4 : M I K A2 B2 O1 O2 B1 A1 L1 L2 c) 0,50 điểm - Vẽ đúng đường truyền của tia sáng AIKM qua 2 thấu kính : (0,25đ) - Vẽ đúng phần đường li n nét, đường đứt nét : (0,25đ) - Vẽ thiếu mũi tên chỉ chiều truyền tia sáng không trừ điểm Ghi chú : - Nếu sai đơn vò trừ 0,25 đ và chỉ trừ 1 lần - Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn cho... biến thiên 10x-x2 = x(10-x) ≥ 0 vì 0 ≤ x ≤ 10 do đó lượng này phải lớn nhất Tổng của x và (10-x) bằng 10, không đổi ==> tích x(10-x) lớn nhất khi x = 10-x ==>2x = 10 ==> x = 5 Vậy khi con chạy ở chính giữa biến trở thì công suất tiêu thụ của Đ2 là cực tiểu đ) Khi đó : UANmin = 324 324 = ≈ 2, 694 4 ≈ 2,70V 95 ,25 + 50 − 25 120,25 U Công suất : P2min = 2 NA min R2 = (0,25 (0,50 (0,25 đ) 2 2,70 7, 29 = = 4,86... đ) U 10,8 = Rtd 12 I= = 0,9A Cường độ dòng điện qua đèn y 12 ⋅I = ⋅ 0 ,9 y + Rd 12 + 6 Iđ = (0,25 đ) = 0,6A x 24 ⋅I = ⋅ 0 ,9 x + R1 24 + 12 I1 = = 0,6A Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R1 : Q1 = I12.R1.t = 0,62.12.600 = 2 592 (J) (0,50 đ) b) 1,50 điểm Tìm vò trí của con chạy C để đèn sáng bình thường : Đèn sáng bình thường nên Iđ = 1A Khi đó UCB = = 6V UAC = U - UCB = 10,8 - 6 = 4,8V I1 = (0,25 đ) U... điện trở phần AC của biến trở, ta có : RNC = ( R2 + x ).R1 (1,5 + x)6 9 + 6 x = = R1 + R2 + x 6 + 1,5 + x 7,5 + x Điện trở toàn mạch : Rtm = RNC + RCB + r = = 95 ,25 +10 x − x 7,5 + x 9 + 6x 7,5 + x 36 (9 + 6 x) =6 95 ,25 + 10 x − x 2 + (10 - x) + 1,5 2 (0,25 đ) Hiệu điện thế ở hai đầu đèn Đ1 bằng UNC = (0,25 đ) U R NC Rtm = 36 9 + 6x 2 95 ,25 +10 x − x 7,5 + x 7,5 + x UNC = x +26x –41,25 = 0 ==> (0,25 2... ==> muốn điện trở sử dụng ít nhất, thì : - Nếu mắc nối tiếp thì chỉ cần hai đoạn mạch mà một đoạn là Ro - Nếu mắc song song thì chỉ cần hai nhánh mà một nhánh là Ro (0,25 đ) Ta có : R = 6,4 Ω > Ro = 4 Ω , vậy đoạn mạch phải mắc có dạng : Ro nối tiếp với R1 A R0 đ) C R1 B (0,25 Suy ra R1 = R – Ro = 6,4 – 4 = 2,4 Ω Nhận thấy R1 < Ro vậy R1 có cấu tạo gồm hai nhánh song song như sau : Ro C B (0,25 đ) R2... suy ra t2 = 74 C và t = 74 - 9 = 650C (0,50đ) Khi có sự cân bằng nhiệt lần thứ hai, nhiệt độ cân bằng của hệ là t', ta có 2m.c.(t' - t3) = (mc1 + m.c2).(t - t') (3) (0,25đ) mà t' = t - 10 = 65 - 10 = 55, t3 = 45 oC , (4) từ (3) và (4) ta có 2c.(55 - 45) = (90 0 + 4200).(65 - 55) 2c(10) = 5100.10 5100 2 suy ra c = = 2550 J/kg.K Vậy nhiệt dung riêng của chất lỏng đổ thêm vào là 2550J/kg.K (0,50đ) Bài 2... cách thấu kính L một khoảng 2 f , sẽ nhận ảnh A1B1 ngay trên mặt phản chiếu A1B1 trở thành vật đối với gương cho qua gương ảnh A2B2 trùng với chính nó đ) Theo chiều phản chiếu , A2B2 trở thành vật thật đối với thấu kính L và ảnh cuối cùng A’B’ trùng với AB đ) F’ Ghi chú : * Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa * Điểm toàn bài không làm tròn số (0,25 (0,25 Đề số 5 MÔN THI : VẬT LÝ Thời gian . đều sáng bình th- ờng. Xác định hiệu điện thế và công suất định mức của mỗi đèn. Bỏ qua điện trở dây nối. -- -- - -- - -- - -- - -- - -Hết -- - -- - -- - -- - -- - -- - Đáp án. nhiêu ? -- -- - -- - -- - -- - - Hết -- -- - -- - -- - -- - -- R R R R + _ U 1 2 A B 3 A M N 4 1 2 3 H §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm CÂU NỘI DUNG – YÊU CẦU ĐIỂ M 1 (3,0đ) - Gọi C
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đề - đáp án HSG Vật li 9, Một số đề - đáp án HSG Vật li 9, Một số đề - đáp án HSG Vật li 9

Từ khóa liên quan