0

HINH 8 - CHUONG III

19 362 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Tiết 37 ĐỊNH LÝ TALÉT TRONG TAM GIÁC A. Mục tiêu :  Kiến thức: HS nắm vững đònh nghóa về tỉ số 2 đoạn thẳng, về đoạn thẳng tỉ lệ. Nắm vững nội dung đònh lý Talét (thuận), vận dụng đònh lý vào việc tìm ra các tỉ số bằng nhau.  Kó năng: Rèn kỹ năng vận dụng đònh lý Talét vào bài tập.  Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình. B. Chuẩn bò :  Giáo viên : Bảng phu.  Học sinh : dụng cụ học tập. C. Hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : Trả bài kiểm tra 1tiết, nhận xét, rút kinh nghiệm. 2. Bài mới : GV giới thiệu ND chương … HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG GV: Ở lớp 6, ta đã nói đén tỉ số của 2 số. Đối với 2 đoạn thẳng ta cũng có khái niệm về tỉ số. Vậy tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì ? Cho HS làm ?1 cho HS tiếp cận với đònh nghóa bằng cách tính tỉ số của các đoạn thẳng cho trước. GV chốt lại vấn đề nêu đònh nghóa Cho HS làm ví dụ GV khẳng đòn rằng “tỉ số của 2 đoạn thẳng” không phụ thuộc vào cách chọn đơn vò đo. => Chú ý: Cho HS làm ?2 thảo luận theo nhóm. Từ đó em có kết luận gì về tỉ số giữa 2 đoạn HS làm ?1 7 4 ; 5 3 == MN EF CD AB HS đọc đònh nghóa SGK/56 HS thực hiện ví dụ: ; 3 2 = CD AB HS đọc phần chú ý SGK. HS thảo luận theo nhóm làm ?2 đưa ra kết quả: 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng: Đònh nghóa ( SGK / 56 ) Ví dụ: AB = 2m, CD = 30dm thì ; 3 2 = CD AB Chú ý: tỉ số của 2 đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vò đo. 2. Đoạn thẳng tỉ lệ: Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 84 Chương III Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ thẳng AB và CD với A’B’ và C’D’ ? GV nêu đònh nghóa đoạn thẳng tỉ lệ. Chú ý cho HS cách viết tỉ lệ thức ở 2 dạng như SGK là tương đương GV treo bảng phụ vẽ hình 3, nêu gt: B’C’ // BC. HS tính tỉ số: AC AC AB AB ' ; ' Cho HS làm ?3. GV gợi ý: cách chọn đơn vò đo độ dài trên mỗi cạnh AB, AC rồi tính từng tỉ số các đoạn thẳng trên mỗi cạnh đó. GV chốt nội dung đònh lý Talét để HS thừa nhận không chứng minh. GV tóm tắt nội dung đònh lý dưới dạng GT, KL. GV cho HS làm ?4 Gọi HS lên bảng làm câu a. Gọi HS (khá) lên bảng làm câu b. Trước hết muốn vận dung đònh lý Talét ta phải làm gì ? Củng cố: Bài tập 1/58 SGK: GV chấm vở 3 HS nhanh nhất. '' '' 6 4 '' '' ; 3 2 DC BA CD AB DC BA CD AB =⇒== HS đọc đònh nghóa SGK/57 HS làm ?3 dưới sự hướng dẫn của GV HS đọc nội dung đònh lý SGK. HS làm ?4 Câu a: Vận dụng đònh lý Talét: Câu b: Ta phải c/m: DE // AB HS làm bài tập 1/58 SGK. Đònh nghóa ( SGK / 57 ) 3.Đònh lý Talét trong tam giác: ?3 Đònh lý Talét : ( SGK / 58 ) GT: ∆ ABC, B / C / // BC KL: ; '' AC AC AB AB = ; '' ' CC AC BB AB = ; '' AC CC AB BB = Ví dụ: ( SGK ) ?4 a / Vì a // BC 32 5 310 105 3 ==⇒=⇔=⇒ x x EC AE DB AD b / Theo đònh lý Talet trong ∆ABC ta có: 8,6 5 34 5 4.5,84 5,8 5 ===⇒=⇔= y yCA CE CB CD HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học: Đònh lý đảo và hệ quả của đònh lý Talét. Học theo vở và SGK. Làm bài tập 2, 3, 4, 5 /59 SGK. Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 85 B ’ C B A a C ’ ’ Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT A. Mục tiêu :  Kiến thức: HS nắm vững nội dung đònh lý đảo của đònh lý Talét, vận dụng đònh lý để xác đònh được các cặp đoạn thẳng song song trong hình vẽ với số liệu đã cho.  Kó năng: Hiểu được cách c/m hệ quả của đònh lý Talét.  Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình. B. Chuẩn bò :  Giáo viên : Bảng phu.  Học sinh : dụng cụ học tập. C. Hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu nội dung đònh lý Talét. p dụng: làm bài tập 5a/59 SGK. 2. Bài mới: Ta đã biết cách c/m 2 đường thẳng song song nhờ vào các tính chất như: cùng vuông góc với 1 đường thẳng, có 1 cặp góc SLT bằng nhau, đồng vò bằng nhau, trong cùng phía bù nhau… Hôn may ta lại có thêm 1 cách nhận biết 2 đường thẳng song song nhờ vào đònh lý, đó là đònh lý đảo của đònh lý Talét … HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG Cho HS làm ?1 - GV vẽ sẵn hình 8 SGK GV hướng dẫn cho HS vận dụng đònh lý Talét thuận => AC” Từ ?1 GV nêu nội dung đònh lý Talét đảo và thừa nhận đònh lý không chứng minh. Cho HS làm ?2 HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi. HS làm ?1 1) AC AC AB AB AC AC AB AB '' 3 1 9 3' ; 3 1 6 2' =⇒==== 2) a/ Vì a // BC )(3 6 9.2 " "' cmAC AC AC AB AB ==⇒=⇒ . Do đó AC” = AC’ b/ Vậy C” = C’ và BC // B’C’ HS làm ?2 theo nhóm DE // BC; EF // AB; Đònh lý đảo: Đònh lý ta lét đảo: (SGK / 60 ) GT: ∆ ABC ; ; '' ' CC AC BB AB = KL: B / C / // BC ?2 Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 86 B ’ CB A a C ’ ’ A B C’ C D B’ Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ Chú ý cho HS: ở đònh lý thuận thì từ B’C’ //BC rút ra 3 hệ thức, nhưng ở đònh lý đảo chỉ cần 1 hệ thức xảy ra thì kết luận được B’C’ // BC. Từ ?2 ta nhận thấy điều gì khi 1 đường thẳng cắt 2 cạnh 1 tam giác và song song cạnh còn lại ? GV yêu cầu HS nêu nội dung hệ quả – Tóm tắt nội dung hệ quả dưới dạng GT, KL. Muốn chứng minh hệ quả ta nhận thấy: AC AC AB AB '' = (vì sao ?) Vậy để có AC AC BC CB ''' = ta phải làm gì ? GV gợi ý: để có thể vận dụng đònh lý Talét, coi AB là đáy của ∆ABC thì phải kẻ thêm đường phụ nào ? GV treo bảng phụ vẽ các trường hợp đặc biệt * Củng cố: Cho HS làm ?3 Cho HS hoạt đôïng theo nhóm. Nhóm 1:câu a; Nhóm 2: câu b; Nhóm 3,4: câu c. Gv nhận xét bài làm của các nhóm => Chốt lại vấn đề cách trình bày bài giải ở mỗi trường hợp. BDEF là hbh; BC DE AC AE AB AD == mối quan hệ giữa 3 cạnh của ∆: 3 cạnh của ∆ADE tương ứng tỉ lệ với 3 cạnh của ∆ABC HS nêu nội dung hệ quả. HS tóm tắt GT, KL như SGK HS trả lời vì B’C’ // BC ( theo đònh lý Talét) Kẻ thêm C’D // AB. Khi đóvận dụng đònh lý Talét ta có: BC BD AC AC = ' ; mà BB’C’D là hbh => B’C’ = BD => AC AC BC CB ''' = HS ghi các tỉ lệ thức: HS trình bày bài giải trêm bảng nhóm. => đại diện từng nhóm trả lời. 2. Hệ quả của đònh lý Talét: GT: ∆ ABC ; B / C / // BC KL: BC CB AC AC AB AB ' ''' '' == Chứng minh: (SGK / 61) Chú ý: ( SGK / 61) '''' CB BC AC AC AB AB == ?3 a/ BC DE AB AD = => 5 13 5 5,6.2 5.65 2 ==⇒= x x b/ 3 4,10 3 2.2,5 3 2,5 2 ==⇒= x x c/ 25,5 2 5,3.3 5,3 23 ==⇒= x x HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Bài vừa học: Xem lại đònh lý Talét, học thuộc đònh lý đảo và hệ quả của đònh lý Talét. Làm bài tập 6, 7, 9 /62, 63 SGK. 2. Bài sắp học: Luyện tập. Chuẩn bò các bài tập 10, 11/63 SGK. Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 87 A B’ C’ B H C Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ Tiết 39 LUYỆN TẬP A. Mục tiêu :  Kiến thức: HS nắm vững hơn đònh lý đảo của đònh lý Talét. Biết vận dụng đònh lý vào bài tập.  Kó năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng linh hoạt đònh lý Talét và đònh lý đảo vào giải bài tập.  Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bò :  Giáo viên : Bảng phu.  Học sinh : dụng cụ học tập. C. Hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : Phát biểu nội dung đònh lý đảo của đònh lý Talét. p dụng: làm bài tập 6/62 SGK. 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG GT đã cho MN // EF Vậy ta vận dụng đònh lý nào để tính x ? GV lưu ý cho HS cách vận dụng đònh lý Talét hay hệ quả cho phù hợp. GV gọi HS lên bảng vẽ hình, nêu GT, KL GV hướng dẫn: Ta thấy d // BC Nên vận dụng hệ quả cua đl Talét để c/m: HC CH AH AH BH HB AH AH ''' ; ''' == Khi đó để xuất hiện B’C’, BC phải vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Để tính x ta nhận thấy MN // EF HS lên bảng vẽ hình, nêu GT, KL HS trình bày bài giải: Bài 1: (7/62 SGK) p dụng hệ quả của đònh lý Talét ta có: 58,31 5,9 8.5,37 8 5,37 5,9 ==⇔ =⇔= x xEF MN DE DM Bài 2: (10/63 SGK) a/ Ta có: B’C’ // BC. Theo hệ quả của đònh lý Talet ta có: BC CB HCBH CHHB HC CH BH HB AH AH ''''''''''' = + + === Hay BC CB AH AH ''' = b/ Ta có: AH’ = 1/3 AH Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 88 A N F C H B E M K I Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ Gọi 1 HS lên bảng trình bày bài c/m: Câu b: tính S AB’C’ = ? Em hãy nêu công thức tinh S tam giác. Từ đó lập tỉ số 2 S của 2 tam giác ? GV gợi ý cho HS giải câu a. p dụng bài 10/63 để tính MN, BC. Qua bài tập này GV khắc sâu cho HS cách tính S tam giác thông qua tỉ số các đường cao tương ứng. => 3 1' = AH AH hay 3 1'' = BC CB )(5,75,67. 9 1 . 9 1 9 1 3 1 . 3 1'' . ' . 2 1 '''. 2 1 2 '' '' cmSS BC CB AH AH BCAH CBAH S S ABCCAB ABC CAB ===⇒ ==== Bài 3: (11/63 SGK) a/ Tacó MN // BC (gt); AH ⊥ BC (gt) BC MN AH AK =⇒ (theo bt 10 SGK) MN = 1/3 BC (vì AK = 1/3 AH) MN = 1/3 . 15 = 5 (cm) cmBCEF AH AI BC EF (1015 3 2 3 2 3 2 ===⇒== ) b/ Gọi S của các tam giác AMN, AEF, ABC là S 1 , S 2 , S. Ta có: SS AH AI S S SS AH AK S S 9 4 9 4 9 1 9 1 2 2 2 1 2 1 =⇒=       = =⇒=       = S MNFE = S 2 – S 1 = )(90270 3 1 3 1 9 1 9 4 2 cmSS ===       − HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Bài vừa học: 2. Bài sắp học: Tính chất đường phân giác của tam giác. Xem lại các bài tập đã giải. Làm bài tập 12, 13 /64 SGK. Tiết 40 TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC. A. Mục tiêu : Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 89 Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ  Kiến thức: HS nắm vững nội dung đònh lý về tính chất đường phân giác.  Kó năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng linh hoạt đònh lý vào giải bài tập.  Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bò :  Giáo viên : Bảng phu.  Học sinh : dụng cụ học tập. C. Hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : Vẽ tam giác ABC biết AB = 3cm, AC = 6cm,  = 100 0 . Dựng đường phân giác AD của  và đo độ dài DB, DC rồi so sánh tỉ số .; DC DB AC AB 2. Bài mới : Chỉ vào hình vẽ nói: nếu AD là phân giác của  thì ta sẽ có điều gì ? Đó là nội dung bài học hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG KTBC chính là ?1, cho Hs cả lớp làm rồi so sánh các tỉ số .; DC DB AC AB GV đặt vấn đề: đường phân giác của 1 góc trong tam giác chia cạnh đối diện với góc đó thành 2 đoạn theo tỉ lệ nào ? GV cho HS đọc nội dung đònh lý SGK/65 Gv vẽ hình và tóm tắt đònh lý. Hướng dẫn HS chứng minh bẵng các dựng thêm hình để vận dụng hệ quả của đònh lý Talét. GV: nếu AD là phân giác ngoài của  thì đònh lý còn đúng hay không GV cho HS hoạt động nhóm làm ?2, ?3 SGK. Nhóm 1,2: ?2 HS kết luận: . DC DB AC AB = HS trả lời: HS đọc nội dung đònh lý SGK/65 HS trình bày c/m đònh lý: Qua B kẻ BE // AC cắt AD tại E Khi đó 2 ˆ ˆ AE = (SLT) => 1 ˆ ˆ AE = ∆ABE cân => AB = BE áp dụng hä quả của đònh lý Talét ta có: AC BE DC BD = hay . DC DB AC AB = HS đọc nội dung chú ý SGK trang 66. HS hoạt động nhóm làm ?2, ?3 SGK. Nhóm 1,2: ?2 Nhóm 3,4: ?3 1. Đònh lý: (SGK/ 65) GT: ∆ ABC, Adlà phân giác của gócBAC KL: . AC AB DC DB = Chứng minh: (SGK/ 66) 2.Chú ý: Đònh lý vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của tam giác. Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 90 Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ Nhóm 3,4: ?3 GV cho HS cả lớp nhận xét và đánh giác bài làm của từng nhóm. Củng cố: GV đưa đề bài và hình vẽ lên bảng phụ. Gọi Hs lên bảng làm. Hướng dẫn câu b: để tính x ta phải tìm MQ Mà MQ = 12,5 – x Hs 1 lên bảng làm câu a/ Hs 2 lên bảng làm câu b/ ?3 Bài tập áp dụng: Bài 15/67 SGK: a) Có AD là phân giác  6,5 5,4 2,7.5,3 2,7 5,45,3 ==⇒=⇔=⇒ x xAC AB DC DB b) Có PQ là phân giác góc P 7,8 2,65,12 = − ⇔=⇒ x x PN PM QN QM => 6,2x = 8,7(12,5 – x) =>6,2x + 8,7x = 8,7.12,5 => x = 9,14 5,12.7,8 => x 3,7 ≈ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Bài vừa học: a. Học thuộc đònh lý phân giác của một góc. b. Làm bài tập 17, 18 /68 SGK. 2. Bài sắp học: Luyện tập. Chuẩn bò các bài tập 19, 20/68 SGK. Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 91 Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ Tiết 41 LUYỆN TẬP A. Mục tiêu :  Kiến thức: HS nắm vững hơn tính chất đường phân giác của tam giác.  Kó năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng đònh lý giải bài tập, rèn kỹ năng vẽ hình và chứng minh.  Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bò :  Giáo viên : Bảng phu.  Học sinh : Dụng cụ học tập. C. Hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : Phát biểu đònh lý tính chất đường phân giác của tam giác. p dụng: làm bài tập 15a/68 SGK. 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG GV gọi HS lên bảng giải, Cho HS nhận xét.=> Gv nhận xét và sửa sai (nếu có) và cho điểm. GV treo bảng phụ vẽ hình 25. Gv hỏi: muốn c/m DE // BC ta phải dựa vào tính chất nào để c/m ? Muốn vậy ta phải có điều gì ? Làm thế nào để có tỉ lệ thức trên ? DB DA có mối quan hệ gì với MB AM không ? HS dựa vào đònh lý đảo của đònh lý Talét. HS:        = = ⇔= )/( )/( cpgt MC MA EC EA cpgt MB MA DB DA EC EA DB DA Bài 1: (15b/68 SGK) Vì PQ là phân giác của góc P Nên x x QN QM PN PM − =⇔= 5,12 7,8 2,6 6,2x = 8,7.12,5 – 8,7x x = 3,7 9,14 5,12.7,8 ≈ Bài 2: (17/68 SGK) Bài 3: (19/68 SGK) Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 92 D C B A E F O A B F CD E O A B a E D C F Trường THCS Hồ an GV so n:Ph m H ng Thạ ạ ồ ơ GV gọi HS lên bảng chứng minh: Gọi HS đọc đề bài, tóm tắt GT, KL và vẽ hình. Để c/m FC BF ED AE = ta phải làm gì ? (Tạo ra một tam giác mới có các đoạn thẳng tỉ lệ để c/m) Vì vậy phải kẻ thêm đường chéo AC. Khi đó ta có điều gì ? Bài 4: (20/68 SGK) C/m: OE = OF Muốn c/m OE = OF ta phải c/m điều gì ? Tìm mối liên hệ: .??; == CD OF DC OE và vận dụng hệ quả của đònh lý talét vào ∆AOB và tính chất của tỉ lệ thức để tìm mối quan hệ. GV gọi HS lên bảng chứng minh. Mà MB = MC (gt)=> HS đọc đề bài, tóm tắt GT, KL và vẽ hình. Câu a tương tự chứng minh câu b, c. HS trình bày chứng minh: : Kẻ đường chéo AC cắt EF tại O Ta có: EO // DC (gt) OC AO ED AE =⇒ (đònh lý Talét trong ∆ADC) OC AO FC BF = (đònh lý Talét trong ∆CBA) FC BF ED AE =⇒ Bài 4: (20/68 SGK) Ta có: AC AO DC OE = (1) (hệ quả đlý Talét trong ∆ADC) BD OB CD OF = (2) (hệ quả đlý Talét trong ∆BDC) mà AB // CD nên OBOD OB OAOC OA OD OB OC OA + = + ⇒= hay )3( BD OB AC OA = từ (1), (2), (3) DC OF DC OE =⇒ hay OE = OF HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Bài vừa học: - Xem lại các bài tập đã giải. Làm bài tập 21 /68 SGK. 2. Bài sắp học: Khái niệm 2 tam giác đồng dạng. * Bài tập ra thêm: Cho hbh ABCD, phân giác  cắt đường chéo BD tại E và phân giác góc B cắt đường chéo AC tại F. Chứng minh: EF // AB. Hướng dẫn: ( áp dụng đònh lý đảo của đònh lý Ta lét) Chương III. Tam giác đồng dạng Trang 93 [...]... 24,2 27 : 16,2 = 40,4 C’A’= 32,7 27 : 16,2 = 54,5 b/ Tương tự như câu a HS thực hiện: b/ tương tự HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1 Bài vừa học: - Xem lại các bài tập đã giải Làm bài tập 28 SGK - Đọc phần: “Có thể em chưa biết” 2 Bài sắp học: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Chương III Tam giác đồng dạng Trang 97 Trường THCS Hồ an Tiết 44 GV soạn:Phạm Hồng Thơ TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT A Mục tiêu :  Kiến thức:... cạnh của ∆A’B’C’ biết rằng ∆A’B’C’ ∼ ∆ABC và: a/ A’B’ > AB là 10 ,8 cm b/ A’B’ < AB là 5,4 cm GV hướng dẫn: A' B ' B' C ' C ' A' a/ 16,2 = 24,2 = 32,7 và A’B’ = 16,2 + 10 ,8 = 27 từ đó tính được B’C’; C’A’ 40.3 = 60 (dm) hay CA’B’C’ = 2 do đó CABC = 60 + 40 = 100 (dm) Bài 3: A' B ' B' C ' C ' A' a/ 16,2 = 24,2 = 32,7 và A’B’ = 16,2 + 10 ,8 = 27 =>B’C’= 24,2 27 : 16,2 = 40,4 C’A’= 32,7 27 : 16,2 = 54,5... Ta có: A' B ' A' C ' B ' C ' = = AB AC BC A' B'+ A' C '+B' C ' C1 4 + 6 +8 18 = = = = AB + AC + BC C2 6 + 9 + 12 27 C 2 => 1 = C2 3 HS hoạt đông nhóm làm bài tập 31/74 SGK HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1 Bài vừa học: Học thuộc đònh lý về trường hợp đồng dạng thứ nhất Làm bài tập 30/75 SGK 2 Bài sắp học: Trường hợp đồng dạng thứ hai Chương III Tam giác đồng dạng Trang 99 Trường THCS Hồ an Tiết 45 GV soạn:Phạm Hồng... bản của 2 tam giác đồng dạng: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS nhận xét h 28 SGK: hình dạng giống nhau, kích thước khác nhau HS thực hiện ?1 ∆A’B’C’ ∼ ∆ABC => k = NỘI DUNG GHI BẢNG Tam giác đồng dạng: a/ Đònh nghóa:(SGK/ 70) A' B ' A' C ' B' C ' = = AB AC BC HS trả lời: ∆A’B’C’ ∼ ∆ABC HS trả lời: b/ Tính chất:(SGK/ 70) GV cho HS làm ?3 Chương III Tam giác đồng dạng Trang 94 Trường THCS Hồ an GV hướng dẫn: Nếu... A" B" = = k1.k 2 AB A" B" AB HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1 Bài vừa học: Học thuộc đònh nghóa và đònh lý về tam giác đồng dạng Làm bài tập 25, 26 /72 SGK 2 Bài sắp học: Luyện tập Chuẩn bò các bài tập 27, 28 SGK Chương III Tam giác đồng dạng Trang 95 Trường THCS Hồ an GV soạn:Phạm Hồng Thơ LUYỆN TẬP Tiết 43 A Mục tiêu :  Kiến thức: Củng cố cho HS nắm chắc hơn đònh nghóa của 2 ∆ đồng dạng Nắm chắc cách tính tỉ... GV theo giả thiết: mà AB AC BC Ta có ∆AMN ∼ ∆ABC MN // BC thì ta suy ra được điều gì ? Chứng minh: (xem SGK/ 73) Ta cần chứng minh: ∆AMN = ∆A’B’C’ HS: vì MN // BC => ∆AMN ∼ ∆ABC Chương III Tam giác đồng dạng Trang 98 Trường THCS Hồ an GV soạn:Phạm Hồng Thơ AM AN MN = = (2) AB AC BC A' B ' A' C ' B' C ' = = ta có (gt) (1) AB AC BC => GV: Nhắc lại nội dung đònh lý Gv treo trang vẽ hình 34 để HS giải... Chu vi ∆A’B’C’ = ? (A’B’ + B’C’ + C’A’) Chương III Tam giác đồng dạng HS đọc đề bài, tóm tắt bài toán HS trình bày bài giải: NỘI DUNG GHI BẢNG Bài 1: (27/72 SGK) a/ ∆AMN ∼ ∆ABC ∆BML ∼ ∆BAC ∆AMN ∼ ∆MBL b/ ∆AMN ∼ ∆ABC với k1 = 1/3 ∆ABC ∼ ∆MBL với k2 = 3/2 ∆AMN ∼ ∆MBL với k3 = AM 1 = MB 2 các cặp góc bằng nhau là : ∠MAN = ∠BML; ∠AMN = ∠MBL; ∠ANM = ∠C Bài 2: ( 28/ 72 SGK) a/ Ta có: ∆A’B’C’ ∼ ∆ABC Trang 96 Trường... tương ứng tỉ lệ nào ? Để c/m ∆AMN = ∆A’B’C’ ta phải c/m Chương III Tam giác đồng dạng AM AN MN = = (1) AB AC BC A' B ' A' C ' = từ gt: ; mà AM = A’B’ AB AC (cách dựng) Trang 100 Trường THCS Hồ an chúng có thêm điều kiện nào ? ( đã có AM = A’B’;  = Â’ cần c/m AN = A’C’) Em nào c/m được AN = A’C’ ? Gọi HS trả lời phát vấn GV đưa hình vẽ 38 để HS thực hiện ?2 Cho HS cả lớp làm bài trên vở => GV chấm 2... trường hợp đồng dạng thứ hai Làm bài tập 33, 34/77 SGK Chương III Tam giác đồng dạng 2.p dụng: ?2 ∆ABC ∼ ∆DEF ∆DEF không đồng dạng với ∆PQR 2 3 AE AD = (vì 5 = 7,5 ) AB AC nên ∆AED ∼ ∆ABC c/ Xét ∆ACD và ∆ABE có:  chung AC AD 7,5 3 = = ) ( vì AB AE 5 2 => ∆ACD ∼ ∆ABE => ∠ACD = ∠ABE Trường hợp đồng dạng thứ ba Trang 101 Trường THCS Hồ an Chương III Tam giác đồng dạng GV soạn:Phạm Hồng Thơ Trang 102 ... thường gặp một ssó hìnhhình dạng giống nhau, nhưng kích thước có thể khác nhau Những hình như thế gọi là hình đồng dạng ở đây ta chỉ xét các tam giác đồng dạng… HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN GV treo hình 28 SGK cho HS nhận xét GV chốt lại vấn đề đưa đến đònh nghóa về tam giác đồng dạng Cho HS làm ?1 GV treo bảng phụ vẽ hình 29 lên bảng, cho HS trả lời Từ ?1 GV rút ra đònh nghóa 2 tam giác đồng dạng GV nêu . 1: (15b/ 68 SGK) Vì PQ là phân giác của góc P Nên x x QN QM PN PM − =⇔= 5,12 7 ,8 2,6 6,2x = 8, 7.12,5 – 8, 7x x = 3,7 9,14 5,12.7 ,8 ≈ Bài 2: (17/ 68 SGK) Bài. là phân giác góc P 7 ,8 2,65,12 = − ⇔=⇒ x x PN PM QN QM => 6,2x = 8, 7(12,5 – x) =>6,2x + 8, 7x = 8, 7.12,5 => x = 9,14 5,12.7 ,8 => x 3,7 ≈ HƯỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH 8 - CHUONG III, HINH 8 - CHUONG III,

Hình ảnh liên quan

 Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình. - HINH 8 - CHUONG III

h.

ái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình Xem tại trang 1 của tài liệu.
GV treo bảng phụ vẽ hình 3, nêu gt: B’C’ // BC. HS  tính tỉ số: AB AB';ACAC' - HINH 8 - CHUONG III

treo.

bảng phụ vẽ hình 3, nêu gt: B’C’ // BC. HS tính tỉ số: AB AB';ACAC' Xem tại trang 2 của tài liệu.
 Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình. - HINH 8 - CHUONG III

h.

ái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong vẽ hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
GV treo bảng phụ vẽ các trường hợp đặc biệt - HINH 8 - CHUONG III

treo.

bảng phụ vẽ các trường hợp đặc biệt Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Giáo viê n: Bảng phu. - HINH 8 - CHUONG III

i.

áo viê n: Bảng phu Xem tại trang 5 của tài liệu.
 Giáo viê n: Bảng phu. - HINH 8 - CHUONG III

i.

áo viê n: Bảng phu Xem tại trang 7 của tài liệu.
GV đưa đề bài và hình vẽ lên bảng phụ. Gọi Hs lên bảng làm. - HINH 8 - CHUONG III

a.

đề bài và hình vẽ lên bảng phụ. Gọi Hs lên bảng làm Xem tại trang 8 của tài liệu.
 Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng định lý giải bài tập, rèn kỹ năng vẽ hình và chứng minh. - HINH 8 - CHUONG III

n.

ăng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng định lý giải bài tập, rèn kỹ năng vẽ hình và chứng minh Xem tại trang 9 của tài liệu.
Gọi HS đọc đề bài, tóm tắt GT, KL và vẽ hình. Để c/m  EDAE=FCBFta phải làm gì ? - HINH 8 - CHUONG III

i.

HS đọc đề bài, tóm tắt GT, KL và vẽ hình. Để c/m EDAE=FCBFta phải làm gì ? Xem tại trang 10 của tài liệu.
 Giáo viê n: Bảng phu, bộ tranh vẽ hình đồng dạng. - HINH 8 - CHUONG III

i.

áo viê n: Bảng phu, bộ tranh vẽ hình đồng dạng Xem tại trang 11 của tài liệu.
GV đưa Chú ý và hình 31 SGK/71 (vẽ sẳn trên bảng phụ) - HINH 8 - CHUONG III

a.

Chú ý và hình 31 SGK/71 (vẽ sẳn trên bảng phụ) Xem tại trang 12 của tài liệu.
 Giáo viê n: Bảng phu. - HINH 8 - CHUONG III

i.

áo viê n: Bảng phu Xem tại trang 13 của tài liệu.
 Giáo viê n: Bảng phụ. - HINH 8 - CHUONG III

i.

áo viê n: Bảng phụ Xem tại trang 15 của tài liệu.
Gv treo trang vẽ hình 34 để HS giải quyết ?2. Cho HS hoạt động nhóm, tìm ra các cặp tam giác đồng dạng - HINH 8 - CHUONG III

v.

treo trang vẽ hình 34 để HS giải quyết ?2. Cho HS hoạt động nhóm, tìm ra các cặp tam giác đồng dạng Xem tại trang 16 của tài liệu.
 Giáo viê n: Bảng phụ. - HINH 8 - CHUONG III

i.

áo viê n: Bảng phụ Xem tại trang 17 của tài liệu.
GV đưa hình vẽ 38 để HS thực hiện ?2 Cho HS cả lớp làm bài trên vở => GV  chấm 2 HS nhanh nhất. - HINH 8 - CHUONG III

a.

hình vẽ 38 để HS thực hiện ?2 Cho HS cả lớp làm bài trên vở => GV chấm 2 HS nhanh nhất Xem tại trang 18 của tài liệu.