0

KH 5 :Cao su

25 310 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 09:10

KHOA HỌC LỚP 5 Bài :CAO SU GV:Phạm Thò Thanh Vân Phòng GD & ĐT Châu Thành Trường TH Tân Phú A PHOØNG GD&ÑT CHAÂU THAØNH 1.Kể tên các đồ dùng làm bằng thủy tinh?Cách bảo quản các đồ dùng làm bằng thủy tinh ? Các đồ dùng làm bằng thủy tinh:mắt kính,bóng đèn,ống đựng thuốc,chai lọ,lọ hoa,ống nghiệm,màn hình ti vi,cửa kính,ly,chén,……… *Bài tập: Khoanh tròn vào ô đúng nhất.Tính chất nào dưới đây là tính chất của thủy tinh chất lượng cao? a. Rất trong, bền, khó vỡ. b. Không gỉ,không hút ẩm,không bò axid ăn mòn,không cháy. c. Câu a và b đúng. 2.Thủy tinh được làm từ đâu ? Thửự ngaứy thaựng.naờm 2009 Khoa hoùc Thứ .ngày tháng . năm 2009 Khoa Học: Cao su Quan sát các hình sau và kể kể một số đồ dùng được làm bằng cao su: Tìm hiểu bài : 1. Các đồ dùng làm bằng cao su : Săm,lốp xe,ủng,nệm,bao tay,vỏ bọc dây điện,yếm em bé,… Thø .ngµy th¸ng . n¨m 2009…… …… …… Khoa Häc: Cao su Tìm hiểu bài : Đồ dùng bằng cao su có tính chất gì ? Đồ dùng bằng cao su có tính chất mềm , dẻo và bền. Thø .ngµy th¸ng . n¨m 2009…… …… …… Khoa Häc: Cao su Thí nghiệm : 2. Cao su có tính chất gì ? Làm các thí nghiệm sau để nêu tính chất của cao su . a.Ném quả bóng cao su xuống nền nhà . b.Kéo căng sợi cao su rồi thả ra. c.Thả đoạn dây cao su vào bát nước nóng rồi bỏ vào bát nước lạnh. d.Thả chiếc thìa nhôm và 1 đầu dây cao su vào bát nước nóng. Nho m 4́ 5 phút 5 phút [...]... biến đổi khi gặp nóng lạnh,cách điện cách nhiệt ,kh ng tan trong nước,tan trong một số chất lỏng kh c Thø …… ngµy…… th¸ng …… n¨m 2009 Khoa Häc: Cao su Câu hỏi :  Cao su được làm bằng vật liệu gì ? Cao su được làm từ nhựa cây cao su Cao su được lấy từ mủ cây cao su gọi là cao su tự nhiên Cao su được lấy từ than đá và dầu mỏ gọi là cao su nhân tạo  Kếtt luận:: Có 2 Kế luận Có 2 loạii cao su :cao loạ... su :cao su tự nhiên và su tự nhiên và cao su nhân tạo cao su nhân tạo Thø …… … ngµy ……… th¸ng……… n¨m 2009 Khoa häc : Cao Su 3 c«ng dơng cđa cao su : Cao ®­ỵc dơng ®Ĩ lµm s¨m, lèp xe; lµm c¸c chi tiÕt cđa mét sè ®å ®iƯn, m¸y mãc vµ ®å dïng gia ®×nh Thø……… ngµy ……… th¸ng……… n¨m 2009 Khoa häc : Cao Su 4 C¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng cao su : Nhó m 2 3 phú 3 phútt c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng cao su Kh ng... cao su - Ýt bÞ biÕn ®ỉi khi gỈp nãng, l¹nh - Kh ng tan trong n­íc - Tan trong mét sè chÊt láng kh c Thø … ngµy …… th¸ng…… n¨m 2009 Khoa häc : Cao Su 2 tÝnh chÊt cđa cao su : ThÝ nghiƯm 4 - Cho mét chiÕc th×a nh«m vµ mét ®Çu d©y cao su vµo cèc n­íc nãng - Sê tay vµo ®u«i th×a vµ ®Çu d©y cao su cßn l¹i -So s¸nh nhiƯt ®é gi÷a ®u«i th×a vµ ®Çu d©y cao su Cao su cã tÝnh c¸ch nhiƯt, c¸ch ®iƯn Cao su có... ®é qu¸ cao Kh ng ®Ĩ ë n¬I cã nhiƯt ®é qu¸ thÊp Kh ng ®Ĩ c¸c ho¸ chÊt dÝnh vµo Thø …… ngµy…… th¸ng …… n¨m 2009 Khoa Häc: Cao su 4 9 3 22 18 14 17 28 24 23 10 5 12 20 19 15 13 11 27 21 25 7 2 30 29 26 16 6 8 Trò chơi :Rung chuông vàng  Trong thời gian 30 giây ,đội nào chọn được nhiều đồ dùng bằng cao su nhất ,đội đó thắng cuộc Ghi nhí -Cao su tù nhiªn ®­ỵc chÕ biÕn tõ nhùa c©y cao su Cao su nh©n t¹o... …… n¨m 2009 Khoa häc : Cao Su 2 tÝnh chÊt cđa cao su : ThÝ nghiƯm 1 ThÝ nghiƯm 2 -NÐm qu¶ bãng cao su xng sµn nhµ hc vµo t­êng - Quan s¸t vµ nhËn xÐt hiƯn t­ỵng x¶y ra - KÐo c¨ng mét sỵi d©y cao su råi bu«ng tay ra - Quan s¸t vµ nhËn xÐt hiƯn t­ỵng x¶y ra Cao su cã tÝnh ®µn håi tèt Thø …… ngµy … th¸ng … n¨m 2009 Khoa häc : Cao Su 2 tÝnh chÊt cđa cao su : ThÝ nghiƯm 3 - Th¶ mét miÕng cao su vµo trong... đó thắng cuộc Ghi nhí -Cao su tù nhiªn ®­ỵc chÕ biÕn tõ nhùa c©y cao su Cao su nh©n t¹o th­êng ®­ ỵc chÕ biÕn tõ than ®¸, dÇu má -Cao su cã tÝnh ®µn håi tèt; Ýt bÞ biÕn ®ỉi khi gỈp nãng, l¹nh; c¸ch ®iƯn, c¸ch nhiƯt; kh ng tan trong n­íc, tan trong mét sè chÊt láng kh c -Cao ®­ỵc dơng ®Ĩ lµm s¨m, lèp xe; lµm c¸c chi tiÕt cđa mét sè ®å ®iƯn, m¸y mãc vµ ®å dïng gia ®×nh . 2009…… …… …… Khoa Häc: Cao su Cao su được lấy từ than đá và dầu mỏ gọi là cao su nhân tạo.  Kết luận: Có 2 loại cao su :cao su tự nhiên và cao su nhân tạo. lỏng kh c. Câu hỏi :  Cao su được làm bằng vật liệu gì ? Cao su được lấy từ mủ cây cao su gọi là cao su tự nhiên. Cao su được làm từ nhựa cây cao su.
- Xem thêm -

Xem thêm: KH 5 :Cao su, KH 5 :Cao su,

Hình ảnh liên quan

Quan sát các hình sau và kể kể một số đồ dùng được làm bằng cao su: - KH 5 :Cao su

uan.

sát các hình sau và kể kể một số đồ dùng được làm bằng cao su: Xem tại trang 7 của tài liệu.
. Quan sát và nhận xét hình dạng miếng cao su. - KH 5 :Cao su

uan.

sát và nhận xét hình dạng miếng cao su Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan