0

Bài :THỎ

24 422 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 09:10

Giaùo vieân:VOÕ THÒ THANH BÌNH TR NG THCS DTNT TRÀ B NGƯỜ Ồ Tieát: 48 Baøi: 46 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN. 1. Đời sống: Nghiên cứu thông tin mục I trong sách giáo khoa. * Để tồn tại giữa giữa nơi hoang dã,kẻ thù nguy hiểm thường xuyên rình rập, săn đuổi, thì thỏ thường sống ở đâu và có tập tính như thế nào?  Thỏ ưa sống ở ven rừng trong các bụi rậm và có tập tính đào hang, lẫn trốn kẻ thù. *. Khi bò săn đuổi thỏ di chuyển thóat thân như thế nào?  Di chuyển rất nhanh bằng cách nhảy cả hai chân sau. *. Thức ăn của thỏ là gì và thời gian kiếm ăn của thỏ vào lúc nào?  Ăn cỏ,lá cây và họat động kiếm ăn chủ yếu vào chiều tối hay ban đêm. *. Thỏ có tập tính ăn như thế nào?  Bằng cách gặm nhấm. * Tại sao trong chăn nuôi người ta không làm chuồng thỏ bằng tre hay gỗ ?  Thỏ có tập tính gặm nhấm thức ăn nên chúng sẽ gặm chuồng . 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN. 1. Đời sống: - Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn trốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau. - Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm. Kiếm ăn về chiều hay ban đêm. - Thỏ là động vật hằng nhiệt. 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN. 1. Đời sống: - Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn chốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau. - Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm. Kiếm ăn về chiều hay ban đêm. - Thỏ là động vật hằng nhiệt. 2. Sinh sản: 1 2 3 4 H×nh .Ph«i thai thá I ®êi sèng cña thá Nhau thai D©y rèn Ph«i Mµng ph«i Thµnh tö cung 5 Líp thó (líp cã vó) Bµi 46: Thá 1. Đời sống: 2.Sinh sản 1 2 3 4 5 Hình .Phôi thai thỏ I đời sống của thỏ Em hãy cho biết đặc điểm cơ quan sinh dục của thỏ đực? Thỏ có hình thức sinh sản như thế nào? Câu hỏi: Đáp án : Thỏ đực có cơ quan giao phối. Thỏ thụ tinh trong, phôi thai đư ợc nuôi trong tử cung của thỏ me.Và thỏ đẻ con . Lớp thú (lớp có vú) Bài 46: Thỏ 1 2 3 4 5 H×nh .Ph«i thai thá I ®êi sèng cña thá C©u hái: §¸p ¸n : Em h·y cho biÕt giai ®o¹n ph«i thai thá lÊy chÊt dinh d­ìng tõ ®©u? Khi thá míi ®Î ra thá cßn non thá lÊy chÊt dinh d­ìng tõ ®©u? + Giai ®o¹n ph«i thai thá lÊy chÊt dinh d­ìng tõ c¬ thÓ mÑ qua nhau thai +Khi míi sinh ra thá lÊy chÊt dinh d­ìng tõ s÷a mÑ Líp thó (líp cã vó) Bµi 46: Thá Câu hỏi: Trong 3 hình thức sinh sản:đẻ trứng, noãn thai sinh, thai sinh. Hình thức sinh sản nào là tiến hóa hơn cả? Tại sao? Đáp án : Hình thức sinh sản thai sinh là tiến hóa hơn cả.Vì Phôi thai sẽ được bảo vệ tốt hơn Sự phát triển của phôi thai không lệ thuộc vào lượng noãn hoàng I đời sống của thỏ Lớp thú (lớp có vú) Bài 46: Thỏ 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN. 1. Đời sống: - Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn chốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau. - Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm. Kiếm ăn về chiều hay ban đêm. - Thỏ là động vật hằng nhiệt. 2. Sinh sản: - Thụ tinh trong. - Thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ. - Đẻ con có nhau thai, gọi là hiện tượng thai sinh. - Con non yếu được nuôi bằng sữa mẹ. [...]... được III DI CHUYỂN 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ * Quan sát H.46.4  Emy mô tản xét gì c dicách dinchuyển của thỏ? Hã có nhậ động távề chuyể của thỏ?  Di chân saubằnp mạnhnhảo đấtng thờcơ thể bật lênsau Chân trước, chân sau và thân Hai chuyển đạ g cách và y đồ , làm i cả hai chân cao duỗi thẳng.Vào cuối giai đoạn nhảy chỉ có một chân trước tiếp cận với đất 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ * Quan sát hình vẽ,... Cấu tạo ngoài, các giác quan, chi và cách thức di chuyển của lẩn trốn kẻ thù thỏ thích nghi với đời sống và tập tính ……………………………………………… HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Học bài  Trả lời câu hỏi SGK  Vẽ hình 46.1 và 46.2 vào vở  Đọc mục em có biết  Chuẩn bò bài mới  Ôn lại cấu tạo bộ xương và bộ não thằn lằn ... HANG Tai Mắt Bộ lông mao Đuô i Chi sau Lông xúc giác Chi trước Quan sát hình 46.2, 46 3 đọc thông tin có liên quan đến các hình trên , thảo luận nhóm điền nội dung phù hợp vào bảng sau 10 Tiết : 48 THỎ Bài : 46 Bộ phận cơ thể Đặc điểm cấu tạo ngoài Bộ lông mao dày xốp Bộ lông……………………………… ngắn Chi trước……………………………… Chi ( có vuốt ) Giác quan dài , khoẻ Chi sau………………………………… Sự thích nghi với đời sống và... nhảy xa chạy trốn nhanh thính Tai ………………………… Đònh hướng âm thanh phát hiện vành tai dài, lớn cử động sớm kẻ thù các phía thính Mũi ………………… xúc giác và lông Thăm dò thức ăn và môi trường 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN 1 Đời sống: - Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn chốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau -Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm Kiếm... Chi sau dài khoẻ nhảy xa, chạy nhanh - Mũi thính, hai bên môi có các lông xúc giác Mắt có mi mắt cử động được, có lông mi nhưng không tinh - Tai thính, có vành tai dài, lớn cử động được 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN 1 Đời sống: - Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn chốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau -Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm Kiếm...10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN 1 Đời sống: - Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn chốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau -Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm Kiếm... tối đa là 74km\h nhưng tại sao trong một số trường hợp thỏ vẫn không thoát được một số loài thú ăn thòt có vận tốc thấp hơn?  Do sức bền của thỏ kém, còn thú ăn thòt có sức bền lớn hơn 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN 1 Đời sống: - Thỏ sống ở ven rừng trong các bụi rậm, có tập tính đào hang lẩn chốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau -Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm Kiếm... bên môi có các lông xúc giác Mắt có mi mắt cử động được, có lông mi nhưng không tinh - Tai thính, có vành tai dài, lớn cử động được III DI CHUYỂN - Di chuyển bằng cách nhảy đồng thời cả hai chân sau BÀI TẬP Hãy chọn từ thích hợp trong các từ và cụm từ để điền vào chổ trống ……………………… hằng nhiệt Thỏ là động vật ……………………………… , ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm …………………………………, hoạt động về đêm Đẻ con (... I.®êi Thá cđa thá VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN sèng II.cÊu t¹o ngoµi 1.CÊu t¹o ngoµi cđa thá Vµnh tai 2 1 Bé l«ng mao 7 §u«i 6 Chi sau 5 CÊu t¹o ngoµi cđa thá M¾t 3 4 L«ng xóc gi¸c Chi tr­íc 10 Tiết : 48 THỎ Bài : 46 * Yêu cầu HS quan sát hình và nghiên cứu thông tin SGK Tai Mắt Bộ lông mao Đuôi Chi sau Lông xúc giác Chi trước  Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ?  Cơ thể được phủ bằng bộ lông mao Chi . thuộc vào lượng noãn hoàng I đời sống của thỏ Lớp thú (lớp có vú) Bài 46: Thỏ 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN. 1. Đời sống: - Thỏ. môi trường mao dày xốp ngắn dài , khoẻ thính thính 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ 10 Tiết : 48 Bài : 46 THỎ I. ĐỜI SỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN. 1. Đời sống: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài :THỎ, Bài :THỎ,

Hình ảnh liên quan

Hình .Phôi thai thỏ - Bài :THỎ

nh.

Phôi thai thỏ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình .Phôi thai thỏ - Bài :THỎ

nh.

Phôi thai thỏ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình .Phôi thai thỏ - Bài :THỎ

nh.

Phôi thai thỏ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình .Phôi thai thỏ - Bài :THỎ

nh.

Phôi thai thỏ Xem tại trang 8 của tài liệu.