0

Thuyết minh biện pháp thi công nhà học 2 tầng

34 114 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2019, 06:40

Thuyết minh biện pháp thi công nhà học 2 tầng PhÇn BiÖn ph¸p thi c«ng PhÇn 1. BiÖn ph¸pPhÇn 2. kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ngPhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nhI . Tªn c«ng tr×nh vµ ®Þa ®iÓm x©y dùng:1 Tªn gãi thÇu: Gói thầu số 01: PhÇn x©y l¾p c«ng tr×nh: nhµ häc 2 tÇng 8 phßng Tr­êng tiÓu häc A x• Quúnh V¨n 2 Chñ ®Çu t­: UBND x• Quúnh V¨n3 §Þa ®iÓm x©y dùng: Tr­êng tiÓu häc A x• Quúnh V¨n, huyÖn Quúnh L­u, NghÖ AnII §Æc ®iÓm c«ng tr×nh:1 Quy m« c«ng tr×nh:Toµn bé phÇn x©y l¾p c«ng tr×nh vµ chi phÝ h¹ng môc chung2 Gi¶i ph¸p kü thuËt chñ yÕu:a. Nhà học 2 tầng: Kiến trúc: Nhà 2 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 33,3m8,7m, diện tích xây dựng 289,7m2 Tổng diện tích sàn 579,42m. Bước gian 3,6+4,5m, chiều cao các tầng là 3,6m. Cao độ điểm cao nhất của nhà +10,0m so với cốt sân bê tông hoàn thiện, nền nhà cao 0,85m. Giao thông theo phương đứng gồm 1 cầu thang bộ, tÇng 1 vµ tÇng 2 bè trÝ gièng nhau gåm 4 phßngtÇng Kết cấu: Nhà có kết cấu khung BTCT chịu lực, móng cột bằng móng đơn BTCT mác 200, móng tường xây đá hộc VXM mác 50. Cột, dầm, sàn đổ bê tông cốt thép đổ toàn khối đá 1x2cm, mác 200; cốt thép đường kính < 10mm dùng loại AI có Ra = 2250kGcm2, đường kính >=10mm dùng loại AII có Ra = 2800kGcm2. Tường xây gạch chỉ đặc loại A Tuyel; tường dày 220 xây VXM mác 50. Mái lợp tôn sóng vuông, chống dột dày 0,42mm; xà gồ thép hình C100mm. Hoàn thiện: Cột, dầm, trần trát VXM mác 75, bả matit, lăn sơn 3 nước. Nền các tầng lát gạch Ceramic 600600mm. Bậc cấp, bậc cầu thang tr¸t Granito. Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép, hoa sắt cửa sổ bằng thép 12x12.. Hệ thống kỹ thuật:+ Điện: Nguồn điện lấy từ nguồn hạ thế của khu vực, dây điện đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện neon, đèn ốp trần. Thông gió bằng tự nhiên kết hợp quạt.+ Hệ thống chống sét: Bằng hệ thống kim thu sét đường kính 16mm, dài 1m; dây dẫn sét đường kính 10mm, cọc tiếp địa bằng thép hình L63x6mm, dài 2,5m.+ Phòng cháy chữa cháy: Bằng hệ thống bình bọt và tiêu lệnh PCCC đặt tại hành lang, cầu thang.II,TiÕn ®é yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu:Thêi gian thùc hiÖn x©y l¾p toµn bé c«ng tr×nh ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt trong hå s¬ mêi thÇu dù kiÕn lµ: 180 ngµy kÓ tõ ngµy khëi c«ng. PhÇn II ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ngI. C¨n cø lËp hå s¬ dù thÇu: Hå s¬ yªu cÇu c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t­. Hå s¬ thiÕt kÕ ®• ®­îc phª duyÖt. Tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. §iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu cña ®Þa ph­¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh.II . Bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng:Nhµ thÇu chóng t«i sÏ bè trÝ l¸n tr¹i vµ kho tËp kÕt vËt liÖu thiÕt bÞ ®óng n¬i quy ®Þnh ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng. L¸n tr¹i vµ kho b•i ®­îc x©y dùng cÈn thËn, cã hÖ thèng m­¬ng tiªu, r•nh tiªu, phï hîp víi thùc tÕ c«ng tr­êng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng vËt liÖu vµ thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh thi c«ng. L¸n tr¹i, kho b•i bè trÝ thuËn lîi cho thi c«ng c«ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng. Dùa vµo mÆt b»ng quy ho¹ch cña dù ¸n Nhµ thÇu dù kiÕn bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng nh­ sau:1 . V¨n phßng Ban chØ huy c«ng tr­êng:T¹i c«ng tr­êng bè trÝ 01 Nhµ v¨n phßng Ban chØ huy c«ng tr­êng cã diÖn tÝch kho¶ng 16m2 ®Ó phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh trªn toµn bé c«ng tr­êng. T¹i V¨n phßng bè trÝ m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, ®iÖn tho¹i di ®éng, m¸y in, giµn m¸y tÝnh x¸ch tay vµ c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng cÇn thiÕt kh¸c.2 . M¸y trén bªt«ng:Dïng m¸y trén 250 lÝt cã m¸y ph¸t ®iÖn 25KAV dù phßng ®Ó cÊp bªt«ng cho c¸c khèi ®æ. VËn chuyÓn bªt«ng lªn cao b»ng têi ®iÖn; vËn chuyÓn ngang b»ng xe c¶i tiÕn chuyªn dïng hoÆc xe rïa.3 . M¸y trén v÷a: Bè trÝ 01 m¸y trén v÷a: dung tÝch 80 lÝt ®¶m b¶o cung cÊp v÷a ®¹t chÊt l­îng cao cho c«ng t¸c x©y vµ tr¸t (kh«ng trén v÷a b»ng thñ c«ng). Bè trÝ 01 b•i chøa c¸t vµng s¸t kÒ m¸y trén, chøa kho¶ng 30m3. Bè trÝ 01 b•i chøa ®¸ 1x2 s¸t kÒ m¸y trén, chøa kho¶ng 45m3. VËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn m¸y trén v÷a b»ng xe c¶i tiÕn vµ xe cót kÝt chuyªn dïng.Mçi m¸y trén bè trÝ sè l­îng thî nh­ sau:+ 03 c«ng nh©n kÐo xe+ 04 c«ng nh©n xóc cèt liÖu lªn xe. Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng Tiến - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn Phần Biện pháp thi công H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn PhÇn I Biện pháp Phần II kỹ thuật tổ chức thi công Phần I - Giới thiệu chung công trình I Tên công trình địa điểm xây dựng: 1- Tên gói thầu: Gúi thu s 01: Phần xây lắp công trình: nhà học tầng phòng Trờng tiểu học A xã Quỳnh Văn 2- Chủ đầu t: UBND xã Quỳnh Văn 3- Địa điểm xây dựng: Trờng tiểu học A xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lu, Nghệ An II - Đặc điểm công trình: 1- Quy mô công trình: Toàn phần xây lắp công trình chi phí hạng mục chung 2- Giải pháp kỹ thuật chñ yÕu: a Nhà học tầng: - Kiến trúc: Nhà tầng, mặt hình chữ nhật kích thước 33,3m*8,7m, diện tích xây dựng 289,7m2 Tổng diện tích sàn 579,42m Bước gian 3,6+4,5m, chiều cao tầng 3,6m Cao độ điểm cao nhà +10,0m so với cốt sân bê tơng hồn thiện, nhà cao 0,85m Giao thông theo phương đứng gồm cầu thang bộ, tầng tầng bố trí giống gồm phòng/tầng - Kt cu: Nh cú kt cu khung BTCT chịu lực, móng cột móng đơn BTCT mác 200, móng tường xây đá hộc VXM mác 50 Cột, dầm, sàn đổ bê tơng cốt thép đổ tồn khối đá 1x2cm, mác 200; cốt thép đường kính < 10mm dùng loại AI có Ra = 2250kG/cm2, đường kính >=10mm dùng loại AII có Ra = 2800kG/cm2 Tường xây gạch đặc loại A Tuyel; tường dày 220 xây VXM mác 50 Mái lợp tơn sóng vng, chống dột dày 0,42mm; xà gồ thép hình C100mm - Hồn thiện: Cột, dầm, trần trát VXM mác 75, bả matit, lăn sơn nước Nền tầng lát gạch Ceramic 600*600mm Bậc cấp, bậc cầu thang tr¸t Granito Hệ thống cửa đi, cửa sổ cửa nhựa lõi thép, hoa sắt cửa sổ thép 12x12 - Hệ thống kỹ thuật: + Điện: Nguồn điện lấy từ nguồn hạ khu vực, dây điện ngầm tường, trần Chiếu sáng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện neon, đèn ốp trần Thơng gió tự nhiên kết hợp quạt + Hệ thống chống sét: Bằng hệ thống kim thu sét đường kính 16mm, dài 1m; dây dẫn sét đường kính 10mm, cọc tiếp địa thép hình L63x6mm, dài 2,5m + Phòng cháy chữa cháy: Bằng hệ thống bình bọt tiêu lệnh PCCC đặt hành lang, cầu thang Hồ sơ đề xuất C«ng ty cỉ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xãm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghÖ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn II,Tiến độ yêu cầu hồ sơ mời thầu: Thời gian thực xây lắp toàn công trình đợc Chủ đầu t phê duyệt hồ sơ mời thầu dự kiến là: 180 ngày kể từ ngày khởi công H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghÖ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn Phần II - Thiết kế tổ chức thi công I Căn lập hồ sơ dự thầu: - Hồ sơ yêu cầu công trình Chủ đầu t - Hồ sơ thiết kế đợc phê duyệt - Tiêu chuẩn, quy phạm hành Việt Nam - Điều kiện thời tiết, khí hậu địa phơng nơi xây dựng công trình II Bố trí tổng mặt thi công: Nhà thầu bố trí lán trại kho tập kết vật liệu thiết bị nơi quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trờng Lán trại kho bãi đợc xây dựng cẩn thận, có hệ thống mơng tiêu, rãnh tiêu, phù hợp với thực tế công trờng để đảm bảo chất lợng vật liệu thiết bị trình thi công Lán trại, kho bãi bố trí thuận lợi cho thi công công trình nhằm đảm bảo chất lợng không làm ảnh hởng đến trình thi công Dựa vào mặt quy hoạch dự án Nhà thầu dự kiến bố trí tổng mặt thi công nh sau: Văn phòng Ban huy công trờng: Tại công trờng bố trí 01 Nhà văn phòng Ban huy công trờng có diện tích khoảng 16m để phục vụ cho việc điều hành toàn công trờng Tại Văn phòng bố trí máy điện thoại cố định, điện thoại di động, máy in, giàn máy tính xách tay thiết bị văn phòng cần thiết khác Máy trộn bê-tông: Dùng máy trộn 250 lít có máy phát điện 25KAV dự phòng để cấp bêtông cho khối đổ Vận chuyển bêtông lên cao tời điện; vận chuyển ngang xe cải tiến chuyên dùng xe rùa Máy trộn vữa: - Bố trí 01 máy trộn vữa: dung tích 80 lít đảm bảo cung cấp vữa đạt chất lợng cao cho công tác xây trát (không trộn vữa thủ công) - Bố trí 01 bãi chứa cát vàng sát kề máy trộn, chứa khoảng 30m - Bố trí 01 bãi chứa đá 1x2 sát kề máy trộn, chứa khoảng 45m H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc §Þa chØ: Xãm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn - Vận chuyển vật liệu đến máy trộn vữa xe cải tiến xe cút kít chuyên dùng Mỗi máy trộn bố trí số lợng thợ nh sau: + 03 công nhân kéo xe + 04 công nhân xúc cốt liệu lên xe + 01 thợ vận hành máy Các bãi tập kết vật liệu (cát): - Để đảm bảo cát không bị lẫn tạp chÊt, tríc tËp kÕt vËt liƯu vỊ nỊn c¸c bãi chứa vật liệu đợc san ủi phẳng, đổ bêtông gạch vỡ VXM M50# sau làng phẳng VXM M75 - Khi xe vật liệu công trình phải đổ vào bãi chứa, không đợc đổ trực tiếp xuống đất Xởng gia công cốt thép: §ỵc bè trÝ hiƯn trêng, tiƯn lỵi cho viƯc kiểm tra chất lợng nh hạ giá thành sản phẩm Xởng đợc lắp ráp khung dàn thép nhẹ có sẵn, đảm bảo cho việc che ma, nắng chống rỉ cho thép đảm bảo sức khoẻ cho ngời lao động - Tại xởng gia công bố trí máy: + 01 máy cắt thép uốn thép cđa Trung Qc + 01 m¸y têi thÐp ViƯt Nam + 02 máy hàn điện - Sắt thép đợc bảo quản xởng, đợc kê cao khỏi mặt 20cm chống bị ẩm gây rỉ chất bùn dính bám.Bố trí nhân lực xởng thép gồm: + 10 thợ gia công cốt thép + 01 thợ vận hành máy tời + 01 thợ hàn bậc 4/7 - Đợc bố trí công trình nhằm tăng cờng khả đáp ứng nhanh nhất, kịp thời để đáp ứng tiến độ thi công - Tại xởng bố trí 01 máy rọc gỗ, 01 máy đục lỗ máy bào liên hợp - Bố trí nhân lực xởng mộc gồm có: 06 thợ mộc, 02 thợ điện bậc 3/7 trở lên (2 thợ điện trực chung cho công trình) H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghÖ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn Lán trại công nhân: Tại công trờng bố trí 01 lán trại cho công nhân, lán đợc lắp dựng khung thép sẵn có Nhà thầu qua sử dụng số công trình Mái đợc lợp bạt che Fibrô ximăng, xung quanh lán thng tôn cót ép Diện tích lán khoảng 36m - Trên tổng mặt quy định rõ vị trí tập kết loại vật liệu nh gạch, ®¸, c¸t, sái, cèp pha, III Ngn ®iƯn, níc phơc vụ thi công: Nguồn điện: Sử dụng nguồn lới điện kéo từ nguồn điện lới gần khu vực công trình Để đảm bảo an toàn cho nguồn điện, bố trí tủ điện tổng công trình đặt cầu dao điện pha - 150A, Atômát tổng pha - 100A - Từ trạm điện tổng đờng điện thi công đợc phân tới thiết bị tiêu thụ điện dây cáp ngầm PVC 3x16+1x10 đảm bảo an toàn thi công - Đặt dự trữ công trình 01 máy phát điện 10KVA phòng điện lới Nguồn nớc: Nhà thầu dự kiến khoan giếng UNICEFT có đờng ống nớc D20 đồng thời xây bể dự trữ nớc, bể chứa khoảng 10m Bể đợc xây gạch đất sét nung, đáy bể thành láng vữa xi măng đảm bảo độ giữ nớc Nguồn nớc đợc lấy từ giếng khoan bơm lên đợc Nhà thầu lấy mẫu nớc đem thí nghiệm, bảo dỡng công trình IV Máy móc phục vụ thi công: - Sau tính toán khối lợng công việc Nhà thầu dự kiến bố trí loại thiết bị nh sau (xem chi tiết bảng bố trí thiết bị kèm theo) - Ôtô tự đổ: 03 - Máy tời điện: 01 - Máy trộn bêtông: 01 - Máy trộn vữa: 02 - Máy cắt uốn thép: 02 H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghÖ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn - Máy tời thép: 01 - Máy đầm bàn: 02 - Máy đầm dùi: 04 - Máy hàn: 02 - Máy đầm cóc: 02 - Máy bơm nớc: - Máy phát điện dự phòng: 01 - Máy khoan phá bê tông 02 02 V Bộ máy điều hành nhân lực thi công: Cơ cấu máy điều hành công trình: - Giám đốc Công ty: Điều hành chung - Kü s x©y dùng: ChØ huy trëng - Kü s xây dựng: Phụ trách KCS - Kỹ s trắc đạc: Phụ trách toàn công tác trắc đạc - Cán cung ứng vật t: Phụ trách công việc cung cấp vật t - Tổ kinh tế, kế toán, LĐTL: Thanh, toán lơng th- ởng - Cán KT + An toàn viên: Phụ trách công tác an toàn - Thủ kho bảo vệ: Bảo quản kiểm tra thiết bị, nguyên vật liệu Thông tin liên lạc thiết bị văn phòng công trờng: Trong văn phòng ban huy công trờng Nhà thầu bố trí thiết bị văn phòng phục vụ cho thi công nh sau: - 01 máy điện thoại cố định - 01 bé m¸y vi tÝnh + m¸y in - Và thiết bị văn phòng cần thiết khác nh bàn ghế, tủ đựng giấy tờ, thớc Phân chia phận thi công: - Nhà thầu bố trí thành phận theo chuyên ngành nh sau: - Bộ phận gia công lắp đặt cốp pha, cốt thép - Bộ phận thi công bêtông H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn - Bé phËn nÒ tỉng hỵp - Bé phËn cung øng vËt t - Bộ phận lắp đặt điện, nớc - Bộ phận vận hành máy, thiết bị Bố trí công nhân lành nghề theo chuyên ngành: TT Chuyên ngành Số lợng (ngời) Thợ vận hành xe máy, thiết bị Thợ nề tổng hợp 22 Thợ điện, nớc, PCCC 10 Nhân viên trắc đạc 01 Thợ côppha + cốt thép 10 Thợ bê tông 20 Thợ lắp xà gồ, lợp mái, lắp xuyên hoa 05 VI Tiến độ thi công: Căn lập tiến độ: - Căn vào khối lợng công việc cho Hồ sơ thầu - Mặt thi công công trình - Bản vẽ thiết kế kỹ thuật công trình - Căn vào nhân lực thiết bị Nhà thầu sẵn có - Căn vào mốc khống chế tiến độ Chủ đầu t phê duyệt nêu Hồ sơ mời thầu Khởi công hoàn thành công trình: - Trong vòng 03 ngày sau ký hợp đồng với Chủ đầu t, Nhà thầu tiến hành khởi công công trình - Nếu đợc trúng thầu, Nhà thầu cam kÕt sÏ triĨn khai thi c«ng sau có định trúng thầu Căn vào khối lợng công việc, vào lực thiết bị có công ty Qua tính toán cụ thể Nhà thầu lập tiến độ thi công công trình với thời gian 180 ngày Chi tiết nh bảng Tiến độ thi công công trình kèm theo H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng Tiến - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn Phần III: Biện pháp thi công tổng quát yêu cầu VL, sử dụng vật liệu I Công tác trắc đạc: Nhà thầu cử kỹ s chuyên ngành trắc đạc có nhiều kinh nghiệm nghề qua thi công công trình có quy mô lớn đảm nhận công tác trắc đạc cho công trình Máy trắc đạc bố trí cho công trình máy toàn đạc điện tử TOPCON sản xuất Nhật có độ xác cao -Sau tiÕn hµnh giao nhËn tim mèc chÝnh từ Chủ đầu t, Nhà thầu triển khai công việc trắc đạc đo gửi mốc khu vực thi công để tiện kiểm tra đo đạc trình thi công Các điểm mốc đợc bảo quản kỹ lỡng suốt trình thi công để phục vụ trắc đạc, kiểm tra công trình sở để lập vẽ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao công trình - Sau nhà thầu dọn dẹp xong mặt thi công tiến hành công tác trắc đạc xác định tim cốt, cao độ,công tác trắc đạc phục vụ thi công có yêu cầu nhiệm vụ sau đây: H s xut Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xãm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghÖ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn -Bố trí thực địa trục công trình, xác định độ cao điểm công trình -Bảo đảm thi công xây lắp, kết cấu vào vị trí thiết kế -Đo vẽ trạng phận công trình nghiệm thu, bàn giao Xác định tim, cốt: - Phần móng: Xác định tim cốt đáy móng trụ, móng băng, tim cốt cổ móng, đế móng, bêtông lót móng, - Phần thô: Toàn tim cốt phận đợc xác định kiểm tra chéo đợc đánh dấu rõ ràng - Công tác trắc đạc đợc Nhà thầu tuân theo tiêu chuẩn hành: TCVN 5574-1991; TCVN5724-1993; TCVN4453-1995 II Công tác ván khuôn, giàn giáo: Yêu cầu chung: Ván khuôn, giàn giáo đợc Nhà thầu thiết kế thi công đảm bảo cứng ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc lắp đặt cốt thép, đổ đầm bêtông - Ván khuôn đợc ghép kín, khít để không làm nớc xi măng đổ đầm bêtông, đồng thời bảo vệ đợc bêtông đổ dới tác động thời tiết -Ván khuôn giàn giáo đợc gia công lắp dựng đảm bảo hình dáng kích thớc kết cấu theo quy định thiết kế -Ván khuôn đợc vệ sinh trớc đổ bêtông Chế tạo, gia công lắp dựng: Công tác ván khuôn đợc thực theo tiêu chuẩn TCVN 44531995 TCVN 4724-1992, đảm bảo độ cứng, ổn định dễ tháo lắp, không gây khó khăn đặt cốt thép đổ bêtông Ván khuôn đợc ghép kín khít không làm nớc ximăng đổ đầm bêtông đồng thời bảo vệ bêtông đổ dới tác động thời tiết -Hệ thống giáo đỡ chủ yếu dùng giáo chống Minh Khai, ván khuôn sử dụng cho kết cấu ván khuôn gỗ ván dày 3cm -Ván khuôn giàn giáo trớc đa vào sử dụng đợc Nhà thầu kiểm tra chất lợng nh độ phẳng, ®é kÝn khÝt, ®é bÒn, Hồ sơ đề xuất 10 Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng Tiến - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn Nhà thầu ký hợp đồng với công ty thí nghiệm có đủ t cách pháp nhân, Nhân viên thí nghiệm có chứng chỉ, đủ trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm thi công, Dụng cụ thí nghiệm theo tiêu chuẩn Nhà Nớc ban hành đảm nhận công việc liên quan đến công tác thí nghiệm * Công tác tổ chức tỉ thÝ nghiƯm t¹i hiƯn trêng bao gåm: + ThÝ nghiệm tiêu lý loại vật liệu : Gạch xây, cát, đá, xi măng, sắt, thép, nớc, + Thí nghiệm độ rỗng bê tông + Xác định thành phần cấp phối bê tông, vữa xây + Xác định thành phần cấp phối đá dăm + Lấy mẫu bê tông xi măng, thí nghiệm cờng độ mẫu thử + Xác định độ bẩn lẫn tạp chất vật liệu bê tông + Thí nghiệm tiêu lý, thành phần hoá học nớc + Các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định quy trình kiểm tra nghiệm thu hành VIII - Hoàn công bảo hành công trình Khi hoàn thành hạng mục công việc, Nhà thầu có trách nhiệm mời giám sát Chủ đầu t nghiệm thu sở phần việc hoàn thành để thi công chuyển tiếp giai đoạn Mỗi lần nghiệm thu có biên nghiệm thu, vẽ hoàn công có đầy đủ chữ ký văn Chủ đầu t văn nghiệm thu sơ pháp lý cho việc toán sau -Hồ sơ hoàn công Nhà thầu có trách nhiệm lập hoàn chỉnh sau giai đoạn thi công Giao nộp Chủ đầu t trớc tổ chức nghiệm thu đoạn sau hoàn thành toàn công trình -Nội dung chất lợng Hồ sơ hoàn công công trình tuân thủ theo quy chế quản lý xây dựng - Công trình sau đợc bàn giao, Nhà thầu chấp nhận bảo hành 12tháng với quy định hành Nhà nớc Phần IV - Chi tiết thi công công việc I - Biện pháp kỹ thuật thi công móng H s xut 20 Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng Tiến - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn Trớc lắp dựng ván khuôn móng đổ bê tông lót cần hoàn thành công việc sau: - Chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, dụng cụ vật t cần thiết - Kiểm tra lại kích thớc, cao độ tim trục hố móng máy trắc đạc - Bơm cạn nớc (nếu có) đảm bảo hố móng khô Trình tự thi công nh sau: - Đổ bê tông lót móng (thời gian cách đổ bê tông lót đến đổ bê tông ngày) - Lắp dựng cốt pha, cốt thép móng - Kiểm tra nghiệm thu ván khuôn, cốt thép - Tiến hành đổ bê tông - Bê tông đợc trộn bàng máy, vận chuyển đến vị trí đổ xe rùa - Ván khuôn sử dụng thi công móng ván khuôn gỗ ván dày 3cm, dùng chống gỗ - Thép đợc cắt uốn xởng, vận chuyển lắp dụng thủ công Trớc đổ bê tông, cốt thép đợc vệ sinh đợc giám sát Chủ đầu t nghiệm thu cho phép II - Biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cột: Ván khuôn sử dụng cho trụ cột ván khuôn gỗ, ván khuôn đợc vệ sinh trớc lắp ghép Xung quanh trụ cột đợc lắp dựng hệ giàn giáo toàn mặt để làm sàn công tác trình đổ bê tông trụ cột Trụ cột đợc giằng móng cẩn thận hệ chống sắt có tăng điều chỉnh Trớc đổ bê tông công tác nghiệm thu ván khuôn, cốt thép, tim trụ đợc tiến hành đợc chấp thuận Chủ đầu t t vấn giám sát Trong trình đổ bê tông thờng xuyên kiểm tra phát sai lệch phát sinh phát chỗ rò rỉ để có biện pháp xử lý để đảm bảo bê tông trụ xác chất lợng, không bị rỗ, khuyết tật Bê tông đổ đến đâu đầm kỹ đầm dùi đến III - Biện pháp kỹ thuật thi công bê tông dầm sàn H s xut 21 Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn Sau toµn bé phần trụ sàn đợc nghiệm thu hoàn thành Đơn vị thi công tiến hành kiểm tra đánh dấu vị trí tim cốt công trình lên trụ, làm vệ sÞnh cèt thÐp chê, chn bÞ tèt cho viƯc thi công dầm sàn bê tông chỗ - Sản xuất lắp đặt côt thép: Cốt thép dầm sàn đợc sản xuất xởng gia công cốt thép bảo quản thời gian lu trữu kho giá đỡ Vận chuyển công trình ô tô, vận chuyển lên cao vận thăng kết hợp tời điện đợc lắp đặt công trình cho kết cấu theo thiết kế Trong trình lắp dựng thờng xuyên có cán kỹ thuật kiểm tra Ván khuôn cốt thép lắp dựng xong đợc lập văn nghiệm thu tiến hành đổ bê tông - Ván khuôn dầm sàn ván khuôn gỗ (Chất lợng ván khuôn đảm bảo tiêu chuẩn nh nêu trên) Ván khuôn ghép kín khít, chống làm nớc xi măng Hệ thống chống ván khuôn dầm sàn hệ giáo Minh Khai làm thành hệ khung cứng Toàn hệ thống giáo chống đợc giằng liên kết với giằng sắt có đai vít chặt vào chân giáo Ván khuôn dầm sàn đợc đỡ đỡ dọc đà gỗ 80x100, đỡ ngang đà gỗ 100x120 - Công tác lắp dựng ván khuôn dầm, sàn tiến hành công trình Việc tháo dỡ luân chuyển đảm bảo nguyên tắc không tháo dỡ luân chuyển bê tông thời kỳ đông kết Việc tháo dỡ ván khuôn tránh gây va đập chấn động mạnh, ảnh hởng đến hình dáng chất lợng khối bê tông Ván khuôn đợc vệ sinh trớc lắp đặt vào vị trí - Công tác lắp ghép ván khuôn theo trình tự đan xen đỡ gây sai lệch, vây đòi hỏi có h ớng dẫn kiểm tra thờng xuyên thực đầy đủ quy định nghiệm thu phần việc - Bê tông dầm, sàn đợc trộn máy trộn bê tông di động bố trí, đầm đầm dùi đầm bàn Cốt thép dầm, sàn đợc gia công cắt uốn xởng Vận chuyển bê tông, ván khuôn, cốt thép lên cao vận thăng tời điện H s xut 22 Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn - Sau l¾p đặt xong cốt thép dầm, sàn dùng máy trắc đạc đánh dấu xác cốt mặt bê tông lên phần thép chờ cột -Tiến hành đổ bê tông sàn từ xa đến gần, vị trí bê tông đợc đổ chiều dày Đầm bê tông sàn từ xa đến gần Đầm bê tông cho nớc lên mặt, sau công nhân dùng thớc nhôm dài 4m vào vạch cốt đánh dấu tiến hành cán bề mặt bê tông cho thật phẳng - Toàn cốt thép dầm,sàn đợc lắp dựng thiết kế, có kê cho chi tiết để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ - Bê tông sàn sau đổ xong dùng máy phẳng đảm bảo cho mặt sàn phẳng đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác láng lát sau - Bê tông sau đổ thực chế độ bão dỡng, chống thấm theo quy phạm, quy định Trong trờng hợp đột xuất có ma to nắng gắt nhiệt độ xuống thấp phải có biện pháp che chắn, bảo dỡng phù hợp với điều kiện thời tiết để bê tông đông kết điều kiện bình thờng Thờng xuyên kiểm tra cốt pha, cốt thép, độ dày lớp bê tông bảo vệ bê tông - Đổ bê tông dầm sàn bớc thi công quan trọng cần phải ý đặc biệt Vì thi công phần phận công tác thờng xuyên có theo dõi đôn đốc kiểm tra Phải có phối hợp chặt chẽ phận mộc, sắt, máy tạo thành dây chuyền hợp lý đồng IV Biện pháp kỹ thuật thi công phần xây tờng Để đảm bảo yêu cầu công tác xây sau đổ bê tông sàn đợc 24 cho thợ trắc đạc tiến hành bật mực toàn vị trí xây tờng (tim tờng, đờng bao bên tờng, vị trí cửa đi) lên bề mặt bê tông theo vẽ mặt tầng Sau bàn giao lại cho tổ nề để tiến hành công tác xây * Kỹ thuật thi công khối xây: - Công tác thi công khối xây phải đảm bảo theo qui phạm thi công nghiệm thu TCVN 7085 - 85 TCVN 4055 - 85 " Híng dÉn pha trén vµ sư dụng vữa xây dựng " H s xut 23 Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xóm 03 - xã Hng Tiến - hun Hng Nguyªn - T NghƯ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn - Khi xây phải căng dây hai mặt cho thẳng để sau trát đảm bảo chiều dày thiết kế, tuân theo kỹ thuật xây Theo quy định, chiều cao lớn khối xây ngày 1,8m Gạch xây phải tới nớc đủ độ ẩm, vữa phải dẻo để liên kết chắn gạch có mẫu thí nghiệm đạt cờng độ theo yêu cầu thiết kế Khi xây, kết hợp với thợ bắt điện nớc điện để chừa lỗ rãnh, tránh phải đập phá sau - Xây tờng đảm bảo nguyên tắc ngang bằng, thẳng đứng, mặt tờng phẳng góc tờng vuông, mạch vữa không trùng, mạch đứng, mạch ngang no vữa, lớp vữa dày 10-12mm Vữa xây trộn mác thiết kế, trộn đều, độ dẻo vữa từ 2-4cm Tại góc khối xây sử dụng dọi thớc góc xây -Gạch xây đợc tới nớc ngâm qua bể nớc trớc xây Khối tờng sau xây đợc phun nớc bảo dỡng, thời gian bảo dỡng điều kiện thời tiết bình thờng 1-4 ngày -Trớc tiến hành xây, đợc xử lý tốt đảm bảo thiết kế quy phạm Tiến hành xây từ thấp đến cao, tránh rơi vãi vữa xây, khối xây đông đặc, mạch no vữa đợc nén chặt, công tác miết mạch đợc tuân thủ quy trình, quy phạm Phần tờng tiếp giáp với dầm đợc chèn vữa theo quy phạm -Mạch vữa viên gạch xây đợc lấp đầy vữa, chặt kín nớc đồng thời tợng trùng mạch khối xây -Nếu thời gian ngừng xây kéo dài, khối xây đợc che phủ kín thực việc bảo dỡng bề mặt kết cấu xây dở dang, đặc biệt điều kiện thời tiết khô hay có nhiều gió Trớc xây trở lại thực xử lý bề mặt tiếp giáp khối xây cũ theo quy trình quy phạm -Công việc bảo vệ đợc tiến hành đồng thời, để đảm bảo ảnh hởng va chạm chấn động đến công trình -Công việc trát thực sau khối xây đảm bảo co ngót (ít ngày) V - Biện pháp kỹ thuật thi công hoàn thiện: Công tác hoàn thiện đợc tiến hành liên tục cho phần tháo dỡ ván khuôn đợc tiến hành sau nghiệm thu công tác xây H s xut 24 Công ty cổ phần t vấn xây dựng tiến lộc Địa chỉ: Xãm 03 - x· Hng TiÕn - hun Hng Nguyªn - T NghÖ An Tel: 0912 338 294 ; Email: tuvantienloc@gmail.com.vn thô Đảm bảo thi công theo quy trình: Đi đờng điện chìm, lắp khuôn cửa cửa, thử tải hệ thống điện trớc tiến hành trát, lát cuối công tác trang trí nội thất khác - Công tác trát: Lớp trát có tác dụng bảo vệ công trình, chống ẩm, chống chất ăn mòn, giảm độ dẫn nhiệt, chống ồn, làm tăng ánh sáng mỹ thuật cho phòng Bề mặt tờng kết cấu trớc trát đợc làm sạch, cọ rửa hết bụi bẩn Những vết lối lõm gồ ghề, vữa dính bề mặt kết cấu đợc đắp thêm, đẽo tẩy cho phẳng sau tới ẩm để bảo đảm trát lớp vữa bám chắc, mặt trát cứng, ổn định Tiến hành trát kết cấu tờng ổn định Lớp trát công trình chủ yếu VTH 50# dày 15mm - Trát thử vài chỗ để xác định độ kết dính cấn thiết tiến hành trát đại trà Trát theo nguyên tắc từ cao xuống thấp, trát dầm trần trớc, trát tờng sau Sau trát phải phun nớc bảo dỡng 4-5 ngày.ở nơi thờng xuyên ẩm ớt nh khu vệ sinh, lớp trát đợc dùng vữa ximăng để chống thấm tăng độ chống dính lớp trát - Vữa dùng để trát nhám mặt lớp lót phải lọc qua sàng 3x3mm Vữa dùng cho công tác hoàn thiện mặt phải lọc qua sáng 1,5x1,5mm - Chiều dày lớp vữa trát đảm bảo theo thiết kế, yêu cầu lớp trát không dày 15mm Độ sai lệch bề mặt trát kiểm tra phải thoả mãn trị số cho bảng TCVN 5674-1992 Kiểm tra công tác trát thớc sai số
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công nhà học 2 tầng,

Từ khóa liên quan