0

Sử dụng bảo tàng và nhà truyền thống tại địa phương trong dạy học lịch sử việt nam ở trường THPT tỉnh thái nguyên

172 63 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 08:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - MAI VĂN NAM Sử DụNG BảO TàNG Và NHà TRUYềN THốNG TạI ĐịA PHƯƠNG TRONG DạY HọC LịCH Sử VIệT NAM TRƯờNG THPT TỉNH THáI NGUYÊN LUN N TIN S KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - MAI VĂN NAM Sư DơNG BảO TàNG Và NHà TRUYềN THốNG TạI ĐịA PHƯƠNG TRONG DạY HọC LịCH Sử VIệT NAM TRƯờNG THPT TỉNH TH¸I NGUY£N Chun ngành: Lí luận phƣơng pháp dạy học môn Lịch sử Mã số : 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣ i hƣ ng d n ho họ GS.TS Nguyễn Thị Côi PGS.TS Nguyễn Mạnh Hƣởng HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, đƣợc hồn thành dƣới hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình GS.TS Nguyễn Thị Cơi PGS.TS Nguyễn Mạnh Hƣởng Các kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, xác Tài liệu tham khảo, trích dẫn có xuất xứ rõ ràng Những kết luận khoa học luận án chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án M i Văn N m ii LỜI CẢM ƠN Luận án đƣợc hoàn thành Bộ môn Lý luận Phƣơng pháp dạy học Lịch sử, Khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Trong q trình nghiên cứu, tơi nhận đƣợc giúp đỡ vô quý báu tập thể cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Thị Côi, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hƣởng tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ thực đề tài luận án Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô, nhà khoa học Bộ môn Lý luận Phƣơng pháp dạy học Lịch sử, Ban Chủ nhiệm thầy cô Khoa Lịch sử, Phòng Sau đại học - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa, thầy cô đồng nghiệp Khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, Ban Giám hiệu, giáo viên trƣờng THPT tham gia điều tra thực tiễn thực nghiệm tạo điều kiện, giúp đỡ học tập, nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, ngƣời thân bạn bè ln động viên, khuyến khích tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án M i Văn N m iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Cở sở phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Ý nghĩa đề tài Đóng góp luận án Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .7 1.1 Khái quát cơng trình nghiên cứu bảo tàng, nhà truyền thống 1.1.1 Nghiên cứu tác giả nƣớc 1.1.2 Nghiên cứu tác giả nƣớc 10 1.2 Các công trình nghiên cứu sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống dạy học lịch sử trƣ ng phổ thông .16 1.2.1 Nghiên cứu tác giả nƣớc 16 1.2.2 Nghiên cứu tác giả nƣớc 24 1.3 Đánh giá hái quát ết nghiên cứu cơng trình khoa họ công bố vấn đề luận án kế thừa, tiếp tục giải 33 1.3.1 Một số nhận xét chung cơng trình khoa học 33 1.3.2 Những vấn đề luận án kế thừa tiếp tục giải 34 Chƣơng 2: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG BẢO TÀNG, NHÀ TRUYỀN THỐNG TẠI ĐỊA PHƢƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƢỜNG THPT: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 36 2.1 Cơ sở lý luận 36 2.1.1 Một số vấn đề lý luận bảo tàng, nhà truyền thống dạy học lịch sử trƣờng phổ thông .36 2.1.1.1 Quan niệm bảo tàng, nhà truyền thống 36 iv 2.1.1.2 Chức phân loại bảo tàng, nhà truyền thống 39 2.1.1.3 Đặc điểm bảo tàng, nhà truyền thống 42 2.1.2 Quan niệm sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử trƣờng phổ thông 43 2.1.3 Cơ sở xuất phát việc sử dụng bảo tàng nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT 45 2.1.4 Nội dung bảo tàng, nhà truyền thống Thái Nguyên cần khai thác sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT 48 2.1.4.1 Khái quát bảo tàng, nhà truyền thống Thái Nguyên 48 2.1.4.2 Danh mục tài liệu trưng bày bảo tàng, nhà truyền thống Thái Nguyên sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT 53 2.1.5 Vai trò, ý nghĩa việc sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT 58 2.1.5.1 Vai trò 58 2.1.5.2 Ý nghĩa 60 2.2 Cơ sở thực tiễn 64 2.2.1 Khái quát tình hình sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống dạy học lịch sử số nƣớc giới 64 2.2.2 Thực tiễn sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT nói chung, trƣờng THPT tỉnh Thái Nguyên nói riêng 67 2.2.2.1 Mục đích, đối tượng, địa bàn nội dung điều tra khảo sát thực tiễn 67 2.2.2.2 Nội dung, phương pháp điều tra khảo sát thực tiễn 68 2.2.2.3 Kết điều tra khảo sát thực tiễn 69 Chƣơng 3: HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG BẢO TÀNG, NHÀ TRUYỀN THỐNG TẠI ĐỊA PHƢƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƢỜNG THPT TỈNH THÁI NGUYÊN 78 3.1 Vị trí, mục tiêu nội dung lịch sử Việt Nam trƣ ng THPT 78 3.1.1 Vị trí, mục tiêu dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT 78 3.1.2 Nội dung lịch sử Việt Nam trƣờng THPT 80 v 3.2 Những điều kiện yêu cầu lựa chọn hình thức, biện pháp sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT 82 3.2.1 Điều kiện sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng 82 3.2.2 Những yêu cầu lựa chọn hình thức, biện pháp sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng 85 3.3 Các hình thức sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống đị phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣ ng THPT tỉnh Thái Nguyên 86 3.3.1 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng học nội khóa 87 3.3.1.1 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phương học nội khóa lớp 87 3.3.1.2 Tiến hành học nội khóa bảo tàng, nhà truyền thống địa phương 88 3.3.1.3 Tổ chức tham quan học tập bảo tàng, nhà truyền thống địa phương 90 3.3.2 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng hoạt động ngoại khóa 93 3.3.2.1 Tổ chức hoạt động trải nghiệm tham quan ngoại khóa với bảo tàng, nhà truyền thống ảo lớp 93 3.3.2.2 Tổ chức hoạt động trải nghiệm tham quan ngoại khóa bảo tàng, nhà truyền thống 95 3.3.2.3 Sử dụng tài liệu, tranh ảnh bảo tàng, nhà truyền thống để tổ chức hoạt động hội lịch sử 99 3.4 Một số biện pháp sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống đị phƣơng học nội khóa lịch sử Việt Nam trƣ ng THPT tỉnh Thái Nguyên 101 3.4.1 Biện pháp sử dụng học lớp 101 3.4.1.1 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống để tạo tình học tập, khởi động hoạt động nhận thức 101 3.4.1.2 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống để hình thành kiến thức 103 3.4.1.3 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống để củng cố, luyện tập kiến thức học cho học sinh 109 vi 3.4.1.4 Hướng dẫn học sinh sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống để chuẩn bị học nhà 112 3.4.2 Biện pháp sử dụng học bảo tàng, nhà truyền thống 114 3.4.2.1 Hướng dẫn học sinh quan sát vật bảo tàng, nhà truyền thống kết hợp với sách giáo khoa để xác định mục tiêu học tập 114 3.4.2.2 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực cho học sinh 115 3.4.2.3 Hướng dẫn học sinh đóng vai làm hướng dẫn viên để củng cố, luyện tập kiến thức 120 3.4.2.4 Hướng dẫn học sinh sưu tầm tài liệu để xây dựng bảo tàng, nhà truyền thống ảo nhà 121 Chƣơng 4: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM TOÀN PHẦN 124 4.1 Mụ đí h, đối tƣợng, địa bàn, giáo viên thực nghiệm sƣ phạm 124 4.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 124 4.1.2 Đối tƣợng, địa bàn giáo viên thực nghiệm sƣ phạm 124 4.2 Nội dung, phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 125 4.2.1 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 125 4.2.2 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 126 4.3 Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 127 4.3.1 Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm học nội khóa 127 4.3.2 Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm hoạt động ngoại khóa 138 4.4 Kết thực nghiệm sƣ phạm 140 4.4.1 Kết thực nghiệm học nội khóa 140 4.4.2 Kết thực nghiệm hoạt động ngoại khóa 146 KẾT LUẬN 148 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Viết đầy đủ BT Bảo tàng CNTT Công nghệ thông tin DHLS Dạy học lịch sử ĐC Đối chứng GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh LLVT Lực lƣợng vũ trang Nxb Nhà xuất 10 NL Năng lực 11 NTT Nhà truyền thống 12 PPDH Phƣơng pháp dạy học 13 PL Phụ lục 14 SGK Sách giáo khoa 15 THPT Trung học phổ thông 16 TN Thực nghiệm 17 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm 18 tr Trang 19 VN Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 So sánh BT với quan lƣu trữ, thƣ viện 38 Bảng 2.2 Đánh giá HS ý nghĩa việc sử dụng BT, NTT 71 Bảng 2.3 Lựa chọn biện pháp DHLS phù hợp với BT, NTT 72 Bảng 3.1 Kết TN biện pháp sử dụng tài liệu vật để miêu tả, tạo biểu tƣợng lịch sử 106 Bảng 3.2 Kết TN phần biện pháp sử dụng BT, NTT để giải thích, đánh giá kiện, vấn đề lịch sử 108 Bảng 3.3 Kết TN phần biện pháp sử dụng BT, NTT để củng cố, luyện tập kiến thức học cho HS .112 Bảng 3.4 Kết TN phần biện pháp hƣớng dẫn học sinh sử dụng BT, NTT để chuẩn bị học nhà 114 Bảng 3.5 Kết TN phần biện pháp tổ chức hoạt động truy tìm vết tích để khơi phục kiện, tƣợng lịch sử 117 Bảng 3.6 Kết TN phần biện pháp tổ chức hoạt động điều tra lịch sử kết hợp trao đổi thảo luận để lý giải chất kiện lịch sử 119 Bảng 3.7 Kết TN phần biện pháp hƣớng dẫn HS đóng vai làm hƣớng dẫn viên để củng cố, luyện tập 121 Bảng 3.8 Kết TN phần biện pháp hƣớng dẫn HS sƣu tầm tài liệu để xây dựng BT, NTT ảo nhà 123 Bảng 4.1 Thống kê điểm số kết TNSP toàn phần 20 tiết 140 Bảng 4.2 Thống kê điểm số kết TNSP toàn phần 18 tiết 141 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp kết TN toàn phần 20 tiết 141 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp kết TN toàn phần 18 tiết 142 Bảng 4.5 Bảng giá trị t tα nhóm TN ĐC 20 tiết 143 Bảng 4.6 Bảng giá trị t tα nhóm TN ĐC 18 tiết 143 Bảng 4.7 Thống kê điểm số kết TNSP toàn phần hoạt động trải nghiệm “Việt Bắc – Những dấu ấn lịch sử” .146 Bảng 4.8 Các tham số kiểm định kết kiểm tra hoạt động trải nghiệm “Việt Bắc – Những dấu ấn lịch sử” 146 147 Tổng hợp kết điểm kiểm tra lớp TN, ĐC, thu đƣợc kết tham số kiểm định bảng 4.8 Điểm trung bình chung lớp TN cao lớp ĐC 0.86 điểm Giá trị t > tα chứng tỏ khác biệt điểm trung bình nhóm TN nhóm ĐC có ý nghĩa Điều cho thấy, HS sử dụng BT ảo để tổ chức hoạt động trải nghiệm tham quan ngoại khóa đạt hiệu Cùng với kết thu TN thu đƣợc từ phiếu học tập HS, tiến hành trao đổi, thu thập ý kiến, đánh giá phản hồi hoạt động trải nghiệm Giáo viên Nguyễn Thanh Thùy, trƣờng THPT Bình Yên (Định Hóa, Thái Nguyên) khẳng định: “Với HS địa bàn xa BT LLVT Việt Bắc, việc tiếp cận, tổ chức hoạt động trải nghiệm với BT ảo cách thức tối ưu, giúp cho giải khó khăn khơng thể tổ chức hoạt động thực tế Thông qua hoạt động, HS tham gia chủ động, biết hợp tác bộc lộ NL thân” Nhƣ vậy, với việc chuẩn bị học liệu BT ảo, GV hồn tồn tổ chức hoạt động trải nghiệm tham quan ngoại lớp học, giúp HS học tập, khám phá trải nghiệm với hỗ trợ CNTT * * * Trong Chƣơng 4, nội dung Luận án trình bày vấn đề TN sƣ phạm tồn phần Qua phân tích kết TN sƣ phạm, rút số nhận định sau: Căn vào đặc điểm, điều kiện thực tế nhà trƣờng, GV lựa chọn cách tiến hành học TN lớp hay học BT, NTT Ở Thái Nguyên, trƣờng TN có khoảng cách địa lý gần với BT, NTT, tổ chức học TN BT, đó, trƣờng TN khơng có điều kiện tổ chức học tập BT, NTT, tiến hành học TN lớp với hỗ trợ CNTT Khi tiến hành TN sƣ phạm toàn phần, GV HS lớp TN đƣợc áp dụng biện pháp sử dụng BT, NTT Theo đánh giá GV tham gia TN, hầu hết HS chủ động, tích cực, tự lực sáng tạo hoạt động học tập có sử dụng BT, NTT, dƣới định hƣớng, gợi mở GV; biết phối hợp học tập theo nhóm; biết tìm kiếm nguồn thơng tin bổ trợ cho học Qua việc tiến hành kiểm tra, thu đƣợc kết lớp TN cao kết học tập lớp ĐC Điều khẳng định giả thuyết khoa học Luận án đặt hoàn toàn đắn, khả thi hiệu 148 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài luận án, rút kết luận khoa học sau: Thái Nguyên địa phƣơng giàu truyền thống lịch sử - cách mạng, có hệ thống BT, NTT thống đa dạng, lƣu giữ nhiều tài liệu, vật quý giá, phản ánh dòng chảy phát triển lịch sử dân tộc Sử dụng nguồn sử liệu BT, NTT địa phƣơng đƣờng nâng cao chất lƣợng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT Trong bối cảnh đổi dạy học theo hƣớng phát triển NL, phẩm chất học sinh, việc khai thác sử dụng nguồn sử liệu BT, NTT dạy học lịch sử trƣờng THPT việc cần thiết Tài liệu BT, NTT vừa phƣơng tiện trực quan hấp dẫn vừa nguồn kiến thức quý giá BT, NTT nói chung, BT, NTT Thái Nguyên nói riêng cung cấp tài liệu, phƣơng tiện môi trƣờng phù hợp với dạy học lịch sử nhà trƣờng phổ thông Tài liệu BT, NTT đa dạng thể loại, phong phú số lƣợng, nội dung tài liệu có ý nghĩa lịch sử khác nhau, đặt yêu cầu giáo viên khai thác sử dụng có mục đích, có chọn lọc, có phƣơng pháp kế hoạch DHLS nhằm đạt mục tiêu dạy học môn BT, NTT đƣợc sử dụng hiệu với cách tiếp cận dựa việc ứng dụng công nghệ đại tổ chức hoạt động dạy học qua trải nghiệm BT, NTT đƣợc sử dụng hiệu số hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử nội dung trƣng bày phù hợp với nội dung giáo dục đảm bảo điều kiện cần thiết Với giải pháp kết nối sử dụng BT, NTT mơ hình BT ảo, tƣơng tác vật 3D, phƣơng thức kết nối trực tuyến, BT, NTT đƣợc sử dụng thƣờng xuyên, linh hoạt học nội khóa hoạt động ngoại khóa mơn Trên sở nghiên cứu hình thức sử dụng BT, NTT địa phƣơng, luận án cung cấp dẫn cho giáo viên vận dụng biện pháp hiệu quả, phù hợp điều kiện dạy học lịch sử nhà trƣờng Các biện pháp sử dụng BT, NTT để tổ 149 chức hoạt động truy tìm vết tích, điều tra lịch sử, đóng vai làm hƣớng dẫn viên…góp phần đổi phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng dạy học môn Việc sử dụng BT, NTT đem hiệu dạy học LS trƣờng phổ thông đặt yêu cầu GV GV phải đƣợc trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng, hiểu biết BT, NTT, kiến thức lý luận PPDH môn sâu sắc, trang bị kĩ ứng dụng CNTT, đổi thích ứng bối cảnh dạy học thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Giải khó khăn sử dụng BT, NTT, bên cạnh hỗ trợ ban ngành, nhà trƣờng phụ huynh, hết GV cần có lòng nhiệt tình, tinh thần yêu nghề để truyền cảm hứng giúp HS hứng thú, say mê học tập với BT, NTT, để “lịch sử trở thành thầy giáo sống” em Để phát huy có hiệu hệ thống BT, NTT DHLS, đề xuất số khuyến nghị sau: - Đối với quan quản lý BT, NTT: Đổi nâng cao chất lƣợng trƣng bày BT, NTT nguồn tài liệu, vật giá trị nghệ thuật trƣng bày hấp dẫn, trọng việc xây dựng BT ảo, tạo điều kiện kết nối hiệu BT, NTT với việc DHLS trƣờng THPT Xây dựng chƣơng trình hoạt động trải nghiệm BT, NTT với chủ đề có gắn kết với chƣơng trình mơn Lịch sử, đảm bảo tính phân hóa theo đối tƣợng học tập Nội dung chủ đề học tập BT, NTT định hƣớng cho ngƣời học tích cực tìm tòi, khám phá kiến thức, vận dụng phƣơng pháp học tập Lịch sử thông qua trải nghiệm Phát triển đội ngũ phục vụ công tác giáo dục BT, NTT thông qua việc thƣờng xuyên bồi dƣỡng nghiệp vụ hƣớng dẫn viên đổi công tác phục vụ tham quan, kĩ tổ chức, hƣớng dẫn tham quan, kĩ hợp tác, phối hợp với GV thực hiệu kế hoạch dạy học Cùng với đó, BT, NTT cần hình thành hệ thống cộng tác viên, gồm có nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử GV giàu kinh nghiệm địa phƣơng tham gia hƣớng dẫn, tổ chức số hoạt động học tập, trải nghiệm cho HS 150 - Đối với quan quản lý giáo dục: Trong trình đổi chƣơng trình, SGK môn Lịch sử, Bộ GD&ĐT định hƣớng việc biên soạn SGK tài liệu dạy học cần quan tâm khai thác, sử dụng nhiều nguồn tài liệu, tài liệu gốc quý giá BT, NTT Các cấp quản lý giáo dục địa phƣơng cần thay đổi tƣ quản lý linh hoạt, sáng tạo, thích ứng theo tinh thần đổi giáo dục, giao quyền tự chủ cho GV việc chủ động thực kế hoạch dạy học BT, NTT Tăng cƣờng sở vật chất nhà trƣờng để áp dụng công nghệ dạy học đại (BT ảo, vật 3D,… vào DHLS Đồng thời, nhà trƣờng cần phối hợp với BT, NTT, tạo điều kiện tốt để tổ chức hoạt động học tập, trải nghiệm cho HS - Đối với GV môn Lịch sử trường THPT: Xuất phát từ điều kiện thực tế nhà trƣờng, GV cần lựa chọn hình thức sử dụng BT, NTT phù hợp, tránh việc tổ chức tham quan, học tập cách hình thức, chiếu lệ Trong đó, để sử dụng hiệu quả, GV phải tăng cƣờng đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tiếp cận NL, bồi dƣỡng kĩ ứng dụng CNTT dạy học môn, phối hợp nhiệm vụ chuyên môn với hƣớng dẫn viên, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 151 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ * Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣ ng Mai Văn Nam Chủ nhiệm đề tài), Nghiên cứu thiết kế sử dụng bảo tàng ảo dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT tỉnh Thái Nguyên Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên Mã số: CS-2018-05 * Các báo khoa học Mai Văn Nam 2012 , Bước đầu nghiên cứu xây dựng bảo tàng ảo nhằm vận dụng vào dạy học lịch sử trường phổ thơng, Tạp chí Giáo dục, số 293 9/2012 , tr.51-53 Mai Văn Nam 2017 , Sử dụng bảo tàng hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông dạy học lịch sử trường THPT, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 6, tr.166-168, 153 Mai Văn Nam 2017 , Thiết kế sử dụng bảo tàng ảo phần mềm Panotour dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT, Hội thảo Khoa học Quốc tế: Đào tạo bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi chương trình, SGK, Nxb ĐHQG HN, tr.468-476 Mai Van Nam, Bui Le Ban (2019), Teaching Vietnamese history using virtual museums for high school students in northern mountainous and midland provinces, International Conference on Teacher Education Renovation: Teacher Education in the context of Industrial Revolution 4.0, Thai Nguyen University Publishing House, p613- 622 Mai Văn Nam Viết chung, 2019 , Sử dụng bảo tàng ảo địa phương hoạt động trải nghiệm môn Lịch sử trường THPT tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Thiết bị giáo dục, kỳ II tháng 7/2019, tr.29-31 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt M Alêcxêep (1976), Phát triển tư học sinh, (Hoàng Yến dịch) Nxb Giáo dục, HN Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hồng Chi, Phùng Thị Tú Anh (2008), Kỷ vật với thời gian, Nxb Phụ nữ, HN Đặng Văn Bài 2006 , “Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thơng”, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 3, tr.13 - 15 A.X Balakirev 2003 , “Vai trò bảo tàng loại hình lịch sử với việc hình thành nhận thức xã hội nƣớc Nga đại”, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 5, tr.62 – 66, 79 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thái nguyên 2007 , Bác Hồ với Thái Nguyên Thái Nguyên với Bác Hồ, Nxb Lý luận trị, HN Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2015), Chiến tranh cách mạng VN 1945 – 1975: Thắng lợi học, Nxb Chính trị Quốc gia, HN Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa - Thái Nguyên (2014), Di tích Quốc gia đặc biệt An tồn khu ATK Định Hóa – Thái Ngun, Ký hình ảnh, Nxb Quân đội Nhân dân, HN Ban Tun giáo Tỉnh ủy Thái Ngun, Sở Văn hóa Thơng tin Thái Nguyên (2004), Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK Định Hóa địa Việt Bắc, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thái nguyên Bảo tàng Cách mạng VN (2004), Về lịch sử văn hoá bảo tàng, Nxb Chính trị Quốc gia, HN 10 Bảo tàng Cách mạng VN (2000), Cở sở bảo tàng, HN 11 Bảo tàng Dân tộc học VN (2007), Di sản văn hóa, bảo tàng đối thoại, Nxb Thế giới, HN 12 Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Bảo tàng Quốc gia Trung ƣơng đƣơng đại Nga (2003), Bảo tàng góp phần hồn thiện nhân cách người, Kỷ yếu Hội thảo khoa học - thực tiễn, HN 13 Bảo tàng Thái Nguyên 2012 , “Thái Nguyên thời kỳ kháng chiến chống thực 153 dân Pháp xâm lược (1946 – 1954), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Thái Nguyên 14 Bảo tàng Thái Nguyên (2009), Bác Hồ với Thái Nguyên – Những kiện ảnh, Thái Nguyên 15 Bảo tàng Thái Nguyên (2005), Danh mục tài liệu vật, Tài liệu Bảo tàng Thái Nguyên, Thái Nguyên 16 Nguyễn Thị Thế Bình 2014 , Phát triển kĩ tự học lịch sử cho học sinh, Nxb ĐHSP, HN 17 Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thị Trang 2016 , “Sử dụng tài liệu gốc để phát triển NL giải vấn đề cho học sinh dạy học lịch sử trƣờng THPT”, Tạp chí Giáo dục, (376), tr 33-36 18 Trƣơng Quốc Bình 2003 , “Chủ tịch Hồ Chí Minh vấn đề bảo tồn di sản văn hóa dân tộc”, Tạp chi Di sản Văn hóa, số 19 Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thơng – Môn Lịch sử, HN 20 Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Chương trình giáo dục phổ thơng - Chương trình tổng thể, HN 21 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Áp dụng dạy học tích cực môn Lịch sử, Nxb ĐHSP, HN 22 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thể thao du lịch (2013), Tài liệu tập huấn Sử dụng di sản dạy học trường phổ thông – Môn Lịch sử, HN 23 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thể thao du lịch (2013), Tài liệu tập huấn Sử dụng di sản dạy học trường phổ thông – Những vấn đề chung, HN 24 Bộ Giáo dục Nhật Bản (2018), Hướng dẫn học tập Lịch sử phương Đông, Nguyễn Quốc Vƣơng dịch , Nxb ĐHSP, HN 25 Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Văn Phong 1996 , “Bảo tàng với việc dạy học lịch sử trƣờng phổ thơng”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 12, năm 1996 26 Nguyễn Thị Côi 1998 , Bảo tàng lịch sử, cách mạng dạy học lịch sử trường phổ thông, Nxb ĐHQG, HN 27 Nguyễn Thị Côi 2008 , Các đường, biện phát nâng cao hiệu dạy học lịch sử trường phổ thông, Nxb ĐHSP, HN 28 Nguyễn Thị Côi Chủ biên , 2014 , Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 - 154 Giảng dạy học tập nhà trường phổ thông, Nxb ĐHSP, HN 29 Cục Di sản Văn hoá 2005 , Hội đồng Quốc tế bảo tàng, Bộ Văn hố Thơng tin, HN 30 Cục Văn vật quốc gia Trung Quốc 2012 , Tuyển tập văn quy phạm pháp luật hoạt động bảo tàng, Cục Di sản văn hóa, HN 31 N.G Đairi 1973 , Chuẩn bị học lịch sử nào? Đặng Bích Hà dịch , Nxb Giáo dục, HN 32 Hồ Ngọc Đại 2010), Bài học gì, Nxb Giáo dục, HN 33 M.N Đanilôp, M.N Xcatkin (1980), Lý luận dạy học trường phổ thông, Nxb Giáo dục, HN 34 Đảng Cộng sản VN (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, HN 35 Hồng Thị Đặng (2004), “Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam dạy học kiện lịch sử văn hóa THPT”, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục ĐHSP HN 36 Trần Bá Đệ 2002 , Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam, Nxb ĐHQG, HN 37 Trịnh Thị Minh Đức, Phạm Thu Hƣơng 2007 , Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, Nxb ĐHQG, HN 38 Gary Edson, David Dean (2001), Cẩm nang bảo tàng, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam xuất bản, HN 39 V.K Gađanôp (1962), Lênin với việc bảo vệ di sản văn hoá, xây dựng bảo tàng, Nguyễn Đình Khơi dịch , Nxb Văn hoá nghệ thuật, HN 40 Võ Nguyên Giáp (2004), “ATK Định Hóa – trung tâm Thủ kháng chiến chống thực dân Pháp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK Định Hóa địa Việt Bắc”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Sở Văn hóa Thơng tin Thái Ngun, tr.11-12 41 Tô Xuân Giáp (2002), Phương tiện dạy học, Nxb Giáo dục, HN 42 G Brown Goode (2013), “Bài học từ hệ trƣớc nguyên tắc việc quản lý BT”, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 1, tr.47-51 43 Đinh Quang Hải Chủ biên , 2017 , Lịch sử Việt Nam phổ thông, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, HN 44 Hồng Thanh Hải 1998 , Sử dụng di tích lịch sử dạy học lịch sử dân tộc trường THCS, Luận án tiến sĩ Giáo dục – ĐHSP HN 155 45 Phạm Thu Hằng 2013 , “Giáo dục toàn diện - xu hƣớng phát triển bảo tàng Việt Nam”, Tạp chi Di sản Văn hóa số 2, tr.47-52 46 Dƣơng Thị Hiền (2012), Sử dụng tài liệu Bảo tàng lịch sử Việt Nam dạy học lịch sử dân tộc từ cội nguồn đến kỉ XV lớp 10 THPT Chương trình chuẩn , Luận văn thạc sĩ Giáo dục, Đại học Giáo dục - ĐHQG 47 T.A.Ilina (1978 , Giáo dục học, tập Hoàng Mạnh dịch , Nxb Giáo dục, HN 48 Nguyễn Cảnh Minh Chủ biên , Đồ Hồng Thái, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Văn Đằng 2005 , Giáo trình Lịch sử địa phương, Nxb ĐHSP, HN 49 Hội Khoa học Lịch sử VN (2016), Phương pháp biên soạn giảng dạy lịch sử, Thái Nguyên 50 Nguyễn Thị Huệ 2008 , Cơ sở bảo tàng học, Nxb ĐHQG HN 51 Nguyễn Thị Huệ 2002 , Nghiên cứu nguồn sử liệu vật bảo tàng, Nxb Chính trị Quốc gia, HN 52 Phạm Mai Hùng 2012 , Dạy học lịch sử thông qua di sản, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia DHLS trƣờng phổ thông VN 53 Phạm Mai Hùng tác giả 2001 , Các bảo tàng Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 54 Phạm Mai Hùng, Đào Phiếu, Triệu Hiển, Đặng Hòa 1997 , Sự nghiệp bảo tàng – vấn đề cấp thiết, Nxb Lao động, HN 55 Lê Thị Thu Hƣơng 2015 , “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT miền núi tỉnh Thái Nguyên”, Luận án tiến sĩ Giáo dục, ĐHSP HN 56 Nguyễn Văn Huy 2006 , Từ dân tộc học đến Bảo tàng dân tộc học, đường học tập nghiên cứu, tập II, Viện Khoa học xã hội VN 57 Trịnh Thị Hòa (2006), “Từ góc nhìn văn hóa, suy nghĩ đơi điều bảo tàng”, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 4, tr16-19 58 Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thị Thu Hƣơng 2005 , “Vai trò giáo dục bảo tàng: Chấm dứt thuyết minh chiều”, Tạp chí Tia sáng, số 10 59 M.E Kaulen, I.M Kossova, A.A Sundieva (2006), Sự nghiệp bảo tàng nước Nga, Cục Di sản văn hóa, HN 60 Phan Khanh (1992), Bảo tàng, di tích, lễ hội, Nxb Văn hóa thơng tin, HN 156 61 I F Kharlamốp 1978 , Phát huy tích cực học tập học sinh nào, tập 1, Đỗ Thị Trang dịch , Nxb Giáo dục, HN 62 I.F Kharlamốp 1979 , Phát huy tích cực học tập học sinh nào, tập 2, Đỗ Thị Trang dịch , Nxb Giáo dục, HN 63 Lê Đình Khơi 2014 , Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỉ XX, Nxb Thế giới, HN 64 Tô Thị Thủy Lâm (2013), “Bảo tàng ảo 3D đề án đột phá Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”, Tạp chí Thế giới Di sản, số -2013 65 I.Ia Lecne (1981), Phát triển tư học sinh dạy học lịch sử, Bản dịch tiếng Việt, trƣờng ĐHSP HN 66 Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng 1998 , Phát huy tính tích cực học tập học sinh dạy học lịch sử trường THCS, Nxb Giáo dục, HN 67 Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Cơi, Trần Vĩnh Tƣờng 2002 , Một số chuyên đề Phương pháp dạy học lịch sử, Nxb ĐHQG, HN 68 Phan Ngọc Liên, Nguyễn Thị Côi 2003 , “Bảo tàng lịch sử cách mạng việc giáo dục hệ trẻ Việt Nam ngày nay”, Hội thảo khoa học thực tiễn, HN 69 Phan Ngọc Liên Chủ biên , 2007 , Đổi nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông, Nxb ĐHSP, HN 70 Phan Ngọc Liên Tổng chủ biên , (2009), Lịch sử lớp 10, Nxb Giáo dục, HN 71 Phan Ngọc Liên Tổng chủ biên , (2009), Lịch sử lớp 11, Nxb Giáo dục, HN 72 Phan Ngọc Liên Tổng chủ biên , (2009), Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN 73 Phan Ngọc Liên Chủ biên , (2009), Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, Nxb ĐHQG, HN 74 Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Cơi 2010 , Phương pháp dạy học lịch sử, tập 1, Nxb ĐHSP, HN 75 Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Cơi 2010), Phương pháp dạy học lịch sử, tập 2, Nxb ĐHSP, HN 76 Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hằng, Tƣởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Nxb Giáo dục VN 77 Phạm Văn Linh Chủ biên , (2015), Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm dổi bản, tồn diện GD&ĐT VN, Nxb Chính trị Quốc gia, HN 157 78 Robert J Marzano (2013), Nghệ thuật khoa học dạy học, Nguyễn Hữu Châu dịch , Nxb Giáo dục VN, HN 79 Robert I Marzano, Debra J Pickering, Jane E.Pollock (2011), Các phương pháp dạy học hiệu quả, Nguyễn Hồng Vân dịch , Nxb Giáo dục VN, HN 80 Trần Đức Minh 2012 , “Khai thác tư liệu bảo tàng lịch sử, cách mạng dạy học lịch sử trường phổ thông”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Dạy học lịch sử trƣờng phổ thông VN, Nxb Giáo dục VN 81 Nguyễn Xuân Minh, Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thanh Khôi (2002), Lịch sử Đảng Thành phố Thái Nguyên tập II 1975 – 2002), Thành ủy Thái Nguyên 82 Nguyễn Xuân Minh Chủ biên 1994 , Tìm hiểu An toàn khu Trung ương ATK kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954), Trƣờng ĐHSP Việt Bắc, Thái Nguyên 83 Nikiphôrôp (1979), Nguyên tắc trực quan giảng dạy lịch sử, (Hoàng Trung dịch , ĐHSP HN 84 Nguyễn Văn Ninh 2018 , Hệ thống tư liệu lịch sử gốc dạy học lịch sử trường phổ thông, Nxb ĐH Quốc gia, HN 85 Vƣơng Thị Ngà 2014 , “Sử dụng Bảo tàng phòng khơng – không quân dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975 trường THCS Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ, ĐHSP HN 86 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1, Nxb Giáo dục, HN 87 Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền Linh, Vũ Xuân Lƣơng, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa 2011 , Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 88 Nguyễn Văn Phong 1996 , “Bảo tàng lịch sử, cách mạng dạy, học lịch sử Dân tộc địa phương trường THPT”, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, ĐHSP HN 89 Vƣơng Hoằng Quân 2008 , Cơ sở bảo tàng học Trung Quốc, Nguyễn Duy Chiếm, Nguyễn Thị Hƣờng dịch), Nxb Thế giới, HN 90 Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2009 , Luật Di sản văn hóa 158 91 Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2010 , Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung), Nxb Chính trị Quốc gia, HN 92 Nguyễn Thu Quyên (2017), Vận dụng công nghệ 3D thiết kế sử dụng bảo tàng ảo dạy học Lịch sử trường Trung học phổ thông Ban , Sáng kiến kinh nghiệm Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dƣơng 93 Chu Ngọc Quỳnh 2015), Sử dụng Bảo tàng Dân tộc học Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam dạy học lịch sử lớp 10 THPT, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Giáo dục, ĐHQG, HN 94 M.N Sácđacốp (1970), Tư học sinh, (Phan Ngọc Liên, Phạm Hồng Việt, Dƣơng Đức Niệm dịch), Nxb Giáo dục, HN 95 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thái Nguyên 2009 , “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Thái Nguyên 96 Đỗ Hồng Thái 2010 , Dạy học lịch sử địa phương Việt Bắc Tây Bắc, Nxb Giáo dục, HN 97 Đỗ Hồng Thái, Lê Thị Thu Hƣơng (2014), “Dạy học lịch sử THPT qua di sản An toàn khu trung ƣơng ATK huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Ngun”, Tạp chí Giáo dục, số 343, tr 36-38 98 Đỗ Hồng Thái, Lê Thị Thu Hƣơng 2014 , “Tổ chức dạy học lịch sử lớp 12Chương trình giáo dục nhà trường Bảo tàng lực lượng vũ trang Việt Bắc – Quân khu I Thái Ngun”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 129, Số 15/2014, tr 179-184 99 Nguyễn Thị Kim Thành Chủ biên , 2014 , Bảo tàng, di tích nơi khơi nguồn cảm hứng dạy học lịch sử cho học sinh phổ thông, Nxb Giáo dục VN 100 Đồng Khắc Thọ 2007 , Bác Hồ ATK, Nxb Hội Nhà văn, HN 101 Đồng Khắc Thọ 2007 , Về thủ gió ngàn ATK in dấu lịch sử, Nxb Hội Nhà văn, HN 102 Đồng Khắc Thọ Chủ biên , (2014), Di tích Quốc gia Đặc biệt An tồn khu (ATK Định Hóa – Thái Nguyên, Nxb Quân đội Nhân dân, HN 103 Phạm Thị Mai Thủy (2013), “Công tác giáo dục bảo tàng”, Tạp chí Thế giới Di sản, số - 2013 159 104 Trần Thị Thanh Thủy Chủ biên , Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hƣởng, Bùi Xuân Anh, Lƣu Thị Thu Hà 2016 , Dạy học tích hợp phát triển NL học sinh, Quyển 2, NXB ĐHSP, HN 105 Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 2009 , Địa chí Thái Nguyên, Nxb Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, HN 106 Tỉnh ủy Thái Nguyên (2018), Đại đội Thanh niên xung phong 915 – Khúc tráng ca bất tử, Thái Nguyên 107 Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo 2002 , Học dạy cách học, Nxb ĐHSP, HN 108 Thái Duy Tuyên (2010), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, Nxb Giáo dục VN, HN 109 Lâm Bình Tƣờng, Mai Khắc Ứng, Phạm Xanh, Đặng Văn Bài 1980 , Sổ tay cơng tác bảo tàng, Nxb Văn hóa HN 110 Tymothy Ambrose, Crispi Paine (2000), Cơ sở bảo tàng, (Lê Thúy Hoàn dịch , Bảo tàng cách mạng VN xuất bản, HN 111 Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội 2016 , Dạy học theo định hướng hình thành phát triển NL người học trường phổ thông, Nxb ĐHSP HN 112 Trung tâm Từ điển bách khoa quân Bộ Quốc phòng 1996 , Từ điển bách khoa quân Việt Nam, Nxb Quân đội Nhân dân, HN 113 Trƣờng ĐHSP HN 2016 “Nghiên cứu giảng dạy lịch sử bối cảnh nay”, Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc gia 114 Trƣờng ĐHSP HN 2008 “Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Việt Nam trường phổ thông nay”, Kỉ yếu hội thảo khoa học 115 Trần Thị Tuyết Oanh 2007 , Giáo trình Giáo dục học, tập 1, Nxb ĐHSP, HN 116 Viện Bảo tàng Cách mạng VN (1995), “Bảo tàng Cách mạng Việt Nam với dạy học Lịch sử trường THPT Kim Liên Minh Khai”, HN 117 Phạm Xuân Vũ 2015 , Sử dụng sử liệu địa phương dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 trường THPT tỉnh Đồng Tháp, luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trƣờng ĐHSP HN 118 Phạm Viết Vƣợng 2012 , Giáo dục học, Nxb ĐHSP, HN 119 Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến 2016 , Cải cách giáo dục - Một số vấn đề chung thực tiễn Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, HN 120 Tạ Trƣờng Xuân 2006 , Nguyên lý thiết kế bảo tàng, Nxb Xây dựng, HN 160 II Tài liệu tiếng nƣ - Tài liệu tiếng Anh 121 David Anderson (1999), Common Wealth Museums in the Learning Age, A Report to the Department for Culture, Media and Sport, Education Victoria and Albert Museum 122 Sherry Butcher, Younghans (1996), Historic House Museums: A Practical Handbook for Their Care, Preservation, and Management, Oxford University Press 123 Rika Burnham, Elliott Kai-Kee (2011), Teaching in the Art Museum: Interpretation as Experience, J Paul Getty Museum; 1st Edition 124 M Christine Castle (2002), Teaching History in Museums, Reprinted with permission from Ontario History/ Vol XCIV, Number 1/ Spring 2002 125 John H Falk, Lynn D Dierking (2012), The Museum Experience Revisited, Routledge; edition 126 John H Falk, Lynn D Dierking, Susan Foutz (2007), In Principle, in Practice: Museums as Learning Institutions, AltaMira Press 127 Patricia C Franks, Lori A Bell, Rhonda B Trueman (2016), Teaching and Learning in Virtual Environments: Archives, Museums, and Libraries, Publisher: Libraries Unlimited 128 S.G Grant (2003), History Lessons: Teaching, Learning, and Testing in U.S High School Classrooms, Mahwah, New Jersey 129 George E Hein (1998), Learning in the Museum, Routledge 130 Eilean Hooper-Greenhill (1999), The Educational Role of the Museum, Routledge 131 Alan S Marcus, Jeremy D Stoddard, Walter W Woodward (2012), Teaching History with Museums: Strategies for K-12 Social Studies, Routledge 132 Graeme K Talboys (2010), Using Museums as an Educational Resource, An Introductory Handbook for Students and Teachers, 2nd Edition, Routledge 133 Johnson L, Adams Becker.S, Estrada.V, and Freeman.A (2015) The New Media Consortium Horizon Report: 2015 Museum Edition, Austin, Texas: The New Media Consortium 134 Rhiannon Mason, Alistair Robinson, Emma Coffield (2017), Museum and Gallery Studies: The Basics, Publisher: Routledge; edition 161 - Tài liệu tiếng Pháp 135 Luc Benoist (1971), Musée et muséologie, Presses universitaires de France 136 Marie-Christine Labourdette (2015), Les musées de France, Presses Universitaires de France - Tài liệu tiếng Nga 137 Е.Е Вяземский, О.Ю Стрелова 2003 , Теория и методика преподавания истории, Владос, Москва 138 А.Е.Сейненский 1988 , Музеи воспитывает юных, Просвещение, Москва 139 М.Т Студеникин (2007), Современные технологии преподавателя истории в школе, Владос, Москва 140 М.В Короткова, М.Т Студеникин 1999 , Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях, Владос, Москва 141 T.A Kудриной (1985), Музей и школа : Пособие для учителя, Просвещение Москва 142 М.Н.Чернова, В.Я Румянцев 2008 , Работа с документами на уроках истории, Айрис-пресс, Москва - Tài liệu tiếng Trung 143 于友西 (2009), 中学历史教学法, 高等教育出版社 144.林輝明(2003),參觀博物館於教學上的意義與學習模式,科技博物,1, 76-86 ... bảo tàng, nhà truyền thống đị phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣ ng THPT tỉnh Thái Nguyên 86 3.3.1 Sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng học nội khóa 87 3.3.1.1 Sử dụng bảo tàng, nhà. .. Cơ sở xuất phát việc sử dụng bảo tàng nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT 45 2.1.4 Nội dung bảo tàng, nhà truyền thống Thái Nguyên cần khai thác sử dụng dạy học. .. đề sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử Việt Nam trƣờng THPT: Lý luận thực tiễn Chƣơng Hình thức biện pháp sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống địa phƣơng dạy học lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng bảo tàng và nhà truyền thống tại địa phương trong dạy học lịch sử việt nam ở trường THPT tỉnh thái nguyên ,

Từ khóa liên quan