CFA 2018 level 3 schweser practice exam CFA 2018 level 3 question bank 19 a

10 178 0
CFA 2018 level 3 schweser practice exam CFA 2018 level 3 question bank 19 a

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

1ÿ 7ÿ1ÿ1137ÿÿ533ÿ 123ÿÿÿ 0123ÿ567ÿ89 !"#$%&'(ÿ*+,ÿ-./0-/ 6ÿ+7&8'"%&9(ÿ:+;#$%'?ÿ@'AB$ÿ9(ÿ&(%#?(9%&'(9AÿC'?%D'A&'ÿE&%@ÿ8#F&((&(Fÿ&(>#$%G#(%$ÿ'DÿHI+ÿJK/LMK555ÿ9(BÿNHOÿ/KM-.KP55Q R#9$"?#Bÿ&(ÿ%@#ÿD'?#&F(ÿS"??#(S&#$ÿ%@#$#ÿ&(>#$%G#(%$ÿ9CC?#S&9%#ÿLTÿ9(BÿB#C?#S&9%#ÿ.Tÿ?#$C#S%&>#AUQ 6BB&%&'(9Aÿ&(D'?G9%&'(, V#F&((&(FÿIC'%ÿNWS@9(F# V#F&((&(Fÿ#$%G#(%ÿ&$ÿ[\]^_^`ÿ`], N(B&(FÿIC'%ÿNWS@9(F#ÿO9%# +;#(%$ÿ%@9%ÿ&(S?#9$#ÿ%@# B&DD&S"A%Uÿ'Dÿ@#BF&(Fÿ#G#?F&(FÿG9?l#%ÿS"??#(S&#$ 42r#BF&(FÿS'$%ÿ>9?&#$ÿE&%@ÿ('?G9AAUÿA9?F#ÿ8&BX9$l#Bÿ$C?#9B$ÿD'AA'E#Bÿ8Uÿ&(D?#q"#(% C#?&'B$ÿ'Dÿ#>#(ÿ@&F@#?ÿ$C?#9B$Q 2r#BF&(FÿS'$%$ÿD'?ÿG9(9F#?$ÿE@'ÿ8"Uÿ#G#?F&(FÿG9?l#%ÿS"??#(S&#$ÿ9?#ÿ&(S?#9$#Bÿ8Uÿ%@# ?#A9%&>#AUÿ@&F@ÿ&(%#?#$%ÿ?9%#$ÿ&(ÿ#G#?F&(FÿG9?l#%$Q NWCA9(9%&'( Z@#ÿ?#A9%&>#AUÿ@&F@ÿ&(%#?#$%ÿ?9%#$ÿ'Dÿ#G#?F&(FÿG9?l#%ÿ#S'('G&#$ÿA#9B$ÿ%'ÿ9(ÿ&(>#?%#BÿC?&S&(FÿS"?>#ÿE&%@ÿD'?E9?BÿC?&S#$ÿ'Dÿ%@# #G#?F&(FÿG9?l#%ÿS"??#(S&#$ÿ8#A'Eÿ%@#&?ÿ$C'%ÿC?&S#$QÿZ@&$ÿ?9&$#$ÿ@#BF&(FÿS'$%ÿD'?ÿ$#AA#?$ÿ'Dÿ%@#ÿS"??#(SUKÿ('%ÿ8"U#?$sÿ$#AA#?$ ?#S#&>#ÿ(#F9%&>#ÿ?'AAÿU&#ABÿE@&A#ÿ8"U#?$ÿ?#S#&>#ÿC'$&%&>#ÿ?'AAÿU&#ABQÿNRÿS"??#(S&#$ÿB'ÿ@9>#ÿ?#A9%&>#AUÿ@&F@ÿ8&BX9$l#Bÿ$C?#9B$ÿE@&S@ &'(ÿÿ)'*ÿ+ÿ&',ÿ-(.ÿ(*ÿ(/ÿ'0ÿ'+'ÿÿ+'1ÿ2,ÿ-(.ÿ'+'ÿÿ(//ÿ34ÿ&''&ÿ*.ÿ *&/ÿ.5'ÿÿ)'*ÿ+ÿ&'6ÿ(*ÿ(/ÿ'0ÿÿ5ÿ*7*ÿÿ5ÿ)'*ÿ+ÿ&'ÿ8.ÿ/('.ÿÿ'/(ÿÿ9)&(/ÿ)* :2:ÿÿ5ÿ&''&, ;+'& 01234567ÿ?ÿ@ÿAÿBÿ;(*.ÿCAÿBÿDE@ÿ F2GH42IÿJH42=5HG? K9ÿ-&)ÿ89ÿDE@ 01234567ÿ9 ÿ6 ÿ ÿÿ -''&9ÿ'(*.ÿ8(*ÿÿ&:&ÿ+*(:(/ÿ7/*ÿ8ÿLMNOÿQRSTQUÿÿ//ÿ(ÿ&''&9ÿ+'7('*ÿ+ÿ5ÿ&'9ÿ.ÿ5 &''&9ÿÿV)'&.  !'.ÿ'/(2ÿ+/(, " #!*&/.ÿ/2/ÿ+ÿ'/(2ÿ'0ÿÿ5ÿ&:9, " $!&'(.ÿ'(/ÿ'(ÿ+ÿ'', 3V)/(( W.5'ÿ'/(2ÿ+/(ÿÿ(&(*ÿ75ÿ*&/.ÿ2(/ÿ+ÿ5ÿ&''&9ÿ(*ÿ7/*ÿ*ÿÿ&'(.ÿ(/ÿ+ÿ5ÿ&''&9ÿ89 5ÿ:((.',ÿX5ÿ5'ÿ7ÿ+(&'ÿ('ÿ(&(*ÿ75ÿ&''&9ÿ())'&(, ;+'& 01234567ÿ?ÿ@ÿAÿBÿ;(*.ÿCAÿBÿDE@ÿ* F2GH42IÿJH42=5HG? K9ÿ-&)ÿ89ÿDE@ 01234567ÿ9%ÿ6 ÿ ÿÿ Y5&5ÿ&('ÿ7/*ÿLMNOÿQRSTQUÿ/(*ÿ(ÿ)'+/ÿ:((.'ÿÿ89ÿ(ÿ+'.ÿ&''&9ÿÿ5ÿ+'7('*ÿ:('0Z " ![ÿ(&2ÿ:((.'ÿ:)/:.ÿ(ÿ&(''9ÿ'(*ÿ75ÿ5ÿ&''&9ÿ8.ÿ8.5ÿ(ÿ5 5.5'ÿ'/(2ÿ9/*,  #![ÿ(&2ÿ&''&9ÿ:((.'ÿ75ÿÿ*'7.5*ÿÿ(ÿ*:(*ÿÿ5( &''&9, " $![ÿ)'+/ÿ5(ÿÿ2'7.5*ÿÿ(ÿ*:(*ÿÿ5(ÿ&''&9, 3V)/(( \ÿ:((.'ÿ27ÿ7'ÿ*&(*ÿÿ5ÿ1]ÿ/(&0.ÿ276ÿ(ÿ(&2ÿ:((.'ÿ5/*ÿ(0ÿ(ÿ'(/ÿV)'ÿÿ5 &''&9,ÿ^.ÿ*'7.5*ÿÿ5ÿ(ÿ7/*ÿ)'*&ÿ(ÿ*'7.5.ÿÿ5ÿ&''&9ÿ75&5ÿÿ&''&*ÿ89ÿ89.ÿ5 &''&9ÿ+'7('*,ÿX5ÿ5'ÿ7ÿ(7'ÿ('ÿ&''&,ÿ^.ÿ2'7.5*ÿ7/*ÿ/(*ÿÿ//.ÿ5ÿ&''&9ÿ+'7('*,ÿ[ÿ&(''9 '(*ÿ7/*ÿ89ÿ5ÿ5.5'ÿ9/*ÿ&''&9ÿÿ5ÿ)6ÿÿ+'7('*6ÿ:('0, ;+'& 01234567ÿ()6*+ÿ,ÿ'ÿ-ÿ./01ÿ2'ÿ-ÿ34,ÿ 5267428ÿ9742)576+ :;ÿÿ?;ÿ34, 01234567ÿ9 ÿ6 ÿ ÿÿ @/ÿ,AAÿA//1ÿ/ÿBCA/ÿ>CDEÿ0A/0ÿÿFÿGH.ÿ/0ÿ0=0ÿÿÿ/ÿ>ÿ=EE/CÿÿC0=ÿFCÿ0I0 CJÿK>CÿÿFÿLK=/ÿ>ÿMLNOPÿIFEÿC/1ÿAÿ>/Eÿ>0QÿRF=FÿDÿFÿDEEI1ÿC/1ÿIEEÿ/==A>EF FCÿ?S=TU !"V;ÿ/ÿ4WLÿ>ÿÿFÿLNOÿ/0ÿEEÿ/ÿ4WLÿ>ÿÿFÿLNOÿIFÿ/ÿEICÿCJÿ>C=Q #"V;ÿ/ÿ4WLÿ>ÿÿFÿLNOÿ/0ÿEEÿ/ÿXFXA;ÿ=/EEÿÿFÿLNOQ $ %"V;ÿ/ÿ4WLÿ=/EEÿÿFÿGH.ÿ/0ÿEEÿ/ÿ4WLÿ>ÿÿFÿGH.Q GK>E// WFÿ=EE/Cÿ,AAÿ0=C?ÿCYCÿ?;1ÿ4WLÿ>ÿ/0ÿEE1ÿ4WLÿ=/EEÿÿFÿLNOQÿZITC[ÿFÿÿ0C=E;ÿYT/Eÿ ?;1ÿ4WLÿ=/EEÿÿFÿGH.ÿ/0ÿEE1ÿ4WLÿ>ÿÿFÿGH.Qÿ\ÿF/ÿEE1ÿ/ÿXFXA;ÿ=/EEÿÿFÿLNOÿCATÿ/EE >CDEÿ>0ÿ/0ÿIEEÿÿAÿFCÿ?S=TQ DC= 01234567ÿ()6*+ÿ,ÿ'ÿ-ÿ./01ÿ2'ÿ-ÿ34,ÿ1 5267428ÿ9742)576+ :;ÿÿ?;ÿ34, 01234567ÿ9&ÿ6 ÿ ÿÿ' WFÿ?/ÿCJÿÿ/ÿ=CC=;ÿF01ÿÿ]^_`ÿbcdebfÿF1Fÿÿ/ !"0C=ÿF01Q #"=CÿF01Q $ %"AAAXT/C/=ÿF01ÿC/Q GK>E// gÿV/ÿCJÿKÿIFÿATAÿÿFÿF01ÿ=CC=;ÿÿÿA/=F0ÿ?;ÿATAÿÿFÿF011ÿTF=EQÿgÿ0C=ÿF01 IEEÿFCÿDCI/C0ÿÿFÿ=CC=;ÿÿ?ÿF010ÿ/0ÿ?/ÿCJÿIEEÿFCDCÿ?ÿEIQÿgÿ=CÿF01ÿ=/ÿC/1ÿDCAÿEICÿ F1FCÿ?/ÿCJÿ0>01ÿÿIF/ÿÿ0ÿ/ÿFÿF011ÿTF=EQÿWFÿLhZ.ÿ0>0ÿÿC1C1ÿ>/ÿ/ÿCCÿ/0 =CC=;ÿATAÿÿ=/E=E/ÿ/ÿF01ÿC/ÿF/ÿIE0ÿF/0ÿAAi0ÿ>/ÿTE/E;ÿDÿCCÿÿFÿ0A=ÿTCÿÿ/ DC1ÿ/QÿÿÿK>0ÿÿ=F/11ÿ=CCE/ÿ/0ÿEJE;ÿÿF/TÿFÿF1Fÿ?/ÿCJQ DC= 01234567ÿ()6*+ÿ,ÿ'ÿ-ÿ./01ÿ2'ÿ-ÿ34,ÿF 5267428ÿ9742)576+ %&ÿ'()ÿ*&ÿ+,- 01234567ÿ9 ÿ6 ÿ ÿÿ /ÿ(ÿÿ/01ÿ2ÿ31ÿ)ÿÿ/ÿ456ÿÿ70(0ÿ*&  !128ÿ733ÿ&309  "!:7;270ÿ7ÿÿJÿLMBÿ, N2OP42QÿRP42G5POI S8ÿT7*ÿU8ÿLMB 01234567ÿ9 %ÿ6 ÿ ÿÿ&' A5Kÿ.ÿ700+,ÿUVÿ.ÿABÿ70078ÿ,/ÿ/0+8Kÿ,ÿÿ.K.+8ÿ*1ÿV.7.ÿ./Kÿ0,ÿÿYZ[\ÿ^eeaZeaf^\b 20ÿ./KKÿ.ÿABc 12%ÿ&'(ÿ)*ÿ+,3 42.*ÿ/ÿ')0'ÿ1&ÿ&ÿ2)0*ÿ(33 52%ÿ&'(ÿ)*ÿ4,5678** 9:ÿ&ÿ%9ÿ:)):;ÿ*'ÿ')8;(ÿ%)*8*ÿ*ÿ*)ÿ&(&8;ÿ738;ÿ:))8*'ÿ*ÿ&'((ÿ)*ÿ2ÿ+,ÿ2ÿ%)*8*ÿ30ÿÿO-9-ÿ*' O-N-ÿ30%''*8ÿ2)0* 9*'*)' 9*'ÿ'3* % A) A) 0*)'ÿ 0*)'ÿ2)0 '3*ÿ2 2ÿ&ÿ2)( *Pÿ)) :)):;P 2)(ÿ:)):; 3)P 7)7:3 0*)'ÿ )) 2)(ÿ:)):; O-9Q> #> -Q> $-!> O-N!> R> $-Q> -!> S&ÿ:))8*ÿ/1ÿ&ÿ2)(T:)):;ÿ*Pÿ))ÿ*'ÿ))ÿÿ&ÿ2)(ÿ:)):;ÿ*)ÿ=-R,ÿ*'ÿ=-#!ÿ)7:38; 2)ÿ&ÿO-9-ÿ*'ÿO-N-ÿ*-ÿ.07ÿ&ÿ*'*)'ÿ'3*ÿ2ÿ))ÿ2)ÿ&ÿ3)ÿÿ&ÿO-N-ÿ*0 12!-Q>3 42#=-F>3 52!-R>5678** ÿ'7'ÿÿ&ÿ*'*)'ÿ'3*ÿ2ÿ&ÿ*ÿ))ÿ0*)'ÿÿ&ÿ2)(ÿ:)):;ÿ7>7ÿ45ÿ8>87ÿ4==*4ÿÿo(ÿ6B2 " $!.ÿC8ÿB7ÿ*8ÿ*Bÿ52 J@+=44 H8ÿÿC==ÿ88ÿ5*747(ÿ*77*(ÿB44>B A>8ÿ8737Bÿ*Bÿ45ÿ=o5(ÿ5 />>ÿ* )=ÿC8ÿ5,ÿ8ÿ, 3 1ÿ)ÿÿ/ÿ7ÿÿ/010ÿ*&ÿ 33 1ÿ/ÿ7ÿ:7;2709ÿ?8ÿ7 33 ÿ& 30 ÿÿ2ÿ70(ÿÿ/011ÿ(9ÿ?8ÿ7 33 & 30 ÿ:7ÿ/ÿ 33 7ÿ:ÿ/ÿ7ÿ((7ÿ:ÿ/ÿ:7;270ÿ

Ngày đăng: 14/06/2019, 17:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan