0

bai tap on he toan 2

1 668 2
  • bai tap on he toan 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 19:10

Dạng 4: Các bài toán có liên quan đến đơn vị đo Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm a. 2m = .cm b. 300m m = cm 50dm = m m 10200cm = m 15km = m 2000m = . .km 19m = m m 540dm = m 100cm = .m 200m = mm Bài 2. Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm a. 10km 100m b. 3m2dm .23dm 50dm .6m 1000mm 2m 4cm .40mm 6dm4mm 70mm 1km2000m 4km 20dm 300cm Bài 3. Tính a. 29m+29m + 29m = b. 100dm 46dm 18dm = 5cm x 6 + 27cm = 45cm : 9 + 100cm = 19m + 56m 38m = 20m + 32m : 4 = Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm a. 5m65cm= cm 2km 57m = m 10m 60dm = m 1m 400cm = cm b. 1m = .dm = cm= mm 105cm = m .cm 2168m = .km .m 5000mm = .cm= .dm= m . b. 3m2dm .23 dm 50dm .6m 1000mm 2m 4cm .40mm 6dm4mm 70mm 1km2000m 4km 20 dm 300cm Bài 3. Tính a. 29 m +29 m + 29 m = b. 100dm 46dm 18dm = 5cm x 6 + 27 cm. vào chỗ chấm a. 2m = .cm b. 300m m = cm 50dm = m m 1 020 0cm = m 15km = m 20 00m = . .km 19m = m m 540dm = m 100cm = .m 20 0m = mm Bài 2. Điền dấu >,<,=
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap on he toan 2, bai tap on he toan 2, bai tap on he toan 2