0

CÁC BÀI TẬP VỀ TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP LỰC

16 1,103 11
  • CÁC BÀI TẬP VỀ TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP LỰC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 03:48

Câu 1:St = = =881.1 (kVA)Kđk = = =0.55Kqtbt=1+(10,55)x0.3=1.135Chọn máy biến áp có SMBA ST chọn Smba=1000(kVA)Câu 2:Vì tải loại 1 nên chọn 2 MBA: St =961.54 (kVA) chọn 2 máy biến áp có SMBA=1000 (kVA) BT BIẾN ÁP Câu 1: St = Smax 1000 Kqtcp 1.135 Kđk = = = 881.1 200x8 + 1000x4 + 800x4 + 600x4 + 800x2 + 500x2 24x1000 Si.Ti 24Smax ∑ (kVA) = 0.55 = Kqtbt=1+(1-0,55)x0.3=1.135 → ≥ Chọn máy biến áp có SMBA ST chọn Smba=1000 (kVA) Câu 2: Vì tải loại nên chọn MBA: St → Smax 1259 ≥ (n - 1)Kqtsc ≥ (2 - 1)x1.3 = 961.54 (kVA) chọn máy biến áp có SMBA=1000 (kVA) Câu 4: Tải loại nên chọn 1MBA SĐK= SĐK= K1= S' dk1 SMBA 550x6x550+ 770x4 10 = S' dk2 SMBA S' dk1 SMBA1 1100x1100x 2 = = 647,04 = 647.04 = 0.81 800 = 1100 (kVA) K2= S' dk2 SMBA2 = 1100 = 1.315 800 → ≥ K2 K1 chọn lại MBA Chọn MBA có SMBA=1000 K1=0.65 (kVA) ;K2=1,1 Kcp=1.35>K2 chọn MBA có SMBA=1000 (kVA) Câu 5: Tải loại nên chọn MBA ∑ S’ĐK1= K2= 1070 1250 1120x1120x + 840x840x2 10 = ∑ S’ĐK1= Si'2' x Ti ∑ Ti Si'2' x Ti ∑ Ti = 1400x1400x4 = = =0,856 ; K2= 1400 1250 1070 (kVA) 1400 (kVA) =1,12 Kcp=1,05 KcpK2 → 1400 1500 (kVA) =0,93 chọn MBA phù hợp c Chọn MBA có SMBA=1250 (kVA) Câu 6: Tải loại nên chọn MBA Kđk = ∑ 500x6 + 750x3 + 1000x3 + 1200x1 + 1000x1 + 750x7 + 500x3 24x1200 Si.Ti 24Smax = 0.6 = Kqtbt=1+(1-0,6)x0.3=1.12 St = Smax 1200 Kqtcp 1.12 = = 1071 (kVA) Chọn MBA có SMBA=1000 (kVA) Câu b: Tải loại nên chọn MBA St → Smax 1200 ≥ (n - 1)Kqtsc ≥ (2 - 1)x1.3 = 923 chọn 2MBA có SMBA=800 (kVA) (kVA) Chế độ vận hành trạm Vận hành MBA từ 9h-13h sau vận hành 1MBA Câu 7: Tổn thất T1 chạy 2MBA; T2 , T3 chạy 1MBA ∆Α1 = ∆Pxτ = (1,37+10,5)x(0,124+0,2)2x2000x1000=2492,1 (kWh) ∆Α2 = ∆Pxτ = (kWh) (1,37+10,5)x(0,124+3000x10-4)2x6760=10915 ∆Α = ∆A1 + ∆A2 13407.1 (kWh) = T∆A2 = ∆A1 + ∆A2 = 20,111x10-6 (VNĐ) Tổn thất T1 chạy 2MBA; T2 , T3 chạy 1MBA Khoảng tổn thất sử dụng MBA ∆Α = ∆Pxτ = (1,37+10,5) x (0,124+2000x10-4)2x8760=10915,5 (kWh) T∆A1 = 210915,5x1500=32,7465x10-6 (VNĐ) Số tiền tiết kiệm T= T∆A1 − T∆A2 12,6355x106 (VNĐ) = BT NGẮN MẠCH Câu Xét mạng điện 22kV, cung cấp điện cho trạm biến áp 630kVA, có sơ đồ trình bày Hình 4.1 Tính điện kháng X điện trở R? Tính dòng ngắn mạch điểm A (thanh góp hạ áp máy biến áp)? Cho biết công suất ngắn mạch nguồn, Ssc= 250 MVA 22 kV Ssc = 250 MVA ST = 630 kVA L1 CB1 3m A CB2 Ω / km Hình 4.1 Sơ đồ tính tốn giá trị dòng ngắn mạch Isc điểm A Bài làm 1.Tính X R: Hệ thống Zup=(22)2/250=1.936Ω Xup=0.98*Zup=1.897Ω 2.MBA ZT=(4*4002)*103/(100*630*103)=10.15mΩ XT=ZT=10.15mΩ RT=0.2*XT=2 mΩ 3.Đường dây L1 XL1=0.15*10=1.5mΩ RL1=(0.036*10*103)/(3*240*4)=0.125mΩ 4.Thanh dẫn XTD=0.15*3=0.45 mΩ RTD=(0.022*3*103)/(3*200)=0.11 mΩ 5.CB Tổng XCBT=0.15 mΩ RCB=0 6.CB nhánh XCBNH=0.15 mΩ 2.Tính ngắn mạch tai A: + Tổng trở: Z= =12.45 mΩ + Dòng điện mạch: Isc=(400)/(1.732*12.45*10-3)=18549A Câu Xét mạng điện 22kV, cung cấp điện cho trạm biến áp 320kVA có sơ đồ trình bày Hình 4.3 Thanh góp hạ áp máy biến áp cung cấp điện cho thiết bị, có đường dây cung cấp điện cho động M, tất động điện có cơng suất định mức 5kW, tất cáp nối kết đồng tất động vận hành xảy ngắn mạch Tính điện kháng X điện trở R với điện áp riêng chúng mạng điện? Tính dòng ngắn mạch điểm N1, N2 N3? Cho biết công suất ngắn mạch nguồn, Ssc = 500MVA 22 kV Các thông số mạng điện: - Máy biến áp 22/0,4kV, Sn = 320kVA, ST = 320 kVA Usc% = 4% - Đường dây L1: cáp đồng đơn lõi, L1 3x300mm2+1x240mm2;bọc PVC; l1 =20m CB1 3m N1 CB2 3x30mmx4mm + 1x30mmx3mm; lTG = 3m N2 CB3 L3 M M (3x11mm2+1x11mm2); bọc PVC; l2 = 80m - Thanh góp hạ áp tủ phân phối chính: đồng L2 M - Đường dây L2: cáp đồng đơn lõi, M - Đường dây L3: cáp đồng đa lõi, 3x11mm2+1x11mm2; l3 = 20m N3 M Hình 4.3 Sơ đồ tính tốn giá trị dòng ngắn mạch Isc điểm N1, N2 N3 Bài làm Hệ thống Zup=(22)2/500=0.968Ω Xup=0.98*Zup=0.94Ω 2.MBA ZT=(4*4002)*103/(100*320*103)=20mΩ XT=ZT=20mΩ RT=0.2*XT=4mΩ 3.Đường dây L1 XL1=0.15*20=3mΩ RL1=(0.036*20*103)/((3*300)+240)=0.63mΩ 4.Thanh dẫn XTD=0.15*3=0.45 mΩ RTD=(0.022*3*103)/((3*30)+30)=0.55 mΩ 5.CB Tổng XCBT=0.15 mΩ RCB=0 6.CB nhánh XCBNH=0.15 mΩ 7.Đường dây L2 XL2=0.08*80=6.4 mΩ RL2=(0.022*80*103)/(4*11)=40 mΩ 8.Đường dây L3 XL3=0.08*20=1.6 mΩ RL2=(0.022*20*103)/11=40 mΩ Tính dòng ngắn mạch điểm N1, N2 N3 Tổng trở N1, N2 N3 ZN1= =24.16mΩ ZN2= =54.32 mΩ ZN1= =90.9 mΩ IscN1=400/(24.16*1.732*10-3)=9558A IscN2=400/(1.732*54.32*10-3)=4251A IscN3=400/(1.732*90.9*10-3)=2540A Câu Xét mạng điện 22kV, cung cấp điện cho trạm phụ qua đường dây không dài 2km máy phát 1MVA nối song song, cung cấp điện cho góp trạm Hai máy biến áp 1000kVA nối song song cung cấp điện cho góp điện áp thấp, góp cung cấp điện cho đường dây nhánh rẽ Trong có đường dây cung cấp điện cho 10 động M, tất động điện có cơng suất định mức 50kW, tất cáp nối kết đồng tất động vận hành xảy ngắn mạch Tính điện kháng X điện trở R với điện áp riêng chúng mạng điện? Tính dòng ngắn mạch cực đại, ISC đểm sau: a Điểm A góp điện áp cao có trở kháng bỏ qua? b Điểm B góp điện áp thấp khoảng cách 10 m từ máy biến áp? c Điểm C góp góp tủ phân phối điện áp thấp? d Điểm D đầu cực động M? G Ssc = 250MVA L1 A ST1 = 1000 kVA CB1 10m B CB2 L2 C φ CB3 L3 D M Hình 4.4 Sơ đồ tính giá trị dòng ngắn mạch điểm A, B, C D Bài Làm điện kháng X điện trở R với điện áp riêng chúng mạng điện: *Tại điện áp 22kV Hệ thống Zup=(22)2/500=0.968Ω Xup=0.98*Zup=0.94Ω 2.Đường dây không Xc0=0.4*2=0.8Ω Rc0=(0.022*2*103)/50=0.88Ω 3.Máy phát XG=(15*(22*103)2)/100*106=72.6Ω RG=0.1*XG=7.26Ω Ngắn mạch tai A: XA=1.74Ω ; RA=0.88Ω *Tại điện áp 400V 4.Máy biến áp ZT=(1*5*4002)*103/(2*100*1000*103)=4mΩ XT=ZT=4 mΩ RT=0.2*XT=0.8 mΩ 5.Máy cắt XCB=0.15 mΩ Thanh dẫn(3x400mm2) XB=0.15*10=1.5 mΩ RB=(0.022*10)/3*400=0.18 mΩ *Ngắn mạch B: XB=5.65 mΩ ; RB=0.98 mΩ 7.Máy cắt XCB=0.15 mΩ 8.Cáp đơn XL1=0.15*80=12 mΩ RL1=(0.036*80*103)/(3*400)=2.4 mΩ *Ngắn mạch tai C: XC=17.8 mΩ ; RC=3.42 mΩ 9.Máy cắt XCB=0.15 mΩ 10.Cáp pha (35mm2) XL2=0.08*30=2.4 mΩ RL2=(0.022*30*103)/35=18.86 mΩ Ngắn mạch D: XD=20.35 mΩ ; RD=22.28 mΩ 11.Động XM=(15*4002*103)/(100*50*103)=480 mΩ RM=0.2*XM=96 mΩ 2.Dòng ngắn mạch cực đại, ISC đểm sau: a.Ngắn mạch tai A: XA=0.94+0.8=1.74Ω RA=0.88 Ω ZA= =1.95Ω ISC=(22*103)/1.732*1.95=6514A Với RA/XA=0.5 K=1.2 iSCA=1.2*1.414*6514=11054A b.Ngắn mạch tai B: XB=5.65 mΩ RB=0.98 mΩ Z= = 5.73 mΩ ISC=400/1.732*5.73*10-3=40303A Với RB/XB=0.17 K=1.58 iSCB=1.58*1.414*40303=90042A c.ngắn mạch tai C: XC=17.8 mΩ RC=3.42 mΩ Z= =18.125 mΩ ISC=400/1.732*18.125*10-3=12742A Với RC/XC=0.19 K=1.56 iSCC=1.56*1.414*12742=28111A d Ngắn mạch D: XD=20.35 mΩ RD=22.28 mΩ Z= =30.17 mΩ ISCD=400/1.732*30.17*10-3=7654A Với RD/XD=1.09 K=1.04 iSCD=1.04*1.414*7654=11257A Câu Xét mạng điện 22kV, cung cấp điện cho trạm biến áp 1000kVA có sơ đồ trình bày Hình 4.5 Thanh góp hạ áp máy biến áp cung cấp điện cho thiết bị Tính điện kháng X điện trở R với điện áp riêng chúng mạng điện? Tính dòng ngắn mạch điểm N 1, N2, N3 N4 hệ thống cấp nguồn từ máy biến áp Cho biết công suất ngắn mạch nguồn, Ssc = 500MVA Khi có cố điện phía nguồn Hệ thống cung cấp điện từ máy phát dự phòng Xác định dòng ngắn mạch ba pha điểm N2, N3 N4 ΔPCu 22 kV ST = 1000 kVA L1 G N1 CB1 CB5 N2 CB2 L2 N3 CB3 N4 L3 CB4 Hình 4.5 Sơ đồ tính giá trị dòng ngắn mạch điểm N1 , N2 , N3 N4 Câu Trong hệ thống điện lắp đặt tồ nhà có sơ đồ trình bày Hình 4.6 Tính tốn dòng ngắn mạch pha A, B kiểm tra điều kiện ngắt? 230/400V, 50Hz I sc1 = 250A  NH00 80A l1 kWh D02/63A A 63A B16A B C16A l2 C l3 Hình 4.6 Tính tốn dòng ngắn mạch hệ thống điện nhà A, B C Bài làm Tính X R Tổng trở ngắn mạch Isc1: Zv=(0.95*400)/ (250*1.732)=880mΩ Tại L1 XL1=0.08*2*15m=2.4mΩ RL1=(1.24*2*15m)/(56*16)=0.42mΩ Tại L2 XL2=0.08*30*2=4.8 mΩ RL2=(1.24*2*30m)/(56*2.5)=0.53 mΩ Tại L3 XL3=0.08*45m*2=7.2 mΩ RL3=(1.24*2*45m)/(2.5*56)=0.8mΩ Tổng trở L1, L2, L3 ZL1= =2.44 mΩ ZL2= =4.83 mΩ ZL3= =7.24mΩ Dòng cố L1, L2, L3 IscL1=400/(1.732*(2.44+880)*10-3)=261.7A IscL1=400/(1.732*(4.83+880)*10-3)=260.9A IscL1=400/(1.732*(7.23+880)*10-3)=260.26A Điều kiện cắt: C16A, B16A cắt trước ... điện cho trạm biến áp 1000kVA có sơ đồ trình bày Hình 4.5 Thanh góp hạ áp máy biến áp cung cấp điện cho thiết bị Tính điện kháng X điện trở R với điện áp riêng chúng mạng điện? Tính dòng ngắn... điện 22kV, cung cấp điện cho trạm biến áp 630kVA, có sơ đồ trình bày Hình 4.1 Tính điện kháng X điện trở R? Tính dòng ngắn mạch điểm A (thanh góp hạ áp máy biến áp) ? Cho biết công suất ngắn mạch... điện trở R với điện áp riêng chúng mạng điện? Tính dòng ngắn mạch điểm N1, N2 N3? Cho biết công suất ngắn mạch nguồn, Ssc = 500MVA 22 kV Các thông số mạng điện: - Máy biến áp 22/0,4kV, Sn = 320kVA,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BÀI TẬP VỀ TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP LỰC, CÁC BÀI TẬP VỀ TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP LỰC

Từ khóa liên quan