0

biểu mẫu 30 thông tư 04 của BTP doc

4 1,106 4
  • biểu mẫu 30 thông tư 04 của BTP doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 11:14

Biểu số: 30/BTP/BTTP/LSTN Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 Đơn vị báo cáo: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ - Tên đơn vị báo cáo:……… (6 tháng, năm) - Số điện thoại:……… Ngày nhận báo cáo (BC): - Email:……… Sở Tư pháp nhận: Kỳ báo cáo:…………… Đơn vị nhận báo cáo: BC tháng: ngày 06 tháng hàng năm (Từ ngày… tháng… năm… - …………………… BC năm lần 1: ngày 07 tháng 11 hàng năm đến ngày… tháng… năm… ) - …………………… BC năm thức: ngày 15 tháng 02 năm sau Số luật sư (LS) làm việc tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) (người) Số việc thực xong (việc) Chia Tổng số (1) Doanh thu (đồng) Chia Số LS nước làm việc TCHNLS Số LS nước làm việc TCHNLS Tổng số (2) (3) (4) Số việc tố tụng Tổng số Trong đó: số việc hình Số việc tư vấn pháp luật dịch vụ pháp lý khác (5) (6) (7) - Văn phòng luật sư, cơng ty luật báo cáo từ cột (1) đến cột (10) biểu này; Trợ giúp pháp lý Tổng số Nộp thuế (8) (9) (10) - Về số liệu ước tính (số liệu ước tính 01 tháng báo cáo tháng; 02 tháng báo cáo năm lần 1) + Số liệu ước tính cột (4):………………; cột 9:……………….; cột 10:………………… Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ, tên) : …………, ngày…….tháng…….năm…… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) Tên đơn vị báo cáo Số điện thoại liên lạc fax Địa hộp thư điện tử (email) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: V/v báo cáo thống kê năm Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…… Kính gửi: - Sở Tư pháp Tp Hồ Chí Minh; - Đồn luật sư Tp Hồ Chí Minh Thực Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 Bộ Tư pháp hướng dẫn số nội dung công tác thống kê Ngành Tư pháp, …………………… thuyết minh báo cáo thống kê theo kỳ báo cáo ….năm … sau: Tình hình lập báo cáo thống kê - Nêu rõ tổng số báo cáo thống kê kèm theo Công văn này:… - Liệt kê cụ thể số ký hiệu tên biểu báo cáo thống kê gửi kèm Công văn + Báo cáo theo Biểu mẫu số ……… ………………………………… Những vấn đề cần thuyết minh để làm rõ nội dung số liệu thống kê biểu mẫu báo cáo a) Số luật sư làm việc (cột 1): STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUỐC TỊCH ĐOÀN LUẬT SƯ (chứng ngày cấp) NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG b) Số vụ việc thực (cột 4): Tổng số vụ việc: vụ, đó: - Số vụ việc thực tế: vụ; - Số vụ việc ước tính: vụ; - Số vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí (đơn vị Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý số ngày tháng năm ): vụ; - Số vụ việc cung cấp dịch vụ không thu phí: vụ; - Số vụ việc cung cấp dịch vụ có thu phí: vụ c) Doanh thu nộp thuế đơn vị (cột 09, 10): - Tổng doanh thu là: VNĐ, đó, + Doanh thu chữ: ); thực + Doanh thu chữ: ) ước tế: VNĐ (bằng tính: VNĐ (bằng - Tiền nộp thuế: VNĐ, đó, + Tiền nộp chữ: ); thuế + Tiền nộp chữ: ) thuế thực ước tế: VNĐ (bằng tính: VNĐ (bằng d) Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: TÊN TỔ CHỨC BÁN BẢO HIỂM ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC BÁN BẢO HIỂM (Số điện thoại liên hệ) THỜI HẠN MUA BẢO HIỂM SỐ LUẬT SƯ ĐƯỢC BẢO HIỂM KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Những khó khăn, vướng mắc đề xuất kiến nghị (nếu có) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT Thủ trưởng đơn vị báo cáo (Ký, đóng dấu) ... năm…… Kính gửi: - Sở Tư pháp Tp Hồ Chí Minh; - Đồn luật sư Tp Hồ Chí Minh Thực Thơng tư số 04/ 2016/TT -BTP ngày 03/03/2016 Bộ Tư pháp hướng dẫn số nội dung công tác thống kê Ngành Tư pháp, ……………………... thể số ký hiệu tên biểu báo cáo thống kê gửi kèm Công văn + Báo cáo theo Biểu mẫu số ……… ………………………………… Những vấn đề cần thuyết minh để làm rõ nội dung số liệu thống kê biểu mẫu báo cáo a) Số luật... tháng báo cáo năm lần 1) + Số liệu ước tính cột (4):………………; cột 9:……………….; cột 10:………………… Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ, tên) : …………, ngày…….tháng…….năm…… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: biểu mẫu 30 thông tư 04 của BTP doc,

Từ khóa liên quan