0

KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH X

132 0 0
  • KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH  X

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:41

KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH XKẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH XKẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH X BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TIÊU THỤ HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH CAO THỊ LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2010 i Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “ Kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh ” Cao Thị Lý, sinh viên khóa 32, ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế toán, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Trần Văn Mùa Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày tháng năm Ngày ii tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa kinh tế Đại học Nông Lâm TPHCM truyền đạt kiến thức bổ ích, kinh nghiệm vơ q báu trình học tập, sở vững để em làm đề tài tốt nghiệp Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Văn Mùa tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em để hồn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn quý công ty Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình hướng dẫn trình em thực tập Cảm ơn Anh Võ Anh Tuấn – Kế tốn trưởng , anh chị phòng ban ln giúp đỡ em để hồn thành tốt đề tài Cuối xin cảm ơn bố mẹ sinh thành nuôi dưỡng khôn lớn để có ngày hơm nay, đời mong nên người học tập thật tốt, cơng lao không quên Em xin chân thành cảm ơn! ii NỘI DUNG TÓM TẮT CAO THỊ LÝ Tháng năm 2010 “Kế Tốn Tiêu Thụ Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh” CAO THI LY APRIL 2010 “To account the consumption prosess and define the trade result at Petrolimex Nghe Tinh company” Khóa luận tìm hiểu Cơng ty xăng dầu Nghệ Tĩnh với nội dung chính: - Từ q trình thực tập cơng ty tiến hành mơ tả, phân tích, đưa ví dụ nhằm làm bật q trình kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty bao gồm: + Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm + Phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp + Phương pháp hạch toán doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác + Phương pháp hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp + Q trình hạch tốn kế tốn xác định kết kinh doanh - Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn cơng ty iii MỤC LỤC Trang NỘI DUNG TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược Công ty 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 2.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Cơng ty 2.3.1 Vị trí 2.3.1 Chức năng, nhiệm vụ 2.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 2.5 Tổ chức máy quản lý Công ty 2.5.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 2.5.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.6 Tổ chức cơng tác kế tốn 10 2.6.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty v 10 2.6.2 Chức năng, nhiệm vụ phận kế toán 10 2.6.3 Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán 12 CHƯƠNG 16 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lý luận 16 3.1.1 Các khái niệm bản: 16 3.1.2 Ý nghĩa việc xác định kết sản xuất kinh doanh 16 3.2 Kế tốn q trình tiêu thụ 17 3.2.1 Khái niệm 17 3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 17 3.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 19 3.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 21 3.2.5 Kế tốn chi phí bán hàng 23 3.2.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24 3.3 Kế toán doanh thu – chi phí hoạt động tài 26 3.3.1 Khái niệm 26 3.3.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 26 3.3.3 Kế tốn chi phí tài 28 3.4 Kế tốn thu nhập – chi phí hoạt động khác 29 3.4.1 Khái niệm 29 3.4.2 Kế toán thu nhập khác 30 3.4.3 Kế tốn chi phí khác 31 3.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 33 3.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 35 3.7 Phương pháp nghiên cứu 37 3.7.1 Phương pháp thu thập 37 3.7.2 Phương pháp xử lý số liệu 37 3.7.3 Phương pháp mô tả 38 CHƯƠNG 39 vi KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng hóa Cơng ty 39 4.1.1 Đặc điểm, đặc thù chi phối cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty 39 4.1.2 Một số phương thức tiêu thụ cơng ty 40 4.2 Kế tốn q trình tiêu thụ hàng hóa 46 4.2.1.Kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 46 4.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 63 4.3 Kế tốn chi phí 71 4.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 771 4.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 777 4.4 Kế tốn doanh thu chi phí hoạt động tài 86 4.5 Kế tốn chi phí thu nhập khác 89 4.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 90 CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 5.1 Kết luận 94 5.2 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC Bộ tài CP Chi phí CHXD Cửa hàng xăng dầu DT Doanh thu DMN Dầu mỡ nhờn GTGT Giá trị gia tăng KH Khách hàng KT Kế toán PK Phụ kiện QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TGNH Tiền gửi ngân hàng TNTX Tạm nhập tái xuất TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XDCB Xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Trích Hợp đồng mua bán xăng dầu 48 Bảng 4.2 Trích Mẫu hóa đơn GTGT 52 Bảng 4.3 Bảng kê chi tiết hàng hóa xuất 53 Bảng 4.4 Giao diện nhập hoa đơn GTGT 53 Bảng 4.5 Trích Bảng kê hàng hóa xuất 55 Bảng 4.6 Trích Bảng kê tổng hợp xuất giá vốn-giá bán 56 Bảng 4.7 Trích Sổ chi tiết tùy chọn kế tốn TK 51111 56 Bảng 4.8 Trích Bảng kê số 57 Bảng 4.9 Trích Nhật ký chứng từ số 58 Bảng 4.10 Trích Sổ TK 511 59 Bảng 4.11 Trích Sổ chi tiết phát sinh cơng nợ 60 Bảng 4.12 Trích Bảng tổng hợp chi tiết phát sinh cơng nợ 61 Bảng 4.13 Trích Bảng kê số 10 62 Bảng 4.14 Trích Báo cáo tiêu thụ quý 4/2009 62 Bảng 4.15 Trích Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho 67 Bảng 4.16 Trích Sổ chi tiết tùy chọn kế tốn TK 6321111 68 Bảng 4.17 Trích Sổ chi tiết tùy chọn kế toán TK 632211 69 Bảng 4.18 Trích sổ TK 632 69 Bảng 4.19 Giao diện nhập chứng từ Tiền mặt-Thanh toán CP tiếp thị 71 Bảng 4.20 Giao diện nhập chứng từ Tiền mặt-Chi mua văn phòng phẩm 72 Bảng 4.21 Trích Sổ chi tiết tùy chọn kế tốn TK 641111 73 Bảng 4.22 Trích Bảng tổng hợp CP bán hàng QLDN theo loại hình kinh doanh 73 Bảng 4.23 Trích Sổ TK 641 74 Bảng 4.24 Trích Sổ TK 635 77 ix Bảng 4.25 Trích sổ TK 515 77 Bảng 4.26 Sổ TK 811 79 Bảng 4.27 Sổ TK 711 79 Bảng 4.28 Trích Sổ chi tiết tùy chọn kế tốn TK 911111 81 Bảng 4.29 Trích Sổ TK 911 81 Bảng 4.30 Trích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 82 x 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... TẮT CAO THỊ LÝ Tháng năm 2010 “Kế Tốn Tiêu Thụ Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh” CAO THI LY APRIL 2010 “To account the consumption prosess and define the trade... Bảng 4.6 Trích Bảng kê tổng hợp xuất giá vốn-giá bán 56 Bảng 4.7 Trích Sổ chi tiết tùy chọn kế tốn TK 51111 56 Bảng 4.8 Trích Bảng kê số 57 Bảng 4.9 Trích Nhật ký chứng từ số 58 Bảng 4.10 Trích Sổ... Trích Sổ chi tiết phát sinh cơng nợ 60 Bảng 4.12 Trích Bảng tổng hợp chi tiết phát sinh cơng nợ 61 Bảng 4.13 Trích Bảng kê số 10 62 Bảng 4.14 Trích Báo cáo tiêu thụ quý 4/2009 62 Bảng 4.15 Trích
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH X,

Từ khóa liên quan