0

MẪU TEM NIÊM PHONG MẪU

1 5,080 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2013, 08:19

Mẫu 4.TNPM 16/2012/TT-BKHCN TEM NIÊM PHONG MẪU (1) Tên mẫu: Số thứ tự trong biên bản lấy mẫu: ……………………….. Ngày lấy mẫu: … NGƯỜI LẤY MẪU (Ký, ghi rõ họ tên) ____________ (1) Đóng dấu của cơ quan kiểm tra. ĐẠI DIỆN CƠ SỞ . Mẫu 4.TNPM 16/2012/TT-BKHCN TEM NIÊM PHONG MẪU (1) Tên mẫu: …………………………………………………………………… Số thứ tự trong biên bản lấy mẫu: ……………………… Ngày lấy mẫu: . biên bản lấy mẫu: ……………………… Ngày lấy mẫu: …………………………………………………… NGƯỜI LẤY MẪU (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT (Ký, ghi rõ họ tên) ____________
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU TEM NIÊM PHONG MẪU,

Từ khóa liên quan