0

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

17 1,177 6
  • Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 10:42

Như chúng ta đã biết kể từ khi hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới sụp đổ. Trật tự thế giới đã không còn ở thế cân bằng nữa, tình hình ngày càng căng thẳng và phức tạp. Nguyên nhân một phần là do sự phá hoại của các thế lực thù địch. Nhưng quyết định hơn cả là do đường lối xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội chưa đúng đắn, chưa vận dụng phù hợp với quy luật khách quan.Ở Việt Nam, kể từ khi giành được độc lập hoàn toàn, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng đất nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng do chưa nhận thức đúng điều kiện khách quan, nên chúng ta đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng trong việc đề ra đường lối phát triển. Dẫn đến làm cho nền kinh tế không những không phát triển mà còn bị tụt hậu so với các nước khác. Trước tình hình như vậy, việc nhận thức đúng nguyên lý về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức có vai trò rất quan trọng trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thì chúng ta phải phát triển kinh tế, đổi mới kinh tế. Nhưng bên cạnh đó phải đổi mới cả chính trị, vì giữa kinh tế và chính trị có mối quan hệ ràng buộc nhau. Chính vì vậy, tìm hiểu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức sẽ giúp chúng ta vận dụng nó vào thực tiễn một cách chính xác hơn. Đặc biệt là trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nước ta hiện nay MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết kể từ khi hệ thống hội chủ nghĩa trên toàn thế giới sụp đổ. Trật tự thế giới đã không còn thế cân bằng nữa, tình hình ngày càng căng thẳng phức tạp. Nguyên nhân một phần là do sự phá hoại của các thế lực thù địch. Nhưng quyết định hơn cả là do đường lối xây dựng phát triển kinh tế - hội chưa đúng đắn, chưa vận dụng phù hợp với quy luật khách quan. Việt Nam, kể từ khi giành được độc lập hoàn toàn, Đảng Nhà nước ta chủ trương xây dựng đất nước theo đường lối hội chủ nghĩa. Thế nhưng do chưa nhận thức đúng điều kiện khách quan, nên chúng ta đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng trong việc đề ra đường lối phát triển. Dẫn đến làm cho nền kinh tế không những không phát triển mà còn bị tụt hậu so với các nước khác. Trước tình hình như vậy, việc nhận thức đúng nguyên lý về mối quan hệ giữa vật chất ý thức có vai trò rất quan trọng trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam. Để xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam thì chúng ta phải phát triển kinh tế, đổi mới kinh tế. Nhưng bên cạnh đó phải đổi mới cả chính trị, vì giữa kinh tế chính trị có mối quan hệ ràng buộc nhau. Chính vì vậy, tìm hiểu mối quan hệ giữa vật chất ý thức sẽ giúp chúng ta vận dụngvào thực tiễn một cách chính xác hơn. Đặc biệt là trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam. 1 1. QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC 1.1. Vật chất 1.1.1. Định nghĩa vật chất: Vật chất là một phạm trù triết học rất rộng lớn rất khó định nghĩa. Những nhà triết học duy vật trước đây đã có rất nhiều định nghĩa về vật chất trên những góc độ khác nhau. Nhưng xét đến cùng thì chưa có một định nghĩa nào thật sự chính xác về vật chất. Sau này khi Lê Nin đưa ra định nghĩa về vật chất, thì phạm trù vật chất mới được hiểu một cách chính xác nhất. Dựa trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc những đặc tính của vật chất Lê Nin đã khẳng định: "Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác. Theo như định nghĩa của Lê Nin, "Vật chất là một phạm trù triết học" có nghĩavật chất đã được ông xem xét những phần chung nhất, khái quát nhất căn bản nhất. "Vật chấtthực tại khách quan" tức là tất cả những gì tồn tại bên ngoài độc lập với suy nghĩ của con người. Ngoài ra "Vật chất còn tồn tại không lệ thuộc cảm giác đem lại cho con người trong cảm giác". Qua điều này Lê Nin đã khẳng định vật chất là cái có trước, ý nghĩa là cái có sau. Trên lập trường của chủ nghĩa duy vật ông đã giải pháp được mặt thứ nhất trong vấn đề cơ bản của triết học. "Vật chất được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại". Điều nàynghĩa là con người có khả năng nhận thức thế giới vật chất. Như vậy ông đã giải đáp được mặt thứ hai trong vấn đề cơ bản của triết học trên lập trường khả tri. 1.1.2. Các đặc điểm của vật chất Thứ nhất là: Vật chất tồn tại bằng vận động, đây chính là thuộc tính cố hữu của vật chất là cách thức biểu hiện sự tồn tại của vật chất. 2 Theo Engghen thì: "Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất - tức được hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, một thuộc tính cố hữu của vật chất - thì bao gồm mọi sự thay đổi mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ. Kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy". Như vậy chỉ có thông qua vận động bằng cách vận động, vật chất mới biểu hiện sự tồn tại của mình. Không thể có vận động bên ngoài vật chất vận động của vật chất là tự thân vận động. Vận động bao gồm năm hình thức chính đó là: Vận động cơ học (sự di chuyển vị trí trong không gian); Vận động vật lý (quá trình nhiệt, điện, từ, vận động của các phân tử, nguyên tử…); Vận động hóa học (quá trình hóa hợp phân giải các chất…); Vận động sinh học (các quá trình trao đổi chất giữa cơ thể môi trường…); vận động hội (sự biến đổi, thay đổi lẫn nhau của các hình thức hội…). Mặc dù vật chất luôn luôn vận động không ngừng, nhưng ẩn bên trong nó còn có cả sự đứng im tương đối. Chính nhờ sự đứng im mà thế giới vật chất mới phản hóa thành các sự vật hiện tượng phong phú đa dạng Sự đứng im tương đối, nó biểu hiện một trạng thái vận động thăng bằng. Thứ hai là: Không gian thời gian là những hình thức vận động của vật chất. Không gian là khái niệm chỉ bối cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế - hội trong đó một đối tượng vật chất nào đó tồn tại. Còn thời gian là khái niệm dùng để chỉ thuộc tính diễn ra nhanh, chậm, kế tiếp nhau theo trật tự nhất định của các quá trình vật chất. Thứ ba là: Tính thống nhất vật chất của thế giới Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, là vô cùng, vô tận. Mà ẩn trong nó là các quá trình vật chất đang biến đổi chuyển hóa lẫn nhau là nguyên nhân kết quả của nhau. 1.2. Ý thức 1.2.1. Định nghĩa ý thức 3 Ý thứcsự phản ánh sáng tạo thế giới khách quan vào trong bộ não người thông qua lao động ngôn ngữ. 4 1.2.2. Nguồn gốc của ý thức Ý thức xuất phát từ hai nguồn gốc chính đó là: Nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc hội. Xét về nguồn gốc tự nhiên: Ý thức bao giờ cũng là sản phẩm của dạng vật chất sống đó là bộ não người. Nó không xảy ra đâu khác ngoài hoạt động sinh lý, thần kinh của bộ não. Có thể nói bộ não người chính nơi sinh ra, nơi diễn ra các hoạt động ý thức. sự ra đời của ý thức là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của các hình thức phản ánh, nó là hình thức phản ánh cao nhất. Xét về nguồn gốc hội: Sự ra đời của ý thức gắn liền với quá trình hình thành phát triển của bộ não người chịu sự ảnh hưởng, chi phối của lao động, của các quá trình giao tiếp các quan hệ mang tính chất hội. 1.2.3. Kết cấu của ý thức: Như ta đã biết ý thức là một hiện tượng tâm lý, hội có kết cấu phức tạp. Nó bao gồm tự ý thức, tri thức - tình cảm ý chí. Trong đó tri thức là cái quan trọng nhất, là phương thức tồn tại của ý thức. Bởi vì như ta đã biết tri thức đó là kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết… mà sự phát triển của ý thứcquan hệ chặt chẽ với quá trình con người nhận thức cải tạo tự nhiên. Nếu như kiến thức, kinh nghiệm tầm hiểu biết của con người ngày một nhiều hơn, tức là tri thức ngày một được tích luỹ, phát triển, thì con người sẽ ngày càng tìm hiểu sâu hơn về bản chất của sự vật, hiện tượng ngày càng đạt được nhiều thành tựu trong quá trình chinh phục tự nhiên. Việc nhấn mạnh tri thức là yếu tố quan trọng nhất trong việc hình thành phát triển ý thức, nó đồng nghĩa với việc chống lại những tư tưởng, những quan điểm mang tính "đơn giản hóa" một cách thái quá, chỉ coi ý thức đơn thuần là tình cảm, là niềm tin, ý chí. Nhưng quan điểm trên là biểu hiện của căn bệnh chủ quan, duy ý chí. Cố nhiên chúng ta không thể phủ nhận vai trò cũng không kém phầm quan trọng của các yếu tố tình cảm, niềm tin, ý chí… Trong đó tự ý thức cũng là một nhân tố khá quan trọng trong quá trình hình 5 thành phát triển ý thức. Tự ý thứcsự tự nhận thức về bản thân mình con người. Khi phản ánh thế giới khách quan, con người tự nhận thức về bản thân, phân biệt đối lập mình với thế giới khách quan. Điều này cho thấy con người đã khẳng định mình là một thực thể hoạt động độc lập, có cảm giác, có tư duy có địa vị, vị trí trong hội tức là con người đang tự ý thức. Ngoài ra còn một nhân tố không thể không nhắc đến, đó là Vô thức. Đây là một hiện tượng tâm lý, xảy ra bên ngoài phạm vi ý thức. Điển hình của trạng thái vô thứchiện tượng khoái cảm, nó thể hiện thông qua: tình yêu quê hương, đất nước - Tình mẫu tử tình yêu nam nữ. 1.2.4. Bản chất của ý thức. Do ý thức bao giờ cũng chỉ là sự phản ánh thế giới khách quan, nên nó luôn mang tính thứ hai (tức là luôn bị quyết định). nội dung của ý thức luôn bị thế giới khách quan quy định. Điều này thể hiện chỗ: khi các hiện tượng của thế giới khách quan truyền vào trong não bộ của con người thì ngay lập tức chúng được bộ não của con người xử lý chuyển thành ý thức. Một điều không thể phủ định là: khi phản ánh thế giới khách quan, ý thức không phải là bản sao thụ động, đơn giản, máy móc. Mà đó là sự phản ánh sáng tạo, có mục đích hướng dẫn con người cải tạo thế giới khách quan. Ngoài ra ý thức còn mang tính lịch sử - hội. những điều kiện hội là yếu tố quy định nội dung của ý thức. Hơn thế nữa sự vận động của hội là không ngừng nên ý thức cũng luôn thay đổi. những giai đoạn lịch sử - hội khác nhau thì ý thức của con người sẽ không giống nhau. 1.3. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. Trong quá trình nghiên cứu trên, chúng ta đã nhận định vật chất tồn tại bên ngoài độc lập với ý thức. Nên khi ta muốn nhận thức thế giới khách quan, phải xuất phát từ các điều kiện thực tiễn. tồn trọng thực hiện theo các điều kiện thực tế. Điều này cho thấy vật chất luôn quyết định ý thức. 6 Thế nhưng nếu chỉ khẳng định vật chất là cái quyết định, chi phối ý thức không thôi, thì chúng ta đã mắc phải quan điểm sia lầm của chủ nghĩa duy vật siêu hình. Vật chất ý thức là hai phạm trù độc lập nhưng chúng lại có mối tác động tương hỗ. Tức là: Vật chất luôn luôn quyết định ý thức ý thức lại là sự phản ánh vật chất. Xét mối quan hệ: Vật chất quyết định ý thức ta thấy Vật chất quyết định sự hình thành ý thức trong đó bộ não người là một khí quan vật chất rất đặc biệt trong việc hình thành ý thức. Ngoài ra vật chất còn quyết định nội dung phản ánh của ý thức quyết định đến sự biến đổi ý thức. Vì như chúng ta đã biết ý thức bao giờ cũng chỉ là sự phản ánh thế giới vật chất. Thế giới vật chất như thế nào thì ý thức phản ánh như thế ấy. Thực tế cho thấy rằng chủ trương, đường lối, chính sách, các mục đích, phương hướng các biện pháp đều phải xuất phát từ thế giới khách quan. Như vậy vật chất còn đóng vai trò là điều kiện để hiện thức hóa ý thức. Từ những nhận định trên ta thấy mọi hoạt động của con người trong thực tiễn đều phải xuất phát từ những điều kiện khách quan, không được chủ quan duy ý chí. Xét mối quan hệ ý thức tác động lại vật chất ta thấy Ý thức có thể làm cho vật chất phát triển khi nó mang tính khoa học ngược lại nó cũng có thể làm kìm hãm sự phát triển của vật chất nếu nó phi khoa học. Thế nhưng xét đến cùng thì sự tác động của ý thức đối với vật chất cũng chỉ là sự tác động gián tiếp, qua hoạt động của con người. Chính vì thế yêu cầu con người trước khi hành động phải xác định được mục đích, phương hướng phương pháp hành động. Ngoài ra còn phải phát huy tính năng động chủ quan, chống chủ quan duy ý chí. Nghĩa là phát huy vai trò sáng tạo, tích cực, tinh thần tự nguyện, tự giác trong hoạt động, lao động học tập. Nói tóm lại, trong mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức thì vật chất bao giờ cũng đóng vai trò quyết định ý thức ý thức luôn luôn tác 7 động lại vật chất một cách tích cực, năng động, thông qua hoạt động của con người. Chính vì thế khi ta nâng cao được vai trò của ý thức với vật chất, đồng nghĩa với việc ta nâng cao tầmhiểu biết về thế giới khách quan biết vận dụng linh hoạt kiến thức của mình vào thực tiễn. 2.VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1. Vai trò của việc vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức vào hoạt động thực tiễn, trong sự nghiệp hội chủ nghĩa hội nước ta hiện nay. Trong phần trước, khi trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức, chúng ta đã khẳng định vật chấtthực tại khách quan, là tất cả những gì tồn tại không phụ thuộc vào ý thức của con người. Tức là chúng tồn tại độc lập, không bị ý muốn chủ quan của con người chi phối. Nhưng nếu chỉ tồn tại độc lập thì thôi thì chưa đủ. Vật chất còn quyết định đến sự hình thành phát triển của ý thức, ngược lại ý thức cũng phản ánh thế giới vật chất vào bộ não của con người. Chính vì thế khi nhận thức thế giới khách quan phải xuất phát từ những điều kiện thực tế khi hoạt động, chúng ta phải tôn trọng các quy luật khách quan. Trong hoạt động thực tiễn, phạm trù vật chất đại diện cho phương tiện, công cụ mà con người sử dụng để tác động vào thế giới quan biến đổi nó theo ý muốn chủ quan của mình. Qua đây chúng ta có thể thấy vật chấtquan trọng như thế nào đến mục đích hoạt động của con người. Vậy điều kiện đặt ra đó là khi muốn đặt ra một phương hướng hoạt động chúng ta phải đặt nó vào trong những điều kiện vật chất, những điều kiện khách quan cho phép. Việc nhận thức vận dụng không đúng điều kiện khách quan sẽ dẫn chúng ta đến những sai lầm nghiêm trọng trong thực tiễn. Vậy việc nhận thức đúng các điều kiện khách quan sẽ giúp chúng ta có phương hướng hành động đúng đắn, phù hợp với thực tiễn hạn chế được những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Nhưng đáng tiếc rằng trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam, chúng ta đã phạm phải một 8 số sai lầm nghiêm trọng mà có thể coi chúng là những "căn bệnh". Để thấy rõ vai trò quan trọng của việc vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức vào trong thực tiễn chúng ta phân tích một số "căn bệnh" mà nước Việt Nam đã mắc phải thị trường quá trình xây dựng chủ nghĩa hội. Từ đó tìm ra nguyên nhân hướng khắc phục. Thứ nhất là bệnh chủ quan duy ý chí Thực tế của căn bệnh này là do trong hoạt động nhận thức trong hoạt động thực tiễn, chúng ta đã tuyệt đối hóa nhân tố chru quan, mà không chú ý đến thực tiễn khách quan, coi thường sự vận động phát triển của các quy luật khách quan. Cụ thể là, trong quá trình hoạch định đường lối chính sách cách mạng vận dụng chúng theo ý muốn chủ quan, theo ý thức tự phát nên đã làm ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam. Lê Nin đã nhận định rằng: "Đối với một chính đảng vô sản không sai lầm nào nguy hiểm hơn là định ra các sách lược của mình theo ý muoón chủ quan". Định ra một sách lược trên cơ sở đó có nghĩa là làm cho sách lược đó bị thất bại". [V.I. Lênin - Toàn tập - Nxb Tiến Bộ, Matxcơva - 1981]. Có lẽ vì không hiểu rõ được vấn đề này, nên trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa hội, chúng ta đã chủ quan trong việc đánh giá những khả năng hiện có. Chính vì thế đã sai lầm trong việc đánh giá về tốc độ cải tạo phát triển kinh tế. Dẫn đến việc đề ra mục tiêu quá cao trong xây dựng phát triển sản xuất. Sai lầm này cho thấy chúng ta đã vi phạm nguyên tắc khách quan của sự xem xét, hoàn toàn trái với việc vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. Thứ hai là bệnh giáo điều: Bệnh giáo điều này thể hiện chỗ, tư duy chủ quan đã vận dụng vào thực tế một cách máy móc, dập khuôn, thiếu sáng tạo một mô hình nào đó, dẫn đến mang lại hiệu quả xấu trong thực tiễn. Thực chất bệnh giáo điều là sự tuyệt đối hóa tri thức lý luận, tri thức khoa học, đặt chúng trong sự tuyệt 9 đối hóa. "sùng bái" những tri thức đó, vận dụng một cách tuyệt đối những tri thức đó vào thực tiễn khách quan. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc, chủ tịch Hồ Chí MInh đã căn dặn: "Không chú trong đến đặc điểm của dân tộc mình, khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng, là vi phạm chủ nghĩa giáo điều". Thế nhưng, chúng ta vẫn mắc phải sai lầm, đó là nhận thức giáo điều mô hình hội chủ nghĩa của Liên Xô, coi đó là kiểu mẫu duy nhất, vận dụng vào Việt Nam một cách máy móc dập khuôn, mà không tính đến đặc điểm của Việt Nam. Đã thế, khi phát hiện ra sai lầm, chúng ta đã chậm khắc phục, sửa chữa, nên đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước. Nói tóm lại, việc mắc phải những sai lầm trên đã là nghiêm trọng nhưng việc sửa chữa, khắc phục sai lầm còn khó khăn hơn rất nhiều. Rất may là khi phát hiện ra sai lầm, Đảng Nhà nước ta đã nhanh chóng khắc phục cho phù hợp với quy luật khách quan yêu cầu thực tiễn. Chủ nghĩa hội Liên Xô sụp đổ, đó chính là bài học sâu sắc nhất cho Đảng Nhà nước ta. Việc vận dụng thực tiễn làm điểm dựa cho sự nhận thức thế giới khách quan trong hoạt động thực tiễn phải tôn trọng, hành động theo các quy luật khách quan, sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Những "căn bệnh" do sự nhận thức không đúng về lý luận mối quan hệ giữa vật chất ý thức hết sức nguy hiểm. Nó đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tụt hậu rất nhiều so với thế giới. Qua các phân tích trên, chúng ta thấy vật chất luôn luôn chi phối quyết định ý thức. Nhưng ý thức cũng tác động trở lại vật chất một cách rất tích cực. Bản thân ý thức không thể làm thay đổi được hiện thực song nó có vai trò hết sức to lớn, thể hiện như sau: 10 . tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay MỞ ĐẦU Như chúng ta. khách quan và biết vận dụng linh hoạt kiến thức của mình vào thực tiễn. 2.VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay , Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan