0

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

22 1,389 2
  • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 09:12

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới, cả bên trong và bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Nhiều tiền đề cần thiết cho công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra. Quan hệ của nước ta với các nước trên thế giới mở rộng hơn bao giờ hết. Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập với cộng đồng thế giới tăng thêm. Cách mạng khoa học và công nghệ phát triển nhanh với trình độ ngay càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đời sống xã hội. Các nước đều có cơ hội phát triển. Tuy nhiên ưu thế về vốn, công nghệ, thị trường thuộc các nước phát triển, khiến cho những nước chậm phát triển và đang phát triển đứng trước những thử thách to lớn. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thử thách to lớn và gay gắt do điểm xuất phát của chúng ta quá thấp, lại đi lên trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Trước tình hình đó, cùng với xu thế phát triển của thời đại, Đảng và nhà nước ta cần liên tục tiến hành và đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó đổi mới kinh tế đóng vai trò then chốt và chủ đạo. Đồng thời đổi mới về chính trị cũng mang tính cấp bách bởi giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có mối liên hệ chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Chính vì vậy, tìm hiểu mối quan hệ giữ vật chất và ý thức sẽ cho phép ta vận dụng nó vào mối quan hệ giữ kinh tế và chính trị của đất nước, giúp cho công cuộc xây dựng nền kinh tế nước ta ngày càng giàu mạnh. Với ý nghĩa đó sau một thời gian nghiên cứu và học tập, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo, em đã quyết định chọn đề tài:"Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay". Do thời gian có hạn và kiến thức của bản thân em còn nhiều hạn chế do đó bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót, vậy em kính mong sự chân thành góp ý của thầy cô giáo và các bạn đọc. LỜI MỞ ĐẦU Những thành tựu trong công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã tạo ra thế lực mới, cả bên trong bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Nhiều tiền đề cần thiết cho công nghiệp hoá hiện đại hoá đã được tạo ra. Quan hệ của nước ta với các nước trên thế giới mở rộng hơn bao giờ hết. Khả năng giữ vững độc lập tự chủ hội nhập với cộng đồng thế giới tăng thêm. Cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh với trình độ ngay càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đời sống xã hội. Các nước đều có cơ hội phát triển. Tuy nhiên ưu thế về vốn, công nghệ, thị trường thuộc các nước phát triển, khiến cho những nước chậm phát triển đang phát triển đứng trước những thử thách to lớn. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thử thách to lớn gay gắt do điểm xuất phát của chúng ta quá thấp, lại đi lên trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Trước tình hình đó, cùng với xu thế phát triển của thời đại, Đảng nhà nước ta cần liên tục tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó đổi mới kinh tế đóng vai trò then chốt chủ đạo. Đồng thời đổi mới về chính trị cũng mang tính cấp bách bởi giữa đổi mới kinh tế đổi mới chính trị có mối liên hệ chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Chính vì vậy, tìm hiểu mối quan hệ giữ vật chất ý thức sẽ cho phép ta vận dụng nó vào mối quan hệ giữ kinh tế chính trị của đất nước, giúp cho công cuộc xây dựng nền kinh tế nước ta ngày càng giàu mạnh. Với ý nghĩa đó sau một thời gian nghiên cứu học tập, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo, em đã quyết định chọn đề tài:"Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay". Do thời gian có hạn kiến thức của bản thân em còn nhiều hạn chế do đó bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót, vậy em kính mong sự chân thành góp ý của thầy cô giáo các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn. 1 PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC 1. Vật chất. 1. 1. Định nghĩa vật chất: Vật chất là phạm trù rất phức tạp có rất nhiều quan niệm khác nhau về vật chất đứng trên các giác độ khác nhau. Nhưng theo Lênin định nghĩa: “ vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Lênin chỉ rõ rằng, để định nghĩa vật chất, không thể làm theo cách thông thường là quy một khái niệm cần định nghĩa sang một khái niệm khác rộng hơn vì khái niệm vật chất là một khái niệm rộng nhất. Để định nghĩa vật chất, Lênin đã đối lập vật chất với ý thức, hiểu vật chấtthực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, vật chất tồn tại độc lập đối với cảm giác, với ý thức, còn cảm giác, ý thức phụ thuộc vào vật chất, phản ánh vật chất. Khi định nghĩa “vật chất là một phạm trù triết học”, LêNin một mặt muốn chỉ rõ vật chất là một khái niệm rộng nhất, rộng vô hạn mặt, muốn phân biệt vật chất với tư cách là một phạm trù triết học, là kết quả của sự khái quát trừu tượng, với những dạng vật chất cụ thể, với những “ hạt nhỏ” cảm tính. Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học không có những đặc tính cụ thể có thể cảm thụ được. Định nghĩa vật chất như vậy khắc phục được những quan niệm siêu hình của chủ nghĩa duy vật cũ đồng nhất vật chất với những hình thức biểu hiện của nó. Lênin cho rằng vật chất vốn tự nó có không do ai sinh ra, không thể tiêu diệt được, nó tồn tại bên ngoài không lệ thuộc vào cảm giác, ý thức con người, vật chất là một thực tại khách quan. Khác với quan niệm “ ý niệm tuyệt đối” của chủ nghĩa duy tâm khách quan, “thượng đế” của tôn giáo, “vật tự nó không thể nắm được” của thuyết không thể biết, vật chất không phải là lực lượngsiêu tự nhiêntồn tại lơ lưởng đâu đó. Trái lại, phạm trù vật chất là kết quả của sự khái quát các sự vật, hiện tượng có thật, hiện thực, do đó các đối tượng vật chất có thật, hiện thực đó có khả năng tác động vào giác quan để gây ra cảm giác, nhờ đó mà ta có thể biết được, hiểu được, nắm bắt được đố tượng này. Định nghĩa vật chất của Lênin đã khẳng định được câu trả lời của 2 chủ nghĩa duy về cả hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học, phân biệt về nguyên tắc chủ nghĩa duy tâm chủ quan chủ nghĩa duy tâm khách quan cũng như thuyết không thể biết. Hơn thế nữa, Lênin còn khẳng định, cảm giác lại, chụp lại, phản ánh vật chất, những vật chất tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. Khẳng định như vậy, một mặt Lênin muốn nhấn mạnh tính thứ nhất của vật chất, vai trò quyết điịnh của nó đối với ý thức, mặt khác khẳng định phương pháp khả năng nhận thúc khách quan của con người. Điều này không chỉ phân biệt chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm, vơí thuyết không thể biết mà còn hân biệt chủ nghĩa duy vật với nhị ngôn luận. Như vậy, chúng ta thấy rằng, định nghĩa vật chất của Lênin là một định nghĩa toàn diện triệt để, nó giải đáp được cỉa hai mặt vấn đề cơ bản về triết học trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đồng thời nó còn khắc phục lý thuyết siêu hình, hẹp hòi trong quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật cũ. Định nghĩa vật chất của Lênin còn giúp chúng ta xác định nhân tố vật chất trong đời sống xã hội, nó có ý thức trực tiếp định hướng cho khoa học tự nhiên, giúp khoa học tự nhiên ngày càng đi sâu vào nghiên cứu các dạng cụ thể của vật chất trong giới vi mô. Nó còn giúp chúng ta có thái độ khách quan đòi hỏi chúng ta phải xuất phát từ thực tế khách quan trong suy nghĩ hành động. 1. 2. Các đặc tính của vật chất: * Vận động là phương thức tồn tại của vật chất là thuộc tính cố hữu của vật thể. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận động là mọi sự biến đổi nói chung chứ không phải chỉ là sự dịch chuyển vị trí trong không gian, Ăngghen cho rằng vận động là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hữu của vật chất, nó bao gồm tất cả mọi sự thay đổi mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sụ thay đổi vị trí đơn giản cho đế tư duy. Vận động có nhiều hình thức trong đó có năm hình thức cơ bản: thứ nhất vận động cơ học (sự di chuyển vị trí các vật thể trong không gian); thứ hai vận động vật lý (vận động của các phần tủ, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt, điện ); thứ ba vận động hoá học(vận động của các nguyên tử, các quá trình hoá hợp phân giải các chất); thứ tư vận động sinh học (trao đổi các chất giữa các cơ thể sống môi trường); thứ năm, vận động xã hội (sự biến đổi, thay thế các hình thái kinh tế xã hội). Các hình thái kinh tế xa hội này đều có quan hệ chặt chẽ với nhau. Một hình thức vận động nào đó được thực hiện là do sự tác động qua lại với các hình thức vận động khác, trong đó hình thúc vận động cao bao 3 giờ cũng bao hàm những vận động thấp hơn, nhưng cũng không thể coi hình thức vận động cao là tổng số đơn giản của các vận động thấp. Mỗi sự vật hiện tượng cụ thể có thể gắn với nhiều hình thứ vận động nhưng bao giờ cũng được đặc trưng bằng một hình thức vận động cơ bản. Thế giới vật chất bao giờ cũng trong quá trình vận động không ngừng, không thể có vật chất không vận động, tức là vật chất tồn tại bằng cách vận động thông qua vận động mà biểu hiện sự tồn tại, hay nói các khác vận động là hình thức tồn tại của vật chất. Ăngghen nhận định rằng các hình thức các hình thức khác nhau của vật chất chỉ có thể nhận thức được thông qua vận động, chỉ có thể thông qua vận động mới có thể thấy được thuộc tính của vật thể. Trong thế giới vật chất từ các hạt cơ bản trong thế giới vi mô đến các hệ thống các hành tinh khổng lồ trong thế giới vĩ mô, từ vô cơ đến hữu cơ, đến xã hội loài người, tất cả đều trong trạng thái vận động. Bất cứ một dạng vật chất nào cũng là một thể thống nhất có kết cấu xác định, gồm những nhân tố, những bộ phận, nhưng xu hướng khác nhau, cùng tồn tại, ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Sự tác động qua lại đó gây ra biến đổi. Nguồn gốc vận động là do những nguyên nhân bên trong, vận động của vật chất là tự than vận động. Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất, không thể có vận động bên ngoài của vật chất. Vận động không do ai sáng tạo ra không thể tiêu diệt được, do đó vận động được bảo toàn cả về số lượng lẫn chất lượng. Khoa học đã chứng minh được rằng nếu một hình thức vân đông nào đó của sự vật nhất định mất đi thì tất yếu nẩy sinh một hình thức vận động khác thay thế nó. Các hình thức vận động chuyển hoá lẫn nhau, còn vận động của vật chất nói chung thì vĩnh viễn tồn tại cùng với sự tồn tại vĩnh viễn của vật chất. Mặc dù vật chất luôn trong quá trình vận động không ngừng nhưng điều đó không loại trừ mà còn bao hàm hiện tượng đứng im tương đối. Không có hiện tượng đứng im tương đối thì không có sự phân hoá thế giới vật chất thành các sự vật, hiện tượng phong phú đa dạng. Ănggen khẳng định rằng khẳ năng đứng im tương đối của các vật thể, khả năng cân bằng tạm thời là những điều kiện chủ yếu của sự phân hoá vật chất. Nếu vận động là sự biến đổi của các sự vật hiện tượng thì đứng im là sự ổn định, là sự bảo toàn tính quy định của các sự vật hiện tượng. đướng im chỉ thể hiện của một trạng thái vận động: vận động trong thăng bằng, trong sự ổn định tương đối, trang thái đưng im cồn được biểu hiện như một quá trình vận động trong phạm vi của sự vật định, chưa biến đổi. đứng im chỉ là tạm thời vì nó sảy ra trong một thời gian nhất định. Vận động riêng biệt có xu hướng chuyển thành cân bằng nhưng vận động toàn thể lại phá hoại sự cân bằng riêng biệt làm cho các sự vật, hiện tượng luôn thay đổi chuyển hoá cho nhau. *Không gian thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất. 4 Không gian phản ánh thuộc tính của các vật chất có vị trí, có hình thức kết cấu có độ dài, ngắn cao thấp. Không gian biểu hiện sự cùng tồn tại tác biệt của các sự vật với nhau, biểu hiện quán tính của chúng, trật tự phan bố chúng. Còn thời gian phản ánh thuộc tính của các quá trình vật chất diễn ra nhanh hay chậm kế tiếp nhau theo một trật tự nhất định. Thời gian biểu hiện tốc độ, trình tự diễn biến của các quá trình vật chất, tính tách biệt các giai đoạn khác nhau của quá trình đó, trình tự xuất hiện mất đi các sự vật, hiện tượng. Không gian thời gian là hình thức cơ bản của vật chất đang vận động Lênin đã chỉ ra không có gì ngoài vật chất dang vận động vật chất đang vận động không thể vận động đâu ngoài không gian thời gian. Không gian thời gian là tồn tại khách quan. Nó không phải là hình thức chủ quan đẻ sếp đặt các cam giác mà ta thu nhận một các lộn xộn như chủ nghĩa duy tâm quan niệm, cũng như nó không thể đưng ngoài vật chất. Không có không gian tróng rỗng. không gian thời gian không phải là bất biến, tuyệt đối mà trái lại, không gian thời gian có sự biến đổi phụ thuộc vào vật chất vận động. * Tính thống nhất vật chất của thế giới. Chủ nghĩa duy tâm coi ý thức, tinh thần có trước, quyết định vật chất, do đó cũng cho rằng thế giới thống nhất tinh thần. Chủ nghĩa duy vật biện chứng lại khẳng định rằng tính thống nhất chân chính của thế giới là tính vật chất của nó. Triết học Mác-Lênin khẳng định chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất không có thế giới tinh thần, thế giới thần linh, ma quỷ tồn tại đâu, trên, dưới, bên trong bên ngoài thế giới vật chất. Đồng thời còn khẳng định rằng các bộ phận thế giới đều là những dạng cụ thể của vật chất, có liên hệ vật chất với nhau như liên hệ về cơ cấu tổ chức, liên hệ về lịch sử phát triển đều tuân thủ theo những quy luật khách quan của thế giới vật chất. Do đó, thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn, vô tận, không do ai sinh ra cũng không mất đi; trong thế giới đó, không có cái gì khác ngoài các quá trình vật chất đang biến đổi chuyển hoá lẫn nhau là nguyên nhân kết quả của nhau. 2. Ý thức. 2. 1. Kết cấu của ý thức: Cũng như vật chất, có rất nhiều quan niệm về ý thức theo các trường phái khác nhau. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là đặc tính là sản phẩm của vật chất, ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc của con người thông qua lao động ngôn ngữ. Mác nhấn mạnh rằng tinh thần, ý thức chẳng qua chỉ là vật chất được di chuyển vào trong bộ óc của con người được cải biến đi trong nó. 5 Ý thức là một tâm lý xã hội có kết cấu phức tạp bao gồm tự ý thức, tri thức, tình cảm, ý trí, trong đó tri thứcquan trọng nhất là phương thức tồn tại của ý thức. Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức vì sự hình thành phát triển của ý thức có liên quan mật thiết với quá trình con người nhận thức cải biến giới tự nhiên. Tri thức càng được tích luỹ, con người ngày càng đi sâu vào bản chất sự vật cải tạo sự vật có hiệu quả hơn, tính năng động của ý thức cũng nhờ đó mà tăng hơn. Việc nhấn mạnh tri thức là yếu tố cơ bản quan trọng nhất ý thứcý nghĩa chống quan điểm giản đơn coi ý thức chỉ là tình cảm, là niềm tin, ý trí. Quan niệm đó chính là biểu hiện của bệnh chủ quan duy ý trí, của niềm tin mù quáng, của sự tưởng tượng chủ quan. tuy nhiên việc nhấn mạnh yếu tố tri thức cũng không đồng nghĩa với việc phủ nhận hoặc coi nhẹ vai trò của các nhân tố tình cảm ý trí. Tự ý thức cũng là một yêu tố quan trọng của ý thức. Chủ nghĩa duy tâm coi tự ý thức là một thực thể độc lập tự nó có sẵn trong các cá nhân, điều kiện sự hướng về bản thân mình tự khẳng định “ Cái tôi” riêng biệt tách rời những quan hệ xã hội. Trái lại chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng tự ý thứcý thức hướng về bản thân mình thông qua quan hệ với thế giơí bên ngoài khi phản ánh thế giới khách quan con người tự phân biệt mình, đối lập mình với thế giới đó tự nhận thức mình như là một thực thể hoạt động có cảm giác có tuư duy, có các hành vi đạo đức có vị trí trong xã hội. Mặt khác sự giao tiếp trong xã hội hoạt động thực tiễn xã hội đòi hỏi con người phải nhận rõ bản thân mình tự điều chỉnh bản thân theo các quy tắc, các tiêu chuẩn mà xã hội đề ra. Ngoài ra văn hoá cũng đóng vai trò là cái “gương soi” giúp cho con người tự ý thức về bản thân. Vô thức là một hiện tượng tâm lý nhưng có liên quan đến những hoạt đọng xảy ra ngoài phạm vi của ý thức. Có hai loại vô thức: loại thứ nhất liên quan đến các hành vi chưa được con người ý thức, loại thứ hai liên quan đến các hành vi trước kia đã được ý thức nhưng do lặp lại đã trở thành thói quen, có thể diễn ra “ tự động” bên ngoài sự chỉ đạo của ý thức. Vô thức ảnh hưởng đến nhiều phạm vi hoạt động của con người. Trong những hoàn cảnh nào đó giúp con người giảm bới sự căng thẳng trong hoạt động. Để biến những hành vi tích cựu thành thói quen có vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người. Trong con ngườ ý thức vẫn là cái chủ đạo, cái quyết định hành vi cá nhân. 2. 2 Nguồn gốc của ý thức *Nguồn gốc tự nhiên: Ý thức ra đời là kết quả của sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên cho tới khi xuất hiện con ngươì bộ óc người. Khoa học đã chứng minh rằng thế giới 6 vật chất nói chung trái đất nói riêng đã từ tồn tại rất lâu trước khi xuất hiện con người, rằng hoạt động ý tức của con người diễn ra trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh của bộ não côn người. Không thể tách rời ý thức ra khỏi hoạt động của bộ não vì ý thức là chức năng của bộ não, bộ não là phí quan của ý thức. Sự phụ thuộc của ý thức vào sự hoạt động của boọ não thể hiện chỗ khi bộ não bị tổn thương thì hoạt động ý thức sẽ bị rối loạn. Tuy nhiên không thể quy một các đơn giản ý thức của các quá trình sinh lý bởi vì óc chỉ là cơ quan phản ánh. í thức là sự phản ánh khách quan vào bộ óc con người. Sự xuát hiện của ý thức gắn liền với sự phát triển của đặc tính phản ánh đặc tính này phát triển cùng với sự phát triển của thế giới tự nhiên. Sự xuất hiện của con người xã hội loài người đưa lại hình thức cao nhất của sự phản ánh, đó là sự phản ánh ý thức. Sự phản ánh ý thức luôn gắn liền với làm cho tự nhiên thích nghi với nhu cầu phát triển của xã hội. * Nguồn gốc xã hội: Sự ra đời của ý thức gắn liền với quá trình hình thành phát triển của bộ óc người dưới sự ảnh hưởng của lao động, của giao tiếp các quan hệ xã hội. Lao động của con người là nguồn gốc vật chất có tính chất xã hội nhằm cải tạo tự nhiên, thoả mãn nhu cầu phục vụ mục đích của bản thân con người. Chính nhờ lao động, con người xã hội loài người mới hình thành phát triển. Lao động là phương thức tồn tại cơ bản đầu tiên của con người, lao động đồng thời ngay từ đầu đã liên kết những con người với nhau trong mối quan hệ khách quan, tất yếu; mối quan hệ này đến lượt nó lại làm nảy sinh nhu cầu trao đổi kinh nghiệm tổ chức lao động, nhu cầu” cần phải nói với nhau một cái gì “. kết quả là ngôn ngữ ra đời. Ngôn ngữ được coi là cái vỏ vật chất của tư duy. Với sự xuất hiện của ngôn ngữ, tư tưởng của con người có khả năng biểu hiện thành hiện thực trực tiếp, trở thành tín hiệu vật chất tác động tới các cơ quan con người gây cảm giác. Nhờ có ngôn ngữ, con người có thể giao tiếp, trao đổi tư tưởng, tình cảm với nhau, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, thông qua đó mà ý thức cá nhân trở thành ý thức xã hội ngược lại, ý thức xã hội thâm nhập vào ý thức cá nhân. Ngôn ngữ đã trở thành một phương tiện vật chất không thể thiếu được của sự trừu tượng hoá, tức là quá trình hình thanh, thực hiện ý thức. chính nhờ sự trừu tượng hoá khái quát hoá mà còn người có thể đi sâu vào bản chất của sự vạat hiện tượng, đồng thời tổng kết được hoạt động của mình trong toàn bộ quá trình phát triển lịch sử. 2. 3. Bản chất của ý thức: Từ việc xem xét nguồn gốc của ý thức, có thể thấy rõ ý thức có bản tính phản ánh, sáng tạo bản tính xã hội. 7 Bản tính phản ánh thể hiện thông tin về thế giới bền ngoài, là biểu thị nội dung nhận được từ vật gây tác động được truyền đi trong quá trình phản ánh. Bản tính phản ánh quy định mặt khách quan của ý thức, tức là ý thức phải lấy cái khách quan làm tiền đề, bị khách quan quy định có nội dung phản ánh là thế giới khách quan. Ý thức ngay từ đầu đã gắn kiền với lao động, với hoạt động sáng tạo cải biến thống trị tự nhiên của con người trở thành mặt không thể thiếu được của hoạt động đó. Tính sáng tạo của ý thức thể hiện chỗ, nó không chụp lại một cách thụ động, nguyên xi sự vật mà phản ánh gắn liền với cải biến, quá trình thu thập thông tin gắn liền với quá trình xử lý thông tin. Tính sáng tạo của ý thức còn thể hiện khả năng gián tiếp khái quát thế giới khách quan, quá trình chủ động tác động vào thế giới để phản ánh thế giới đó. Phản ánh sáng tạo liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Không có phản ánh thì không có sáng tạo vì phản ánh là điểm xuất phát, là cơ sở của sáng tạo. Ngược lại không có sự sáng tạothì không phải là sự phản ánh ý thức. Đó là mối quan hẹ giữa hai quá trình thu nhận sử lý thông tin, là sự thống nhất giữa mặt khách quan chủ quan trong ý thức. Ý thức chỉ được nảy sinh trong lao động, trong hoạt động cải tạo thế giới của con người. Hoạt động đó không thể là hoạt động đơn lẻ mà là hoạt động xã hội. Do đó ý thức ngay từ đầu đã là sản phẩm của xã hội. Ý thức trước hết là tri thức của con người về xã hội hoàn cảnh, về những gì đang diễn ra thế giới khách quan, về mối liên hệ giữa người với người trong xã hội. Do đó, ý thức xã hội hình thành bị chi phối bởi tồn tại xã hội cùng các quy luật của sự tồn tại xã hội đó . ý thức của mỗi cá nhân mang trong lòng nó ý thức xã hội. Bản tính xã hội của ý thức cũng thống nhất với bản tính phản ánh sáng tạo. Sự thống nhất đó thể hiện tính năng động chủ quan của ý thức. ậ quan hệ giữa nhân tố vật chất nhân tố ý thức trong hoạt động cải tạo thế giới của con người. 3. Mối quan hệ giữa vật chất ý thức. Lê-nin đã chỉ ra rằng, sự đối lập giữa vật chất ý thứcý nghĩa tuyệt đối trong phạm vi hết sức hạn chế, trong trường hợp này, chỉ giới hạn trong vấn đề nhận thức luận cơ bản là thừa nhận cái gì là cái có trước cái gì là cái có sau. Ngoài giới hạn đó thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng sự đối lập đó chỉ là tương đối. Như vậy, để phân ranh giới chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm, để xác định bản tính sự thống nhất của thế giới, cần có sự đối lập tuyệt đối giữa vật chất ý thức trong khi trả lời câu hỏi cái nào có trước, cái nào quyết định. Không như vậy sẽ lẫn lộn hai đường lỗi cơ bản trong triết học, lẫn lộn vật chất ý thức cuối cùng sẽ là quan điểm duy vật. Song sự đối lập giữa vật chất 8 ý thức chỉ là tương đối nếu như chúng ta chỉ xét chúng như là những nhân tó những mặt không thể thiếu được trong hoạt động của con người, đặc biệt là hoạt động thực tiễn cải tạo thế giới của con người. Bởi vì, ý thức tự nó không thể cải biến được sự vật, không có khả năng tự biến thành hiện thực, nhưng thông qua hoạt động thực tiễn của con người, ý thức có thể cải biến được tự nhiên, thâm nhập vào sự vật, hiên thực hoá những mục đích mà nó đề ra cho hoạt động của mình. Điều này bắt nguồn từ chính ngay bản tính phản ánh, sáng tạo xã hội của ý thức chính nhờ bản tính đó mà chỉ có con người có ý thức mới có khả năng cải biến thống trị tự nhiên, biến tự nhiên xa lạ, hoang rã thành tự nhiên trù phú sinh động, tự nhiên của con người. Vì vậy tính tương đối trong sự đối lập giữa vật chất ý thức thể hiện tính độc lập tương đối tính năng đoọng của ý thức. Mặt khác đời sống con người là sự thống nhất không thể tách rời giữa đời sống vật chất đời sóng tinh thần trong đó ngững nhu cầu tinh thần ngày càng phong phú đa dạng, những nhu cầu vật chất cũng bị nhu cầu tinh thần hoá. Khanửg định tính tương đối của sự đối lập giữa vật chất ý thức không có nghĩa là khẳng định rằng cả hai nhân tố có vai trò như nhau trong đời sống hoạt động của con người. Trái lại triết học Mác-Lênin khẳng định rằng trong hoạt động của con người những nhân tố vật chất ý thức có tác động qua lại song sự tác động diễn ra trên cơ sở tính thứ nhất của nhân tố vật chất so với tính thứ hai của nhân tố ý thức. Trong hoạt động của con người những nhu cầu vật chất xét đến cùng bao giờ cũng giữa vai trò quyết định chi phối quy định mục đích hoạt động của con người vì nhân tố vật chất quy định khả năng các nhân tố tinh thần có thể tham gia hoạt động của con người, tạo điều kiện cho nhân tố tinh thần hoặc nhân tố tinh thần khác biến thành hiện thức qua đó quy định mục đích, chủ trương biện pháp mà con người đề ra cho hoạt động của mình bằng cách chọn lọc sửa chữa, bổ sung, cụ thể hoá mục đích chủ trương biện pháp đó. Hoạt động nhận thức của con người bao giờ cũng hướng đến mục tiêu cải biến tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu sống, hơn nữa cuộc sống tinh thần của con người xét đến cùng bị chi phối phụ thuộc vào việc thoả mãn những nhu cầu vật chất những điều kiện vật chất hiện có. Khẳng định vai trò cơ sở quyết định trực tiết của nhân tố vật chất triết học Mác-lênin đồng thời cũng coi nhẹ vai trò của nhân tố tinh thần, của tính năng động chủ quan. Nhân tố ý thức có tác dụng trở lại quan trọng đối với nhân tố vật chất. Hơn nữa trong hoạt động của mình con người không thể để cho thế giới khách quan quy luật khách quan chi phối mà chur động hướng nó đi theo con đường có lợi của mình. Ý thức con người không thể tạo ra các đối tượng vật chất, cũng không thể thay đổi được quy luật vận động của nó. Do đó, trong quá trình hoạt động của mình con người phải tuân theo quy luật khách quan chỉ có thể đề thỏa mãn mục đích chủ trương trong phạm vi hoàn cảnh cho phép. 9 PHẦN II VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ VẬT CHẤT Ý THỨC TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIÊN NAY. 1. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế chính trị: Như chúng ta đã biết vật chất ý thứcquan hệ biện chứng với nhau. Nhân tố vật chất giữ vai trò cơ sở quyết định, còn nhân tố ý thức có tác dụng trở lại đối với nhân tố vật chất. Trong nhiều trường hợp nhân tố có tác dụng quyết định đến sự thành bại của sự hoạt động cải tạo con người. Điều này thể hiệntrong tác động của đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới kinh tế của Đảng. Song xét đến cùng tác động của ý thức chỉ có tính tương đối, có điều kiện. Vai trò tích cực hay tiêu cực của ý thức chỉ được trong một thời gian nhất định điều kiện cụ thể vì thế giới vẫn tồn tại khách quan vận động theo quy luật khách quan đòi hỏi ý thức phải biến đổi phù hợp với nó, nếu là tiêu cực ý thức sớm muộn cụng bị đào thải. Mặt khác ý thức là cái có sau, là cái phản ánh hơn nữa vai trò cảu nó còn tuỳ thuộc vào mức độ chính xác trong phản ánh hiện thực. Do vậy xét tàon cục ý thức vẫn là nhân tố thứ hai bị quyết định, cần chú ý rằng vai trò của ý thức chỉ có được nếu nó thâm nhập vào quần chúng tổ chức xã hội. Nếu như chúng ta đưa nó vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể thì chúng ta có thể thấy rằng giữa kinh tế (biểu hiện của vật chất) chính trị(biểu hiện của ý thức) cũng có mối quan hệ dàng buộc lẫn nhau. Bởi vì chúng ta thấy rằng tình hình kinh tế của một nước là cơ bản quyết định còn chính trị là cơ bản. Nếu kinh tế của một nước mà giàu mạnh nhưng chính trị thì luôn bất ổn: đấu tranh giai cấp, tôn giáo, giữa các đảng phái khác nhau của một quốc gia thì cũng không thể tồn tại lâu dài được, cuộc sống của nhân dân sung túc, đầy đủ nhưng luôn phải sống trong lo âu sợ hãi vì chiến tranh chết chóc. Do đó chính trị của một nước mà ổn định, tuy nhiều đảng khác nhau nhưng vẫn quy về một chính đảng thống 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay, Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan