0

10000 từ VỰNG IELTS BAND 7.0

43 490 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2018, 08:31

Tổng hợp 10 000 từ vựng ielts có kèm phiên âm, giải nghĩa và ví dụ kèm theo của cô Linh ielts. Từ vựng cực hot từ cơ bản đến nâng cao Luyện bộ từ vựng này sẽ giúp bạn đạt điểm ielts từ band 7 trở lên, là tài liệu luyện thi cực khủng mà bất kỳ bạn nào muốn chinh phục ielts cũng nên có. 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM (http://ieltstolinh.vn/) 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG  Posted on March 19, 2018 (http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/)  Dat Nguyen Tien (http://ieltstolinh.vn/author/nguyen-tien-dat/)  Posted in Bài giảng IELTS Reading (http://ieltstolinh.vn/bai-giang-ielts-reading/), Bài giảng IELTS Writing (http://ieltstolinh.vn/bai-giang-ielts-writing/) 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG   Từ vựng cực hot cho em học từ đến nâng cao Hôm nay, Cô chia cho em 10000 Từ vựng cực hay cô tổng hợp cho IELTS suốt thời gian qua Lượng tài liệu cực khủng  là hành trang hữu ích cho kì thi tới Từ vựng Cơ phân nghĩa lẫn ví dụ kèm theo nhé, nên tài liệu tổng hợp cho nhu cầu cho em   ======== Cô Linh trực tiếp tư vấn lộ trình học: http://m.me/ieltstolinh.vn (http://m.me/ieltstolinh.vn) Thơng tin chi tiết lớp Cô sắp khai giảng: http://ieltstolinh.vn (http://ieltstolinh.vn/) Xem giảng chi tiết tại:               Civilian / 28 : [ n, adj ] / sə’vɪliən / = A person who is not a member of the armed forces, or police, or re- ghting forces ( Người thành phần lực lượng vũ trang, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa.) Ex: Eight of the passengers were soldiers, and one was a marine; the rest were     civilians ( Tám hành khách lính, người lính thủy, số lại thường dân.)   Complicated/ 28: [ adj ] / ‘kɒmplɪkeɪtɪd / http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  1/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM = Not simple or easy; intricate ( Không đơn giản dễ dàng; tinh vi phức tạp.) Ex: If some of the requirements for graduation seem complicated, see your guidance counselor He will be glad to explain them to you ( Nếu số điều kiện để tốt nghiệp phức tạp, bạn đến gặp vị giáo sư hướng dẫn Ông ta vui vẻ giải thích cho bạn.) Concur / 28: [ v ] / kən’kɜr / = Agree, be of the same opinion (Đồng ý, ý kiến) Ex: Good sportsmanship requires you to accept the umpire’s decision even if you not concur with it ( Tinh thần thể thao tốt đòi hỏi bạn phải chấp nhận định trọng tài bạn không đồng ý với ông ta.)   Confirm / 28: [ v ] / kən’fɜrm / = State or prove the truth of; substantiate ( Xác nhận, chứng thực) Ex: My physician thought I had borken my wrist, and an X ray later rmed his opinion ( Vị bác sĩ nghĩ bị gãy cổ tay việc chụp X quang sau xác nhận y kiến ông đúng.)   Digress / 30: [ v ] / daɪ’gress / =Turn aside, get o the main subject in speaking or writing ( Đi lệch, lạc khỏi chủ đề nói viết.) Ex: At one point in his talk, the speaker digressed to tell us of an incident in his childhood, but then he got right back to his topic (Có lúc nói chuyện, ngừơi diễn giả khỏi đề tài để kể cho nghe việc thời trẻ thơ ông, sau đó, ơng trở lại với chủ đề.)     Fragile / 30: [ adj ] / ‘frædʒaɪl / = Easily borken; breakable; weak; frail (Dễ gãy; gãy, bẻ gãy; yếu; mảnh khảnh.) Ex: The handle is fragile; it will easily break if you use too much pressure (Tay cầm mỏng manh; dễ dàng bị gãy anh ấn xuống mạnh.)   Galore / 30: [ adj ] / gə’lɔ: / = Plentiful; abundant (galore always follows the word it modi es) ( Nhiều; phong phú (galore ln theo sau từ mà phẩm định) Ex: There were no failures on the nal test, but on the midterm there were failures galore (Khơng có rớt kỳ thi trắc nghiệm cuối cùng, vào khóa số người http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  2/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM rớt nhiều.)   Genuine / 30: [ adj ] / ‘dʒenjuɪn / = Actually being what it is claimed or seems to be; true; real; authentic ( Thật tên gọi người ta thấy; thật; thật sự; đích thực.) Ex: Jane wore an imitation fur coat that every one thought it was made of genuine leopard skin (Jane mặc áo lông thú giả mà người nghĩ làm da báo thật.)   Hostile / 30 : [ adj, n ] / ‘hɔstaɪl / = Of or relating to an enemy or enemies; unfriendly ( Thuộc có liên quan đến kẻ thù; khơng thân hữu.) Ex: It was not immediately announced whether the submarine reported o a hostile nation our coast was of a friendly or (Người ta không loan báo tàu lặn báo cáo xuất ngòai khơi bờ biển quốc gia bạn hay quốc gia thù nghịch.)   10 Impatient / 30: [adj] / ɪm’peɪʃənt / = Not patient; not willing to bear delay; restless; anxious ( Không kiên nhẫn; khơng chịu trì hỗn; bồn chồn; lo lắng.)     Ex: Five minutes can seem like ve hours when you are impatient   ( phút xem bạn nơn nóng, khơng kiên nhẫn.)   11 Inter / 30: [ v ] / ɪn’tɜ: / = Put into the earth or in a grave; bury ( Chôn xuống đất huyệt mộ; chôn cất.) Ex: Many American heroes are interred in Arlington National Cemetery (Nhiều anh hùng nước Mỹ an táng nghĩa trang quốc gia Arlington.)   12 Mitigate / 30: [ v ] / ‘mɪtɪgeɪt / = Make less severe; lessen; soften; relieve ( Làm giảm đi; giảm bớt; làm diụ; làm cho nhẹ nhỏm) Ex: With the help of novocaine, your dentist can greatly mitigate the pain of drilling.   ( Nhờ trợ giúp chất Novocaine, nha sĩ anh làm giảm bớt đau nhiều khoan răng.)   13 Novice / 30: [ n ] / ‘nɒvɪs / = One who is new to a eld or activity; beginner ( Người gia nhập lĩnh vực hoạt động; người bắt đầu.) http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  3/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM Ex: Our Dance Club has two groups; one for experienced dancers and one for novices ( Câu lạc khiêu vũ chúng tơi có nhóm; nhóm dành cho người nhảy  có kinh nghiệm nhóm dành cho người bắt đầu.)   14 Original / 32: [ adj, n ] / ə’rɪdʒənl / = A work created rsthand and from which copies are made ( cơng trình gốc đuợc sáng tạo từ chép phiên bản.) = Belonging to the beginning; rst; earliest ( Thuộc lúc bắt đầu; đầu tiên; sớm nhất.) Ex: Most of us can buy copies of a masterpiece, but few can a ord the original.   ( Phần đơng mua phiên danh tác, có số người có đủ tiền để mua nguyên bản.) Ex: Miles Standish was one of the original colonists of Massachusetts; he cam over on the ‘May ower’     ( Miles Standich người định cư nguyên thủy bang Massachusetts; ông ta đến tàu May ower.)   15 Rarity / 32: [ n ] / ‘reərəti / = Something uncommon, infrequent, or rare ( điều không phổ biến, không thường xuyên, hiếm) Ex: Rain in the Sahara Desert is a rarity ( Mưa sa mạc Sahara điều có.)   16 Resume / 32: [ v, n ] / rɪ’zju:m / = Begin again Bắt đầu lại Ex: School closes for the Christmas recess on December 24 and resumes on January ( Trường học đóng cửa vào kỳ nghỉ giáng sinh 24/12 bắt đầu lại vào ngày 3/1.)   17 Shrink / 32: [ v ] / ʃrɪηk / = Draw back; recoil ( Thụt lùi; lùi lại sợ) Ex: Wendy shrank from the task of telling her parents about her low French mark, but she nally got the courage and told them ( Wendy ngại không dám nói với cha mẹ điểm số thấp mơn Pháp văn cô, cuối cô cố can đảm để nói.)   18 Sober / 32: [ adj ] / ‘səʊbə / = Not drunk: không say = Serious; free from excitement or exaggeration: nghiêm túc; không bị kích động phóng đại Ex1: Our driver had refused all strong drinks because he wanted to be sober for the trip home ( Tài xế từ chối thức uống có rượu mạnh ông muốn tỉnh táo chuyến nhà.) http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  4/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM Ex2: When he learned of his failure, George thought of quitting school But after sober consideration, he realized that would be unwise     ( Khi biết thi rớt, George nghĩ đến việc học Nhưng sau suy nghĩ nghiêm túc, anh nhận thấy điều khơng khơn ngoan.)   19 Su ice / 32: [ v ] / sə’faɪs / = Be enough, adequate, or su cient ( Đủ, tương ứng, đầy đủ) Ex: I told Dad that $3 would su ce for my school supplies As it turned out, it was not enough ( Tơi nói với bố tơi 3,5 la đủ để mua thứ cần thiết cho việc học tơi Sau hóa số tiền không đủ.)   20 Vacant / 32: [ adj ] / ‘veɪkənt / = Empty; unoccupied; not being used ( Trống; bỏ trống; không sử dụng) Ex: I had to stand for the rst half of the performance because I could not nd a vacant seat ( Tơi phải đứng suốt nửa buổi trình diễn tơi khơng tìm ghế trống nào.)         Adjourn / 44: [ v ] / ə’dʒə:n / = Close a meeting; suspend the business of a meeting; disband ( Kết thúc họp; ngưng công việc phiên họp, giải tán.) Ex: When we visited Washington, D.C., Congress was not in session; it had adjourned for the Thanksgiving weekend ( Khi viếng thăm thủ đô Washington D.C, Quốc hội không họp; quốc hội nghỉ lễ Tạ Ơn cuối tuần.)   Astute / 46: [ adj ] /  əs’tju:t / = Shrewd; wise; crafty; cunning ( Tinh ranh; khôn; mưu mô; quỷ quyệt) Ex: The only one to solve the riddle before the ve minutes were up was Joel; he is a     very astute thinker ( Người giải toán đố trước năm phút chấm dứt Joel; http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  5/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM người suy nghĩ tinh khôn)   Censure / 46: [ n, v ] = Act of blaming; expression of disapproval; hostile criticism; rebuke ( Hành động quở trách; bày tỏ khơng hài lòng.) Ex: Cathy was about to reach for a third slice of cake but was stopped by a look of censure in Mother’s eyes ( Cathy sửa với tay lấy lát bánh thứ ba, dừng lại nhìn quở trách đôi mắt mẹ cô.)   Demolish / 46: [ v ] /  dɪ’mɔlɪ∫/ = Tear down; destroy, raze ( Phá sập; hủy diệt, san bằng.) Ex: It took several days for the wrecking crew to demolish the old building ( Phải tốn nhiều ngày để tóan đập phá phá đổ san tòa nhà cũ.)   Discharge / 46: [ n, v ] / dɪs’t∫ɑ : dʒ / = Unload ( Bốc; dỡ xuống) Ex: After discharging her cargo, the ship will go into dry dock for repairs ( Sau bốc dỡ hàng hóa xuống, tàu tiến vào ụ tàu khô nước để sửa chữa.) Dissent / 46: [ n, v ] /  dɪ’sent / = Di er in opinion; disagree; object ( Khác y kiến; không đồng y; phản bác.) Ex: There was nearly complete agreement on Al’s proposal to raise the dues Enid and Alice were the only ones who dissented (Gần có đồng ý hồn tòan đề nghị tăng lệ phí Al Enid Alice kẻ không đồng ý.)   Equitable / 46: [ adj ] /  ‘ekwɪtəbl / = Fair to all concerned; just ( Tốt với người; bình đẳng.)     Ex: The only equitable way for the three partners to share the $60 pro t is for each to receive $20 ( Cách công để người tham dự chia số lãi 60 đô la người lấy 20 đô.) Exonerate /46: [ v ] /  ɪg’zɔnəreɪt / = Free from blame; clear from accusation ( Làm cho khỏi bị khiển trách, làm cho khỏi bị kết tội.)  http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/ 6/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM Ex: The other driver exonerated Dad of any responsibility for the accident ( Người tài xế khác giải trừ cha khỏi trách nhiệm tai nạn.) Extemporaneous / 46: [ adj ] /  eks,tempə’reɪnjəs / = Composed or spoken without preparation; o -hand; impromptu; improvised ( Thảo nói mà không chuẩn bị trước; ứng khẩu, ứng chế; làm mà không chuẩn bị.) Ex: It was easy to tell that the speaker’s talk was memorized, though he tried to make it seem extemporaneous ( Thật dễ để nhận nói chuyện diễn giả học thuộc lòng, nhiên ơng ta cố gắng làm thể ứng khẩu.) 10 Extricate / 46: [ v ] /  ‘ekstrɪkeɪt / = Free from di culties; disentangle ( Vượt khỏi khó khăn; được.) Ex: If you let your assignments pile up, you will get into a situation from which you will not be able to extricate yourself ( Nếu bạn làm bạn chồng chất lên, bạn rơi vào tình trạng mà bạn khơng thể thoát được.)   11 Forfeit / 48: [ n, adj, v ] /  ‘fɔ:fɪt / = Lose or have to give up as a penalty for some error, neglect, or fault ( Mất phải chịu mất, bỏ qua.) Ex: Our neighbour gave a $20 deposit on an order of slipcovers When they were delivered, she decided she didn’t want them Of course, she foreited her deposit ( Người láng giềng đặt 20 đô la tiền cọc để đặt hàng mua nắp rời Khi hàng giao, bà định không cần Lẽ dĩ nhiên, bà chịu     số tiền đặt cọc.) 12 Illegible / 48: [ adj ] /  ɪ’ledʒəbl / = Not able to be read; very hard to read; not legible ( đọc được; khó đọc.) Ex: Roger ought to type his reports because his handwriting is illegible (Roger phải đánh máy cáo ơng chữ viết tay ơng khơng thể đọc đuợc.)   13 Inadvertently / 48: [ adv ] /  ɪnəd’və:təntli / = Not done on purpose; unintentionally; thoughtlessly; accidentally ( Không dụng tâm; không chủ ; vô ý ; ngẫu nhiên.) Ex: First I couldn’t locate my math homework, but after a while, I found it in my English notebook I must have put it there inadvertently ( Trước tiên xác định tập tốn tơi đâu; sau hồi, tơi tìm thấy ghi tiếng Anh Hẳn tơi vơ ý để rơi vào đó.)   14 Inappropriate / 48: [ adj ] / ɪnə’prəʊpriət / http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  7/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM = Not tting; unsuitable; unbecoming; not appropriate ( Khơng thích hợp; khơng phù hợp; khơng khớp với.) Ex: Since I was the one who nominated Bruce, it would be inappropriate for me to vote for another candidate ( Bởi tơi người đề cử Bruce, nên việc bầu cho ứng cử viên khác khơng thích hợp.) 15 Lucrative / 48: [ adj ] /  ‘lu:krətɪv / = Money-making; pro table ( Làm tiền; có lời.) Ex: This year’s school dance was not so lucrative; we made only $17, compared to $41 last year ( Buổi khiêu vũ trường năm khơng lời lắm; kiếm có 17 đô la so với năm 42 đô la.)     16 Permanent / 48: [ adj ] /  ‘pə:mənənt / = Lasting; enduring; intended to last; stable (antonyms: temporary; transient) ( Lâu dài; kéo dài; bền vững.) Ex: When my friend moved to San Francisco, he asked me to write to him at his temporary address, the Gateway Hotel He promised to send me his permanent address as soon as his family could nd an apartment ( Khi bạn chuyển đến San Francisco, anh bảo viết thư cho địa tạm thời khách sạn Gateway Anh ta hứa gửi cho tơi địa ổn định gia đình anh tìm mua hộ.) 17 Prohibit / 48: [ v ] /  prə’hɪbɪt / = Fobid; ban ( Cấm; không cho.) Ex: Our library’s regulations prohibit the borrowing of more than four books at a time ( Nội quy thư viện cấm không cho mượn sách lần.) 18 Punctual / 50: [ adj ] /  ‘pʌηkt∫uəl / = On time; prompt ( Đúng giờ.) Ex: Be punctual If you are late, we shall have to depart without you ( Hãy Nếu bạn đến trễ, chúng tơi phải khởi hành mà khơng có bạn.)   19 Rebuke / 50: [ n, v ] /  rɪ’bju:k / = Express diapproval of ; criticize sharply; censure severely; reprimand; reprove ( Bày tỏ khơng hài lòng; phê bình mạnh mẽ; khiển trách nặng; quở trách, la mắng) Ex: Our coach rebuked the two players who were late for practice, but praised the rest of the team for being punctual ( Huấn luyện viên khiển trách vận động viên đến thực tập trễ, khen ngợi người lại đến giờ.)   20 Transient / 50: [ adj, n ] http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  8/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM /  ‘trænzɪənt / = Not lasting; passing soon; eeting; short-lived; momentary ( Khơng tồn lâu; chóng qua; thống qua; sống ngắn ngủi; chốc lát.)     Ex1: It rained all day upstate,but here we had only a transient shower;it was over in minutes (Trời mưa ngày phía bang, chúng tơi có mưa rào chóng qua; vài phút.) = Visitor or guest staying for only a short time ( Khách viếng thăm thời gian ngắn, khách vãng lai.) Ex2: The hotel’s customers are mainly transients;only a few are permanent guests (Khách hàng khách sạn chủ yếu khách vãng lai; có vài người khách thường xuyên.)             Cache / 62: [n , v ] / kæ∫/ = Hiding place to store something ( Chỗ cất giấu, lưu trữ.) Ex: After his confession, the robber led detectives to a cache of stolen gems in the basement ( Sau thú nhận, tên cướp dẫn thám tử đến nơi cất giấu viên ngọc đánh cắp tầng hầm.)       /kə’mend / = Praise; mention favorably ( Ca ngợi, đề cập đến cách thuận lợi.) Ex: Our class was commended for having the best attendance for January ( Lớp học khen ngợi học vào tháng giêng.)       /kə / = Worthless dog ( Con chó vơ dụng.) Ex: Lassie is a kind and intelligent animal Please don’t refer to her as a ‘cur’ ( Lassie vật hiền thông minh Xin đừng kêu ‘con chó vơ dụng’)     / des’pɔtɪk/ = Of a despot (a monarch having absolute power); domineering; dictatorial; tyrannical ( Thuộc nhà độc tài _1 vị vua có quyền hành tuyệt đối; áp đảo thống trị, độc đoán.) Ex: The American colonists revolted against the despotic governement of King George III ( Những người dân định cư Mỹ dậy chống lại quyền độc tài vua George đệ tam.) http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  9/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM   5.       Dispute / 64: [ n, v ] / dɪs’pju:t / = Argue about; debate; declare not true; call in question; oppose ( Ly’ luận, biện bác; tranh luận, tuyên bố không đứng; đặt thành vấn đề; đối lập.) Ex: Charley disputed my answer to problem until I showed him de nite proof that I was right ( Charley tranh cãi trả lời cho vấn đề số 9, cho thấy chứng rõ ràng đúng.)       / ‘edɪfɪs / = Building, especially a large or impressive building ( Cao ốc, cao ốc lớn đồ sộ.) Ex: The huge edi ce under construction near the airport will be a modern hotel ( Tòa nhà khổng lồ xây cất gần sân bay khách sạn đại.)       / ‘ɪərə / = Historical period; period (of time) ( Giai đoạn lịch sử; thời kỳ.) Ex: The atomic era began with the dropping of the rst atomic bomb in 1945 ( Thời đại nguyên tử bắt đầu với bom nguyên tử thả xuống năm 1945.)       / ɪ’nɪʃɪət / = Begin; introduce; originate ( Bắt đầu; du nhập vào; nguồn.) Ex: The Pilgrims initiated the custom of celebrating Thanksgiving Day     ( Tổ phụ người Mỹ di dân Pilgrims khởi đầu tập tục Ngày Lễ Tạ Ơn.) = Admit or induct into a club by special ceremonies ( Nhận vào câu lạc với nghi thức đặc biệt.) Ex: Next Friday our club is going to initiate three new memebers ( Thứ tới, câu lạc làm lễ nhận vào hội viên mới.)       / ‘dʒɔlɪ’rəʊdʒə / = Prirate’s ag; black ag with white skull and crossbones ( Lá cờ hải tặc; cở đen với đầu lâu trắng hai khúc xương chéo nhau.) Ex: The Jolly Roger ying from the mast of the approaching ship indicated that it was a pirate ship ( Lá cờ đầu lâu bay cột buồm tàu tiến tới cho biết tàu hải tặc.)   10 Multitude / 64: [n] / ‘mʌltɪtju/ http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  10/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM Protract /[v] /prə’trỉkt/ = Draw put; lengthen in time; prolong; extend     (Kéo dài ra; kéo dài thời gian; kéo dài; mở rộng ) Ex: My aunt had planned to stay with us for the weekend only, but mother persuaded her to protract her visit for a full week (Dì tơi dự trù lại với đến cuối tuần, mẹ thuyết phục bà kéo dài thời gian đến thăm cho tròn tuần lễ )   Retain /[v] /ri’tein/ = Keep; continue to have, hold or use (Giữ; tiếp tục trì; sử dụng ) Ex: The department store is closing down its restaurant but retaining its lunch counter (Thương xá định đóng cửa nhà hàng họ giữ lại quầy bán ăn trưa )             1.    Skill   Adroit /[adj] /ə’drɔit/ = Expert in using the hands or mind; skillful; clever; deft; dexterous (Thành thạo việc sử dụng hai tay trí óc; nhiều kỹ năng; thơng minh; nhanh khéo; khéo tay ) >> Từ trái nghĩa với Adroit: maladroit; inept Ex: Out adroit passing enabled us to score four touchdowns (Sự khéo léo giao banh làm cho ghi bàn thắng )   Ambidextrous /[adj] /,æmbi’dekstrəs/ = Able to use both hands equally well (Khéo tay) Ex: Russ is an ambidextrous hitter; he  can bat right-handed or left-handed.  (Russ đối thủ sử dụng khéo tay; có thểđánh banh tay mặt tay trái )       Apprentice /[n,v,adj] /ə’prentis/ = Person learning an art or trade under a skilled worker; learner; beginner; novice; tyro (Người học ngành công nghệ nghề với người thợ chuyên môn; người học  việc;  người  bắt  đầu;  người  mới  học  việc;  người  ít  kinh  nghiệm  ) Ex: Young Ben Franklin learned the printing trade by serving as an apprentice to his half brother James  http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/ 29/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM (Chàng trai Ben Franklin học nghề in cách làm việc với tư cách người thực tập với người anh cha James )   Aptitude /[n] /’æptitju / = Natural tendency to learn or understand; bent; talent (Khuynh hướng học tập hiểu biết tự nhiên; khả tự nhiên; tài ) Ex: Eric is clumsy with tools; he has little mechanical aptitude (Eric vụng sử dụng dụng cụ; khơng có khả máy móc )   Cra sman /[n] /’krɑ:ftsmən/ = Skilled workman; artisan (Người cơng nhân có kỷ năng; thợ chuyên môn ) Ex: To build a house, you need the services of carpenters, bricklayers, plumbers, electricians, and several other craftsmen (Để xây nhà, bạn cần đến dịch vụ người thợ mộc, thợ lát gạch, thợ ống nước, thợđiện người thợ chuyên môn khác )   Dexterity /[n] /deks’teriti/ = Skill in using the hands or mind; deftness; adroitness (Kỹ sử dụng tay trí óc; khéo léo kỷ xảo ) Ex: You can’t expect an apprentice to have the same dexterity as a master craftsman (Bạn hy vọng người học việc có kỹ khéo léo người thợ cả)   Versatile / [adj] /’və:sətail/ = Capable of doing many things well; many-sided; all-around     (Có thể làm tốt nhiều việc, đan năng; toàn diện, toàn ) Ex: Leonardo da Vinci was remarkably versatile He was a painter, sculptor, architect, musician, engineer and scientist (Leonardo da Vinci rấtđa Ông hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, kỹ sư nhà khoa học )             Destitute / [adj] /’destitju:t/ Poverty (Page 164 -> 173) http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  30/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM   = Not possessing the necessaries of life such as food, shelter, and clothing; needy; indigent (Khơng có cần thiết cho đời sống thức ăn, nhà cửa quần áo; thiếu thốn; nghèo khổ) Ex: The severe earthquake killed hundred of persons and left thousands destitute (Trận động đất khủng khiếp giết chết hàng trăm người làm cho hàng ngàn người lâm vào cảnh nghèo khổ )   Economize /[v] /i:’kɔnəmaiz/ = Cut down expenses; be frugal (Cắt giảm chi phí; tiết kiệm ) Ex: Housewives can economize by buying their milk in gallon containers (Các bà nội trợ tiết kiệm cách mua sữa bình gallon )   Frugal / [adj] /’fru:gəl/ = Barely enough: scantly (Chỉđủ; ) Ex 1: The old man had nothing to eat but bread and cheese; yet he o ered to share this frugal meal with his visitor (Ông già khơng có đểăn ngoại trừ bánh mì phô mai; mà ông ta đề nghị chia sẻ bữa ănđạm bạc với người khách viếng thăm ông ta ) = Avoiding waste; economical; sparing; saving; thrifty (Tránh phung phí; tiết kiệm; để dành; dè sẻn ) Ex 2: An allowance of $5 a week for lunches and fares isn’t much, but you can get by on it if you are frugal     (Trợ cấp năm đô la tuần lễ cho ăn trưa tiền di chuyển khơng nhiều có thểđược anh tiết kiệm )   Impoverish / [v] /im’pɔvəri∫/ = Make very poor; reduce to poverty (Làm cho bần cùng; làm cho nghèo ) Ex: The increase in dues is only 10 cents It will not impoverish any member (Lệ phí gia tăng có 10 cent Nó không làm cho hội viên trở nên nghèo )   Indigence /[n] /’indidʒəns/ = Poverty (Sự nghèo khổ) Ex: By handwork, countless thousands of Americans have raised themselves from indigence to wealth (Bằng làm việc nặng nhọc, hàng ngàn người Hoa Kỳđã vươn lên giàu có từ nghèo khổ )   3.      Wealth A luent / [adj,n] /’æ uənt/ = Very wealthy; rich; opulent (Rất giàu; giàu có; giàu sang ) Ex: The new wing to the hospital was made possible by a gift of $500,000 from an http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  31/43 20/3/2018 a 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM uent contributor (Cánh bên phải bệnh viện đựơc thực nhờở khoản tiền 500.000 la tặng người đóng góp giàu có )   Avarice /[n] /’ỉvəris/ = Excessive desire for wealth; greediness (Sự tham lam tài sản thái quá, tham lam ) Ex: People who su er from avarice spend much less and save much more than they should (Những người đau khổ lòng tham cải chi tiết kiệm nhiều so với mức bình thừơng )     Covet /[v] /’kʌvit/ = Desire; long for; crave especially something belonging to another (Sự ham muốn; ao ước; thèm khát thứ kẻ khác ) Ex: Chicot coveted his neighbor’s farm but could not get her to sell it (Chicot ham muốn nông trang người láng giềng, lại khơng thể làm cho người bán )     3.   Wealth   Lucrative /[adj] /’lu:krətiv/ = Pro table; moneymaking (Sinh lợi; làm tiền ) Ex: Because his gas station did not produce a su cient pro t, the owner decided to go into a more lucrative business (Bởi trạm xăng ơng ta khơng sinh lợi đủ, nên chủ nhân định chuyển sang ngành kinh doanh khác sinh lợi nhiều )   Means /min:nz/ = Wealth; property; resources (Sự giàu có; tài sản; tài nguyên ) Ex: To own an expensive home, a yacht, and a limousine, you have to be a man of means (Để làm chủ nhà đắt tiền, du thuyền, Limousine, bạn phải người giàu có )   Opulence /[n] /’ɔpjuləns/ = Wealth; riches; a uence (Sự giàu có; có nhiều cải; giàu sang ) Ex: Dickens contrasts the opulence of France’s nobility with the indigence of her peasants     http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  32/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM (Dicken miêu tả cách tương phản giàu sang giai cấp quý tộc Pháp với bần giai cấp nông dân Pháp )   Sumptuous /[adj] /’sʌmpt∫uəs/ = Involving large expense; luxurious; costly; lavish (Sự xa hoa, chi tiêu nhiều; xa xỉ; đắt giá; phung phí ) Ex: The car with the leather upholstery and thick rugs is beautiful but a bit sumptuous for a person of my simple tastes (Chiếc xe với nệm da thảm lót dày đẹp xa hoa người có thị hiếu đơn giản )   4.     Fear Apprehensive / [adj] /,æpri’hensiv/ = Expecting something unfavorable; afraid; anxious (Lo sợ điều khơng thuận lợi, sợ hãi lo lắng ) Ex: Several apprehensive parents telephoned the school when the children were late in getting home from the museum trip (Một vài phụ huynh lo âu gọi điện thoại cho nhà trường họ trở nhà trễ chuyến tham quan viện Bảo tàng )   Cower /[v] /’kauə/ = Draw back tremblingly; shrink or crouch in fear; cringe; recoil (Thụt lùi run sợ; co thu lại sợ hãi; co rút lại; lùi lại sợ ) Ex: Brave men defy tyrants, instead of cowering before them (Những người dũng cảm thách thức với kẻ độc tài thay thụt lùi sợ hãi )   Dastardly /[adj] /’dæstədli/ = Cowardly and mean (Một cách hèn nhát đê tiện ) Ex: It was dastardly of the captain to desert the sinking vessel and leave the passengers to fend for themselves (Thật hèn nhát người thuyền trưởng bỏ rơi tàu chìm hành khách tự lo liệu lấy )   Intimidate /[v] /in’timideit/     = Make fearful or timid; frighten; force by fear; cow; bully (Làm cho sợ nhút nhát; làm cho hốt hoảng; cưỡng bách cách làm cho sợ; làm cho sợ để khuất phục; bắt nạt ) Ex: They younger boys would not have given up the playing eld so quickly if the older boys hadn’t intimidated them (Các cậu trai nhỏ khơng chịu rời khỏi sân chơi nhanh chóng đứa lớn không đe doạ chúng ) Timid /[v] http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  33/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM /’timid/ = Lacking courage or self-con dence; fearful; timorous; shy (Thiếu can đảm tự tin; sợ hãi, nhút nhát; e lệ ) Ex: If the other team challenges us, we should accept Let’s not be so timid! (Nếu đội khác thách thức chúng tôi, chấp nhận Chúng ta đừng tỏ nhút nhát )   Trepidation /[n] /,trepi’dei∫n/ = Nervous agitation; fear; fright; trembling (Lo lắng bồn chồn; sợ hãi; kinh sợ; run sợ ) Ex: I thought Carol would be nervous when she made her speech, but she delivered it without trepidation (Tôi nghĩ Carol run cô ta đọc diễn văn, cô đọc diễn văn mà khơng run sợ )     5.     Courage Audacious /[adj] /ɔ:’dei∫əs/ = Bold; fearlessly daring (Can đảm; gan sợ ) Ex 1: Risking serious injury, the out elder made an audacious leap against the concrete wall and caught the powerfully hit ball (Bất chấp nguy hiểm bị thương, đấu thủ ngoại biên nhảy cách can đảm vào tường bê tông bắt trái banh đánh cách mạnh mẽ ) = Too bold; insolent; impudent (Quá bạo dạn; gan; hỗn xược ) Ex 2: After we had waited for about twenty minutes, an audacious freshman came along and tried to get in at the head of our line     (Sau chờ đợi khoản 20 phút, anh sinh viên năm thứ đến gan cố gắng chen để đứng vào vị trí hàng chúng tơi )   Dauntless /[adj] /’dɔ:ntlis/ = Fearless; intrepid; very brave; valiant (Không biết sợ; cảm; can đảm; dũng cảm ) Ex: The frightened sailors wanted to turn back, but their dauntless leader urged them to sail on (Những người thuỷ thủ lo sợ muốn rút lui, người thủ lãnh gan họ thúc giục họ giương buồm tiến lên )   Exploit / [n,v] /’eksplɔit/ = Heroic act; daring deed; feat (Hành vi anh hùng; hành động gan dạ; hành vi cảm ) Ex: Robert E Peary won worldwide fame for his exploits as an Arctic explorer (Robert E Peary danh toàn giới hành vi cảm với tư cách nhà thám hiểm Bắc cực ) http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  34/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM   Fortitude / [n] /’fɔ:titju / = Courage in facing danger, hardship, or pain; endurance; bravery; pluck; backbone; valor (Can đảm đối đầu với nguy hiểm, gian khổ đau đớn; chịu đựng; can trường; chịu đựng phấn đấu; dũng cảm ) Ex: The captain showed remarkable fortitude in continuing to lead his men despite a painful wound (Vị thuyền trưởng tỏ can trường tiếp tục dẫn đầu thuộc viên ông vết thương làm ông đau đớn )   Indomitable /[adj] /in’dɔmitəbl/ = Incapable of being subdued; unconquerable; invincible (Không thể bị khuất phục; chinh phục; vô địch; bị chiến thắng ) Ex: Columbus had an indomitable belief that he would reach land by sailing west (Columbus có niềm tin khơng khuất phục ơng đến đất liền tiến phía tây thuyền buồm )   Plucky / [adj]     /’plʌki/ = Courageous; brave; valiant; valorous (Can đảm; can trường; dũng cảm; anh dũng ) Ex: Though defeated, our team put up a plucky defense against their taller and huskier opponents (Mặc dù bị thua, đội bóng chúng tơi bảo vệ cách anh dũng chống lại đối thủ to mạnh khoẻ )   Rash / [n, adj] /ræ∫/ [Từ trái nghĩa: Deliberate /di’libərit/: thận trọng ] = Overhasty; foolhardy; reckless; impetuous; taking too much risk (Quá vội vã; can đảm cách khờ dại; nhanh ẩu; nhanh thiếu suy nghĩ; nguy hiểm ) Ex: When a person loses his temper, he may say or something rash and regret it afterwards (Khi người bình tĩnh, nói làm cách vội vã hối tiếc sau )   (Tuần học 17 từ cộng với tiêu đề đủ 20 ^-^ Tại phần Courage hết rồi, tuần sau tiếp tục phần Concealment )             Concealment /[n] / kən’si:lmənt/ http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  35/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM       Concealment   = The act of hiding st, the state of being hidden (Hành động che dấu) Ex: Stay in concealment until the danger has passed (Hãy nấp kín hết nguy hiểm )   Alias /n.v] / ‘eiliæs/ = Assumed name (Biệt danh )     Ex 1: Inspector Javert discovered that Monsieur Madeleine was not the mayor’s real name but an alias for Jean Valjean, the ex-convict (Thanh tra Javert khám phá ông Madeleine tên thật ông thị trưởng mà biệt danh Jean Valjean, cựu tội phạm ) = Otherwise called; otherwise known as (Còn gọi là; biết với tên ) Ex 2: Jean Valjean, alias Monsieur Madeleine, was arrested by Inspector Javert (Jean Valjean, gọi ông Madelaine, bị bắt tra Javert )   Clandestine /[adj] / klæn’destin/ = Carried on in secrecy and concealment; secret; concealed; underhand (Được tiến hành bí mật che giấu; bí mật; giấu kín; bí mật bất lương ) Ex: Before the Revolutionary War, an underground organization, known as the Sons of Liberty, used to hold clandestine meetings in Boston (Trước chiến tranh cách mạng, tổ hcức trị bí mật biết tên Sons of Liberty thường tổ chức buổi họp kín Boston )   Enigma /[n] / i’nigmə/ = Puzzling statement; riddle; mystery; puzzling problem or person (Ẩn ngữ; câu đố; điều bí mật; vấn đề người khó hiểu ) Ex: I have read the rst homework problem several times but can’t understand it Maybe you can help me with this enigma (Tơi đọc tốn làm nhà nhiều lần khơng thể hiểu Có lẽ anh giúp tơi giải rắc rối )   Latent /[adj] / ‘leitənt/ = Present but not showing itself; hidden but capable of being brought to light; dormant; potential (Hiện diện không hiển lộ ra; ẩn bên mang anh sáng; hoạt động tiềm tàng ngủ; tiềm năng, tiềm tàng ) Ex: A good education will help you discover and develop your latent talents (Một giáo dục tốt giúp bạn khám phá phát triển tài tiềm tàng )   Lurk /[v] http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  36/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM / lə:k/ = Be hidden; lie in ambush     (Ẩn náu; nằm phục kích ) Ex: General Braddock’s troops, marching in column, were easy targets for the Indians lurking behind trees (Quân Đại tướng Braddock tiến lên đội hình, mục tiêu ngon lành cho người da đỏ nằm phục kích phía sau lùm )   Seclude /[v] / si’klu / = Shut up apart from others; ne in a place hard to reach; hide (Cách ly khỏi người khác; giữ vào chỗ khó đến; ẩn giấu ) Ex: To nd a quiet place to study, Bruce had to seclude himself in the attic (Để tìm nơi yên lặng để học Bruce tự giam gác xép )   Stealthy /[adj] / ‘stelθi/ = Secret in action or character; sly (Bí mật hành động cách đứng; lút ) Ex: The burglar must have been very stealthy if he was able to get past the two watchmen without being noticed (Tên trộm hẳn phải hành động bí mật, lút muốn qua khỏi hai người canh gác mà khơng bị nhận ra/ phát hiện) Trong đó: Was able to … = xoay sở để … ]   Disclosure   Disclosure /[n] / dis’klouz/ = Exposition, revelation (Sự vạch trần; phát hiện, tiết lộ ) Ex: When my secrets were proclaimed by her disclosure became I an evil girl in everybody’s eyes (Khi bí mật bị tiết lộ vạch trần chị ta biến thành kẻ xấu xa mắt người.)   Apprise /[v] / ə’praiz/ = Inform; notify (Thông báo, thông tri ) Ex: The magazine hasapprised its readers of an increase in rates beginning January     (Tạp chí thơng báo cho độc giả biết tăng giá báo bắt đầu vào ngày tháng giêng )   Avowal /[n] / ə’vauəl/ http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  37/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM = Open acknowledgement; frank declaration; admission; confession (Sự công nhận công khai; thành thật khai báo; công nhận; thú nhận ) Ex: The white ag of surrender is an avowal of defeat (Lá cờ trắng người đầu hàng thú nhận bại trận )   Divulge /[v] / dai’vʌldʒ/ = Make public; disclose; reveal; tell (Công bố; tiết lộ; kể ) Ex: I told my secret only to Margaret because I knew she would not divulge it (Tơi kể điều bí mật tơi cho Margaret tơi biết không tiết lộ.)   Elicit /[v] / i’lisit/ = Draw forth; bring out; evoke; extract (Rút ra; mang ra; gợi ra; tạo ra; trích lý ) Ex: By questioning the witness, the attorney elicited the fact that it was raining at the time of the accident (Bằng cách đặt câu hỏi cho nhân chứng, ông luật sư rút kiện trời mưa vào lúc xảy tai nạn )   Enlighten /[v] /in’laintn/ [Từ trái nghĩa: confuse] = Shed the light of truth and knowledge upon; free from ignorance; inform; instruct (Soi sáng thật hiểu biết; giải phóng khỏi dốt nát; thông báo; dẫn ) Ex: The new student was going in the wrong direction until someone enlightened him that his room is at the other end of the hall (Anh tân sinh viên vào hướng sai có người cho phòng anh đầu bên hành lang )   Manifest /[n,v] / ‘mænifest/ = Show; reveal; display; evidence     (Biểu lộ; tiết lộ; trưng bày; chứng tỏ ) Ex 1: My art teacher told my parents that I have failed to manifest any interest in her subject (Cơ gíao mơn kỹ thuật nói với cha mẹ tôi không cho thấy quan tâm môn học cô ta ) = Plain; clear; evident; not obscure; obvious (adjective) (Giản dị; rõ ràng; hiển nhiên; không tối tăm; rõ ) Ex 2: It is now manifest that, if I not my work, I will fail the course (Bây rõ ràng tơi khơng làm làm tơi, tơi bị hỏng khố học.)   Overt / [adj] / ‘ouvə:t/ = Open to view; not hidden; public; manifest (Mở ra; không che giấu; công cộng; biểu lộ ) Ex: The teacher didn’t believe that Ned was annoying me until she saw him in the overt act of pulling my hair (Cô giáo không tin Ned làm phiền cô thấy hành động rõ ràng nắm kéo tóc tơi )   http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  38/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM       Agreement   Compromise /[n,v] /’kɔmprəmaiz/ = Settlement reached by a partial yielding on both sides (Thoả thuận đạt cách nhượng phần từ hai phía ) Ex: At rst, the union and management were far apart on wages, but they nally came to a compromise (Thoạt tiên, nghiệp đoàn ban giám đốc khác biệt lương bổng, cuối họ đến thoả hiệp.)   Conform / [v] /kən’fɔ:m/ = Be in agreement or harmony with; act in accordance with accepted standards or customs; comply     (Phù hợp với; hành động theo tiêu chuẩn tập quán chấp thuận; tuân thủ, hành động theo ) Ex: When a new style in clothes appears, women usually hasten to conform (Khi kiểu áo quần xuất hiện, phụ nữ thường hay vội vã chạy theo.)   Consistent /[adj] /kən’sistənt/ [Từ trái nghĩa: inconsistent /,inkən’sistənt/: mâu thuẫn nhau, trái nhau] = Keeping to the same principles throughout; showing no contradiction; in accord; compatible (Theo nguyên tắc xuyên suốt; quán không mâu thuẫn; tương hợp với; phù hợp với ) Ex: By bringing up an unrelated matter you are not being consistent with your previous statement that we should stick to the topic (Bằng cách đề cập vấn đề không liên hệ bạn không quán với lời khẳng định trước không lạc khỏi đề tài )   Correspond / [in.verb] /,kɔris’pɔnd/ [in.verb = intransitive verb] = Be in harmony; match; t; agree; be similar (Phù hợp; kết với; thích hợp với; đồng ý; tương tư ) Ex: The rank of second lieutenant in the Army corresponds to that of ensign in the Navy (Cấp bậc thiếu uý quân đội tương ứng với cấp bậc thiếu uý hải quân )   Dovetail / [n,v] /’dʌvteil/ = To t together with, so  as to form a harmonious whole; interlock with  (Kết hợp hoàn hảo với để tạo thành đoàn thể hài hoà; kết chặt với ) Ex: Gilbert’s skill as a writer dovetailed Sullivan’s talent as a composer, resulting in the famous Gilbert and Sullivan operettas (Kỹ Gilbert với tư cách nhà văn kết hợp hài hoà với tài Sullivan với tư cách  nhà soạn nhạc dẫn đến đời ca nhạc kịch danh (của Gilbert Sullivan )) http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/ 39/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM   Reconcile / [t.verb] /’rekənsail/ [t verb = transitive verb] = Cause to be friendly again; bring back to harmony (Hoà giải, làm cho thuận thảo bạn bè lại; làm cho hoà hợp trở lại )     Ex: After our quarrel, my brother and I refused to talk to each other until Mother reconciled us (Sau cãi vã, anh từ chối không nói chuyện với đến mẹ tơi hồ giải ) Comments comments bình luận Sắp xếp theo Mới Thêm bình luận Plugin bình luận Facebook  từ vựng (http://ieltstolinh.vn/tag/tu-vung/)  Trọn Oxford Practice Grammar (http://ieltstolinh.vn/tron-bo-oxford-practicegrammar/) LỚP IELTS & PHÁT ÂM Khai giảng lớp IELTS phát âm tháng & 2016 ĐĂNG KÝ NGAY (http://ieltstolinh.vn/lop-hoc-ielts-to-linh-khu-vuc-binh-thanh-tp-hcm/) NHẬN BÀI GIẢNG QUA EMAIL Đăng ký nhận giảng, tài liệu, sách học IELTS tháng ĐĂNG KÝ NGAY ( http://goo.gl/forms/2Zbd94Speu)  (https://www.facebook.com/HuongDanHocIeltsTuCoBanDenNangCao/) (https://plus.google.com/u/0/)  (https://www.youtube.com/channel/UCo0BdvZnW0jRRSxXdPYEszA) FORM LIÊN HỆ Tên bạn http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/  40/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM Địa email Điện thoại Tiêu đề Nội dung GỬI RECENT POSTS 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG (http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/) Trọn Oxford Practice Grammar (http://ieltstolinh.vn/tron-bo-oxford-practice-grammar/) Đề thi Quý – Từ vựng Writing 2018 (http://ieltstolinh.vn/de-thi-quy-1-tu-vung-writing-2018/) Listening dễ dàng với 1200 key answers (http://ieltstolinh.vn/listening-de-dang-voi-1200-key-answers/) PHÂN BIỆT ANOTHER, OTHER, OTHERS, THE OTHER, THE OTHERS VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG (http://ieltstolinh.vn/phan-biet-another-others-others-va-baitap-ung-dung/) FANPAGE IELTS Tố Linh 125.244 lượt thích Thích Trang Đăng ký Hãy người số bạn bè bạn thích nội dung IELTS Tố Linh  http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/ 41/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM BÀI GIẢNG 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG (http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/) Trọn Oxford Practice Grammar (http://ieltstolinh.vn/tron-bo-oxford-practice-grammar/) Shares Đề thi Quý – Từ vựng Writing 2018 (http://ieltstolinh.vn/de-thi-quy-1-tu-vung-writing-2018/) Listening dễ dàng với 1200 key answers (http://ieltstolinh.vn/listening-de-dang-voi-1200-key-answers/) MENU PHÂN BIỆT ANOTHER, OTHER, OTHERS, THE OTHER, THE OTHERS VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG (http://ieltstolinh.vn/phan-biet-another-others-others-vabai-tap-ung-dung/) ĐỊA CHỈ  38 Trần Khánh Dư, Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh (Trường Cao Đẳng nghề thành phố HCM)  0169 201 4800 (cô Linh) - 0965 425 489 (tư vấn viên)  ieltstolinh.tphcm@gmail.com (mailto:ieltstolinh.tphcm@gmail.com) FANPAGE & YOU TUBE (https://www.facebook.com/ieltstolinh.vn/) (https://www.youtube.com/channel/UCo0BdvZnW0jRRSxXdPYEszA)  http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/ 42/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM http://ieltstolinh.vn/10000-tu-vung-band7-full-4-ky-nang/ 43/43 ... the trip home ( Tài xế từ chối thức uống có rượu mạnh ơng muốn tỉnh táo chuyến nhà.) http://ieltstolinh.vn /10000- tu-vung -band7- full-4-ky-nang/  4/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG... nhập lĩnh vực hoạt động; người bắt đầu.) http://ieltstolinh.vn /10000- tu-vung -band7- full-4-ky-nang/  3/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM... trắc nghiệm cuối cùng, vào khóa số người http://ieltstolinh.vn /10000- tu-vung -band7- full-4-ky-nang/  2/43 20/3/2018 10000 TỪ VỰNG BAND7+ FULL KỸ NĂNG - Luyện thi IELTS quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: 10000 từ VỰNG IELTS BAND 7.0, 10000 từ VỰNG IELTS BAND 7.0