0

Bài. Vẽ lược đồ Việt Nam

21 6,014 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:25

07/27/13 1 BÀI 3. VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM (ĐỊA LÍ 12-CHUẨN) KIỂM TRA BÀI CŨ  Dùng bản đồ trình bày đặc điểm vị trí địa lí của nước ta? 07/27/13 2 Vị trí địa lí : -Phần đất liền 8 0 34’ B -23 0 23’ B; 102 0 9’ Đ – 109 0 24’ Đ -Phần biển: 6 0 50’ B – 23 0 23’B ; 101 0 00’ Đ – 117 0 20’ Đ -Giáp: phía Bắc: Trung Quốc phía Tây: Lào và Campuchia phía Đông, Nam và Tây-Nam : biển Đông. ĐÁP ÁN KIỂM TRA BÀI CŨ  Vẽđồ phạm vi các vùng biển Việt Nam theo luật biển quốc tế 1982 ? 07/27/13 3 ĐÁP ÁN VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM 07/27/13 4 TIẾT 3-BÀI 3: VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM (ĐỊA LÍ 12-CHUẨN) I/ YÊU CẦU THỰC HÀNH 07/27/13 5 Vẽ lược đồ khung Việt Nam (hình dạng lãnh thổ phần đất liền) 1. Điền lên trên lược đồ các đối tượng địa lí (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, Qđ.Hoàng Sa, Trường Sa, các hệ thống sông lớn) 2. Xác định 2 yêu cầu của bài thực hành 1/ VẼ KHUNG LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM 2/ ĐIỀN CÁC ĐỐI TƯỢNG Thủ đô ( Hà Nội ) TP ( thuộc TW ) TP ( thuộc Tỉnh ) II/HƯỚNG DẪN Quần đảo, vịnh biển, sông ngòi … Thị xã 07/27/13 6 07/27/13 7 BƯỚC 1 BƯỚC 5 BƯỚC 4 BƯỚC 3 BƯỚC 2 KHUNG LƯỢC ĐỒ CÁC BƯỚC VẼ VẼ L VẼ L ƯỚI ƯỚI TỌA ĐỘ Ô VUÔNG TỌA ĐỘ Ô VUÔNG 5 ô x 8 ô = 40 ô vuông 5 ô x 8 ô = 40 ô vuông BƯỚC 1 1/ VẼ LƯỢC ĐỒ KHUNG VIỆT NAM 07/27/13 8 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B8 A1 B1 C1 D1 E1 D8 E8C8 5 ô hàng ngang, đánh chữ: A-B-C-D-E 8 ô hàng dọc, đánh số: 1-2-3-4-5-6-7-8 Ô hàng ngang và ô hàng dọc cách nhau 2 0 kinh tuyến và 2 0 vĩ tuyến A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 Q® Hoµng Sa (TP §µ N½ng) A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8 Q® Tr­êng Sa (TØnh Kh¸nh Hoµ) 102 0 § 106 0 § 108 0 § 110 0 §104 0 § 24 0 B 20 0 B 18 0 B 16 0 B 14 0 B 12 0 B 10 0 B 22 0 B 8 0 B 112 0 § M ẪU M ẪU L L ƯỚI ƯỚI TỌA ĐỘ Ô VUÔNG TỌA ĐỘ Ô VUÔNG 5 ô x 8 ô = 40 ô vuông 5 ô x 8 ô = 40 ô vuông L L ư ư u ý u ý V V ới ới l l ưới ưới tọa tọa độ độ ô vuông này ô vuông này chúng ta có thể t chúng ta có thể t ă ă ng tỉ lệ ng tỉ lệ ho ho ặc ặc thu nhỏ tỉ lệ của l thu nhỏ tỉ lệ của l ược ược đồ đồ khung một cách dể dàng khung một cách dể dàng khi t khi t ă ă ng ho ng ho ặ ặ c giảm kích c giảm kích th th ướ ướ c của ô vuông c của ô vuông BƯỚC 1 07/27/13 9 10 0 B 12 0 B 14 0 B 24 0 B 102 0 B 22 0 B 20 0 B 18 0 B 16 0 B 104 0 B 106 0 B 108 0 B 110 0 B 112 0 B BƯỚC 2 XÁC XÁC ĐỊNH ĐỊNH CÁC CÁC ĐIỂM ĐIỂM KHỐNG KHỐNG CHẾ CHẾ VÀ VÀ CÁC CÁC Đ Đ ƯỜ ƯỜ NG NG KHỐNG KHỐNG CHẾ CHẾ 8 0 B 07/27/13 10 [...]... thnh khung lónh th Vit Nam ) -S dng t bn mu v 13 on ng a gii v b bin nh sau: -13 on: ( V th t t on 1-on 13 ) + on 1: im cc Tõy-TP.Lo Cai +on 2 : TP.Lo Cai-Lng Cỳ (im cc Bc) +on 3: Lng Cỳ-Múng Cỏi (Qung Ninh) +on 4: Múng Cỏi-phớa Nam ng bng sụng Hng +on 5 : Phớa nam ng bng sụng Hng- phớa nam dóy Hong Sn ( 180B ) +on 6 : Phớa nam dóy Hong Sn -Nam Trung B ( Nng-gúc ụ vuụngD4 ) +on 7: Nam Trung B ( Nng) -C... vuụngD4 ) +on 7: Nam Trung B ( Nng) -C Mau +on 8: Mi C Mau-Rch Giỏ v H Tiờn +on 9: Biờn gii gia ng bng Nam B v Campuchia +on 10: Biờn gii gia Tõy Nguyờn, Qung Nam vi Campuchia v Lo +on 11: Biờn gii gia nam Tha Thiờn-Hu, tõy Ngh An v Lo +on 12: Biờn gii phớa tõy Thanh Húa vi Lo +on 13: Biờn gii phớa nam Sn La, tõy in Biờn vi Lo 07/27/13 13 1020B 1040B 1060B 1080B 1100B 1120B 240 B 220 B M U 200 B 180... hon thnh bi tp nh ( v trờn giy A 4) Tun t thc hin v lc khung Vit Nam theo 5 bc: -Bc 1: v li to ụ vuụng: 40 ụ -Bc 2: v cỏc im v cỏc ng khng ch -Bc 3: v tng on a gii v v ng b bin -Bc 4: v qun o Hong Sa v Trng Sa -Bc 5: v cỏc h thng sụng chớnh ca min Bc-Trung -Nam Tun t thc hin in cỏc i tng a lớ theo 3 bc: -Bc 1: Da vo tlỏt a lớ Vit Nam xỏc nh v trớ cỏc i tng trờn lc cho chớnh xỏc -Bc 2: Quy c cỏch... kớch thc ln *Tờn thnh ph, vnh bin, qun o vit in ch u tiờn, kớch thc nh *Tờn sụng vit dc theo dũng sụng * Vit tờn theo chiu ngang ca lc QUY C CCH VIT TấN V KCH THC CH 07/27/13 B1 * Da vo tlỏt a lớ Vit Nam xỏc nh v trớ ca th ụ, cỏc thnh ph,th xó, vnh bin XC NH V TR B3 Th ụ TP( thuc TW ) TP( thuc Tnh ) Th xó Qun o, vnh bin sụng ngũi T K HIU V CH VIT LấN LC 19 NH GI Kim tra v nhn xột mt s bi v Nhng... B 100 B 8B 0 07/27/13 E8 Qđ Trường Sa ( Tỉnh Khánh Hoà) 16 1020B 1040B 1060B 1080B 1100B 1120B 240 B 220 B 200 B 180 B BC 5 Qđ Hoàng Sa ( TP Đà Nẵng) 160 B 140 B 120 B V CC SễNG CHNH (M.BC -M.TRUNG -M .NAM) 100 B 80 B 07/27/13 Qđ Trường Sa ( Tỉnh Khánh Hoà) 17 M U BC 5 07/27/13 V CC SễNG NH HèNH MU (Nột lin mu xanh m dn t u ngun v ca sụng) 18 CC BC IN TấN CC I TNG B2 *Tờn lc vit ch in ng, trờn lc * . ÁN VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM 07/27/13 4 TIẾT 3-BÀI 3: VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM (ĐỊA LÍ 12-CHUẨN) I/ YÊU CẦU THỰC HÀNH 07/27/13 5 Vẽ lược đồ khung Việt Nam (hình dạng. KHUNG LƯỢC ĐỒ CÁC BƯỚC VẼ VẼ L VẼ L ƯỚI ƯỚI TỌA ĐỘ Ô VUÔNG TỌA ĐỘ Ô VUÔNG 5 ô x 8 ô = 40 ô vuông 5 ô x 8 ô = 40 ô vuông BƯỚC 1 1/ VẼ LƯỢC ĐỒ KHUNG VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài. Vẽ lược đồ Việt Nam, Bài. Vẽ lược đồ Việt Nam, , Vị trí địa lí : - đất liền 8 24’ Đ - biển: 6