0

Mô tả công việc Nhân viên bảo vệ (mới)

3 21,463 251

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 16:18

Bộ phậnPhòng Hành chánh nhân sựChức danhNhân viên bảo vệMã công việcCán bộ quản lý trực tiếpTổ trưởng bảo vệ BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆMã tài liệu: 6.04.8Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Bộ phận Phòng Hành chánh nhân sựChức danh Nhân viên bảo vệMã công việcCán bộ quản lý trực tiếp Tổ trưởng bảo vệ1. Trách nhiệm:• Lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất nhập ra khỏi công ty. Sổ theo dõi tài sản xuất nhập gồm các cột sau: ngày, người giữ tài sản, tên tài sản, qui cách, đơn vị, số lượng, nhập/xuất, ghi chú.• Ghi sổ sách chính xác các trường hợp xuất nhập vật tư, hàng hoá ra khỏi Công ty. Mọi tài sản xuất ra khỏi công ty phải có phiếu xuất hoặc giấy đồng ý cho xuất của Ban Giám đốc, TP HC. Trường hợp xuất không có giấy (đột xuất) thì người xuất phải ký vào cột ghi chú sổ theo dõi xuất nhập tài sản. • Kiểm tra con dấu và chữ ký của người có đủ thẩm quyền ký xác nhận giấy tờ và hóa đơn xuất nhập. • Hàng tuần, bảo vệ lập báo cáo nhập xuất tài sản trong công ty chuyển Tổ trưởng bảo vệ kiểm tra, sau đó báo cáo cho TP HC.• Khi khách đến liên hệ giao dịch. Bảo vệ hỏi rõ lai lịch của khách sau đó liên hệ văn phòng hoặc người cần gặp. Nếu bộ phận văn phòng công ty đồng ý tiếp thì bảo vệ đề nghị khách đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào công ty. • Bảo vệ có trách nhiệm giúp khách, CNV đưa xe vào đúng vị trí khi khách CNV dừng xe trước công ty, phát thẻ xe, thu thẻ xe khi khách – CNV lấy lại xe, giúp khách CNV chuyển xe từ chỗ để xe ra ngoài.• Khi có thư báo, bưu phẩm, quà tặng. Nhân viên bảo vệ nhận từ tay người đưa đến đồng thời chuyển ngay đến bộ phận văn thư của Công ty xử lý.• Giúp đỡ các bộ phận cá nhân nơi công tác trong phạm vi thời gian cho phép.• Trường hợp phân ca trực cho tại cùng một địa điểm thì bảo vệ phải lập biên bản bàn giao ca. Biên bản bàn giao ca phải thể hiện các nội dung: số lượng chìa khoá giao, ngày giờ giao, tên người giao – người nhận, các trường hợp phát sinh trong ca trực, các trường hợp cần giải quyết tiếp theo…• Lập sổ theo dõi CNV và khách gồm các cột sau: ngày, họ tên, bộ phận/cơ quan, giờ đến/đi, nội dung công việc, ghi chú. Sổ theo dõi CNV và khách để theo dõi khách hàng đến, khách hàng ra khỏi công ty, CNV đến muộn, CNV về sớm, CNV từ bộ phận khác sang liên hệ công tác, BNG Mễ T CễNG VIC NHN VIấN BO VMó ti liu: 6.04.8Phiờn bn: Ver 1.0Ngy ban hnh: 15/02/08CNV cụng tỏc xong tr v, CNV i cụng tỏc, CNV i cụng tỏc tr v, CNV t nh i cụng tỏc luụn, sau ú vụ cụng ty tr Mi trng hp phi ghi riờng. Th by hng tun, bo v photo s theo dừi CNV v khỏch chuyn v Trng phũng HC.ứ Trng hp bo v c phõn cụng lm ca, hoc i cho ngi khỏc thỡ phi chuyn giao y cỏc s ghi chộp trờn õy, chỡa khoỏ, phng tin lm vic v.v. Qun lý chỡa khoỏ cỏc b phn, chỡa khoỏ chớnh, ghi rừ s khoỏ ó bn giao trong s trc ban khi c phõn cụng. Liờn h c quan lõn cn hoc a phng hp ng phi hp khi cn thit (khi cú s u nhim ca lónh o). Thng xuyờn kim tra ti sn, phỏt hin ra nhng CNV xõm phm ti sn v ni qui ca Cụng ty, bỏo cỏo T trng bo v, T trng bo v cú trỏch nhim bỏo cỏo cho TP HC xem xột v x lý. Kim tra cỏc thit b PCCC u thỏng, ni dung kim tra gm: bỡnh PCCC cũn s dng c khụng? Cú ỳng v trớ khụng? Cú hng dn s dng khụng? Biờn bn kim tra chuyn v TP HC kim tra. Vn hnh thnh tho, thao tỏc nhanh, x lý kp thi khi cú s c xy ra bit bo dng v sa cha h hng thụng thng ca thit b PCCC. Phũng chng v phỏt hin kp thi cỏc hin tng chỏy n x lý ngay ng thi thụng bỏo cho cỏc c quan cú chc nng phi hp gii quyt kp thi. Ch ng phỏt hin phũng chng cỏc hnh vi phỏ hoi hoc e da phỏ hoi c s vt cht, k thut ca cụng ty. Thụng bỏo ngay Trng b phn sn xut, TP HC bit v cỏc trng hp phm phỏp qa tang theo lut phỏp Vit Nam i vi bt k ai cú hnh vi phỏ hoi, trm cp, la o, gian ln chim ot ti sn hoc gõy ri lm mt an ton trt t trong Cụng ty gii quyt kp thi. Khụng t ý b v trớ gỏc, trc, khụng l l chõy li, khụng ng trong gi lm vic, khụng hỳt thuc vs dng cỏc cht ma tỳy, khụng ỏnh bi bc trong gi lm vic, khụng ung ru, bia trong gi lm vic. Bo v khụng c bỏo trong gi lm vic, khụng lm nh hng n CNV b phn khỏc ang lm vic. Nhc nh nhõn viờn, cụng nhõn khỏch n lm vic luụn tuõn th cỏc bin phỏp an ton lao ng, PCCN v ni quy Cụng ty. Kiờn quyt khụng cho nhõn viờn v khỏch cú mựi ru, bia, mang cht n vo Cụng ty. Thc hin cỏc cụng vic khỏc do Trng phũng phõn cụng.2. Quyn hn: T chi khụng cho ngi, phng tin ra vo cng khụng ỳng theo qui nh.BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆMã tài liệu: 6.04.8Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08• Lập biên bản đối với các trường hợp CBCNV vi phạm qui định của Công ty.3. Báo cáo và uỷ quyền:• Báo cáo công việc cho Tổ trưởng.4. Tiêu chuẩn:• Kiến thức: học hết lớp 9• Kỹ năng: đã có kinh nghiệm bảo vệ ít nhất 1 năm, tác phong nhanh nhẹn• Phẩm chất đạo đức: Trung thực . BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆMã tài liệu: 6.04.8Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Bộ phận Phòng Hành chánh nhân sựChức danh Nhân viên bảo vệMã. khụng cho ngi, phng tin ra vo cng khụng ỳng theo qui nh.BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆMã tài liệu: 6.04.8Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08•
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả công việc Nhân viên bảo vệ (mới), Mô tả công việc Nhân viên bảo vệ (mới),