0

Thiết kế Subsystem trong UML

32 985 6
  • Thiết kế Subsystem trong UML

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 10:36

Thiết kế Subsystem trong UML PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 1Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượngdùng UMLModule 12: Thiết kế SubsystemPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 2Mục tiêu:w Tìm hiêu mục đích của bước thiết kế Subsystem và vò trí của công đoạn này trong qui trìnhw Đònh nghóa các hành vi đươc mô tả tronginterfaces của subsystem dưới dạng collaboration của các class chưa bên trongw Lập sưu liệu về cấu trúc bên trong củasubsystemw Xác đònh các phụ thuộc cào các phần tử bên ngoài subsystemPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 3Vò trí của Thiết kế SubsystemArchitectDesignerArchitecturalAnalysisArchitectureReviewerReview theDesignReview theArchitectureUse-CaseAnalysisArchitecturalDesignDescribeConcurrencyDescribeDistributionClassDesignSubsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewerPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 4Tổng quan về thiết kế SubsystemSubsystemDesignUse-Case Realization Use-Case Realization(updated)Design Subsystems and InterfacesDesign Subsystems and Interfaces(updated)Design ClassesDesignGuidelinesPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 5w Subsystem là sự “kết hợp” giữa package vàclassw Hiện thực hóa 1 hoặc nhiều interfaces đònh nghóa hành vi của nó<<subsystem>>Subsystem NameInterface Subsystem<<subsystem>>Subsystem NameInterfaceRealization (Canonical form)Realization (Elided form)<<interface>>InterfaceNhắc lại: Subsystems và InterfacesPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 6Chìa khóa là abstraction và encapsulationA<<subsystem>>B<<subsystem>>C<<subsystem>>Subsystem Guidelinesw Mục tiêu§ Giảm thiểu kết nối§ Có tính cơ động, tương thích plug-and-play§ Cách ly các thay đổi§ Tiến hóa độc lậpw Những đề nghò§ Đừng khảo sát chi tiết, chỉ interfaces§ Chỉ phụ thuộc vào interfaces khácPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 7Nhắc lại: Các qui ước mô hình hóaCourseCatalogSystem<<subsystem>>ICourseCatalogSystemICourseCatalogSystemCourseCatalogSystem<<subsystem proxy>>CourseCatalogSystem<<subsystem>>Interfaces start with an “I”<<subsystem>> package<<subsystem proxy>> classPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 8Các bước thiết kế Subsystemw Phân bố các hành vi của Subsystemcho các phần tử của nów Lập sưu liệu về các phần tử của Subsystemw Mô tả các phụ thuộc của Subsystemw CheckpointsPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 9Các bước thiết kế Subsystemw Phân bố các hành vi của Subsystemcho các phần tử của nów Lập sưu liệu về các phần tử của Subsystemw Mô tả các phụ thuộc của Subsystemw CheckpointsPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 10CourseCatalogSystem<<subsystem>>ICourseCatalogSystemgetCourseOfferings()<<interface>>subsystem responsibilityCác nhiệm vụ của Subsystemw Các interface operation xác đònh nhiệm vụ của Subsystemw Interface operations được hiện thực hóa bởi§ Internal class operations§ Internal subsystem operations[...]... subsystem, các interface và các quan hệ của chúng với các phần tử thiết kế khác(các lược đồ trong ngữ cảnh của subsystem) PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 29Nhắc lại: Thiết kế Subsystem Designw Mục đích của thiết kế Subsystem là gì ?w Cần tạo ra bao nhiêu interaction diagrams trong khi thiết kế Subsystem? w Tại sao phải đặt các phụ thuộc của một subsystem lên subsystem. .. – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 27Các bước thiết kế Subsystem w Phân bố các hành vi của Subsystemcho các phần tử của nów Lập sưu liệu về các phần tử của Subsystem w Mô tả các phụ thuộc của Subsystem w Checkpoints PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 1Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượngdùng UML Module 12: Thiết kế Subsystem PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế. .. thiết kế Subsystem w Phân bố các hành vi của Subsystemcho các phần tử của nów Lập sưu liệu về các phần tử của Subsystem w Mô tả các phụ thuộc của Subsystem w Checkpoints PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 2Mục tiêu:w Tìm hiêu mục đích của bước thiết kế Subsystem và vị trí của công đoạn này trong qui trìnhw Định nghóa các hành vi đươc mô tả trong interfaces của subsystem. .. theArchitectureUse-CaseAnalysisArchitecturalDesignDescribeConcurrencyDescribeDistributionClassDesign Subsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewer PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 20Các bước thiết kế Subsystem w Phân bố các hành vi của Subsystemcho các phần tử của nów Lập sưu liệu về các phần tử của Subsystem w Mô tả các phụ thuộc của Subsystem w Checkpoints PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 32Bài tập: Thiết Subsystem. .. tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 12Qui ước: Subsystem Interaction Diagrams Subsystem Client Subsystem ProxyDesign Element 1performResponsibility( )Op1() subsystem responsibilityOp2()Design Element 2Op3()Op4()Internal subsystem interactionsKhông hiển thị Subsystem interface PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 30(còn tiếp)Bài tập: Thiết kế Subsystem w... students to select offerings subsystem responsibilityLegacy RDBMS Database Access PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 31(còn tiếp)Bài tập: Thiết kế Subsystem (tt.)w Với một subsystem cụ thể, hãy xác định:§ Các phần tử thiết kế chứa trong subsystem và các quan hệ của chúng§ Các cơ chế kiến trúc khả dụng§ Các interaction cần để cài đặt các subsystem interface operation... Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 5w Subsystem là sự “kết hợp” giữa package vàclassw Hiện thực hóa 1 hoặc nhiều interfaces định nghóa hành vi của nó<< ;subsystem& gt;> Subsystem NameInterface Subsystem << ;subsystem& gt;> Subsystem NameInterfaceRealization (Canonical form)Realization (Elided form)<<interface>>InterfaceNhắc lại: Subsystems và Interfaces... hành vi đươc mô tả trong interfaces của subsystem dưới dạng collaboration của các class chưa bên trong w Lập sưu liệu về cấu trúc bên trong của subsystem w Xác định các phụ thuộc cào các phần tử bên ngoài subsystem PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 3Vị trí của Thiết kế Subsystem ArchitectDesignerArchitecturalAnalysisArchitectureReviewerReview theDesignReview... tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 7Nhắc lại: Các qui ước mô hình hoùaCourseCatalogSystem<< ;subsystem& gt;>ICourseCatalogSystemICourseCatalogSystemCourseCatalogSystem<< ;subsystem proxy>>CourseCatalogSystem<< ;subsystem& gt;>Interfaces start with an “I”<< ;subsystem& gt;> package<< ;subsystem proxy>> class PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế. .. – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 10CourseCatalogSystem<< ;subsystem& gt;>ICourseCatalogSystemgetCourseOfferings()<<interface>> subsystem responsibilityCác nhiệm vụ của Subsystem w Các interface operation xác định nhiệm vụ của Subsystem w Interface operations được hiện thực hóa bởi§ Internal class operations§ Internal subsystem operations PT & TK Hướng đối tượng – Thiết . tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 1Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượngdùng UMLModule 12: Thiết kế Subsystem PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến. theArchitectureUse-CaseAnalysisArchitecturalDesignDescribeConcurrencyDescribeDistributionClassDesignSubsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewerPT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúcDương Anh Đức 4Tổng quan về thiết kế SubsystemSubsystemDesignUse-Case
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế Subsystem trong UML, Thiết kế Subsystem trong UML, Thiết kế Subsystem trong UML

Hình ảnh liên quan

Nhắc lại: Các qui ước mô hình hóa - Thiết kế Subsystem trong UML

h.

ắc lại: Các qui ước mô hình hóa Xem tại trang 7 của tài liệu.
w Bảng ánh xạ Analysis-Class với các cơ chế kiến trúc có từ phân tích Use-Case - Thiết kế Subsystem trong UML

w.

Bảng ánh xạ Analysis-Class với các cơ chế kiến trúc có từ phân tích Use-Case Xem tại trang 14 của tài liệu.