0

Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan

25 78 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2017, 16:19

Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 2Cơ cấu nguồn vốn % - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 3Khả năng thanh toán Lần - CONG TY CO pHAN CHU'NG KHoAN AN BINH Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc 31/12/2012 da dllQ'C ki~m toan CONG TV CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH s6 101 - Umg H~ - D6ng Da - Ha N9i NOIDUNG BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC 02-03 BAo cAo KIEM ToAN 04-05 BAo cAo TAl CHiNH £>A DVQC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ TIỀN GIANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ TIỀN GIANG MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 – 02 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 03 – 04 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 05 – 08 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 09 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 10 – 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12 - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ TIỀN GIANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Vận Tải Ô Tô Tiền Giang đệ trình báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc vào ngày 31/12/2012 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty điều hành Công ty năm đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Việt Thuần Chủ tịch Ông Lê Tấn Nẫm Phó Chủ tịch Ông Hoàng Viết Hợi Thành viên Ông Mai Văn Hòa Thành viên Ông Nguyễn Thanh Tuyến Thành viên Ban kiểm soát Bà Hồng Lệ Vân Trưởng Ban kiểm soát Ông Trần Thanh Liêm Thành viên Ông Nguyễn Tấn Thạch Thành viên Ban Giám Đốc Ông Lê Tấn Nẫm Giám đốc Ông Nguyễn Việt Thuần Phó Giám đốc Ông Hoàng Viết Hợi Phó Giám đốc KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm Năm trước VND VND Lợi nhuận thuần/(Lỗ) sau thuế cho năm 1.104.679.615 (574.077.235) Lợi nhuận/(Lỗ) để lại cuối năm 1.104.679.615 (574.077.235) 547.656.446 (557.023.169) Lợi nhuận/(Lỗ) lũy cuối năm TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hàng năm phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong việc lập báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải: • Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; • Đưa xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; • Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích báo cáo tài hay không; • Lập báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; • Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ TIỀN GIANG Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài Ý KIẾN BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám Đốc nhận thấy báo cáo tài phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ Công ty vào ngày lập báo cáo tài Ngoài ra, Ban Giám đốc nhận thấy vấn đề bất thường xảy ảnh hưởng đến khả hoàn trả khoản nợ đến hạn vòng 12 tháng tới Thay mặt đại diện cho Ban Giám đốc, Giám đốc Ngày 10 tháng 03 năm 2013 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT VIET NHAT AUDITING CO., LTD Số: 88/HDKT2012 Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2013 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài Công ty Cổ phần Vận Tải Ô Tô Tiền Giang cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2012 Kính gửi: Các Cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải ÔTÔ Tiền Giang Chúng kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Vận Tải Ô Tô Tiền Giang (gọi tắt "Công ty") gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/20112 (gọi chung "báo cáo tài chính") lập ngày 25/01/2013, đính kèm từ trang 12 đến trang 23 Trách nhiệm Ban Giám đốc Kiểm toán viên Như trình bày Báo cáo Ban Giám đốc trang 2, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan Việt Nam Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm toán Cơ sở cho ý kiến Chúng thực kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực yêu cầu phải lập kế hoạch thực công việc kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý báo cáo tài sai sót trọng yếu Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, sở chọn mẫu, chứng xác minh cho số liệu thông tin trình bày báo cáo tài Chúng đồng thời tiến hành đánh giá nguyên tắc kế toán áp dụng ước tính quan trọng Ban Giám đốc, cách trình bày tổng quát báo cáo tài Chúng tin tưởng công việc kiểm toán cung cấp sở hợp lý cho ý kiến Ý kiến kiểm toán 1/.Qua kiểm tra đối chiếu sổ chi tiết báo cáo tài chính, nhận thấy có chênh lệch số liệu công nợ phải thu khách hàng , cụ thể sau : 1/ Số dư nợ phải thu khách hàng ngày 31/12/2012 5.128.736.541 đồng, qua kiểm tra đối chiếu sổ chi tiết báo cáo tài chính, nhận vấn đề sau: - Chênh lệch số liệu chi tiết tổng hợp 27.210.972 đồng - Đồng thời chưa nhận xác nhận số dư khoản nợ phải thu khách hàng 2.092.982.541, chiếm tỷ lệ 41%; nợ cũ trích dự phòng nợ phải thu khó đòi : (1.877.415.322 đồng) 2/ Như nêu mục 4.10 - Thuyết minh báo cáo tài chính, đặc điểm ngành nghề, nên ...CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP (Thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TỐN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THƯC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 Hà Nội, tháng năm 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1, Hồng Đạo Thúy Phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 26 CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1, Hồng Đạo Thúy Phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp (gọi tắt “Cơng ty”) đệ trình báo cáo với báo cáo tài Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt Ban Tổng Giám đốc Cơng ty điều hành Cơng ty năm ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị Ơng Nguyễn Văn Minh Ơng Đặng Thế Vinh Ơng Đỗ Quang Vinh Ơng Phạm Đức Tuấn Ơng Dương Văn Thành Ơng Hà Sỹ Vịnh Ơng Nguyễn Hồng Long Bà Bùi Minh Hường Ban Kiểm sốt Chủ tịch Thành viên Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Ơng Mai Khánh Chung Ơng Lê Quang Trung Bà Lưu Thị Việt Hoa Bà Tơ Thị Phương Loan Trưởng ban Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Ban Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Văn Minh Ơng Đỗ Minh Hồng Bà Hồng Thị Tính Ơng Qch Tá Khang Ơng Mai Sinh Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng năm 2012) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hàng năm phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Cơng ty năm Trong việc lập báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc u cầu phải:      Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; Đưa xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ ngun tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài hay khơng; Lập báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp khơng thể cho Cơng ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; Thiết kế thực hệ thống kiểm sốt nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế tốn ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài tn thủ Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam, Hệ thống kế tốn Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định hành có liên quan Việt Nam Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an tồn cho tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Tổng Giám đốc xác nhận Cơng ty tn thủ u cầu nêu việc lập báo cáo tài Thay mặt đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, _ Nguyễn Văn Minh Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2013 Số: /Deloitte-AUDHN-RE BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đơng, Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp Chúng tơi kiểm tốn bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2012 với báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài kèm theo (gọi chung "báo cáo tài chính") Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp (gọi tắt “Cơng ty”) lập ngày 15 tháng năm 2013, từ trang đến trang 26 Báo cáo tài kèm theo khơng nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ theo ngun tắc thơng lệ kế tốn Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn ... 31/12 /2012 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam. .. tài kèm theo trình bày Đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Các báo cáo tài kèm theo không... ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan, Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan,

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) - Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan

i.

ếp theo) Xem tại trang 8 của tài liệu.
5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan

5..

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 18 của tài liệu.
TSCĐ hữu hình Nhà xưởng vật kiến trúc - Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan

h.

ữu hình Nhà xưởng vật kiến trúc Xem tại trang 20 của tài liệu.
5.4 Tài sản cố định hữu hình - Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan

5.4.

Tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 20 của tài liệu.
(i) Theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 01/2009/HĐ ngày 30/7/2009: tài sản thế chấp là xe ôtô khách thành phố hiệu Transinco BA-HAI, số loại: AH B50AE2 (27 chỗ ngồi - Bao cao tai chinh nam 2012 da kiem toan

i.

Theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 01/2009/HĐ ngày 30/7/2009: tài sản thế chấp là xe ôtô khách thành phố hiệu Transinco BA-HAI, số loại: AH B50AE2 (27 chỗ ngồi Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan