0

429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

47 92 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:34

KIỂM TRA HỌC KỲMÔN MẠNG MÁY TÍNH1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:a. Peer - to - Peerb. Remote Accessc. Terminal - Mainframed. Client - Server2. Dịch vụ mạng DNS dùng để:a. Cấp địa chỉ cho các máy trạmb. Phân giải tên và địa chỉc. Truyền file và dữ liệud. Gửi thư điện tử3. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:a. IP Addressb. Subnet Maskc. DNS Serverd. Default Gateway4. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là: a. 255.255.224.0b. 255.255.255.192c. 255.255.255.240d. 255.255.255.1285. Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?a. 32b. 48c. 64d. 1286. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?a. Hubb. NICc. Switch d. Transceiver7. Địa chỉ MAC là:a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý cho việc định tuyếnb. Địa chỉ lớp 4 được gắn với cổng dịch vục. Có thể thay đổi bằng TCP/IP Properties của Windowsd. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng8. Trong số các Hệ điều hành sau, Hệ điều hành mạng là:a. Windows 98b. Windows 2003 Professionalc. Windows 2003 Serverd. Windows XP9. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:a. Gửi thư điện tửb. Nhận thư điện tử1c. Phân giải tên và địa chỉd. Cấp địa chỉ cho máy trạm10. Định tuyến tĩnh là loại định tuyến:a. Dùng cho mạng nhỏ cấu trúc đơn giảnb. Nhà quản trị chỉ việc cấu hình giao thức định tuyến cho Routerc. Nhà quản trị phải cấu hình từng dòng lệnh cho các mạng đích cần thiếtd. Router có thể giúp lựa chọn đường đi ngắn nhất trên mạng11. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:a. SMTP: TCP Port 25?b. Telnet: UDP Port 23c. HTTP: TCP Port 80d. TFTP: TCP Port 6912. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:a. ARPb. DHCPc. RARPd. ICMP13. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:a. Switch b. Hubc. NICd. Router14. Các dịch vụ quay số tương tự (Dial-up) sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?a. Repeaterb. Modemc. Routerd. NIC15. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?a. POTSb. DNSc. HTTPd. FTP16. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:a. Ethernetb. TCP/IPc. OSId. IEEE 17. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:a. Tầng Vật lýb. Tầng Data Linkc. Tầng Transportd. Tầng Network18. Một Hub tốc độ 100Mbps có 12 cổng thì tốc độ của mỗi cổng sẽ là:a. Tối đa 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hubb. Tối đa 100Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hubc. Tối thiểu 8.3Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hubd. Tối thiểu 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hub19. NIC là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:2a. Lớp 1b. Lớp 2c. Lớp 3d. Lớp 420. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:a. Lớp 1b. Lớp 2c. Lớp 3d. Lớp 421. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:a. 192.168.25.255b. 192.168.25.141c. 192.168.25.180d. 192.168.25.14322. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:a. Ethernetb. Busc. Token Ringd. Token bus23. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:a. Cáp chéo (Cross - Cable)b. Rollover Cablec. Cáp thẳng ( Straight Cable)d. Không có loại nào24. Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp:a. 7b. 4c. 5d. 225. Các đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:a. PDUb. Packetc. CSUd. Frame26. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:a. Data, Packet, Segment, Bit, Frameb. Data , Packet, Segment, Frame, Bitc. Data, Segment, Packet, Frame, Bitd. Data, Segment, Frame, packet, Bit27. Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được (useable subnets)?a. 2b. 6c. 14d. 3028. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?a. Hubb. Bridge3c. Ethernet switchd. Router29. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?a. 111.111.111.111b. 255.255.255.255c. AAAA.AAAA.AAAAd. Sách Giải – Người Thầy bạn                      https://sachgiai.com/ 429 CÂU TRẮC NGHIỆM HÌNH KHÔNG GIAN 11 CHƯƠNG QUAN HỆ VUÔNG GÓC CÓ ĐÁP ÁN    BÀI 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN             Câu 1:  Cho  ba  vectơ  a, b, c   không  đồng  phẳng.  Xét  các  vectơ  x  2a  b; y  4a  2b; z  3b  2c   Chọn khẳng định đúng?      A Hai vectơ  y; z  cùng phương.  B Hai vectơ  x; y  cùng phương.       C Hai vectơ  x; z  cùng phương.  D Ba vectơ  x; y; z  đồng phẳng.  Câu 2: Trong mặt phẳng cho tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Trong các khẳng định sau,  khẳng định nào sai?       A Nếu ABCD là hình bình hành thì  OA  OB  OC  OD         B Nếu ABCD là hình thang thì  OA  OB  2OC  2OD         C Nếu  OA  OB  OC  OD   thì ABCD là hình bình hành.       D Nếu  OA  OB  2OC  2OD   thì ABCD là hình thang.  Câu 3: Cho hình hộp  ABCD A1 B1C1 D1  Chọn khẳng định đúng?        A BD, BD1 , BC1  đồng phẳng.  B CD1 , AD, A1B1  đồng phẳng.        C CD1 , AD, A1C  đồng phẳng.  D AB, AD, C1 A  đồng phẳng.               Câu 4: Cho ba vectơ  a, b, c  không đồng phẳng. Xét các vectơ  x  2a  b; y  a  b  c; z  3b  2c  Chọn  khẳng định đúng?       A Ba vectơ  x; y; z  đồng phẳng.  B Hai vectơ  x; a  cùng phương.       C Hai vectơ  x; b  cùng phương.  D Ba vectơ  x; y; z  đôi một cùng phương.  Câu 5:  Cho  hình  hộp  ABCD A1 B1C1 D1   Tìm  giá  trị  của  k  thích  hợp  điền  vào  đẳng  thức  vectơ:      AB  B1C1  DD1  k AC1   A k = 4              B k = 1       C k = 0          D k = 2  Câu 6:  Cho  hình  hộp  ABCD.A’B’C’D’  có  tâm  O.  Gọi    I    là  tâm  hình  bình  hành  ABCD.  Đặt          AC '  u , CA '  v ,  BD '  x ,  DB '  y  đúng?            A 2OI   (u  v  x  y )   B 2OI   (u  v  x  y )             C 2OI  (u  v  x  y )   D 2OI  (u  v  x  y )           Câu 7: Cho hình lăng trụ tam giác  ABC A1 B1C1  Đặt  AA1  a, AB  b, AC  c, BC  d , trong các đẳng thức  sau, đẳng thức nào đúng?                  A a  b  c  d    B a  b  c  d   C b  c  d    D a  b  c   Câu 8:  Cho  hình  hộp  ABCD.EFGH.  Gọi  I  là  tâm  hình  bình  hành  ABEF  và  K  là  tâm  hình  bình  hành  BCGF. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?        A BD, AK , GF  đồng phẳng.  B BD, IK , GF  đồng phẳng.     C BD , EK , GF  đồng phẳng.  D Các khẳng định trên đều sai.  Câu 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?    A Nếu giá của ba vectơ  a, b, c  cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.      B Nếu trong ba vectơ  a, b, c  có một vectơ   thì ba vectơ đó đồng phẳng.                                                              Trang 1/47 - Mã đề thi 429      Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/                     C Nếu giá của ba vectơ  a , b, c  cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.     D Nếu trong ba vectơ  a, b, c  có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.  Câu 10: Cho hình hộp  ABCD A1 B1C1 D1  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?         A AC1  A1C  AC   B AC1  CA1  2C1C          C AC1  A1C  AA1   D CA1  AC  CC1   Câu 11: Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:       A Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu  AB  BC  CD  DA      B Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu  AB  CD       C Cho hình chóp S.ABCD. Nếu có  SB  SD  SA  SC  thì tứ giác ABCD là hình bình hành     D Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu  AB  AC  AD   Câu 12: Cho hình lập phương  ABCD A ' B ' C ' D '  Trên các đường chéo BD và AD của các mặt bên  lần  lượt lấy hai điểm M, N sao cho DM = AN. MN song song với mặt phẳng nào sau đây?  A  ADB '    B  A ' D ' BC    C  A ' AB    D  BB ' C    Câu 13: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để  A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:          A OA  OB  OC  OD   B OA  OC  OB  OD   2   2     2   C OA  OC  OB  OD   D OA  OB  OC  OD    Câu 14:  Cho  hình  hộp  ABCD.A’B’C’D’.  Gọi  I  và  K  lần  lượt  là  tâm  của  hình  bình  hành  ABB’A’  và  BCC’B’. Khẳng định nào sau đây sai ?     A Bốn điểm I, K, C, A đồng phẳng  B IK  AC  A ' C '     2    C Ba vectơ  BD; IK ; B ' C '  không đồng phẳng.  D BD  IK  BC   Câu 15:  Cho  tứ  diện  ABCD.  Trên  các  cạnh  AD  và  BC  lần  lượt  lấy  M,  N  sao  cho  AM  3MD; BN  NC   Gọi  P,  Q  lần  lượt  là  trung  điểm  của  AD  và  BC.  Trong  các  khẳng  định  sau,  khẳng định nào sai?        A Các vectơ  BD, AC , MN ...KIỂM TRA HỌC KỲMÔN MẠNG MÁY TÍNH1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:a. Peer - to - Peerb. Remote Accessc. Terminal - Mainframed. Client - Server2. Dịch vụ mạng DNS dùng để:a. Cấp địa chỉ cho các máy trạmb. Phân giải tên và địa chỉc. Truyền file và dữ liệud. Gửi thư điện tử3. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:a. IP Addressb. Subnet Maskc. DNS Serverd. Default Gateway4. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là: a. 255.255.224.0b. 255.255.255.192c. 255.255.255.240d. 255.255.255.1285. Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?a. 32b. 48c. 64d. 1286. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?a. Hubb. NICc. Switch d. Transceiver7. Địa chỉ MAC là:a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý cho việc định tuyếnb. Địa chỉ lớp 4 được gắn với cổng dịch vục. Có thể thay đổi bằng TCP/IP Properties của Windowsd. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng8. Trong số các Hệ điều hành sau, Hệ điều hành mạng là:a. Windows 981b. Windows 2003 Professionalc. Windows 2003 Serverd. Windows XP9. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:a. Gửi thư điện tửb. Nhận thư điện tửc. Phân giải tên và địa chỉd. Cấp địa chỉ cho máy trạm10. Định tuyến tĩnh là loại định tuyến:a. Dùng cho mạng nhỏ cấu trúc đơn giảnb. Nhà quản trị chỉ việc cấu hình giao thức định tuyến cho Routerc. Nhà quản trị phải cấu hình từng dòng lệnh cho các mạng đích cần thiếtd. Router có thể giúp lựa chọn đường đi ngắn nhất trên mạng11. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:a. SMTP: TCP Port 25?b. Telnet: UDP Port 23c. HTTP: TCP Port 80d. TFTP: TCP Port 6912. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:a. ARPb. DHCPc. RARPd. ICMP13. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:a. Switch b. Hubc. NICd. Router14. Các dịch vụ quay số tương tự (Dial-up) sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?a. Repeaterb. Modemc. Routerd. NIC15. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?a. POTSb. DNSc. HTTPd. FTP16. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:a. Ethernet2b. TCP/IPc. OSId. IEEE 17. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:a. Tầng Vật lýb. Tầng Data Linkc. Tầng Transportd. Tầng Network18. Một Hub tốc độ 100Mbps có 12 cổng thì tốc độ của mỗi cổng sẽ là:a. Tối đa 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hubb. Tối đa 100Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hubc. Tối thiểu 8.3Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hubd. Tối thiểu 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hub19. NIC là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:a. Lớp 1b. Lớp 2c. Lớp 3d. Lớp 420. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:a. Lớp 1b. Lớp 2c. Lớp 3d. Lớp 421. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:a. 192.168.25.255b. 192.168.25.141c. 192.168.25.180d. 192.168.25.14322. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:a. Ethernetb. Busc. Token Ringd. Token bus23. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:a. Cáp chéo (Cross - Cable)b. Rollover Cablec. Cáp thẳng ( Straight Cable)d. Không có loại nào24. Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp:a. 7b. 43c. 5d. 225. Các đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:a. PDUb. Packetc. CSUd. Frame26. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:a. Data, Packet, Segment, Bit, Frameb. Data , Packet, Segment, Frame, Bitc. Data, Segment, Packet, Frame, Bitd. Data, Segment, Frame, packet, Bit27. Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được (useable subnets)?a. 2b. 6c. 14d. 3028. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?a. Hubb. Bridgec. Ethernet switchd. Router29. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?a. 111.111.111.111b. 255.255.255.255c. AAAA.AAAA.AAAAd. Sở giáo dục & đào tạo QUảNG NINH Đề thi MÔN VậT Lý Trờng THPT HOàNH Bồ Khối : . Thời gian thi : . Họ và tên : Lớp : Ngày thi : . Đề thi môn LUONG-TU Câu 1 : Trong cỏc ngun sỏng sau õy, ngun no cho quang ph vch hp th ? A. Hp kim ng núng sỏng trong lũ luyn kim. B. Mt tri. C. Ngn la ốn cn cú vi ht mui rc vo bc. D. ốn ng hunh quang Câu 2 : Phng trỡnh no sau õy sai so vi phng trỡnh Anhstanh: A. h o hc eU = + 2 hf B. 2 omax mv =A+ 2 hf C. h o hc hc eU = + D. 2 omax mv 2 o hc hc = + Câu 3 : Chiu bc x cú 0,56 m à = vo tm kim loi lm ca tt ca t bo quang in thỡ cỏc e bay ra cú ng nng ban u t 0 n 5,38.10 -20 J. Cụng thoỏt ca kim loi l A. 3.10 -20 J B. 4,55.10 -19 J C. 3,55.10 -19J D. 4.10 -20 J Câu 4 : Tỡm kt lun sai v thuyt lng t anh sỏng. A. Ta cú cm giỏc chựm l liờn tc vỡ s lng cỏc phụtụn l rt ln. B. Mi phn ú mang mt nng lng hon ton xỏc nh gi l lng t nng lng. C. Khi ỏnh sỏng truyn i, lng t khụng i, khụng ph thuc vo khong cỏch ti ngun sỏng. D. Nhng nguyờn t hay phõn t vt cht khụng hp th hay bc x ỏnh sỏng mt cỏch liờn tc, m thnh tng phn riờng bit, t quóng. Câu 5 : Chiu mt bc x vo catt ca mt t bo quang in, dũng quang in bng khụng khi U AK = 0. Nhn nh no sau õy l ỳng v bc súng ỏnh sỏng kớch thớch v gii hn quang in. A. 0 B. 0 C. 0 = D. 0 < Câu 6 : Mt ng Rnghen phỏt ra bt x cú bc súng nh nht l 5 o A . Cho in tớch electron e = 1,6.10 19 C; hng s plng h = 6,625.10 -34 J.s, vn tc ca ỏnh sỏng trong chõn khụng c = 3.10 8 m/s. Tớnh hiu in th gia ant v catt. A. 2500V B. 2484V C. 1600V D. 3750V Câu 7 : Một ống Rơn ghen có U AK = 10kv với dòng điện trong ống là I = 1mA. Coi rằng chỉ có 1% số e đập vào đối catốt tạo ra tia X. Tính công suất chùm tia X có bớc sóng nhỏ nhất A. 0,9W B. 0,1W C. 9,9W D. 1W Câu 8 : Cụng thc ỳng v mi liờn h gia ln hiu in th hóm (U h ), ln in tớch electron (e), khi lng electron l (m) v vn tc ban u cc i ca electron (v omax ): A. 2 0 ax 2 . . h m eU m v= B. 2 0 ax . 2 . h m mU e v= C. 2 0 ax . . h m mU e v= D. 2 0 ax . . h m eU m v= Câu 9 : Chn cõu ỳng Cụng thc liờn h gia gii hn quang in o , cụng thoỏt A, hng s plng h v vn tc ỏnh sỏng c l: A. o .A = h.c B. o A hc = C. o hA c = D. o c hA = Câu 10 : Tỡm phỏt biu ỳng v thớ nghim Hertz: A. Thớ nghim ca Hertz ch cú th gii thớch bng thuyt lng t ỏnh sỏng. B. Chiu ỏnh sỏng thớch hp cú bc súng ln vo b mt ca tm kim loi thỡ lm cho cỏc electron b mt kim loi ú bt ra. C. Khi chiu ỏnh sỏng thớch hp vo tm km tớch in dng, thỡ hai lỏ in nghim vn cp li. D. Hin tng trong thớ nghim Hertz gi l hin tng bc x nhit electron. 1 Câu 11 : Mt tm kim loi cụ lp cú gii hn quang in 0 0,275 m à = c chiu bi ỏnh sỏng cú hai bc x 1 0,2 m à = v bc x cú tn s f = 1,67.10 15 Hz. Tớnh in th cc i ca tm kim loi ú A. 7,8V B. 6,9V C. 9V D. 5,9V Câu 12 : Catt ca mt t bo quang in cú cụng thoỏt A = 2,98.10 -19 J ban u chiu vo catt bc x cú 1 ta thy hiu in th hóm U 1 sau ú thay bc x khỏc cú 2 1 0,8 = thỡ hiu in th hóm U 2 = 2U 1 . Tớnh cỏc bc súng. A. 1 2 5 ; 4m m à à = = B. 1 2 0,4 ; 0,5m m à à = = C. 1 2 4 ; 5m m à à = = D. 1 2 0,5 ; 0,4 .m m à à = = Câu 13 : Mt ngn ốn phỏt ra ỏnh sỏng n sc cú bc súng 0,6àm s phỏt ra bao nhiờu phụtụn trong 1s, nu cụng sut bc x ca ốn l 10W ? A. 3.10 19 ht/s B. 1,2.10 19 ht/s C. 4,5.10 19 ht/s D. 6.10 19 ht/s Câu 14 : Chn phỏt biu sai. A. Dũng quang in trit tiờu khi hiu in th gia ant v catt bng khụng. B. Khi hin tng quang in xy ra, cng dũng quang in bóo ho t l vi cng ca chựm sỏng kớch thớch C. i vi mi kim loi dựng lm catt, ỏnh sỏng kớch thớch phi cú bc súng nh hn tr s o no ú, thỡ mi gõy ra hin tng quang in. D. Hiu in th gia ant v catt bng khụng vn tn ti dũng quang in. Câu 15 : Khi chiu bc x cú 0,405 m à = vo catt ca t bo quang in thỡ e bay ra cú vn tc ban u cc i V 1 . Thay bc x khỏc cú tn s f = 16.10 14 Hz thỡ e bay ra cú vn tc ban u cc i V 2 = 2V 1 . Nu chiu ng thi c hai bc x thỡ hiu in th hóm cú ln l A. 2,2V B. 6,6V C. 8,8V D. 8V Sở giáo dục & đào tạo quảng ninh Đề thi ôn tán sắc Trờng THPT hoành bồ Khối : . Thời gian thi : . Họ và tên : Ngày thi : . Đề thi ôn tán sắc 1 Câu 1 : Tỡm phỏt biu sai v võn giao thoa: Ti v trớ cú võn sỏng, A. hiu quang trỡnh n hai ngun kt hp tho món: d 2 d 1 = k, vi k Z. B. hai súng n t hai ngun kt hp cựng pha vi nhau v tng cng ln nhau. C. lch pha ca hai súng t hai ngun kt hp tho món: 2k = , vi k Z. D. hiu khong cỏch n hai ngun kt hp tho món: d 2 d 1 = (2k+1), vi k Z. Câu 2 : Hai gng phng G 1 v G 2 sỏt nhau nghiờng gúc / 5 = (nm phỳt, 1 / = 3.10 -4 rad). Mt khe S c chiu bng ỏnh sỏng cú 0,5 m à = t song song vi giao tuyn A ca hai gngv cỏch A mt on r = 1m. t mt mn E song song vi A v hai nh S 1 , S 2 ca S cỏch A on d = 2m. Khong võn i v s võn sỏng quan sỏt c trờn mn l A. i = 2mm, N = 13 B. i = 0,5mm, N = 15 C. i = 5mm, N = 15 D. i = 0,5mm, N = 13 Câu 3 : Nhn nh sai v khong võn A. rng ca mt võn sỏng B. Khong cỏch gia hai võn ti cnh nhau. C. Khong cỏch gia hai võn cnh nhau. D. A v C Câu 4 : Hai lng kớnh tit din l tam giỏc vuụng ging nhau cú chit sut n = 1,5v gúc chit quang A = 3.10 -3 rad c ghộp sỏt ỏy. Trc hai lng kớnh cỏch 20cm cú mt khe hp S thuc ng thng qua mt tip sỳc hai ỏy. Sau lng kớnh 1m t mt mn nh vuụng gúc vi mt tip sỳc. S c chiu bng ỏnh sỏng cú 0,55 m à = Khong võn quan sỏt c trờn mn l A. 2,2mm. B. 3mm. C. 2mm. D. 1,1mm Câu 5 : Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng cú a = 2mm, D = 2m, khi c chiu bi ỏnh sỏng cú bc súng 1 = 0,5 m à thỡ trờn mn quan sỏt c rng trng giao thoa l 8,1mm. Nu chiu ng thi thờm ỏnh sỏng cú 2 thỡ thy võn sỏng bc 4 ca nú trựng vi võn sỏng bc 6 ca ỏnh sỏng 1 . Bc súng 2 l ỏnh sỏng mu A. Chm B. Lam C. D. Tớm Câu 6 : Mt lng kớnh cú gúc chit quang A = 60 0 cú chit sut vi ỏnh sỏng trng bin thiờn t 3 n 2 . Chiu vo mt bờn AB ca lng kớnh mt chựm sỏng trng hp sao cho tia cú gúc lch cc tiu. Phi quay lng kớnh quanh cch A theo chiu no ? Mt gúc nh nht bao nhiờu thỡ tia tớm cú gúc lch cc tiu ? A. 15 0 theo chiu ngc kim ng h B. 30 0 theo chiu ngc kim ng h C. 15 0 theo chiu kim ng h D. 30 0 theo chiu kim ng h Câu 7 : Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng, a = 1,5mm; D = 2m, hai khe c chiu sỏng ng thi hai bc x 1 = 0,5àm v 2 = 0,6àm. V trớ 2 võn sỏng ca hai bc x núi trờn trựng nhau gn võn trung tõm nht, cỏch võn trung tõm mt khong: A. 6mm B. 4mm C. 5mm D. 3,6mm Câu 8 : Núi v giao thoa ỏnh sỏng, tỡm phỏt biu sai. A. Trong min giao thoa, nhng vch ti ng vi nhng ch hai súng ti khụng gp c nhau. B. Hin tng giao thoa ỏnh sỏng ch gii thớch c bng s giao thoa ca hai súng kt hp. C. Trong min giao thoa, nhng vch sỏng ng vi nhng ch hai súng gp nhau tng cng ln nhau. D. Hin tng giao thoa ỏnh sỏng l mt bng chng thc nghim quan trng khng nh ỏnh sỏng cú tớnh cht súng. Câu 9 : Mt lng kớnh cú tit din thng l tam giỏc ABC, gúc chit quang A = 60 0 . Chit sut ca lng 1 S S kính biến thiên từ 2 đến 3 . Chiếu một chùm sáng trắng hẹp trong tiết diện thẳng tới mặt bên AB, ta thấy tia đỏ có tia ló đối xứng với tia tới qua mặt phân giác của góc chiết quang A. Nhận xét nào sau đây là sai A. Chùm ló qua mặt AC có màu đỏ B. Chùm ló qua mặt AC có màu lam C. Chùm ló qua mặt AC có từ màu đỏ đến màu lam D. Chùm ló qua mặt AC từ màu đỏ đến màu tím C©u 10 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe, biết hai khe cách nhau một khoảng a = 0,3mm; khoảng vân đo được i = 3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1,5m. A. 0,60µm B. 0,45µm C. 0,50µm D. 0,55µm. C©u 11 : Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 2,5m; a = 1mm; λ = 0,6µm. Bề rộng trường giao thoa đo được là 12,5mm. Số vân quan sát được trên màn là: A. 8 B. 17 C. 15 D. 9 C©u 12 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Iâng, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân trung tâm đo được là 9,6mm. Vân tối bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng A. 7,2mm B. 3mm C. 6mm D. 6,4mm C©u 13 : TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG SƠN Mã đề: 58 Đề kiểm tra: Học Kì I (45’) Môn: Tin học lớp 11 (đề thi gồm có 35 câu hỏi trắc nghiệm) Created by: hoana2007 Câu số: 1 Trong Pascal, để truy cập tới phần tử của mảng 1 chiều ta dùng cặp dấu ngoặc nào? ( và ) [ và ] { và } < và > Câu số: 2 Trong Pascal, để khai báo trực tiếp mảng 1 chiều ta thực hiện? Var <tên biến mảng> : array[<chỉ số hàng>] of <kiểu phần tử>; Var <tên biến mảng> : array[<kiểu chỉ số>] of <kiểu phần tử>; Var <tên biến mảng> : array[<kiểu chỉ số>] of <số lượng phần tử>; Var <tên kiểu mảng> : array[<kiểu chỉ số>] of <kiểu phần tử>; Câu số: 3 Trong Pascal, có đoạn chương trình sau: Var S:array[1 10] of real; Và S2:=0; for i:=1 to 10 do if S[i] < 50 then s2:=s2+s[i]; Đoạn chương trình trên dùng để tính: Tính tổng các phần tử của S có giá trị lớn hơn 50. Tính tổng các phần tử của S có giá trị nhỏ hơn 50. Tính tích các phần tử của S có giá trị nhỏ hơn 50. Không tính gì cả. Câu số: 4 Trong Pascal, khai báo kiểu gián tiếp biến mảng hai chiều ta thực hiện: type <tên kiểu mảng> = array[<kiểu chỉ số cột>,<kiểu chỉ số hàng>] of <kiểu phần tử>; var <tên biến mảng> =<tên kiểu mảng>; type <tên kiểu mảng> = array[<kiểu chỉ số hàng, kiểu chỉ số cột>] of <kiểu phần tử>; var <tên biến mảng>:<tên kiểu mảng>; type <tên kiểu mảng> = record[<kiểu chỉ số hàng, kiểu chỉ số cột>] of <kiểu phần tử>; var <tên biến mảng>:<tên kiểu mảng>; type <tên kiểu mảng> = array[<chỉ số hàng, chỉ số cột>] of <kiể mảng khác>; var <tên biến mảng>:<tên kiểu mảng>; Câu số: 5 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với cách khai báo như sau: Type mang = array[1 100] of integer; Var a, b: mang; c: array[1 100] of integer; Câu lệnh nào dưới đây là hợp lệ? a := b; b := c; c := b; a := c; Câu số: 6 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal: Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo chỉ số Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo giá trị giảm dần Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo giá trị tăng dần Các phần tử của mảng một chiều không sắp thứ tự Câu số: 7 Trong Pascal, có đoạn chương trình sau: Min:=A[1]; cs:=1; for i:=1 to n do if A[i] < Min then Begin Min := A[i]; cs:=i; End; Giả sử các phần tử của mảng A nhận các giá trị là: 4,8,6,3,0,1,7,6, thì kết quả của Min và cs sau khi chạy đoạn chương trình trên là: Min = 1;cs=1; Min = 0;cs=5; Min = 8;cs=2; Min = 6;cs=8; Câu số: 8 Trong Pascal, có khai báo: B:array[1 10,1 10] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử của mảng sẽ được viết là: B[i][j] B[i],[j] B[i;j] B[i,j] Câu số: 9 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để đổi giá trị hai phần tử mảng một chiều A tại hai vị trí i và j, ta viết: A[i] := TG; A[i] := A[j]; A[j] := TG; TG := A[i]; A[i] := A[j]; A[j] := TG; TG := A[i]; A[j] := A[i]; A[j] := TG; TG := A[i]; A[i] := A[j]; TG := A[j]; Câu số: 10 Trong Pascal, có đoạn chương trình sau: var A:array[1 10] of real; i:byte; begin Randomize; for i:=1 to 10 do A[i]:=random(100); Học sinh không được ghi vào đề --- 5 8 | 1 end. Khẳng định nào sau đây là đúng? Giá trị của các phần tử của A sẽ là tổng các số từ 0 đến 100. Giá trị các phần tử của A sẽ lớn hơn 100 Giá trị các phần tử của A sẽ từ -100 đến 100 Giá trị các phần tử của A sẽ từ 0 đến 100 Câu số: 11 Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được khai báo đúng: Type kieu1chieu = array(1 500) of boolean; var a:kieu1chieu; Type kieu1chieu = array[1 50] of byte; var a:kieu1chieu; Type kieu1chieu : array[1 50] of integer; var a:kieu1chieu; Type kieu1chieu = array[1 50[ of boolean; var a:kieu1chieu; Câu số: 12 Trong Pascal, có khai báo: ...   Chọn khẳng định đúng?  A cos     B cos     C cos     D cos     115 115 115 115                                                             Trang 12/47 - Mã đề thi 429     Sách Giải – Người... Góc giữa đường thẳng  SC  và  mặt  phẳng (SAB) là  ,  khi đó tan  nhận  giá  trị nào  trong các giá trị sau?  A tan =    B tan =    C tan =    D tan = 1  Câu 205: Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài AD ... phẳng đáy, SA = a. Góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) là , khi đó tan nhận giá trị nào  trong các giá trị sau?  A tan =    B tan =    C tan =    D tan = 1  Câu 229: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau và một điểm M không thuộc (P) và (Q). Qua 
- Xem thêm -

Xem thêm: 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl, 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl,

Hình ảnh liên quan

Câu 60:  Cho hình hộp  ABCDA BCD . Chọn khẳng định đúng?  .1 111 - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

u.

60:  Cho hình hộp  ABCDA BCD . Chọn khẳng định đúng?  .1 111 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 136:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. SA    (ABCD). Các khẳng định sau,  khẳng định nào sai?  - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

u.

136:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. SA    (ABCD). Các khẳng định sau,  khẳng định nào sai?  Xem tại trang 15 của tài liệu.
Câu 198:  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA    (ABC), SA = a. Gọi (P) là  mặt phẳng đi qua S và vuông góc với BC. Thiết diện của (P) và hình chóp S.ABC có diện tích bằng?  - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

u.

198:  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA    (ABC), SA = a. Gọi (P) là  mặt phẳng đi qua S và vuông góc với BC. Thiết diện của (P) và hình chóp S.ABC có diện tích bằng?  Xem tại trang 21 của tài liệu.
Các yếu tố nào chưa đủ để kết luận S.ABC là hình chóp đều?  - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

c.

yếu tố nào chưa đủ để kết luận S.ABC là hình chóp đều?  Xem tại trang 35 của tài liệu.
Câu 360:  Cho hình chóp S.ABCD có SA   ( ABCD) đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a và  ˆB = 60 . Biết  SA= 2a. Tính khỏang cách từ A đến SC  - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

u.

360:  Cho hình chóp S.ABCD có SA   ( ABCD) đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a và  ˆB = 60 . Biết  SA= 2a. Tính khỏang cách từ A đến SC  Xem tại trang 39 của tài liệu.
Câu 370:   Cho  hình  chóp  tứ  giác  đều  S.ABCD,  cạnh  đáy  và  cạnh  bên  bằng  a.  Khoảng  cách  từ  S  đến  (ABCD) bằng bao nhiêu?  - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

u.

370:   Cho  hình  chóp  tứ  giác  đều  S.ABCD,  cạnh  đáy  và  cạnh  bên  bằng  a.  Khoảng  cách  từ  S  đến  (ABCD) bằng bao nhiêu?  Xem tại trang 40 của tài liệu.
Câu 399:  Cho hình chóp tứ gáic đều S.ABCD có AB = SA = 2a. Khoảng cách từ đường thẳng AB đến  (SCD) bằng bao nhiêu?  - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

u.

399:  Cho hình chóp tứ gáic đều S.ABCD có AB = SA = 2a. Khoảng cách từ đường thẳng AB đến  (SCD) bằng bao nhiêu?  Xem tại trang 43 của tài liệu.
Câu 416:  Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N, P  lần lượt là  trung điểm của AD, DC, A’D’.  Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( MNP) và ( ACC’).   - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

u.

416:  Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N, P  lần lượt là  trung điểm của AD, DC, A’D’.  Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( MNP) và ( ACC’).   Xem tại trang 45 của tài liệu.
ĐÁP ÁN 429 CÂU HÌNH KHÔNG GIAN 11 – CHƯƠNG 4 - 429 cau VGOC HH11 co dap an fnl

429.

CÂU HÌNH KHÔNG GIAN 11 – CHƯƠNG 4 Xem tại trang 47 của tài liệu.