0

thi th THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 15

16 132 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:18

Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỀ THI THỬ (Đề gồm 06 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 8/6/2017 _ Mã đề 001 Câu Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? B y  log x C y  log x A y  log x D y  x  x  21  2i  Câu Cho số phức z thỏa mãn 2  i z    8i , môđun số phức w  z   i 1 i A B C.7 D x2 Câu Hàm số y  nghịch biến x 1 A  0;   B  ;1  1;   D  ;1 , 1;   C R\{1;1} Câu Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu Giá trị cực tiểu y CT hàm số y   x  x  2016 A y CT  2014 B y CT  2016 C y CT  2018 D y CT  2020 Câu Gọi (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  e x , trục hoành hai đường thẳng x  1; x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V   e  e B V   e  e C V     e  e  D V     e  e  Trang 1/14 Mã đề 001       Câu Trong không gian O,i, j,k , cho OI  2i  j  2k mặt phẳng (P) có phương trình   x  y  z   Phương trình mặt cầu (S) có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: A  x     y  3   z    B  x     y  3   z    16 C  x     y  3   z    D  x     y  3   z    2 2 2 2 2 2 Câu Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm  x  1  t  A  2;1;3 , B 1; 2;1 song song với đường thẳng d :  y  2t  z  3  2t  A  P  : 10 x  y  z  19  B  P  : 10 x  y  z  19  C  P  : 10 x  y  z  19  D  P  : 10 x  y  z  19  Câu Nghiệm bất phương trình log  x  1  2log   x    log  x   là: A  x  B  x  C  x  D 4  x    Câu 10 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  cos3 x  3cos x đoạn 0;   3 11 A  B C 2 D  Câu 11 Tìm m nhỏ để hàm số y  x3  3mx  x đồng biến R 1 A B C 3 Câu 12 Cho a; b  0; ab  thỏa mãn log ab a  giá trị log ab C Câu 13 Số p  22017 viết hệ thập phân, số có chữ số? A 2016 chữ số B 607 chữ số C 608 chữ số A B D a : b D D 2017 chữ số Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – y + 4z - 2=0 (Q): 2x - 2z + = Góc mặt phẳng (P) (Q) là: A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 15 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) 3x – y + z - =0 mp ( ) cắt mặt cầu (S) tâm I(1;-3;3) theo giao tuyến đường tròn tâm H(2;0;1), bán kính r =2 Phương trình (S) là: A ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 B ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2017 MÔN TOÁNĐỀ 15 Câu Cho số phức z = A B √ √ C D + - √ √ √ √ √ - Tìm số phức + z + z2 i i i - √ i Câu Cho hình trụ có chiều cao h = a√ , bán kính đáy r = a Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình trụ cho A S = a2 B S = 32 a2 C S = 24 a2 D S = a2 Câu Tìm số đỉnh d hình hai mươi mặt A d = 20 B d = 30 C d = D d = 12 Câu Điểm biểu diễn số phức z = a - với a ∈R, nằm đường thẳng đường thẳng sau đây? A x = a B y = -x C y = x D y = - a Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu Cho bảng bên Hỏi bảng bảng biến thiên hàm số hàm số sau? A y = B y = x3 + 3x2 + 3x C y = - x3 - 2x2 – x D x3 - 2x2 - 4x Câu Trong không gian, cho tam giác ABC tam giác cạnh a, gọi H trung điểm cạnh BC Tính thể tích V khối nón, nhận quay tam giác ABC quanh trục AH √ A V = √ B V = C V = D V = Câu Hàm số y = sinx nghịch biến khoảng khoảng sau ? A B ; -2 ;2 C ; D ;3 Sách Giải – Người Thầy bạn Câu Tính tích phân I = ∫ http://sachgiai.com/ √ √ A I = √2 B I = C I = D I = √ Câu Nếu > điều kiện sau? a, b thoả mãn điều kiện < A a > 1, b > B a > 1, < b < C < a < 1, < b < D < a < 1, b > Câu 10 Tìm tập xác định hàm số y = (x2 + 2x) A [-2; 0] B (- ∞; - 2) ∪ (0; + ∞) C (-2; 0) D (- ∞; - 2] ∪ [0; + ∞) Câu 11 Hàm số sau giá trị lớn nhất? A y = √2 − B y = -x2 + x C y = cos 2x + cos x + D y = Sách Giải – Người Thầy bạn Câu 12 Tìm x, biết http://sachgiai.com/ (0,5 + x) = -1 A 5,5 B 4,5 C 7,5 D Câu 13 Viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ biểu thức A B C D Câu 14 Tìm nguyên hàm hàm số f (x) = A ∫ ( ) = cot x + tan x + C B ∫ ( ) = - cot x - tan x + C C ∫ ( ) = tan x - cot x + C D ∫ ( ) = cot x - tan x + C Câu 15 Cho tam giác ABC có A( 1; -1; 3), B(-2: 3; 3), C(l; 7; -3) Viết phương trình mặt phẳng (ABC): A 3x + 4y + 4z - 11 = B 4x + 3y + 4z - 13 = C 4x + 3y + 4z + 13 = D 4x + 3y - 4z + 13 = Câu 16 Nếu f’ (x) = √ + x3 + 1, f (1) = hàm số y = f (x) hàm số hàm số sau ? A f (x) = + +x4 Sách Giải – Người Thầy bạn B f (x) = + +x- C f (x) = + +x- D f (x) = + +x http://sachgiai.com/ Câu 18 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số = 2x y = A x B.0 C D Câu 19 Hàm số y = x – A có điểm cực trị có tất điểm cực trị? B cực trị C có điểm cực trị D Có vô số điểm cực trị Câu 20 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn số phức thoả mãn điều kiện z2 số thực âm A Trục hoành (trừ gốc toạ độ O) B Đường thẳng y - x (trừ gốc toạ độ O) C Trục tung (trừ gốc toạ độ O) D Đường thẳng y = -x (trừ gốc toạ độ O) Câu 21 Cho mặt cầu (S) có đường kính AB, biết A(6; 2; -5), B(-4; 0; 7) Viết phương trình mặt cầu (S) A (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 248 B (x - 1)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 62 C (x - 1)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 248 D (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z - 1)2 = 62 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 22 Tìm phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = B y = C y = D y = Câu 23 Cho điểm A( 1; 3; -2) mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - = Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) A (x + 1)2 + (y + 3)2 + (z - 2)2 = B (x + 1)2 + (y - 3)2 + (z + 2)2 = C (x - 1)2 + (y - 3)2 + (z + 2)2 = D (x + 1)2 + (y + 3)2 + (z + 2)2 = Câu 24 Trong đường thẳng sau, đường thẳng qua điểm A(3; 0) tiếp xúc với đồ thị hàm số y = - x3 + 3x ? A y = - x + B y = 6x – 18 C y = -6x + 18 D y = x + Câu 25 Tìm x, biết x=4 a+7 A x = a3b6 B x = a4b7 C x = a3b7 D x = a4b6 b Sách Giải – Người Thầy bạn Câu 26 Cho tích phân I = ∫ √ − sau, khẳng định sai? A I = http://sachgiai.com/ dx Đặt x = sin t Trong khẳng định + B I = ∫ C I = ∫ D I = t+ Câu 27 Cho điểm A(2; -1; 0) đường thẳng d: trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với d = = Viết phương A (P): 2x – y +2z – = B (P): 2x + y +2z – = C (P): 2x + y +3z – = D (P): 2x + y -2z – = Câu 28 Cho hình chóp S.ABC Gọi M, N điểm cạnh SA, SB cho SA = 2SM, 2NS = 3NB Đặt t = Tìm t? A t = B t = C t = D t = Câu 29 Số số sau số ảo? A (2√5 - 5√2i) + (2√5 + 5√2i) B (5 - 3√7i) (5 + 5√7i)3 C (3√5 - 3√5i)2 D (√2 - √3i) + (√2 + 2√3i) Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 30 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x3 - 3x2 +mx đồng biến R A m ≥ B m ≤3 C m ≤ D m ≥ Câu 31 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = ( ) , trục hoành, đường thẳng x = đường thẳng x = A B C.1 D.4 Câu 32 Tính thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường y = –x2,y = quay quanh trục Ox A B C D Câu 33 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Gọi M, N trung điểm cạnh SA SC Mặt phẳng (BMN) cắt cạnh SD điểm P Đặt t = Tìm t A t = B t = C t = D t = Câu 34 Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu x2 + y2 + z2 – 10x + 2y + 26z +170 = song song với hai đường thẳng Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ A (P) : 4x + 6y + 5z + 51 ± 5√77 = B (P) : 4x - 6y - 5z + 51 ± 5√77 = C (P) : 4x - 6y + 5z + 51 ± 5√77 = D (P) : 4x + 6y - 5z - 51 ± 5√77 = Câu 35 Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 2, cạnh bên SA tạo vơi đáy góc 60° Một hình, nón có đỉnh S, đáy hình tròn nội tiếp tam giác ABC Tính diện tích xung quanh SM hình nón cho A = B = C =4 D = √ √ Câu 36 Một vật ...Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU (Đề thi gồm 06 trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềĐỀ 002 Câu Cho hàm số y  x  2x có đồ thị (C) Tìm số giao điểm (C) trục hoành A B C D Câu Tìm đạo hàm hàm số y  ln x   y  x2 y  x y  x y  x O N G H EO N ET A B C D 2x 1 S   Câu 3.Tìm tập nghiệm bất phương trình S  (1; ) S  (; 1) 1 S  ( ; ) S  ( ; ) 2 A B C D a, b a, b  3i Câu Kí hiệu phần thực phần ảo số phức Tìm 1 a  3; b   3 a  3; b  a  1; b  a  1; b  3 A B C D 1 i z  (5  5i) 1 i Câu Tính môđun số phức z biết A z  B z  C z  D z  x 3 y x  Mệnh đề ? Câu Cho hàm số A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  B Hàm số đồng biến khoảng  ;    D ℝ max y  ℝ y A y  TH B Y G IA C Hàm số đồng biến khoảng  ;  D Hàm số nghịch biến khoảng  2;    1 Câu Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên x hình vẽ bên Mệnh đề ? y' || + y  8 A C§ C Không tồn GTLN y  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu x  y  z  2x  49  A I(1;0;0), R  B I(1;0;0), R  C I(1;0;0), R  50 D I(1;0;0), R  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình tắc  x  2t   y  3t  đường thẳng z   t x y z 1   1 A x y z 1   B 2 Câu 10 Tìm nguyên hàm hàm số f (x)  x  x y z 1   C 2 x3 Trang 1/6 Mã đề 002 x 2 y3 z   1 D THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A  f (x)dx  2x   C x2 x3  ln x  C B x3 f (x)dx    C x2 D     f (x)dx  x3 f (x)dx    C x2 C  Câu 11 Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số cho có điểm cực trị ? A B C D B a Câu 13 Cho A P  a 2  2017  log   2  2017 1 P   C a số thực dương, khác B P  125 P  a log a    P  2017 2017 D Mệnh đề ? P  25 C D P  .N A  ET  log     P   Câu 12 Tính giá trị biểu thức P  P  G H  O N  EO Câu 14 Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? y  x  tan x y  x  sin x x y  x  3x  y x 1 A B C D y  f (x) ? f (x)  ln  x Câu 15 Cho hàm số Đồ thị đồ thị hàm số y y y y IA x O O x O x O x TH A Y G A B C D Câu 16 Tính thể tích V khối chóp tứ giác có tất cạnh 2a a3 4a a3 a3 V V V V A B C D Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 4;3), B(1;0;5) Tìm tọa độ điểm C trục hoành cho OA  BC A C(0;0;0) C(2;0;0) B C(2;0;0) C(4;0;0) C C(1;0;0) C(1;0;0) D C(0;0;0) C(6;0;0) 3 Câu 18 Kí hiệu z1 z hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  z1 z  z z1 A P  1 B P  2i C P  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi có 06 trang ) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn TOÁN Thời gian làm 90 phút Họ tên thí sinh :………………………………………… Số báo danh : ……………………………………………                                                (Mã đề 129) N ET Câu : Cho hình chóp S.ABCD có mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy ABCD hình vuông, AB  2a; SA  a 3; SB  a Gọi M trung điểm CD Tính thể tích khối chóp S.ABCM   a3 2a 3a 3 a3 A V  C V  B V  D V           2  Câu : Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a  (3; 2;1), b  (2;1; 1) Với giá tri ̣của m thı̀ hai vectơ       u  ma  3b và v  3a  2mb cùng phương ?  5 3 C m   A m   B m   D m           3 Câu :  12 5   25  Tìm biểu thức rút gọn biểu thức A   x y  :  x y        15 B x4 EO A x4   y9 x y   C .  D 15 45 x y   y Câu : Trong không gian Oxyz, phương trı̀nh mă ̣t cầ u có tâm I (2;1; 4) và tiế p xúc với mă ̣t phẳ ng ( ) : x  y z   là:  B x  y  z  x  y  z     A x  y  z  x  y  z     D x  y  z  x  y  z     C x  y  z  x  y  z     Câu : Trong không gian Oxyz, cho các điể m A(2;3; 0).B (0;  2; 0) và đường thẳ ng d có phương IA O N G H 45 A B C D Câu : A   TH A C Câu : A Y G x  t  trı̀nh  y  Điể m C (a; b;c) đường thằ ng d cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhấ t.Nhâ ̣n z   t  đinh ̣ nào sau sai ?  abc    B a  c là số nguyên dương.  a  b  c    D a  c là số âm.  2x 1 Tìm khẳng định khẳng định sau.  Cho hàm số: y  x 1 Hàm số đồng biến (; 1) (1; ) , nghịch biến (-1;1).  Hàm số nghịch biến (; 1) (1; )   Hàm số đồng biến tập    Hàm số đồng biến (; 1) (1; )   Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy 11, 13, 15, chiều cao khối lăng trụ trung bình cộng cạnh đáy Tính thể tích khối lăng trụ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).  905,2.  B 806,6.  C 696,6.  D 715,7.  Trang 1/6 – Mã đề 129 GHÉ THĂM THAYGIAONGHEO.NET THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT ĐỀ THI MỚI NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu : Cho tứ diện S.ABC tích V, độ dài cạnh a Trên cạnh SA, SB, SC lấy điểm SP M , N , P cho SM  3MA, SN  SB,  Gọi V ' thể tích hình chóp S.MNP 2SP  PC Tính V ' theo a   a3 2 a3 a3 C A B D .        12 160 160 16 Câu : Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỀ THI THỬ (Đề gồm 06 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 8/6/2017 _ Mã đề 001 Câu Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? B y  log x C y  log x A y  log x D y  x  x  21  2i  Câu Cho số phức z thỏa mãn 2  i z    8i , môđun số phức w  z   i 1 i A B C.7 D x2 Câu Hàm số y  nghịch biến x 1 A  0;   B  ;1  1;   D  ;1 , 1;   C R\{1;1} Câu Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu Giá trị cực tiểu y CT hàm số y   x  x  2016 A y CT  2014 B y CT  2016 C y CT  2018 D y CT  2020 Câu Gọi (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  e x , trục hoành hai đường thẳng x  1; x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V   e  e B V   e  e C V     e  e  D V     e  e  Trang 1/14 Mã đề 001       Câu Trong không gian O,i, j,k , cho OI  2i  j  2k mặt phẳng (P) có phương trình   x  y  z   Phương trình mặt cầu (S) có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: A  x     y  3   z    B  x     y  3   z    16 C  x     y  3   z    D  x     y  3   z    2 2 2 2 2 2 Câu Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm  x  1  t  A  2;1;3 , B 1; 2;1 song song với đường thẳng d :  y  2t  z  3  2t  A  P  : 10 x  y  z  19  B  P  : 10 x  y  z  19  C  P  : 10 x  y  z  19  D  P  : 10 x  y  z  19  Câu Nghiệm bất phương trình log  x  1  2log   x    log  x   là: A  x  B  x  C  x  D 4  x    Câu 10 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  cos3 x  3cos x đoạn 0;   3 11 A  B C 2 D  Câu 11 Tìm m nhỏ để hàm số y  x3  3mx  x đồng biến R 1 A B C 3 Câu 12 Cho a; b  0; ab  thỏa mãn log ab a  giá trị log ab C Câu 13 Số p  22017 viết hệ thập phân, số có chữ số? A 2016 chữ số B 607 chữ số C 608 chữ số A B D a : b D D 2017 chữ số Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – y + 4z - 2=0 (Q): 2x - 2z + = Góc mặt phẳng (P) (Q) là: A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 15 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) 3x – y + z - =0 mp ( ) cắt mặt cầu (S) tâm I(1;-3;3) theo giao tuyến đường tròn tâm H(2;0;1), bán kính r =2 Phương trình (S) là: A ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 B ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho dãy ion kim loại: K+; Ag+; Fe2+; Cu2+ Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh dãy là: A Ag+ B Cu2+ C Fe2+ D K+ Câu 2: Cho dãy oxit sau: MgO; FeO; CrO3; Cr2O7 Số oxit lưỡng tính là: A B C D Câu 3: Xà phòng hóa hóa chất sau thu glixerol? A Metyl axetat B Benzyl axetat C Tristearin D Metyl fomat Câu 4: Để thu kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, dùng kim loại sau đây? A Ca B Fe C Na D Ag Câu 5: Phát biểu sau sai? A Glyxin, alanin α – aminoaxit B Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỀ THI THỬ (Đề gồm 06 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 8/6/2017 _ Mã đề 001 Câu Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? B y  log x C y  log x A y  log x D y  x  x  21  2i  Câu Cho số phức z thỏa mãn 2  i z    8i , môđun số phức w  z   i 1 i A B C.7 D x2 Câu Hàm số y  nghịch biến x 1 A  0;   B  ;1  1;   D  ;1 , 1;   C R\{1;1} Câu Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu Giá trị cực tiểu y CT hàm số y   x  x  2016 A y CT  2014 B y CT  2016 C y CT  2018 D y CT  2020 Câu Gọi (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  e x , trục hoành hai đường thẳng x  1; x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V   e  e B V   e  e C V     e  e  D V     e  e  Trang 1/14 Mã đề 001       Câu Trong không gian O,i, j,k , cho OI  2i  j  2k mặt phẳng (P) có phương trình   x  y  z   Phương trình mặt cầu (S) có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: A  x     y  3   z    B  x     y  3   z    16 C  x     y  3   z    D  x     y  3   z    2 2 2 2 2 2 Câu Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm  x  1  t  A  2;1;3 , B 1; 2;1 song song với đường thẳng d :  y  2t  z  3  2t  A  P  : 10 x  y  z  19  B  P  : 10 x  y  z  19  C  P  : 10 x  y  z  19  D  P  : 10 x  y  z  19  Câu Nghiệm bất phương trình log  x  1  2log   x    log  x   là: A  x  B  x  C  x  D 4  x    Câu 10 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  cos3 x  3cos x đoạn 0;   3 11 A  B C 2 D  Câu 11 Tìm m nhỏ để hàm số y  x3  3mx  x đồng biến R 1 A B C 3 Câu 12 Cho a; b  0; ab  thỏa mãn log ab a  giá trị log ab C Câu 13 Số p  22017 viết hệ thập phân, số có chữ số? A 2016 chữ số B 607 chữ số C 608 chữ số A B D a : b D D 2017 chữ số Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – y + 4z - 2=0 (Q): 2x - 2z + = Góc mặt phẳng (P) (Q) là: A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 15 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) 3x – y + z - =0 mp ( ) cắt mặt cầu (S) tâm I(1;-3;3) theo giao tuyến đường tròn tâm H(2;0;1), bán kính r =2 Phương trình (S) là: A ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 B ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA - LẦN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC MÔN HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 753 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41: Cho dãy dung dịch: CuSO4, AgNO3, FeCl3, HCl NaOH Số dung dịch dãy phản ứng với Fe A B C D Câu 42: Cho dãy kim loại: Cs, Hg, W, Fe Kim loại dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp A Hg B W C Cs D ... gian, cho tam gi c ABC tam gi c cạnh a, gọi H trung đi m c nh BC Tính th tích V khối n n, nh n quay tam gi c ABC quanh tr c AH √ A V = √ B V = C V = D V = C u H m số y = sinx nghịch bi n khoảng... H m số y = x – A c đi m c c trị c tất đi m c c trị? B c c trị C có đi m c c trị D C vô số đi m c c trị C u 20 T m tập hợp đi m mặt phẳng biểu di n số ph c thoả m n điều ki n z2 số th c m. .. tam gi c ABC Tính di n tích xung quanh SM hình n n cho A = B = C =4 D = √ √ C u 36 M t vật chuy n động với v n t c 10 (m/ s) tăng t c với gia t c a(t) = 3t + t2 (m/ s2) Tính qu ng đường vật di chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: thi th THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 15, thi th THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 15,

Hình ảnh liên quan

Câu 5. Cho bảng bên. Hỏi bảng đó là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?  - thi th  THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 15

u.

5. Cho bảng bên. Hỏi bảng đó là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau? Xem tại trang 2 của tài liệu.