0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk - Lần 2

22 128 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:47

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO Năm học 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 107 Họ tên thí sinh: …………………………………………… SBD: ……………… Câu 1: Cho 15,84 gam este no, đơn chức, mạch hở vào cốc chứa 30ml dung dịch MOH 20% (d=1,2g/ml) với M kim loại kiềm Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn X Đốt cháy hoàn toàn X thu 9,54gam M2CO3 hỗn hợp gồm CO2, H2O Kim loại M este ban đầu A) Na CH3COOC2H5 B) K CH3COOCH3 C) K HCOO-CH3 D) Na HCOO-C2H5 Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit no, hở, đơn chức hai axit không no, hở, đơn chức (gốc hiđrocacbon chứa liên kết đôi), dãy đồng đẳng Cho X tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2,0 M Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1,0 M dung dịch Y Cô cạn cẩn thận Y thu 22,89 gam chất rắn khan Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam Phần trăm khối lượng axit không no có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X là: A) 40,82% B) 44,24% C) 35,52% D) 22,78% Câu 3: Hỗn hợp X gồm ancol metylic ancol A no, đơn chức, mạch hở Cho 7,6 gam X tác dụng với Na dư thu 1,68 lít H2 (đo đktc) Mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X CuO nung nóng cho toàn sản phẩm thu tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu 21,6 gam kết tủa Công thức cấu tạo A A) CH3CH2CH2OH B) CH3CH(OH)CH3 C) CH3CH2CH(OH)CH3 D) C2H5OH Câu 4: Có phát biểu sau đây: (1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh (2) Mantozơ bị khử hóa dd AgNO3 NH3 (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh (4) Saccarozơ làm màu nước brom (5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc (6) Glucozơ tác dụng với dung dịch nước brom (7) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng phần nhỏ dạng mạch hở Số phát biểu là: A) B) C) D) Câu 5: Tên gọi sau với C2H5-NH2: A) Metyl amin B) Anilin C) Alanin D) Etyl amin Câu 6: Đun nóng 3,42 gam mantozơ dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng, trung hòa axit sau phản ứng cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng thu 3,78 gam Ag Vậy hiệu suất phản ứng thủy phân mantozơ là: A) 75,0% B) 87,5% C) 69,27% D) 62,5% Câu 7: Hỗn hợp A gồm Etan, Etilen, Axetilen Butađien-1,3 Đốt cháy hết m gam hỗn hợp A Cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, thu 100 gam kết tủa khối lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 39,8 gam Trị số m là: A) 58,75g B) 13,8g C) 60,2g D) 37,4g Câu 8: Cho 4,25 g kim loại Na K vào 100 ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,68 (l) khí hidro, cô cạn dung dịch thu m g chất rắn Giá trị m là: A) 8,65 g B) 9,575 g C) 7,8 g D) 7,75 g Câu 9: Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tan Chất X A) KCl B) KBr C) KI D) K3PO4 Câu 10: Chất este? A) HCOOC6H5 B) CH3COO–CH3 C) CH3–COOH D) HCOO–CH3 Trang / Mã đề thi 107 Câu 11: Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- SO42- Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu 43 gam kết tủa Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 8,96 lít khí NH3 Các phản ứng hoàn toàn, thể tích khí đo đktc Tổng khối lượng muối có 300 ml dung dịch X ? A) 71,4 gam B) 86,2 gam C) 119 gam D) 23,8 gam 2+ Câu 12: Ion Cu oxi hóa kim loại sau đây? A) Cu B) Au C) Al D) Ag Câu 13: Nhóm sau gồm chất lưỡng tính: A) K2S, KHSO4 B) H2O, KHCO3 C) Al(OH)3, Al D) Zn, (NH4)2SO3 Câu 14: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 x mol Cu2S dung dịch HNO3 vừa đủ thu dung dịch A chứa muối sunfat, khí NO Tính x? A) 0,07 mol B) 0,08 mol C) 0,09 mol D) 0,06 mol Câu 15: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A) CH3COOCH=CHCH3 B) CH2=CHCOOCH2CH3 C) CH2=CHCH2COOCH3 D) CH3CH2COOCH=CH2 Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THCSTHPT ĐÔNG DU MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ SỐ 367 Câu 1: Este sau có mùi thơm hoa nhài? A Etyl propionat B Etyl axetat C Benzyl axetat D Isoamyl axetat Câu 2: Số đồng phân cấu tạo amin có công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 3: Anđehit axetic phản ứng với tất chất dãy sau đây? A H2 (xt: Ni,t0); dd AgNO3/NH3,t0; O2/t0 B H2 (xt: Ni, t0); CuO/t0 C H2 (xt: Ni,t0); dd AgNO3/NH3,t0; CuO/t0 D Dung dịch AgNO3/NH3,t0; CuO/t0 Câu 4: Anilin có công thức phân tử là: A C6H7N B C7H8N C C2H7N D C2H7NO2 Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn gam este X lượng O2 vừa đủ, thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) 3,6 gam H2O Công thức phân tử X là: A C4H8O2 B C4H6O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 6: Nhận xét sau không đúng? A Nhôm crom phản ứng với HCl theo tỉ lệ số mol B Vật dụng làm nhôm crom bền không khí nước có màng oxit bảo vệ C Nhôm crom bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội D Crom kim loại cứng tất kim loại Câu 7: Xét hệ cân sau bình kín: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k) Phát biểu sau đúng? A Tăng nồng độ HI làm màu tím hệ nhạt B Nếu tăng nhiệt độ bình phản ứng thấy màu tím hệ đậm lên phản ứng thuận tỏa nhiệt C Tăng dung tích bình phản ứng làm cân hệ chuyển dịch theo chiều thuận D Thêm H2 vào bình làm cho tốc độ phản ứng thuận giảm Câu 8: Cho dãy chất ion: Mg, F2, S, SO2, NH3, N2, O3, HCl, Cu2+ , Cl¯, Fe2O3 Số chất ion có tính oxi hóa tính khử là: A B C D Câu 9: Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh? A Etylamin B Glyxin C Phenylamoni clorua D Anilin Câu 10: Cho dung dịch có chứa gam glucozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư NH3 thu m gam Ag kết tủa Biết hiệu suất phản ứng đạt 100% Giá trị m là: A 5,4 B 9,0 C 21,6 D 10,8 Câu 11: Cho nhiệt độ sôi: 100,7 oC, 21oC, – 23oC, 78,3oC Đó nhiệt độ sôi tương ứng của: A HCOOH, CH3CHO, C2H5OH ,CH3OCH3 B HCOOH, CH3OCH3, CH3CHO, C2H5OH C C2H5OH, CH3OCH3, CH3CHO, HCOOH D HCOOH, CH3CHO, CH3OCH3, C2H5OH Câu 12: Axit sau tạo nên vị chua giấm ăn? A Axit lactic B Axit axetic C Axit fomic D Axit oxalic Câu 13: Cho phản ứng hóa học : Cu + HNO3 loãng→ Cu(NO3)2 + NO + H2O Khi cân phản ứng hóa học với hệ số chất số nguyên tối giản hệ số HNO3 là: Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ A B C D Câu 14: Khi thủy phân hoàn toàn tripeptit mạch hở X thu sản phẩm gồm glyxin alanin Số tripeptit X thỏa mãn điều kiện toán là: A B C D 2+ Câu 15: Cation M có cấu hình electron phân lớp 2p6, cấu hình electron nguyên tử M là: A 1s22s22p63s1 D 1s22s22p4 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s2 Câu 16: Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch AlCl3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 15,6 B 3,9 C 7,8 D 11,7 Câu 17: Ma túy đá hay gọi hàng đá, chấm đá tên gọi chung cho loại ma túy tổng hợp có chứa chất methamphetamine (Meth) Đốt cháy 14,9 gam Meth thu 22,4 lit CO2, 13,5 gam H2O 1,12 lit N2 (đktc) Tỷ khối Meth so với H2 < 75 Công thức phân tử Meth là: A C20H30N2 B C8H11N3 C C9H11NO D C10H15N Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Fe vào dung dịch HCl dư, thu dung dịch X khí Y Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m là: A 16,25 B 12,70 C 19,05 D 24,375 Câu 19: Ở sở sản xuất NH3, bệnh nhân hít phải nhiều khí NH3 bị ngộ độc, ta làm để sơ cứu ban đầu? A Cho bệnh nhân uống nhiều nước mát B Cho bệnh nhân hít khí clo, sau uống sữa C Cho bệnh nhân hít nước nóng, sau cho uống nước muối nhạt D Cho bệnh nhân hít nước nóng, sau cho uống nước chanh hay giấm Câu 20: Cho 14,7 gam axit glutamic phản ứng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu dung dịch X Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu m gam rắn khan Giá trị m (Biết phản ứng xảy hoàn toàn) A 26,7 B 23,1 C 22,7 D 19,1 Câu 21: Dung dịch H2S không phản ứng với chất dung dịch sau điều kiện thường? A Cl2 B Dung dịch FeSO4 C O2 D Dung dịch CuSO4 Câu 22: Nhiệt phân muối sau thu kim loại? A Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2 C NaNO3 D AgNO3 Câu 23: Cho phát biểu sau: (a) Ag kim loại dẫn điện tốt Cr kim loại cứng (b) Phản ứng hóa học Hg S xảy điều kiện thường (c) Ăn mòn hóa học trình oxi hóa khử, electron kim loại chuyển từ cực âm đến cực dương (d) Kim loại Cu điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối Số phát biểu là: A B C D Câu 24: Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại M Khi catot thu 5,85 gam kim loại anot có 1,68 lít khí (đktc) thoát Kim loại M là: A Na B Mg C Ca D K Câu 25: Cho 11 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic ancol etylic phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Số gam ancol metylic có 11 gam hỗn hợp X là: A 4,6 B 6,4 C 9,2 D 3,2 Câu 26: Tiến hành thí nghiệm sau: Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng (2) Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng (3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 CCl4 (4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (7) Nhị hợp axetilen điều kiện t o, xúc tác: NH4Cl CuCl (8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa-khử A B C ... , (5)H2, [...]... , (5)H2, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LÊ XOAY NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN: HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho nguyên tử khối nguyên tố: Mg = 24; Fe = 56, S = 32, Zn = 65, F = 19; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; C = 12; O = 16; P = 31; L i= 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85,5; N = 14, Cu = 64, Ba = 137, Al = 27, Si = 28, Se = 79, Pb = 207 * Thí sinh không sử dụng tài liệu, kể bảng tuần hoàn Câu 1: Axit HCOOH không tác dụng với A dung dịch NaCl B dung dịch KOH C dung dịch Na2CO3 D dung dịch AgNO3/NH3 Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu 1,568 lít CO2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần V lít O2 (đktc), thu 5,72 gam CO2 1,8 gam H2O Giá trị V A 2,688 lít B 2,016 lít C 2,464 lít D 2,912 lít Câu 3: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glycol glixerol Cho 43,2 gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu 15,68 lít khí H2 (đktc) hỗn hợp muối X Đốt cháy hoàn toàn 43,2 gam X, thổi sản phẩm cháy qua bình chứa CuSO4 khan dư, kết thúc thí nghiệm khối lượng bình tăng gam? A 18 gam B 36 gam C gam D 54 gam Câu 4: Este X có CTPT HCOOC6H5 Phát biểu sau X không đúng? A Tên gọi X phenyl fomat B X có phản ứng tráng gương C Khi cho X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu muối D X điều chế phản ứng axit fomic với phenol Câu 5: Bốn kim loại K, Al, Fe Ag ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T Biết X Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy kim loại T khỏi dung dịch muối; Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội Các kim loại X, Y, Z, T theo thứ tự A K, Al, Fe Ag B Al, K, Ag Fe C K, Fe, Al Ag D Al, K, Fe, Ag Câu 6: Phát biểu sau đúng? A Tất peptit có phản ứng màu biure B Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α-amino axit, số liên kết peptit (n-1) C Phân tử đipeptit có liên kết peptit D Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit số gốc α-amino axit Câu 7: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C7H8O2 chứa vòng benzen Biết mol X phản ứng vừa đủ với mol NaOH Số đồng phân X thỏa mãn A B C D Câu 8: Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 268,8 cm3 khí không màu (đktc) Kim loại M A Zn B Ca C Pb D Mg Câu 9: Hợp chất X có công thức cấu tạo sau: CH3-COO-CH3 Tên gọi X A đimetyl axetat B axeton C metyl axetat D etyl axetat Trang 1/5 -đề thi 135 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Phèn chua dùng ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu ngành nhuộm vải, chất làm nước Công thức hoá học phèn chua A (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O C Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O D K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Câu 11: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X thu mol Alanin, mol Glyxin mol Valin Khi thủy phân không hoàn toàn X hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, GlyGly tripeptit Gly-Ala-Val Công thức X A Gly-Ala-Val-Ala-Gly B Ala-Gly-Gly-Ala-Val C Gly-Gly-Ala-Ala-Val D Gly-Ala-Gly-Ala-Val Câu 12: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D Câu 13: Để điều chế kim loại K người ta dùng phương pháp A điện phân KCl nóng chảy B điện phân dung dịch KCl màng ngăn C dùng khí CO khử ion K+ K2O nhiệt độ cao D điện phân dung dịch KCl có màng ngăn Câu 14: Kim loại Fe không tan dung dịch sau đây? A Fe(NO3)3 B CuCl2 C Zn(NO3)2 D AgNO3 Câu 15: Kim loại Fe khử ion sau đây? A Mg2+ B Zn2+ C Cu2+ D Al3+ Câu 16: Chất sau có phản ứng tráng bạc? A Rượu etylic B Glucozơ C Axit axetic D Etylamin Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Tơ visco tơ tổng hợp B Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) C Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN ĐAKLAK -ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 Môn: Hóa Học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi: 711 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137 Câu 1: Phản ứng sau phản ứng oxi hóa – khử? t0 t0 A 2Fe(OH)3  B 2KClO3   Fe2O3 + 3H2O  2KCl + 3O2 t0 C 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O D 4Fe(OH)2 + O2   2Fe2O3 + 4H2O 2 Câu 2: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s 2s 2p 3s Số hiệu nguyên tử X A 14 B 15 C 12 D 27 Câu 3: Dung dịch chất không làm đổi màu quỳ tím? A Lysin (axit 2,6 - điaminohexanoic) B Axit glutamic C Axit aminoaxetic (glyxin) D Xôđa (natricacbonat) Câu 4: Trong ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất? A Ca2+ B Au3+ C Ag+ D Zn2+ Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 2,24 gam Fe lượng dư dung dịch HNO3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,15 B 0,12 C 0,25 D 0,10 Câu 6: Kim loại Fe không phản ứng với chất sau dung dịch? A CuSO4 B ZnCl2 C FeCl3 D AgNO3 Câu 7: Quặng hematit dùng để sản xuất kim loại sau đây? A Fe B Na C Mg D Cu Câu 8: Oxit sau oxit axit? A CaO B SO3 C Na2O D MgO Câu 9: Phương pháp chung để điều chế kim loại K, Ba, Al công nghiệp A điện phân dung dịch B nhiệt luyện C thủy luyện D điện phân nóng chảy Câu 10: Chất A vừa tác dụng với dd NaOH, vừa tác dụng với dd nước Br2 tạo kết tủa trắng A A Anilin B Phenol C Glixerol D Glyxin Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A K B Na C Ba D Be Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al khí Cl2 dư, thu 5,34 gam AlCl3 Giá trị m A 1,08 B 2,80 C 1,12 D 0,56 Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg dung dịch H2SO4 loãng, thu V lít H2 (đktc) Giá trị V A 2,24 B 3,36 C 1,12 D 4,48 Câu 14: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 CO dư nhiệt độ cao Khối lượng Fe thu sau phản ứng A 3,36 gam B 2,52 gam C 1,68 gam D 1,44 gam Câu 15: Cho 0,3 gam kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 0,28 lít H2 (đktc) Kim loại A Ba B Mg C Ca D Sr Câu 16: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 17: Hiệu ứng nhà kính tượng trái ấm dần lên, xạ có bước sóng dài vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không xạ vũ trụ Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A H2 B N2 C SO2 D CO2 Câu 18: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 CH3COOC2H5 thu sản phẩm gồm: A muối ancol B muối ancol C muối ancol D muối ancol Câu 19: Nhận xét sau sai? A Glucozơ dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm B Gỗ dùng để chế biến thành giấy C Xenlulozơ có phản ứng màu với iot D Tinh bột số nguồn cung cấp lượng cho thể Câu 20: Chất sau thuộc loại amin bậc một? A CH3NHCH3 B (CH3)3N C CH3CH2NHCH3 D CH3NH2 Câu 21: Amino axit X phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N-[CH2]4-COOH B H2N-[CH2]2-COOH C H2N-[CH2]3-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 22: Trong chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A CH3CHO B CH3CH3 C CH3COOH D CH3CH2OH Câu 23: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A CH3OH B CH3CH2OH C CH3COOH D HCOOH Câu 24: Chất sau không phản ứng với dung dịch axit axetic? A Cu B Zn C NaOH D CaCO3 Câu 25: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh khí SO2 Để hạn chế tốt khí SO2 thoát gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch sau đây? A Giấm ăn B Muối ăn C Cồn D Xút Câu 26: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C xà phòng hóa D thủy phân Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm có chứa N2? A Chất béo B Tinh bột C Xenlulozơ D Protein Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X, dẫn sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thu 20g kết tủa Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội- Amsterdam Thi thử vào lớp10 - đợt1 Ngày5/4/2015 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn : HÓA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (2 điểm) 1/ Cho dãy chuyển hóa: N aOH N aOH 1 2 3 4 5 6 7 8 5 H C l H C l A A A A A A A A A + + + + ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¬ ¾ ¾ ¾ ¬ ¾ ¾ ¾ Trong đó: từ A 1 đến A 4 là các hợp chất hữu cơ; dung dịch A 4 làm quỳ tím hóa đỏ; từ A 5 đến A 8 là các hợp chất vô cơ. Xác định các chất và viết phương trình của các phản ứng hóa học để hoàn thành dãy chuyển hóa. 2/ Từ hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , MgCO 3 và NaOH, trình bày cách điều chế các muối AlCl 3 , MgCl 2 , NaCl riêng biệt, chỉ dùng thêm 3 hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết các phương trình hóa học minh họa. Câu 2 (2 điểm) 1/ Dẫn lượng dư khí H 2 đi qua 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 , MgO, CuO nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,40 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan hết 0,15 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 225 ml dung dịch HCl 2M. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. 2/ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C gồm FeS 2 và Cu 2 S thu được khí SO 2 và hỗn hợp rắn D gồm Fe 2 O 3 , CuO. Chuyển toàn bộ SO 2 thành SO 3 rồi hấp thụ hết vào nước thu được dung dịch E. Cho toàn bộ D vào cốc chứa dung dịch E, sau đó phải thêm tiếp 375 ml dung dịch HCl 2M vào cốc thì D mới vừa đủ tan hết tạo ra dung dịch F. Cho dung dịch F tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl 2 thu được 116,5 gam kết tủa. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính m. Câu 3 (3 điểm) 1/ Từ metan CH 4 , các chất vô cơ (không chứa cacbon), các chất xúc tác và các điều kiện cần thiết, viết phương trình hóa học để điều chế: etyl axetat; poli(vinyl clorua). 2/ Cho hỗn hợp T gồm CH 3 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , C 3 H 5 (OH) 3 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được 5,6 lít khí CO 2 (ở đktc). Cũng m gam hỗn hợp T trên cho tác dụng với Na (dư) thu được V lít khí H 2 (đktc). Tìm giá trị của V. 3/ Người ta sản xuất rượu etylic từ một loại gạo chứa 75% tinh bột. Tính khối lượng gạo cần lấy để sản xuất được 1000 lít C 2 H 5 OH 46 0 . Hiệu suất của cả quá trình đạt 60%. Khối lượng riêng của C 2 H 5 OH nguyên chất là 0,8 g/ml. Câu 4 (3 điểm) 1/ Hỗn hợp X gồm A (C n H 2n+2 ), B (C n H 2n ) và C (C m H 2m ), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO 2 và 19,8 gam H 2 O. a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X. b) Tìm công thức phân tử của A, B. c) Trong hỗn hợp X, C chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của C. 2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,275M thu được kết tủa và dung dịch B. Khối lượng của dung dịch B giảm so với dung dịch Ba(OH) 2 ban đầu là 2,245 gam. Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào dung dịch B lại thu được kết tủa. tổng khối lượng kết tủa thu được là 12,835 gam. Khi hóa hơi 3,7 gam A thì thể tích thu được bằng thể tích của 1,6 gam khí O 2 (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). a) Lập công thức phân tử của A. Viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với CaCO 3 giải phóng CO 2 . b) Trộn 3,7 gam A với 2,76 gam rượu etylic cùng với một ít H 2 SO 4 đặc rồi đun nóng thu được 3,06 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 1 1/ 1 điểm -Xác định 8 chất: A 1 đến A 4 lần lượt là tinh bột, glucozo, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. A 5 đến A 8 lần lượt là CO 2 , NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , CaCO 3 . -Viết 10 pthh. 2/ 1 điểm Học sinh có thể trình bày từng bước thực nghiệm hoặc dùng sơ đồ đều được. + ... Fe(NO3 )2 B Cu(NO3 )2 C AgNO3 D NaNO3 2+ Câu 20 : Cation M có cấu hình electron phân lớp 2p6, cấu hình electron nguyên tử M là: A 1s22s22p63s1 D 1s22s22p4 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s2 Câu 21 : Cho... B 9,0 C 21 ,6 D 10,8 2+ Câu 14: Cation M có cấu hình electron phân lớp 2p6, cấu hình electron nguyên tử M A 1s22s22p63s2 B 1s22s22p6 C 1s22s22p4 D 1s22s22p63s1 Câu 15: Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng... D Axit oxalic Câu 12: Cation M2+ có cấu hình electron phân lớp 2p6, cấu hình electron nguyên tử M A 1s22s22p4 C 1s22s22p6 B 1s22s22p63s2 D 1s22s22p63s1 Câu 13: Dung dịch H2S không phản ứng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk - Lần 2,

Hình ảnh liên quan

Câu 43: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau: Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là:  - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk - Lần 2

u.

43: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau: Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 39: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau: Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là:  - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk - Lần 2

u.

39: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau: Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 48: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau: Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là:  - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk - Lần 2

u.

48: Cho thí nghiệm như hình vẽ sau: Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là: Xem tại trang 20 của tài liệu.
BẢNG TRẢ LỜI MÃ ĐỀ THI 046 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk - Lần 2

046.

Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan