0

(2017 01 20) BCTC rieng quy 4 nam 2016

19 102 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:18

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Năm 2009 (đã được kiểm toán) Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 1 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 7-32 Bảng cân đối kế toán 7-8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. 11-32 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 2 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (sau đây gọi tắt là ‘Công ty’) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. CÔNG TY Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, tên giao dịch quốc tế Thu Duc Housing Development Corporation, viết tắt là Thu Duc House được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 7967/QĐ-UB-CNN ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh V/v chuyển Công ty Phát triển nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103000457 lần đầu ngày 15/06/2001 và thay đổi lần thứ chín ngày 07/01/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 252.500.000.000 đồng lên 378.750.000.000 đồng, được chia thành 37.875.000 cổ phần. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh của Công ty là : - Quản lý và kinh doanh nhà - Xây dựng các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác - Sản xuất gạch, ngói, gạch bông - Thiết kế mẫu nhà ở, công trình dân dụng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của đơn vị - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dân cư Linh Xuân, Thủ Đức - Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cầu đường, sân bãi, nền móng công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước công trình. - San lấp mặt bằng - Trang trí nội ngoại thất - Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư - Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô - Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép: dầm cầu thép, xà, thanh giằng, cột tháp - Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, sắt, thép, đá, cát, sỏi - Đại lý mua bán xăng, dầu, nhớt - Hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao: sân tennis, hồ bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở) - Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm (không chế biến thực phẩm tươi sống) - Cho thuê kho bãi - Dịch vụ: khai thuê hải quan, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói (trừ thuốc bảo vệ thực vật) - Thiết kế tạo mẫu; In trên bao bì - Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại - Đại lý ký gửi hàng hóa - Kinh doanh nhà, cho thuê nhà, kho bãi, văn phòng. - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 3 Công ty có các công ty con, công ty liên doanh, liên kết sau: STT Tên đơn vị Địa chỉ I Công ty con 1 Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức Số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 20.02.2013 17:00 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý 4 năm 2012 Hà nội, tháng 02 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 - 03 Báo cáo kết quả kinh doanh 04 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 05 Thuyết minh Báo cáo tài chính 06 - 19 Báo cáo tài chính Quý IV năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 85.998.611.612 105.095.996.272 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 21.104.940.313 37.239.676.440 1. Tiền 111 3 18.045.738.640 35.539.676.440 2. Các khoản tương đương tiền 112 3 3.059.201.673 1.700.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4 4.173.921.209 4.609.944.867 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5.886.992.071 8.776.682.253 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.713.070.862) (4.166.737.386) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 45.635.179.274 43.023.131.280 1. Phải thu khách hàng 131 41.474.096.705 37.757.305.113 2. Trả trước cho người bán 132 566.658.655 4.164.147.968 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 5 4.124.888.350 1.305.243.693 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (530.464.436) (203.565.494) IV. Hàng tồn kho 140 6 163.612.732 2.891.182.974 1. Hàng tồn kho 141 163.612.732 2.891.182.974 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 14.920.958.084 17.332.060.711 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6.187.602 26.640.767 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 410.307.782 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 7 0 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 14.914.770.482 16.895.112.162 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 99.388.462.079 98.636.822.897 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0 4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0 II.Tài sản cố định 220 50.451.985.141 89.069.496.918 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 38.603.375.363 70.708.553.379 - Nguyên giá 222 62.178.493.029 105.187.388.778 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (23.575.117.666) (34.478.835.399) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 9.966.952.243 17.057.288.731 - Nguyên giá 228 10.765.778.070 18.051.249.643 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 1 Báo cáo tài chính Quý IV năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (798.825.827) (993.960.912) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1.881.657.535 1.303.654.808 III. Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 47.161.354.500 6.698.130.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 42.739.730.000 1.739.730.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 11 2.300.000.000 2.300.000.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 12 2.771.624.500 2.658.400.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 12 (650.000.000) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 1.775.122.438 2.869.195.979 1. Chi phí trả C.TY CP DT PT DO THI VA KCN SONG DA Tang 15-16-17-18, tea nha HH3, KDT MS , Dinh - Me Tri, xa my Dinh, Tir Liem, Ha Nei BANG CAN DOUCE TOAN RIENG Ngay 31 twang 12 nam 2013 (Theo quyk dinh 15/2006/QD-BTC) Tai san Ma so Thuyet minh SO cuoi kj , SO clAu nam A. Tai san ngin hp 100 4.556.294.951.738 4.371.265.192.123 I. Tien va cac khoan twang cluceng tie'n 110 4 89.024.518.026 60.214.247.956 1. Ti&I 111 89.024.518.026 37.814.247.956 2. Cac khoan twang ducm& tien 112 - 22.400.000.000 II. Ccic khoan cl au lit tai chinh ngjn hgn 120 5 - 1. DAu to ngan han 121 67.070.600.000 2. Dtr phon&giam pia chimp khoan dau to ngan han 129  _  (67.070.600.000)  III. Ccic khoan phai thu 130 388.324.875.402 405.342.194.764 1. Phai thu khach hang 131 6.1 312.404.584.220 256.611.483.674 2. Tra truer cho nguai ban 132 6.2 73.237.275.453 98.542.278.531 3. Phai thu nal be ngan han 133 - 4. Phai thu theo tien de ke hooch Op deng x'ay dkrng 134 - 5. Cac khoan phai thu khac 138 7 99.242.242.727 99.055.009.381 6. Di r r phong, cac khoan phai thu Idle doi 139 6.1 (96.559.226.998) (48.866.576.822) IV. Hang ten kho 140 4.039.652.757.727 3.853.343.238.136 1. Hang ten kho 141 8 4.184.318.814.672 3.998.009.295.081 2. Du phong E,lam pia Ilan& ten kho 149 (144.666.056.945) (144.666.056.945) V. Tai san ngan hgn khcic 150 39.292.800.583 52.365.511.26 1. Chi phi tra truck ngAn han 151 9 16.607.260.369 16.629.660.8 2. Thue GTGT &rye khau tire . 152 116.074.034 14.274.713.24 3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu&c 154 - 4. Tai san ngan han khac 155 10 22.569.466.180 21.461.137.200 B. TM san dai hp 200 1.540.773.954.516 1.633.635.168.342 I. Cac khoan phai thu dai hgn 210 1. Phai thu dai hp caa khach hang 211 - 2. V6n kinh doanh a don vi trkrc thuec 212 - 3. Phai thu dai hp Wei b() 213 - 4. Phai thu dai hp khac 214 - 5. Du phong phai thu dai han kilo dei 219 - 11. Tai san co dinh 220 64.581.728.814 70.912.984.020 1. TM san c6 dinh him hinh 221 I  I 63.099.684.256 69.988.438.553 - Nguyen gia 222 85.091.240.538 85.978.067.278 - Gia tri hao men lay ke 223 (21.991.556.282) (15.98'.628.725) 2. Tai san co dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao mon lay Ice 226 3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 - - Nguyen gia 228 53.180.000 53.180.000 - GA tri hao mon lay ke 229 (53.180.000) (53.180.000) 4. Chi phi xay dkrq ca ban der clan&  230 1.482.044.558 924.545.467 M. Bat dOng san deb tit 240 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao mon lay ke 242 IV. Cac khocin date tic tat chinh dai han 250 12 1.470.088.004.005 1.548.421.257.406 1. Dau to vao cong ty con 251 1.044.759.400.000 1.044.759.400.000 2. Dau to vao cong ty lien ket, lien doanh 252 277.764.302.732 277.764.302.732 3. Dau to dai han khac 258 359.551.570.000 453.980.100.280 4. Du phoruiam 0 chimp khoin du to dai han 259 (211.987.268.727) (228.082.545.606) V. Tat san dai hgn kheic 260 6.104.221.697 14.300.926.916 1. Chi phi tra mitre dai han 261 I 1 6.104.221.697 14.300.926.916 2. Ili san thud thu nhap hoan lai 262 - 3. Tai san dai han khac 268 - Tiing cong tai san 250 6.097.068.906.254 6.004.900.360.465 I -4 , / Nguy6n Thi QuSinh  TrAn Viet Dung P TP ONG TY • Co PHA  al) T  ,  06  v * KHU CONG NGH1qP ▪ SONG flA Nguon von A Ma so Thuyet minh So cuoi 1 0 SO du n am A. Ncr phai tra 300  4.465.155.782.727 4.455.695.954.709 I. Nq ngan han 310 3.012.140.625.102 2.821.248.097.084 I. Vay va ng ngin han 311 14 555.446.943.861 496.607.294.436 2. Phai tra ngtrei ban 312 15.1 136.521.407.268 143.901.264.248 3. Nguei mua tra tidn trtrac 313 15.2 271.327.334.883 259.068.355.044 4. Thud va cac khoan phai nep Nha mite 314 16 98.501.904.304 74.072.573.324 5. Phai tra ceng nhan CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2011 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 1,006,735,172,336 922,419,224,814 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 88,119,383,310 136,666,518,304 1. Tiền 111 V.01 55,291,383,310 136,666,518,304 2. Các khoản tương đương tiền 112 32,828,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 568,750,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 2,000,000,000 3,576,000,000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (2,000,000,000) (3,007,250,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 172,147,659,383 179,308,799,360 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 130,834,332,373 120,027,341,042 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 23,841,208,853 47,512,748,119 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 19,721,832,709 12,791,981,406 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (2,249,714,552) (1,023,271,207) IV. Hàng tồn kho 140 688,507,926,894 524,769,630,876 1. Hàng tồn kho 141 V.07 701,409,111,573 526,756,221,096 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (12,901,184,679) (1,986,590,220) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 57,960,202,749 81,105,526,274 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 134,077,826 85,420,547 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 40,900,405,521 78,214,668,196 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 16,291,737,354 - 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 633,982,048 2,805,437,531 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,008,525,151,221 957,231,997,100 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 4,843,126,327 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 4,843,126,327 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 671,305,963,306 714,376,851,520 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 603,823,276,347 631,777,265,277 - Nguyên giá 222 1,266,134,570,887 1,257,915,617,340 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (662,311,294,540) (626,138,352,063) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 - 4,892,292,701 - Nguyên giá 225 - 7,722,198,841 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - (2,829,906,140) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 57,706,383,045 58,494,057,779 - Nguyên giá 228 62,349,732,554 62,349,732,554 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (4,643,349,509) (3,855,674,775) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 9,776,303,914 19,213,235,763 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 118,947,437,730 30,400,880,418 - Nguyên giá 241 121,068,172,060 32,329,743,158 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2,120,734,330) (1,928,862,740) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 127,303,179,315 122,254,453,570 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.14 29,505,800,000 29,505,800,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 112,940,102,000 112,490,102,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.16 4,468,600,000 2,820,500,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (19,611,322,685) (22,561,948,430) V. Tài sản dài hạn khác 260 86,125,444,543 90,199,811,592 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.17 82,624,204,852 84,972,974,413 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 2,147,419,691 4,504,259,417 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.18 1,353,820,000 722,577,762 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 2,015,260,323,557 1,879,651,221,914 NGUỒN VỐN MÃ SỐ SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 4 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 410 + 420) 300 1,320,438,307,190 1,226,886,901,748 I. Nợ ngắn Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM Ký ngày: 19/7/2017 16:54:42 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: A AASCN cONG TY cO PHAN o rio cio ril cho k) kd ndn cONG wrNHH it rd rnrr cuiNn ruENc 0t thdng 01 ndm 2011ddn ngiry 30 thdng niim 2011 dd dtxtc sotit xit DlcH vU TUvAN rAl+rilx xE roAH vA rrCu roAN NAM uEr NAU VIET AUDrTllrG AND ACCOUNTTNG F|NANCtAL CONSULTTNG SERVTCES CO., LTD (AASCN) Try si chinh: 29 Hoang Sa, Ouan 1, Thinh Phd Hd Chi Minh Tel: (84 8) 3910 3908 - 3910 488't / Fax: (84 8) 3910 4880 CN He N6i: Sd 15, Ngo 640, Oudng Lang, Quan D6ng Oa, He Ndi Tet: (84 4) 3793 1428 / Fax:
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 TÀI SẢN - (2017 01 20)  BCTC rieng quy 4 nam 2016

i.

ngày 31 tháng 12 năm 2016 TÀI SẢN Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 - (2017 01 20)  BCTC rieng quy 4 nam 2016

i.

ếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Xem tại trang 6 của tài liệu.
8. TÀI SẢN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH (phụ lục 01) - (2017 01 20)  BCTC rieng quy 4 nam 2016

8..

TÀI SẢN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH (phụ lục 01) Xem tại trang 13 của tài liệu.
TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH - (2017 01 20)  BCTC rieng quy 4 nam 2016
TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH Xem tại trang 14 của tài liệu.
Trong đĩ: Doanh thu được phân theo khu vực địa lý và logi hình kinh doanh như sau: Doanh thụ theo khu vực địa tý - (2017 01 20)  BCTC rieng quy 4 nam 2016

rong.

đĩ: Doanh thu được phân theo khu vực địa lý và logi hình kinh doanh như sau: Doanh thụ theo khu vực địa tý Xem tại trang 15 của tài liệu.
CƠNG TY CỎ PHÀN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Số 02 An Đà, Ngơ Quyền, Hải Phịng, CHXHCN Việt Nam - (2017 01 20)  BCTC rieng quy 4 nam 2016

02.

An Đà, Ngơ Quyền, Hải Phịng, CHXHCN Việt Nam Xem tại trang 15 của tài liệu.