0

bao cao rieng xoat xet

29 108 0
  • bao cao rieng xoat xet

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:15

Mẫu 3.7a (Phải đánh máy) HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng năm 200 . BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú . - Thực hiệu thông tư số ./2008/TT-BGDĐT ngày / /2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú . đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau: I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn: - Quyết định thành lập Hội đồng số . ngày / / 200 , Hội đồng có thành viên. - Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư: . . II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận: - Tổng số nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tánh Linh, ngày tháng năm 20 BẢNG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (V/v Đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn) Kính gởi : - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh - Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Tánh Linh - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường…………… Tôi tên là :………………………………………………………………… Sinh ngày :………………………………………………………………… Quê quán :………………………………………………………………… Thường trú tại :……………………………………………………………. Ngày tham gia cách mạnh ( hoặc ngày tuyển dụng ) Trình độ : Văn hóa :……………………………………………………… - Chính trị :……………………………………………… . - Chuyên môn, nghiệp vụ :……………………………… . - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……………………………… - Ngày và nơi vào Công đoàn :………………………… . - Số thẻ đoàn viên : ………………………………………………… - Cấp tại công đoàn cơ sở :…………………………………………… - Thuộc :……………………………………………………………… - Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:……………………………… …………………………………………………………………………. Trong quá trình tham gia hoạt động Công đoàn, bản thân tôi tự xét thấy đã có nhiều thành tích xuất sắc và có đủ tiêu chuẩn, thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” Theo Quyết định số 777/QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn như sau : 1- Về thời gian hoạt động Công đoàn : Từ tháng Đến tháng Chức vụ Công đoàn và đơn vị công tác của từng thời gian Thời gian Thuộc đối tượng khen Ghi chú Năm Tháng 2- Tóm tắt thành tích hoạt động Công đoàn :………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………. 3- Khen thưởng : Tháng năm Hình thức khen Lý do Cấp quyết định Ghi chú 4- Kỷ luật : Tháng năm Hình thức kỷ luật Lý do Cấp quyết định Ghi chú 5- Lời cam đoan : Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản khai thành tích cá nhân là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường :………………………, Ban thường vụ Công đoàn các cấp xem xét đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”./. Người làm bản thành tích Xác nhận và đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………… Ý kiến cấp ủy Đảng cơ sở : ………………………… Xác nhận và đề nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở TM/BTV- CĐGD HUYỆN TÁNH LINH CHỦ TỊCH ……………………… nghiªn cøu - trao ®æi 46 t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010 TS. Vò Gia L©m * ể thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (BLTTHS) đã quy định hai thủ tục xét xử cụ thể là xét xử sơ thẩm (tại Phần thứ ba - từ Điều 170 đến Điều 229) và xét xử phúc thẩm (tại Phần thứ tư - từ Điều 230 đến Điều 254). 1. Phạm vi xét xử phúc thẩm được quy định tại Điều 241 BLTTHS với nội dung: Toà án cấp phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết thì toà án cấp phúc thẩm có thể xem xét các phần khác không bị kháng cáo, kháng nghị của bản án. Quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm như vậy, nếu đặt trong mối quan hệ với tính chất của xét xử phúc thẩm mà BLTTHS đã xác định tại Điều 230, theo chúng tôi là chưa chính xác và không đảm bảo sự thống nhất ngay trong chính các quy định của Bộ luật này, vì các lí do sau: Thứ nhất, theo quy định tại Điều 230 BLTTHS về tính chất của xét xử phúc thẩm thì: “Xét xử phúc thẩm là việc toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị”. Theo quy định này, có thể hiểu là trong trường hợp bản án của toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì vụ án sẽ phải được xét xử lại chứ không phải là được xét lại hoặc xem xét lại. Tuy nhiên, khi quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm tại Điều 241 BLTTHS, nhà làm luật lại sử dụng cụm từ “xem xét” để chỉ hoạt động của hội đồng xét xử phúc thẩm là chưa chính xác và nhất quán. Sự chưa chính xác và nhất quán này, theo chúng tôi không chỉ đơn thuần là về câu chữ. Thứ hai, nếu cho rằng xét xử phúc thẩm là việc “xem xét” thì đối tượng của việc “xem xét” này chắc chắn sẽ là vụ án mà bản án sơ thẩm đối với vụ án ấy bị kháng cáo, kháng nghị chứ không phải là nội dung của kháng cáo, kháng nghị như Điều 241 BLTTHS đã xác định. Ở đây, chắc chắn đã có sự nhầm lẫn của nhà làm luật về đối tượng của việc xét xử phúc thẩm nhưng không được phát hiện và sửa chữa kịp thời. Do đó, đã dẫn đến sự không chặt chẽ trong quy định của điều luật, dễ bị hiểu sai, mặc dù người làm luật, người nghiên cứu luật và người áp dụng luật có thể dễ dàng nhận thức được nội dung thật sự của quy định này về bản chất. Tuy nhiên, nếu không sửa chữa quy định chưa chính xác nói trên, chúng ta đều có thể giải thích một cách logic rằng nội dung của Điều 241 BLTTHS quy định trong trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm thì khi xét xử phúc thẩm, toà án cấp phúc thẩm sẽ xem xét nội dung kháng cáo hoặc kháng nghị đó, chứ Đ * Giảng viên chính Khoa luật hình sự Trường Đại học Luật Hà Nội nghiªn cøu - trao ®æi t¹p chÝ luËt häc sè 5/2010 47 không phải là xét xử lại toàn bộ vụ án mà nội dung của bản án sơ thẩm đối với vụ án đó bị kháng cáo, kháng nghị toàn bộ; khi có kháng cáo hoặc kháng nghị một phần bản án sơ thẩm thì toà án cấp phúc thẩm có thể nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 7/2010 3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà * rong quỏ trỡnh gii quyt v ỏn dõn s cú th gp phi nhng lớ do khỏc nhau dn n vic v ỏn dõn s khụng th gii quyt c. Vỡ vy, to ỏn phi ngng hn vic gii quyt v ỏn dõn s. to ỏn cp phỳc thm, khi cú nhng lớ do lm cho vic gii quyt v ỏn khụng thc hin c, to ỏn ra quyt nh ỡnh ch xột x phỳc thm v ỡnh ch gii quyt v ỏn dõn s. 1. ỡnh ch xột x phỳc thm v ỏn dõn s ỡnh ch xột x phỳc thm l quyt nh ca to ỏn lm chm dt hot ng t tng gii quyt v ỏn dõn s theo th tc phỳc thm v kt qu ca quỏ trỡnh gii quyt v ỏn dõn s giai on s thm s c cụng nhn, theo ú quyn v ngha v ca cỏc bờn c n nh trong bn ỏn, quyt nh s thm s c tụn trng v cú hiu lc thi hnh. iu 260 BLTTDS quy nh: 1. To ỏn cp phỳc thm ra quyt nh ỡnh ch xột x phỳc thm v ỏn trong cỏc trng hp sau: a. Khi cú cn c quy nh ti im a v im b khon 1 iu 192 BLTTDS; b. Ngi khỏng cỏo rỳt ton b khỏng cỏo hoc vin kim sỏt rỳt ton b khỏng ngh; c. Cỏc trng hp khỏc m phỏp lut cú quy nh. 2. Trong trng hp to ỏn cp phỳc thm ra quyt nh ỡnh ch xột x phỳc thm v ỏn theo quy nh ti im b khon 1 iu ny thỡ bn ỏn, quyt nh s thm cú hiu lc phỏp lut t ngy to ỏn cp phỳc thm ra quyt nh ỡnh ch xột x phỳc thm. Ngoi ra, to ỏn cp phỳc thm ra quyt nh ỡnh ch xột x phỳc thm khi cú cn c quy nh ti khon 2 iu 266 BLTTDS. ú l ngi khỏng cỏo ó c triu tp hp l n ln th hai m vn vng mt thỡ b coi l t b vic khỏng cỏo v to ỏn ra quyt nh ỡnh ch xột x phỳc thm phn v ỏn cú khỏng cỏo ca ngi khỏng cỏo vng mt. Tuy nhiờn, hin nay vic hiu v ỏp dng cỏc iu lut ny cũn nhiu vng mc. Chỳng ta xem xột tng vn c th sau: 1.1. V trng hp quy nh ti im a khon 1 iu 260 BLTTDS: Khi cú cn c ti im a v im b khon 1 iu 192 BLTTDS C th: nguyờn n hoc b n l cỏ nhõn ó cht m quyn, ngha v ca h khụng c tha k; c quan, t chc ó b gii th hoc b tuyờn b phỏ sn m khụng cú cỏ nhõn, c quan, t chc no k tha quyn, ngha v t tng ca c quan, t chc ú. Theo quy nh ti iu 278 BLTTDS thỡ hai cn c ny cng l cn c ỡnh ch gii T * Ging viờn Khoa lut dõn s Trng i hc Lut H Ni nghiªn cøu - trao ®æi 4 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2010 quyết vụ án dân sự ở phúc thẩm. Tuy nhiên, nếu hai căn cứ này phát sinh ở giai đoạn sơ thẩm nhưng toà án cấp sơ thẩm khi giải quyết vụ án đã không phát hiện ra và khi toà án cấp phúc thẩm giải quyết lại vụ án mới phát hiện ra các căn cứ này thì toà án cấp phúc thẩm phải huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu hai căn cứ này xảy ra ở giai đoạn phúc thẩm tức là trong quá trình giải quyết vụ án ở toà án cấp phúc thẩm thì nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân mới chết mà quyền và nghĩa vụ không được thừa kế hoặc cơ quan, tổ chức mới bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản mà không có cá nhân, cơ quan, tổ chức nào kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng thì toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nhưng trong trường hợp này thì số phận pháp lí của bản án, quyết định sơ thẩm là như thế nào? Vấn đề này BLTTDS và Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của BLTTDS (Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP) không có quy định nên có nhiều cách hiểu khác nhau. Cách hiểu thứ nhất, vì khoản 2 Điều 260 BLTTDS chỉ quy định về hiệu lực pháp luật nghiên cứu - trao đổi 26 Tạp chí luật học số tháng 3/2003 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà *ét xử tại phiên tòa sơ thẩm là giai đoạn tố tụng quan trọng nhất, quyết định nhất bởi tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án, các đơng sự công khai bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trớc tòa án. ở phiên tòa, hội đồng xét xử không chỉ dựa vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án mà phải xác định lại chúng đồng thời làm rõ thêm những tình tiết bằng cách nghe ý kiến trình bày của các đơng sự, những ngời tham gia tố tụng khác, xem xét các tài liệu, vật chứng. Chỉ sau khi nghe ý kiến của những ngời tham gia tố tụng và kiểm tra, đánh giá đầy đủ các chứng cứ tại phiên tòa, hội đồng xét xử mới nghị án để ra các quyết định về việc giải quyết vụ án. Theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (PLTTGQCVADS) việc xét xử tại phiên tòa sơ thẩm tuân theo trình tự nhất định bao gồm: Thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa, nghị án và tuyên án. Trong bài viết này, chúng tôi xin trao đổi một số ý kiến về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa dân sự sơ thẩm. Theo quy định tại Điều 50 PLTTGQCVADS, thủ tục xét hỏi tại phiên tòa đợc thực hiện nh sau: 1. Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các tình tiết của vụ án bằng cách nghe lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn, ngời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ngời đại diện của đơng sự, ngời đại diện của tổ chức x hội khởi kiện vì lợi ích chung, kiểm sát viên trong trờng hợp viện kiểm sát khởi tố vụ án, ngời làm chứng, ngời giám định; xem xét vật chứng; 2. Khi xét hỏi, hội đồng xét xử hỏi trớc, rồi đến kiểm sát viên, ngời bảo vệ quyền lợi của đơng sự. Những ngời tham gia tố tụng có quyền đề xuất với hội đồng xét xử những vấn đề cần đợc hỏi thêm. Thủ tục tranh luận tại phiên tòa theo quy định tại Điều 51 PLTTGQCVADS đợc thực hiện nh sau: 1. Sau khi hội đồng xét xử kết thúc việc xét hỏi, các đơng sự, ngời đại diện của đơng sự, ngời bảo vệ quyền lợi của đơng sự, ngời đại diện của tổ chức x hội khởi kiện vì lợi ích chung trình bày ý kiến của mình về đánh giá chứng cứ, đề xuất hớng giải quyết vụ án. Ngời tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của ngời khác nhng chỉ đợc phát biểu một lần đối với mỗi ý kiến mà mình không đồng ý. Nếu thấy cần thiết thì hội đồng xét xử cho phát biểu thêm. Sau đó kiểm sát viên trình bày ý kiến về hớng giải quyết vụ án. 2. Nếu qua tranh luận mà thấy cần xem xét thêm chứng cứ thì hội đồng xét xử có thể quyết định xét hỏi lại và tranh luận lại. Nh vậy, theo quy định của các điều luật trên đây thì thủ tục xét hỏi khác với thủ tục tranh luận. ở thủ tục xét hỏi, hội đồng xét xử X * Giảng viên Khoa t pháp Trờng đại học luật Hà Nội nghiên cứu -
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm - bao cao rieng xoat xet

h.

ợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - bao cao rieng xoat xet
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 6 của tài liệu.
định hữu hình với nguyên giá tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 1.590.595 triệu VND (tại ngày 31 - bao cao rieng xoat xet

nh.

hữu hình với nguyên giá tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 1.590.595 triệu VND (tại ngày 31 Xem tại trang 22 của tài liệu.
13. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH - bao cao rieng xoat xet

13..

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 22 của tài liệu.
Kết chuyển sang tài sản cố định vô hình (2.501.022.223) - - bao cao rieng xoat xet

t.

chuyển sang tài sản cố định vô hình (2.501.022.223) - Xem tại trang 23 của tài liệu.
Kết chuyển sang tài sản cố định hữu hình (249.192.163.374) (285.513.724.442) - bao cao rieng xoat xet

t.

chuyển sang tài sản cố định hữu hình (249.192.163.374) (285.513.724.442) Xem tại trang 23 của tài liệu.
Phân loại các khoản vay ngắn hạn theo hình thức bảo đảm vay như sau: - bao cao rieng xoat xet

h.

ân loại các khoản vay ngắn hạn theo hình thức bảo đảm vay như sau: Xem tại trang 24 của tài liệu.
17. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN - bao cao rieng xoat xet

17..

CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN Xem tại trang 24 của tài liệu.
CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - bao cao rieng xoat xet
CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 27 của tài liệu.