0

Chuẩn mã dữ liệu DES

17 243 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:40

Chương 3: CHUẨN DỮ LIỆU DES (tt) 3.4 DES thực tế 3.4.1 Các chế độ hoạt động DES 1_ Chế độ chuyển điện tử ECB ( Electronic CodeBook mode) 2_ Chế độ phản hồi đầu OFB ( Output FeedBack mode) 3_ Chế độ liên kết khối CBC ( Cipher Block Chaining mode) 4_ Chế độ phản hồi CFB ( Cipher FeedBack mode) 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Chương 3: CHUẨN DỮ LIỆU DES (tt) 3.4 DES thực tế  Mặc việc mô tả DES dài song người ta thực DES hữa hiệu phần cứng lẫn phần mềm Phép toán cần thực phép loại trừ (XOR) xâu bít Hàm mở rộng E, hộp S, hoán vị IP P việc tính toán giá tri K1, ,K16 thực lúc tra bảng(trong phần mền) cách nối cứng chúng thành mạch  Các ứng dụng phần cứng thời đạt tốc độ hoá cực nhanh Công ty Digital Equipment thông báo hội nghị CRUPTO'92 họ chế tạo chíp có 50 ngàn tranzistor hoá với tốc độ Gbít/s cách dùng nhịp có tốc độ 250MHz Giá chíp vào khoảng 300$ 3.4 DES thực tế Tới năm 1991 có 45 ứng dụng phần cứng chương trình sở DES Uỷ ban tiêu Chuẩn quốc gia Mỹ (NBS) chấp thuận Một ứng dụng quan trọng DES giao dịch ngân hàng, DES dùng để hoá số định danh cá nhân (PIN) việc chuyển tài khoản máy tự động ATM Ngoài DES sử dụng rộng rãi tổ chức phủ chẳng hạng lượng, Bộ Tư pháp hệ thống dự trử liên bang - Bảo mật cho mạng không dây - Thẻ thông minh cảm ứng nhận dang vân tay - Bảo mật UNIX LINUX - Chế tạo ổ cứng an toàn 3.4.1 Các chế độ hoạt động DES  1_ Chế độ chuyển điện tử ECB ( Electronic CodeBook mode)  Chế độ ECB tương ứng với cách dùng thông thường khối: với dãy khối rõ cho trước x1x2  (mỗi khối có 64 bít), xi hoá khoá K để tạo thành chuỗi khối y1 y2 theo quy tắc yi = eK(yi-1⊕ xi) với i ≥ 3.4.1 Các chế độ hoạt động DES 2_ Chế độ phản hồi đầu OFB ( Output FeedBack mode) Trong chế độ OFB dòng khoá tạo cộng mod với rõ (hoạt động hệ vòng) OFB thực hệ vòng đồng bộ: dòng khoá tạo việc lặp vectơ khởi tạo 64 bit (vectơ IV) Ta xác định z0= IV dòng khoá z1 z2 … theo công thức zi= eK (zi-1) với i ≥ Dãy rõ x1 x2… sau hoá cách tính yi = xi ⊕ zi với i ≥ 3.4.1 Các chế độ hoạt động DES 3_ Chế độ liên kết khối CBC ( Cipher Block Chaining mode) Trong chế độ CBC khối y1 y2 … với yi = ek(yi-1 ⊕ xi) kết phép XOR khối với khoá K, với yo=IV , i ≥ mô tả hình 3.4 3.4.1 Các chế độ hoạt động DES Hình 3.4 Chế độ CBC IV=y0 Encrypt Decrypt IV=y0 x1 x2 + + eK eK y1 y2 y1 y2 dK dK + + x1 x2 3.4.1 Các chế độ hoạt động DES 4_ Chế độ phản hồi CFB ( Cipher FeedBack mode) Bắt đầu vectơ khởi tạo y0=IV tạo phần tử z i dòng khoá cách hoá khối trước với z i= eK(yi-1) , i ≥ Cuối ta tính yi = zi ⊕ xi , i ≥ mô tả hình 3.5 3.4.1 Các chế độ hoạt động DES Hình 3.5 CFB x1 IV=y0 eK Encrypt IV=y0 Decrypt eK + x2 eK + y1 y2 y1 y2 + x1 eK + x2 Nhận xét + ECB OFB thay đổi số xi làm thay đổi khối yi tương ứng, khối khác không ảnh hưởng nên OFB thường dùng để hoá truyền vệ tinh + Trong chế độ CBC CFB khối rõ xi bị thay đổi yi tất khối bị ảnh hưởng nên chế độ CBC CFB hiệu việc xác thực 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Trong phần mô tả phép tối ưu hoá thời gian- nhớ phá DES cách công rõ chọn lọc.Oscar thu cặp rõ-mã tạo khóa K (chưa biết) tức có x , y với y= eK(x) muốn xác định khoá K Tìm khoá pp vét cạn: Với cặp rõ-mã cho trước ta phải thử tất 255 khoá trước tìm khoá Oscar tính yK= eK(x) toàn 256 khoá K lập bảng cặp (yK,K) sau Oscar thu y cần nhìn vào giá trị y bảng tìm khoá K Như việc tìm K yêu cầu thời gian cố định cần thời gian tính toán trước lớn cần dung lượng nhớ lớn 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Phép tối ưu hoá thời gian- nhớ có thời tgian tính toán nhỏ phép tìm kiếm vét cạn yêu cầu nhớ nhỏ viêc lập bảng tra cứu Có thể mô tả thuật toán theo tham số m t số nguyên dương, thuật toán cần hàm rút rọn R để rút gọn xâu bít có độ dài 64 bít thành xâu có độ dài 56 bít Giả sử x xâu rõ 64 bit, xác định hàm g(Ko)=R(eKo(x)) với xâu Ko có độ dài 56 bít, g hàm thực ánh xạ từ 56 bít sang 56 bít Đầu tiên Oscar chọn ngẫu nhiên m xâu có độ dài 56 bít ký hiệu X(i,0) , ≤ i ≤ m tính x(i,j) với theo công thức sau: X(i,j)=g(X(i,j-1)) với ≤ i ≤ m , ≤ j ≤ t mô tả hình 3.6 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Hình 3.6: Tính X(i,j) g g g X (1,0) → X (1,1) → → X (1, t ) g g g X (2,0) → X (2,1) → → X (2, t ) X (m,0) → X (m,1) → → X (m, t ) g g g 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Sau Oscar xây dựng bảng cặp T=(X(i,t),X(i,0)) xếp theo toạ độ đầu chúng (tức lưu giữ cột đầu cột cuối củ a mảng X) Sau thu y (là rõ x chọn) Oscar cần phải xác định K xác định K nằm t cột đầu mảng X, nhiên ông ta làm điều cách nhìn vào bảng T Giả sử K=X(i,t-j) với ≤ j ≤ t (giả sử K nằm t cột X) Khi gj(K)= x(i,t) gj kí hiệu hàm nhận cách lặp g số lần j Ta thấy gj(K)= gj-1 (g (K)) = gj-1 (R (e K(x))) = gj-1 (R (y)) 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Chúng ta tính lại yj , với ≤ j ≤ t sau: yj = { R(y) j = g(yj-1) ≤ j ≤ t Từ ta thấy yj = X(i,t) K= X(i,t-j) Tuy nhiên cần ý yj = X(i,t) chưa đủ đảm bảo K= X(i,t-j) hàm rút gọn R hàm đơn ánh: miền xác định R có lực lượng 264 miền giá trị có lực lượng 56 , trung bình có 28 = 256 nghịch ảnh xâu bít cho trước có độ dài 56 Do cần phải kiểm tra xem y= eX(i,t-j)(x) hay không để biết liệu X(i,t-j) có thực khoá hay không Ta không cần lưu giá trị X(i,t-j) dễ dàng tính lại từ X(i,0) cách lặp t-j lần hàm g 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Oscar thực thuật toán mô tả sau: Tính y1= R(y) For j = to t If yj = X(i,t-j) với giá trị i then Tính X(i,t-j) từ X(i,0) cách lặp t-j lần hàm g If y = eX(i,t-j)(x) then đặt K= X(i,t-j) Tính yj+1 = g(yj) QUIT 3.5 Phép tối ưu hoá thời gian - Bộ nhớ Bằng cách phân tích xát suất thành công thuật toán chứng tỏ mt2 ~ N=256 xác suất để K= X(i,t-j) với i, j vào khoảng 0.8 mt/ N Điều gợi ý cho ta nên lấy m ~ t ~ N1/3 xây dựng khoảng N1/3 bảng, bảng dùng hàm rút gọn khác Khi thời gian tính toán cỡ O(N) ...Chương 3: CHUẨN MÃ DỮ LIỆU DES (tt) 3.4 DES thực tế  Mặc dù việc mô tả DES dài song người ta thực DES hữa hiệu phần cứng lẫn phần mềm Phép toán cần thực... 300$ 3.4 DES thực tế Tới năm 1991 có 45 ứng dụng phần cứng chương trình sở DES Uỷ ban tiêu Chuẩn quốc gia Mỹ (NBS) chấp thuận Một ứng dụng quan trọng DES giao dịch ngân hàng, DES dùng để mã hoá... động DES  1_ Chế độ chuyển mã điện tử ECB ( Electronic CodeBook mode)  Chế độ ECB tương ứng với cách dùng thông thường mã khối: với dãy khối rõ cho trước x1x2  (mỗi khối có 64 bít), xi mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn mã dữ liệu DES, Chuẩn mã dữ liệu DES, , Chương 3: CHUẨN MÃ DỮ LIỆU DES (tt)

Hình ảnh liên quan

Hình 3.4. Chế độ CBC3.4.1   - Chuẩn mã dữ liệu DES

Hình 3.4..

Chế độ CBC3.4.1 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3.5 CFBHình 3.5  CFB - Chuẩn mã dữ liệu DES

Hình 3.5.

CFBHình 3.5 CFB Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 3.6: Tính X(i,j)Hình 3.6:  Tính X(i,j) - Chuẩn mã dữ liệu DES

Hình 3.6.

Tính X(i,j)Hình 3.6: Tính X(i,j) Xem tại trang 13 của tài liệu.