0

51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

32 69 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:16

Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH Ký ngày: 8/8/2017 15:09:23 [...]... 1.283.771 .66 2 27. 464 .541.918 27.403. 760 .573 18 Phải trả khác 30 /6/ 2013 VND Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Cổ tức phải trả Phải trả khác 31/12/2012 VND 3.3 26. 804 .60 1 268 .594.590 6. 9 36. 460 .440 31.0 86. 058 2.915 .61 0.111 89.108. 965 18 .63 8.431.700 478. 465 .819 10. 562 .945 .68 9 22.121 .61 6.595 25 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày. .. 530. 218. 869 .65 2 30. 1 76. 189.520 (13.312.515.500) 30. 1 76. 189.520 (52.000.000) (13.312.515.500) 121.903 .309 .67 0 547. 030. 543 .67 2 27 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 21 Vốn cổ phần Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Công ty là: 30 /6/ 2013 Số cổ phiếu VND 31/12/2012 Số cổ phiếu... đồng Cổ đông của Công ty vào ngày 2 tháng 5 năm 2013 đã quy t định phân phối khoản cổ tức là 13.313 triệu VND (500 VND trên mỗi cổ phiếu) 31 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 30 Các công cụ tài chính (a) Quản lý rủi ro tài chính Tổng quan Các loại rủi ro mà Công ty phải... 7. 763 .61 7.048 5.949.294.772 - 14 .60 9.827 .68 2 2 .62 0.845.1 26 593.081 .63 9 13.712.911.820 17.823.754.447 26 Thu nhập khác Từ 1/1 /2013 đến 30 /6/ 2013 VND Bán phế liệu Thu nhập khác Từ 1/1/2012 đến 30 /6/ 2012 VND 291.204.292 19.324.000 324.497.143 15 .67 6. 162 310.528.292 340.173 .305 29 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30. .. của Ban Giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là sản xuất và kinh doanh pin và ắc quy 17 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 4 Báo cáo bộ phận Bộ phận chia theo vùng địa lý Trong nước 1/1 /2013 to 1/1/2012 to 30 /6/ 2013 30 /6/ 2012 VND VND Doanh.. .Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 3 Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này (a) Các giao dịch bằng ngoại tệ Các khoản mục tài sản và... 420.173. 730. 9 56 Biến động trong kỳ của dự phòng giảm giá hàng tồn kho là như sau: Từ 1/1 /2013 đến 30 /6/ 2013 VND Số dư đầu kỳ Tăng dự phòng trong kỳ Hoàn nhập dự phòng 467 .151.179 - Số dư cuối kỳ 467 .151.179 Từ 1/1/2012 đến 30 /6/ 2012 VND 158.045 .65 5 (158.045 .65 5) - 20 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013. .. Trong tài sản cố định hữu hình có các tài Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM Ký ngày: 8/8/2017 16:28:09 [...]... 1.283.771 .66 2 27. 464 .541.918 27.403. 760 .573 18 Phải trả khác 30 /6/ 2013 VND Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Cổ tức phải trả Phải trả khác 31/12/2012 VND 3.3 26. 804 .60 1 268 .594.590 6. 9 36. 460 .440 31.0 86. 058 2.915 .61 0.111 89.108. 965 18 .63 8.431.700 478. 465 .819 10. 562 .945 .68 9 22.121 .61 6.595 25 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày. .. 530. 218. 869 .65 2 30. 1 76. 189.520 (13.312.515.500) 30. 1 76. 189.520 (52.000.000) (13.312.515.500) 121.903 .309 .67 0 547. 030. 543 .67 2 27 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 21 Vốn cổ phần Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Công ty là: 30 /6/ 2013 Số cổ phiếu VND 31/12/2012 Số cổ phiếu... đồng Cổ đông của Công ty vào ngày 2 tháng 5 năm 2013 đã quy t định phân phối khoản cổ tức là 13.313 triệu VND (500 VND trên mỗi cổ phiếu) 31 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 30 Các công cụ tài chính (a) Quản lý rủi ro tài chính Tổng quan Các loại rủi ro mà Công ty phải... 7. 763 .61 7.048 5.949.294.772 - 14 .60 9.827 .68 2 2 .62 0.845.1 26 593.081 .63 9 13.712.911.820 17.823.754.447 26 Thu nhập khác Từ 1/1 /2013 đến 30 /6/ 2013 VND Bán phế liệu Thu nhập khác Từ 1/1/2012 đến 30 /6/ 2012 VND 291.204.292 19.324.000 324.497.143 15 .67 6. 162 310.528.292 340.173 .305 29 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30. .. của Ban Giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là sản xuất và kinh doanh pin và ắc quy 17 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 4 Báo cáo bộ phận Bộ phận chia theo vùng địa lý Trong nước 1/1 /2013 to 1/1/2012 to 30 /6/ 2013 30 /6/ 2012 VND VND Doanh.. .Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo) Mẫu B 09a - DN 3 Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này (a) Các giao dịch bằng ngoại tệ Các khoản mục tài sản và... 420.173. 730. 9 56 Biến động trong kỳ của dự phòng giảm giá hàng tồn kho là như sau: Từ 1/1 /2013 đến 30 /6/ 2013 VND Số dư đầu kỳ Tăng dự phòng trong kỳ Hoàn nhập dự phòng 467 .151.179 - Số dư cuối kỳ 467 .151.179 Từ 1/1/2012 đến 30 /6/ 2012 VND 158.045 .65 5 (158.045 .65 5) - 20 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013. .. Trong tài sản cố định hữu hình có các tài
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÔI KẼ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỌ. vào  ngày  30  tháng  6  năm  2016.  - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

v.

ào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Xem tại trang 7 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

ti.

ếp theo) Xem tại trang 8 của tài liệu.
= Chỉ tiết tình hình tăng giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho: - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

h.

ỉ tiết tình hình tăng giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Công ty Cổ phần Bibica - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

ng.

ty Cổ phần Bibica Xem tại trang 21 của tài liệu.
TÀI SÂN CÔ ĐỊNH VÔ HÌNH - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016
TÀI SÂN CÔ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng cân đồi kế toán riêng Báo cáo kết quả hoạt động kinh. - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

Bảng c.

ân đồi kế toán riêng Báo cáo kết quả hoạt động kinh Xem tại trang 30 của tài liệu.
Công ty Cổ phần Bibica B09a-DN - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

ng.

ty Cổ phần Bibica B09a-DN Xem tại trang 30 của tài liệu.
28... CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỘI KÉ TOÁN - 51 BCTC rieng giua nien do NAM 2016

28....

CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỘI KÉ TOÁN Xem tại trang 32 của tài liệu.