0

11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

24 81 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:14

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ (Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ DO HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH Chúng tôi là: tên Công ty quản lý quỹ Giấy phép thành lập và hoạt động số do UBCKNN cấp ngày tháng năm Đề nghị UBCKNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ Số do UBCKNN cấp ngày tháng năm I. Lý do Sáp nhập □ Hợp nhất □ Chia tách □ II. Nguyên nhân III. Các quỹ bị sáp nhập/hợp nhất/chia tách (liệt kê chi tiết) 1. Tên quỹ chứng khoán :………… 2. Vốn điều lệ: ………………… 3. Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):……. 4. Số lượng đơn vị quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có) 5. Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm ra Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): ………………… 6. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):…. 7. Công ty quản lý quỹ: …………………………. … 8. Ngân hàng Giám sát:………………………………. 9. Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nêu rõ tên từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền):………………………. 10. Vai trò của Quỹ: (Nhận sáp nhập/Bị sáp nhập/Hợp nhất/Bị chia tách) 11. Tỷ lệ chuyển đổi (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách) IV. Quỹ hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất/chia tách 1. Tên quỹ chứng khoán :…………………………………… 2. Vốn điều lệ: ………………… 3. Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): ………………… 4. Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):……. 5. Số lượng đơn vị quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có) 6. Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): ………………… 7. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):…. 8. Công ty quản lý quỹ: …………………………. … 9. Ngân hàng Giám sát:………………………………. 10. Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nêu rõ tên từng tổ chức và hoạt động được ủy 706 Chương 26 QUY TRÌNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (CONSOLIDATION PROCEDURES - BALANCE SHEET) Đoi tượng chương: Tóm lược thủ tục hợp (Summary o f consolidation procedures) Loại, trừ hoàn toàn ỉoại trừ phần (Cancellation & part cancellation/ elimination) Lợi ích cồ đông thiểu so (Minority interests) Cô tức phải trả công ty (Dividends payable by a subsidiary) Lợi thương mại phát sinh từ việc hợp (Goodwill arising on consolidation) Kỹ thuật hợp ví dụ (A technique o f consolidation & examples) Các giao dịch nội tập đoàn (Inter-company trading) Bản tài sản dài hạn nội tập đoàn (Inter-company sales o f non-current assets) Tóm lược bảng cân đổi kế toán hợp (Consolidated balance sheet summary) ## Mục đích báo cáo tài hợp nhằm tổng hợp trình bày cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm kết thúc kỷ (năm) tài chính, tình hình kết hoạt động kinh doanh kỳ tài tập đoàn doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý pháp nhân riêng biệt công tỵ mẹ hay công ty tập đoàn Hcm để cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài tình hình kinh doanh tập đoàn kỳ (năm) tài qua đự đoán tương lai Thông tin báo cáo tài hợp quan trọng cho việc đề định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư vào tập đoàn chủ sở hữu, nhà đầu tư, cùa chủ nợ tương lai Bởi chương thảo luận quy trinh lập bảng cân đối kế toán hợp Tóm lược thủ tục họp (Sum m ary o f consolidation procedures) T hủ tục hợp n hất theo VAS 25/ IAS 27 (Basic procedure) Khi họp báo cáo tài chính, báo cáo tài công ty mẹ công ty hợp n h ất theo khoản mục (line-by-line) cách cộng khoản tương ứng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sờ hữu, doanh thu, thu nhập khác chi phí Để báo cáo tài hợp cung cấp đầy đủ thông tin tài toàn tập đoàn doanh nghiệp độc lập, cần tiến hành bước sau: KỂ TOÁN TÀI CHÍNH Chương 26: Quy trình hợp bảng cân đối kế toán 707 a) Giá trị ghi sổ (Carrying amount) khoản đầu tư công ty mẹ công ty phần vốn công ty mẹ vốn chủ sở hữu công ty phải loại trừ, quy định chuẩn mực kế toán "Họp kinh doanh"; b) Lợi ích cổ đông thiểu số (m inority interest) thu nhập công ty COĨ1 bị hợp kỳ báo cáo xác định loại trừ khỏi thu nhập tập đoàn để tính lãi, lỗ xác định cho đối tượng sở hữu công ty mẹ; c) Lợi ích cồ đông thiểu số tài sản công ty bị hợp xác định trình bày bảng cân đối kế toán hợp thành m ột tiêu riêng biệt tách khỏi phần nợ phải trả phần vốn chủ sở hữu cổ đông công ty mẹ Lợi ích cổ đông thiểu số tài sản bao gồm: i) Giá tri lợi ích cổ đông thiểu số ngày hợp kinh doanh ban đầu xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán "Hợp kinh doanh”; > , , , , , , , ii) Phần lợi ích cố đông thiêu sô biên động tông vôn chủ sở hữu kê từ ngày hợp kinh doanh Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ công ty phải trả phân phối lợi nhuận công ty cho công ty mẹ kế toán theo Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp" Bt I Loại trù* hoàn toàn loại trừ phần (Cancellation & part cancellation/ elemination) 2.1 Lập bảng cân đối kế toán hợp cách đơn giản gồm hai bước: a) Mang tài khoản riêng biệt công ty mẹ công ty loại bỏ khoản cần loai tr xuất hiên môt Tài sàn môt công ty môt khoản No phải trà * công ty khác b) Cộng tất tài sản không bị loại trừ Nợ phải trả không bị loại trừ toàn tập đoàn/ nhóm công ty 2.2 Các khoăn yêu cầu loại trừ (Items requiring cancellation), bao gồm sau: a) Tài sản “Đ ầu tư vào công ty con/ Investm ents in subsidiaries” hay “Cổ phần phổ thông công ty con” mà xuất tài khoản công ty mẹ phù hợp với tài khoản v ố n chủ sử hữu hay “ Vốn cỗ phẩn phổ thông” tài khoản công ty b) Có giao dịch thương mại Hên công ty (inter-company trading or intragroup) tập đoàn Ví dụ công ty mẹ M bán hàng cho công ty c , bảng cân đối kế íoán cùa công ty mẹ có “K hoản phải thu công ty con” công ty có khoản “Phải trả cho công ty mẹ” Up * Trần Xuân Nam - MBA 708 Phần VI: KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2.3 Ví dụ loại trừ (Cancellation example) c Công ty mẹ M thường xuyên bán hàng hóa cho công ty công ty vào i MỞ ĐẦU Trong xu hội nhập kinh tế giới, đặc biệt việc Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) việc hình thành tập đoàn kinh tế điều tất yếu Để đánh giá hiệu hoạt động tập đoàn kinh tế này, người ta phải vào báo cáo tài Tuy nhiên, để có tranh toàn cảnh tình hình tài tập đoàn nhìn vào tranh nhỏ công ty thành viên mà phải có nhìn tổng thể, tranh báo cáo tài hợp tập đoàn Tại công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ bao gồm Công ty mẹ 16 Công ty hoạt động tỉnh khác Do có không đồng chuyên môn nhân viên kế toán dẫn đến không đồng hệ thống báo cáo tài tập đoàn Trong năm 2008 công ty thực lập báo cáo tài hợp tập đoàn dựa chuẩn mực kế toán Tuy nhiên, phận hợp thành lập, kinh nghiệm trình độ thiếu, tổ chức thiếu khoa học nên cách thức thời gian lập nhiều thời gian Điều gây hạn chế tránh khỏi thông tin cung cấp chưa xác thiếu tính kịp thời Trước thực trạng tồn trên, với góc độ nhân viên phòng hợp công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình hợp báo cáo tài Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ” Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn có kết cấu làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung báo cáo tài hợp nhất; Chương 2: Thực trạng quy trình hợp báo cáo tài Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ; Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện quy trình hợp báo cáo tài Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ ii Chương Cơ sở lý luận chung hợp báo cáo tài 1.1 Tổng quan báo cáo tài hợp Theo VAS21: BCTC sản phẩm kế toán tài chính, tổng hợp phản ánh cách tổng quát, toàn diện: Tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thời điểm; Tình hình kết hoạt động kinh doanh; Tình hình kết lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp kỳ kế toán định Theo VAS25: BCTC hợp BCTC tập đoàn trình bày BCTC doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo công ty mẹ công ty theo quy định chuẩn mực (Chuẩn mực VAS25) Việc hợp báo cáo tài nhằm mục đích là: - Tổng hợp trình bày cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm kết thúc năm tài chính, kết hoạt động kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ năm tài Tập đoàn - Cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài kết kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn, Tổng công ty năm tài qua dự đoán tương lai Kết thúc kỳ kế toán, CTM có trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp để phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Trường hợp CTM đồng thời CTC bị công ty khác sở hữu toàn gần toàn cổ đông thiểu số công ty chấp thuận Công ty mẹ lập trình bày Báo cáo tài hợp Một báo cáo tài hợp bao gồm: - Bảng CĐKT hợp Mẫu số B01-DN/HN - Báo cáo KQKD hợp Mẫu số B02-DN/HN - Báo cáo LCTT hợp Mấu số B03-DN/HN - Bản thuyết minh BCTC hợp Mẫu số B09-DN/HN iii 1.2 Quy trình hợp báo cáo tài 1.2.1 Điều kiện hợp báo cáo tài Theo chuẩn mực VAS 25 quy định tất công ty mẹ phải lập trinh bày báo cáo tài hợp ngoại trừ trường hợp công ty mẹ đồng thời công ty bị công ty khác sở hữu toàn gần toàn cổ đông thiểu số công ty chấp thuận lập báo cáo tài hợp Điều kiện điều kiện công ty đầu tư công ty mẹ có phải công ty thuộc phạm vi hợp hay không Công ty xác định nằm phạm vi hợp phải thỏa mãn hai tiêu chuẩn tỷ lệ quyền biểu quyền kiểm soát 1.2.2 Nguyên tắc hợp báo cáo tài Công ty mẹ lập Báo cáo tài hợp phải hợp Báo cáo tài riêng tất Công ty nước nước Công ty mẹ kiểm soát, trừ trường hợp quy định chuẩn mực VAS25 1.2.3 Phương pháp kế toán khoản liên quan đến hợp báo cáo tài - Loại trừ khoản đầu tư Công ty mẹ vào Công ty ngày mua: Khi lập Báo cáo tài hợp hàng năm, kế toán phải loại trừ giá trị ghi sổ khoản đầu tư Công ty mẹ Công ty ngày mua - Phân bổ lợi thương mại: Lợi thương mại phát sinh ngày mua phân bổ dần vào kết hoạt động kinh doanh hợp theo phương pháp đường thẳng thời gian không 10 năm - Tách lợi ích cổ đông thiểu số - Loại trừ ảnh hưởng giao dịch bán hàng nội Tập đoàn: Trong Báo cáo tài hợp nhất, doanh thu giá vốn hàng tiêu thụ nội Tập đoàn phải loại trừ toàn Các khoản SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… MÔN THI:TOÁN (hệ số 2) Thời gian: 150 phút( không tính thời gian giao đề) ĐÈ CHÍNH THỨC Bài 1.(2 điểm). a) Chứng minh đẳng thức (2a 2 +a + 102 – 4a(2a + 1) = ( 2a 2 + a- 1)2 b) Tìm điều kiện đối với tham số a để phương trình (2a+1)x 2 – (2a 2 +a +1)x + a = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 1. Bài 2.(2 điểm). a) Giải hệ phương trình      =+−− =−+− 4y5x5xy3x3 4yxxyx 2 2 b) Giải phương trình x 2 – 5x + 4 = 1x2 − Bài 3.(2 điểm). a) Gọi x 1 và x 2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình x 2 - x - 10 = 0. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức P = 577)x2x3(9)x7x2( 2 21 2 21 −−++ b) Cho biểu thức P = 21x - 6 xy +2008y - 9 x +10. Tìm điều kiện đối với các biến số x và y để biểu thức P có nghĩa.Biểu thứ P có giá trị nhỏ nhất không? Tại sao? Bài 4.(1,5 điểm).Ước chung lớn nhất của các số nguyên x và y (x và y không đồng thời bằng 0) được ký hiệu là (x, y). a) Cho 4 số nguyên a, b, c, d thỏa: b > 0, d > 0, (a, b) = (c, d) = 1. Chứng minh rằng nếu d c b a + là một số nguyên thì b = d. b) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b, c sao cho c 1 b 1 a 1 ++ là một số nguyên và (a, b) = (b, c) = 1 Bài 5.(1,0 điểm). Cho H là hình vuông tâm O và có độ dài cạnh bằng 1. Tìm số thực dương r để đường tròn (O; r) cắt tất cả các cạnh của H và các giao điểm tạo thành các đỉnh của một hình bát giác đều. Bài 6.(1,5 điểm).Cho đường tròn (O; R) và hai điểm B, C cố định trên (O; R) thỏa BOC = 120 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức MC 1 MA 1 + khi M di động trên cung nhỏ BC của đường tròn (O; R) với M ≠ B và M ≠ C ……HẾT… Họ và tên thí sinh Phòng thi số Số báo danh SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN (Chuyên Toán - Hệ số 2) Bản hướng dẫn gồm có 02 trang I. HƯỚNG DẪN CHUNG Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định. Điểm toàn bài là tổng số điểm các bài toán và không làm tròn số. II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM Bài 1 (2,00 điểm) a. (0,75 điểm)  (2a 2 + a + 1) 2 - (2a 2 + a - 1) 2 = 2(4a 2 + 2a) 0,25 = 4a((2a + 1) 0,25  Kết luận 0,25 b. (1,25 điểm)  Khi 2a + 1 = 0: Phương trình chỉ có một nghiệm 0,25  Khi 2a + 1 ≠ 0: ∆ = (2a 2 + a + 1) 2 - 4a(2a + 1) = (2a 2 + a - 1) 2 0,25  Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác 1 khi và chỉ khi:      ≠+++−+ >∆ 0a)1aa2(1a2 0 2 0,25 ⇔      ≠− ≠−+ 0a2a2 01aa2 2 2 0,25  Kết luận: a ≠ 0; a ≠ 2 1 ± ; a ≠ ±1 0,25 Bài 2 (2,00 điểm) a. (1,00 điểm)     =−− =+− ⇔    =−−− =−+− 4)5x3)(yx( 4)1x)(yx( 4)yx(5)yx(x3 4)yx()yx(x 0,25  Khi x = y thì hệ vô nghiệm 0,25  Khi x ≠ y thì ta có: x + 1 = 3a - 5 ⇔ x CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Hoài Đức, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:0500578254 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-10-16 15:11:43 Đề số 17 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2014 Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: a) Với giá trị nào của tham số m, hàm số y x mx m 2 = − + có tập xác định là (– ;∞ +∞ ). b) Giải bất phương trình sau: x x 3 1 3 3 + < − Câu 2: 1) Rút gọn biểu thức α α α α α α − = + + − A 3 3 sin cos sin cos sin cos 2) Cho A, B, C là 3 góc trong 1 tam giác. Chứng minh rằng: a) A B Csin( ) sin+ = b) A B C sin cos 2 2   + =  ÷   . 3) Tính giá trị biểu thức A 2 0 0 0 8sin 45 2(2cot30 3) 3cos90= − − + Câu 3: Có 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn toán, kết quả được cho trong bảng sau: (thang điểm là 20) Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 N=100 a) Tính số trung bình và số trung vị. b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Câu 4: Cho hai đường thẳng ∆: x y3 2 1 0+ − = và ∆′: x y4 6 1 0− + − = . a) MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong duCONG TY CP XAY Dl/NG & GIAO THONG BINH Dl/tfNG ^ Dia chv.BUbng Le Thi Tnuig -KP.4- P Phil Lai - TX TDM - BD il MST: 3700408992 BAG CAO TAI CHINH ()HV f WflM 2015 MUC LUC Mau so'B 01 DN: Bang can dol ke'toan Mau so" B 02 - DN: Bao cao Ket qua boat dong kinh doanh, Mau so" B 03 - DN: Bao cao Ltfu chuyen tien te Man so" B 09 - DN: Thuyet minh Bao cao tai chinh € £ MSusoBOl-DN (Ban hanh thco TT so 200/2014/QB-BTC Ngay 22/12/2014 cua BTC) CONG TY CP XAY DtfNG VA GIAO THONG BINH DUONG TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX Địa : 232 Nguyễn Tất Thành , P13, Q4, TPHCM Mẫu CONG TY CO PHAN DIEN LIIC CONG HOA xA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM DAU Kill NHON TRACH DO 14p — Ti — Hph phfic Nhan Trgch, ngaii1 thong 10 /lam 2016 S'Ci:Ci'5/CPNT2-SK&QHCD "V/v: Geri Bao coo tai chinh qu.) 111/2016" CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN Tfr CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC Kinh girl: Ten Cong ty - Uy ban Chung khoin Nha ntr&c - giao dich chirng khoan TPHCM : C8ng ty Co phan Dien lgc Dau Nhan Trach 2 Ma chirng khoan : NT2 Dia chi try soy chinh: Trung tam Dien lvc Dau khi, xa Phu& Khanh, huyen Nhan Trgch, Wong Nai Dien
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1_ Tải sản cổ định hữu hình. 221 - 11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

1.

_ Tải sản cổ định hữu hình. 221 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3ˆ Tài sản cố định vô hình 4.497.924.956 4.873.689.048 - 11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

3.

ˆ Tài sản cố định vô hình 4.497.924.956 4.873.689.048 Xem tại trang 3 của tài liệu.
2_ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 43 - 11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

2.

_ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 43 Xem tại trang 4 của tài liệu.
10. Tăng, giảm tài sản cổ định vô hình - 11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

10..

Tăng, giảm tài sản cổ định vô hình Xem tại trang 19 của tài liệu.
Khuyến mãi Chỉ  phí  vận  chuyển  - 11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

huy.

ến mãi Chỉ phí vận chuyển Xem tại trang 20 của tài liệu.
Chỉ phí bảng hiệu, quảng cáo Khác Khác  - 11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

h.

ỉ phí bảng hiệu, quảng cáo Khác Khác Xem tại trang 20 của tài liệu.
18. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đôi kê toán - 11 BCTC QUY III HOP NHAT 161020

18..

Các khoản mục ngoài Bảng Cân đôi kê toán Xem tại trang 22 của tài liệu.